Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ (Ἀπό τό βιβλίον τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ τοῦ ἔτους 1955) - ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι Τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι, Ποὺ μὲ βιὰ μετράει τὴν γῆ.
Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη Τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
Καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη, Χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Ὁ Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν εἶναι ἕνα ποίημα πού ἐγράφη τό ἔτος 1823 εἰς τήν Ζάκυνθον ἀπό τόν Ἐθνικόν Ποιητήν Διονύσιον Σολωμό. Ἕνας Ὕμνος πού μέσα εἰς τούς στίχους του, ἀκούγονται οἱ ντουφεκιές καί τό σκίσιμον τοῦ ἀέρα ἀπό τά σπαθιά τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν τυράννων Τούρκων.  Εἶναι ὁ Ἀπελευθερωτικός Πόλεμος τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν αἱμοσταγῶν καί βαρβάρων Τούρκων. Ἕνας Ὕμνος πού ἐνσωματώνει εἰς τούς στίχους της μίαν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν 11.500 ἐτῶν, πού διά νά διατηρηθῆ Ἐλευθέρα ἡ Ἑλλάς ἔχει χύσει ποτάμια αἵματος ποτίζοντας  τό δένδρον τῆς Ἐλευθερίας. Ἀποτελεῖται ἀπό 158 στροφάς ἤ 632 στίχους.

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Ρίγοι συγκινήσεως, ἀναδρομή εἰς τό ἔνδοξον παρελθόν καί ὑπερηφάνια γεμίζουν τήν ψυχήν τῶν Ἑλλήνων ὅταν ἀκοῦν τόν Ἐθνικόν Ὕμνον καί γίνεται ἡ Ἔπαρσις τῆς σημαία μας. 
Τήν Σοφίαν, τό Μεγαλεῖον, τάς Ἀρετάς, τήν Δόξαν, τόν Ἡρωισμόν καί τήν Ἀνδρείαν  τῶν προγόνων μας, μέ δηλώσεις καί μάλιστα ἀπό τήν βουλήν τῶν Ἑλλήνων, μικρόνοες καί ἄθλιοι πολιτικοί ἔρχονται νά προσβάλλουν, νά ταπεινώσουν, νά εὐτελίσουν, ὅταν μέ δηλώσεις λέγουν ὅτι τήν σημαίαν μας πού εἶναι ἡ ψυχή καί τό αἷμα τῶν Ἐλλήνων, δύναται νά τήν πιάνη καί νά τήν σηκώνη ὁ κάθε λαθροεισβολέας.  Ὁ Μητσοτάκης ἀνερυθριάστως καί ὄχι μόνον αὐτός, δηλώνει ὅτι: «Καί ἀν λοιπόν εἶναι ἄριστοι μαθητές νά σηκώνουν καί τήν Ἑλληνικήν σημαία. Μακριά ἀπό ἐμᾶς ἡ ξενοφοβία καί ὁ ρατσισμός. Εἶμαι περήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω τήν κοινωνία μας νά μετατρέπεται σιγά σιγά σέ πολυπολιτισμική». Αὐτά τά ὁποία λέγεις Κυριάκο Μητσοτάκη διά τήν Ἑλληνικήν σημαίαν δέν τά λέγουν οὔτε οἱ ἀναρχικοί τοῦ πεζοδρομίου καί ὄχι ἕνας Ἕλλην πρωθυπουργός. Ἕνας Ἕλλην πρωθυπουργός σέβεται, τιμᾶ καί ὑποκλίνεται εἰς τήν Ἑλληνικήν σημαίαν διότι ἔχει ὑφανθῆ ἀπό τό αἷμα, τά κόκκαλα καί τήν ψυχήν τῶν Ἑλλήνων τά Ἱερά. Δέν εἶναι κουρελόπανο νά τήν κρατᾶ στά χέρια ὁ κάθε τυχάρπαστος λαθροεισβολέας, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἐπιστρέψη ἀπό ἐκεῖ ἦλθεν. Γιατί  Μητσοτάκη τόσον μῖσος διά τήν Σημαίαν τῶν Ἑλλήνων καί Ἑλληνικήν Ἰστορίαν. Καί τόν ἐψήφισαν Ἔλληνες πού πιστεύουν εἰς τό Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια
    Ὁ μεγαλύτερος ποιητής ὅλων τῶν ἐποχῶν Ὅμηρος, ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, μᾶς ἔχει παιδεύσει πῶς νά ἀποκτήσωμεν ποιότητα χαρακτῆρος,  μέσα δέ ἀπό τήν Σοφίαν τῆς  σκέψεως του, μᾶς λέγει:  «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν». Πάντοτε νά ἀριστεύης καί νά ὑπερέχης τῶν ἄλλων διά νά μήν ντροπιάσης τό γένος τῶν προγόνων σου. 
   Οἱ εἰσελθόντες εἰς τήν Ἑλλάδα καί μάλιστα βιαίως καί παρανόμως, εὐκόλως αὐτομεταλλάσονται, ὡς μεταλλαγμένα προϊόντα, ἀπό κάτι πού εἶναι, σέ κατι πού δέν εἶναι, δηλ. σέ Ἕλληνα. Οὔτως καί τόν ἑαυτόν του  προσβάλλουν ἀλλά καί τό γένος τῶν προγόνων των. Καί ἀντί νά ὑψώνουν τήν σημαίαν τῶν προγόνων τους, ὑψώνουν μιάν ἄλλην σημαίαν πού δέν τούς ἀνήκει. Καί τίθεται ἕνα ἐρώτημα, οἱ ὁμοεθνεῖς των δ΄αὐτήν τήν μετάλλαξιν, θά τούς τιμοῦν ἤ θά λέγουν ὅτι εἶναι προδότες. Καί τίθεται ἕνα ἄλλον ἐρώτιμα, ἐμεῖς τιμῶμεν αὐτούς πού εἶναι προδότες τῆς πατρίδος των. Μά αὐτό δέν ἔχει καμίαν σχέσιν μέ τούς ἡθικούς κανόνας. 
 Τήν ἀπάντησιν, διατί οἱ λαθροεισβολεῖς εὐκόλως μεταλάσονται θά τήν λάβωμεν ἀπό τήν <ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ> τοῦ πλάτωνος πού γράφει: «Ἀλλὰ μὴν πρώτη γε καὶ μεγίστη τῶν χρειῶν ἡ τῆς τροφῆς παρασκευὴ τοῦ εἶναί τε καὶ ζῆν ἕνεκα». 369d. Δηλ. ἡ πρώτη καί μεγαλυτέρα ἀνάγκη εἶναι ἡ ἀναζήτησις τῆς τροφῆς διά νά ζῆς καί νά ὑπάρχης.
Ἐπειδή δέ ὁ Πλάτων εἶναι Ἑλληνοκεντρικός φιλόσοφος γνωρίζει τήν ποιοτικήν καί πνευματικήν ἀνωτερότητα τῶν Ἑλλήνων, κάμει χρήσιν τῆς λέξεως, εἶναι, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει μίαν ἄλλην διάστασιν τήν ὑπερβατικήν, τήν πνευματικήν, τήν ὑπαρξιακήν ὑπόστασιν μας. Εἶναι: ἀπαρέμφατον τοῦ ρήματος εἰμί=εἶμαι, ὑπάρχω. Αὐτήν τήν φράσιν ἐάν τήν ἔλεγον ἀλλοεθνεῖς θά χρησιμοποιούσαν μόνον τήν λέξιν ζῆν, καθ’ὅτι τό εἶναι, εἴς αὐτούς εἶναι ἀνύπαρκτον. Καί ὅταν δέν ἔχει τό ΕΙΝΑΙ, εὐκόλως μεταλλάσεται καί ἀναζητᾶ τήν τροφήν σου ὅπως τά γκνοῦ εἰς τάς μεταναστεύσεις των.
   Ἕλληνες, ὀφείλομεν τούς  ἀνθέλληνες καί λαθροεισβολεῖς νά τούς ἐκδιώξωμεν ἀπό τά Ἱερά χώματα τῆς Πατρίδος μας, διά νά ζήσωμεν ἐλεύθεροι, μέ ἐλπίδαν διά ἕνα καλλίτερον παρόν καί μέλλον, καί μέ τάς ὡραίας μας ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις.


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters