Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ : 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΜΑΣ


Τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
νομικού και επιστήμων οικονομικής και κοινωνικής διοικήσεως

[Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα Δημοκρατία, ΑΡ.ΦΥΛ. 3.096, σ.28]

Γεμᾶτος Ἑλλάδα, μὲ βαθύτατα ἐθνικὲς καὶ ἡρωϊκὲς παραδόσεις, ἔζησε μιὰ ζωὴ ἀρχοντική, ἀπολύτως ταιριαστὴ μὲ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ποιητικὲς του ἀρχές. Αὐθόρμητος, ἄμεσος καὶ αὐτάγγελτος. Τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ γοητεία τῆς προσωπικότητός του, ἡ ὁμογένεια τοῦ ἔργου καὶ τοῦ βίου του συγκροτοῦν τὴν ἀρχέτυπη μορφὴ του.
Τὸ ἕκτο παιδὶ τοῦ Ἰωάννη Σικελιανοῦ καὶ τῆς Χαρίκλειας Στεφανίτση γεννήθηκε στὴν Λευκάδα, τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1884. Ὁ Ἄγγελος Σικελιανός μεγάλωσε σὲ μία ἀτμόσφαιρα ὅπου ἡ πνοὴ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Εἰκοσιένα λειτουργοῦσαν σὲ ἀκοίμητο μνημόσυνο. Οἱ πρόγονοί του εἶχαν διακριθεῖ στὸν Ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Ὁ Μιχαῆλος Σικελιανός, ἀδελφὸς τοῦ παπποῦ του, ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους Φιλικοὺς στὴν Ἐπτάνησο. Διετέλεσε Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ Παιδείας ἐπὶ Καποδίστρια. Ὁ ἕτερος ἀδελφὸς τοῦ παπποῦ του, ὁ Πέτρος Σικελιανός, εἶχε πέσει ἡρωϊκὰ στὴν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου.
Ὁ νεαρὸς Σικελιανός εἶχε ἀπὸ πολὺ νωρὶς δείξει τὰ ἰδιαίτερα πνευματικὰ καὶ φυσικὰ του χαρίσματα. Σὲ ἡλικία μόλις 13 ἐτῶν θὰ γράψει τὰ πρῶτα του ποιήματα. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν στὴν Λευκάδα, θὰ φοιτήσει στὴν Νομικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν. Ὁ φιλομαθὴς Ἄγγελος ἀγαποῦσε τοὺς μεγάλους Ἕλληνες. Μελετοῦσε Ὅμηρο, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη. Τοὺς Ὀρφικοὺς καὶ Πυθαγόρειους, τοὺς λυρικοὺς καὶ τραγικοὺς μας ποιητές. Ἀλλὰ καὶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ξένους λογοτέχνες.
Γρήγορα ξεκίνησε νὰ δημοσιεύει τὰ ποιήματά του. Ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ θέατρο. Ἡ ἀνήσυχη φύση καὶ πληθωρικὴ ἐφηβικὴ του ἰδιοσυγκρασία τὸν ὁδήγησαν σὲ τόπους μακρινούς, μέχρι καὶ τὴν Λυβικὴ Ἔρημο.
Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του σφραγίστηκαν ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ὅταν γνώρισε ἕναν ἐξαιρετικὸ ἄνθρωπο. Ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶχε ἔρθει στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ μελετήσει τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Τέχνη τῆς Χώρας γιὰ τὴν ὁποία ἔθρεφε ἀπεριόριστο θαυμασμό. Ὅταν ἡ νεαρὴ Εὔα Πάλμερ πρωτοσυνάντησε στὴν οἰκία τῆς Ἰσιδώρας Ντάνκαν τὸν ὡραῖο σὰν ἀρχαῖο θεὸ Ἄγγελο, γεννήθηκε τὸ Θαῦμα. Ἡ κοινὴ τους ἔγγαμη ζωὴ ξεκίνησε τὸ 1906. Ἔκτοτε ὁ Σικελιανὸς ἔζησε τὴν Ἑλληνικὴ Φύση, τὸν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα καὶ τὴν ζωὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Καὶ συνδέθηκε ριζικὰ καὶ ἀκατάλυτα μὲ τὴν Ἑλλάδα τῶν Τριῶν Κόσμων.
Ἀναμφίβολα εἶχε παραλάβει τὴν ποιητικὴ δᾶδα ἀπὸ τὸν Κάλβο, τὸν Σολωμὸ καὶ τὸν Παλαμᾶ. Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς σάρκωσε μὲ τρόπο θρησκευτικὸ τὴν Ψυχὴ τοῦ Γένους, χαρίζοντάς μας τὸ ἀπαράμιλλο πρότυπο. Τὴν Ὀμορφιὰ καὶ τὸ θάμβος. Τὴν Πίστη στὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Τὴν Ἁρμονία μὲ τὴν εὔκοσμη Φύση. Τὴν Εὐθύνη καὶ Ἐθελοθυσία τῶν ταγῶν. Τὸ Πιστεύω στὴν ἀφθαρσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κανόνα.
Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς εἶχε ἐπιλέξει τὴν Ὁδὸ πρὸς τὴν Ὕψιστη Ἠθικὴ Ἀξία. Καὶ προσδίδοντας νέα, ἔκπαγλη ὄψη στὴν μεγάλη μας ποιητικὴ Παράδοση, μεταλαμπάδευσε τὸ Πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ Πνεῦμα ποὺ ἀγωνίζεται ἐναντίον τοῦ πρωτογονισμοῦ καὶ τῆς βαρβαρότητος.
Στὰ χρόνια τοῦ Α' Παγκοσμίου Πολέμου, σκάβοντας στὰ θεμέλια τῆς Ἑλληνικῆς Συνείδησης, ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς ἀνέστησε τὸ Θαῦμα. Τὸ προ-Ἑπαναστατικὸ Ὅραμα, τὴν Ἐμβληματικὴ Δελφικὴ Ἰδέα. Τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Ἄνθρωπο, στὸ σοβαρὸ καὶ ἀπέριττο Νόημα τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἐλευθερίας κατὰ τοῦ Θανάτου.
Παλιοὶ ἀντίλαλοι ξύπνησαν στὴν Ἱερὴ Γῆ. Ξανακούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος. Ἀναστήθηκαν οἱ ἱεροὶ χοροὶ. Οἱ σεβάσμιοι τόνοι τῆς ἀρχαίας τραγωδίας ἀντήχησαν ξανὰ στὰ βράχια τοῦ Παρνασσοῦ. Ὁ Ἄγγελος Σικελιανός ζοῦσε γιὰ τὴν Ἰδέα. Ἤξερε ὅτι στοὺς Δελφοὺς μπορεῖ νὰ ἑνωθεῖ ὁλόκληρη ἡ πνευματικὴ Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Τὸ Ὅραμα δὲν περιορίζεται σὲ αὐτὸν καὶ μόνον τὸν στόχο. Σκοπὸς εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὸ Χαμένο Κέντρο. Γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ -ἀδιάσπαστη στὴν Ἱστορία- ἡ Ἑνότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου. Ἔτσι θὰ ἀναστηθεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα καὶ τὰ ὑπερκόσμια ἐμβλήματά του θὰ ἑνώσουν τοὺς Λαοὺς τῆς Οἰκουμένης.
Ἀπότοκος τοῦ Ἄθλου τῆς Δελφικῆς Ἰδέας ἦταν ἡ δημιουργία ἑνὸς ἐπαναστατικοῦ ρεύματος μὲ ἄρθρα, μελέτες καὶ διαλέξεις ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Κόσμο. Δύο μυθικὲς παραστάσεις ποὺ δόθηκαν στοὺς Δελφοὺς τὸ 1927 καὶ τὸ 1930. Προμηθεὺς Δεσμώτης καὶ Ἱκέτιδες, τοῦ Αἰσχύλου, μπροστὰ στὰ ἔκθαμβα μάτια ἑνὸς ἐνθουσιώδους κοινοῦ ποὺ εἶχε συρρεύσει ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Γῆς.
Ὅμως ὁ Πόλεμος καὶ ἡ Κατοχὴ ἀνέκοψαν τὸν Ἀγῶνα τοῦ μεγάλου Μύστη. Παράπλευρη ἀπώλεια ἦταν καὶ ἡ πλήρης οἰκονομικὴ καταστροφὴ τοῦ ζεύγους Σικελιανοῦ. Παρὰ ταῦτα, ἀπτόητος, πιστὸς στὸ Ὅραμα, ὁ Ἄγγελος θὰ συνεχίσει τὴν ἀποστολὴ του μὲ μία σειρὰ θεατρικῶν καὶ ποιημάτων ποὺ περίλαμπρα εἰκονίζουν τὰ Δελφικὰ καὶ Πανανθρώπινα Ἰδανικά.
Ὁ Πόλεμος τοῦ '40 θὰ βρεῖ τὸν Σικελιανὸ στὸ ἀπόγειο τῆς ποιητικῆς του Δημιουργίας. Μὲ μία σειρὰ ποιημάτων βλέπει τὴν Ἀνθρωπότητα ποὺ βγαίνει ματωμένη ἀπὸ τὴν κόλαση τοῦ τελευταίου πολέμου καὶ τῆς κατοχῆς καὶ τὴν Ἀνθρωπότητα ποὺ διάγει ἕναν Ἀγῶνα διότι πιστεύει στὴν Ἐλευθερία. Οἱ στίχοι του βρίθουν Ἀναγεννησιακῆς λαμπρότητας. Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔπος δοξάζεται.
Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς ἐπέλεξε νὰ τεθεῖ στὸ πλευρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ μὲ τὴν ρωμαλέα Ἐθνεγερτική του φωνή νὰ ἐμψυχώνει τὸν Ἀγῶνα κατὰ τῆς βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς. Θὰ ὑποστεῖ τὸ μαρτύριο τῆς σκλαβιᾶς καὶ τῆς πείνας, ἀλλὰ τὸ ἠθικὸ του θὰ παραμείνει ἀκλόνητο. Ἡ ὑγεία του ὅμως θὰ ἐπιβαρυνθεῖ. 19 Ἰουνίου τοῦ 1951 ὁ Ποιητὴς θὰ ἄφηνε στὴν Ἀθήνα τὴν τελευταῖα του πνοή.
Ἑβδομήντα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἄρχοντα τῆς λαλιὰς μας, ὁ λόγος καὶ ἡ στάση του ἀκόμη ἐπηρεάζουν τὴν Κίνηση τῶν Ἰδεῶν.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Τὸ Ὅραμα τῆς Ἕνωσης τῆς Πνευματικῆς Ἀνθρωπότητος στοὺς Δελφούς, ἡ μεταβολὴ τῶν Δελφῶν σὲ ἕνα Ἱερὸ Κέντρο Εἰρήνης, Παγκόσμιας συνεννόησης, πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἅμιλλας ἀπέχει μακρὰν ἀπὸ τὴν βεβήλωση ποὺ ὑφίστανται σήμερα ἀπὸ τὴν σύγχρονη βαρβαρότητα.
Ὅμως. Ὁ πόθος τοῦ Ρήγα, τοῦ Κυβερνήτου, τοῦ Ἀγγέλου Σικελιανοῦ δὲν ἔχει σβήσει. Εἶναι ἡ προδρομικὴ προαίσθηση τῆς πραγματικότητος ποὺ πλησιάζει. Μέσα στὸν Ἱστορικὸ Χρόνο, μέσα στὴν ζωὴ τῶν Λαῶν, τὶ εἶναι τὰ ἑκατὸ ἢ διακόσια χρόνια ὅπου τὸ Ὄνειρο μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ;
Ἡ ὥρα τῆς ἱστορικῆς μας χρεωκοπίας ἤ ἡ ὥρα τῆς ὑπέρτατης Ἀνά(σ)τασής μας, ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπό τὴν συνασπισμένη θέλησή μας. Καὶ ἡ ὥρα αὐτή δέν ἀπέχει πιά ἀπό ἐμάς καθόλου.
Ἡ ἀνάμνηση τοῦ Ἀγγέλου Σικελιανοῦ, τὸ πνεῦμα καὶ ἡ φυσιογνωμία του, ὑποβάλλουν καὶ ταυτίζονται μὲ τὴν Ἰδέα. Ἐκείνη τὴν Δύναμη, τὴν βαθύτατα ἀναγεννητική, ποὺ χάνεται στὰ βάθη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὴν Δύναμη ποὺ ὅσο κι ἂν ἀργεῖ, στὸ τέλος πάντα φανερώνεται.
Μὲ μία μόνο λέξη.
Ἐλευθερία.

ΕΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ


Του Αλκιβιάδη Κεφαλά

Διδάκτωρ Φυσικής του Πανεπιστημίου του Manchester, UK, δ/ντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν μπορούν να αποστασιοποιηθούν από τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επιβάλλει το αμερικανικό δόγμα της «θεωρίας του χάους» των Ramsfeld/Gebronsky, βάσει του οποίου οι χώρες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη ανήκουν οι τεχνολογικά προηγμένες και στη δεύτερη όλες οι «υπόλοιπες», που πρέπει να αποδυναμώνονται μέσω μιας κατάστασης «διαρκούς πολέμου», ώστε η πρώτη κατηγορία να λεηλατεί απρόσκοπτα τις πρώτες ύλες της δεύτερης («Τhe Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-first Century», Thomas P. M. Barnett, Paw Prints, 2004). Όμως ανάχωμα στη νέα αμερικανική πολιτική αποτέλεσε η οικονομική άνοδος της Κίνας, η οποία απειλεί πλέον ευθέως την κυριαρχία της πρώτης και συνεπώς είναι αναπόφευκτη η διατάραξη των γεωπολιτικών ισορροπιών.

Ωστόσο, οι Ramsfeld/Gebronsky απέτυχαν να διαγνώσουν ότι το καπιταλιστικό σύστημα και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν το «ελιξίριο» που ανέστησε και τρέφει τον κίτρινο δράκο, καθώς η μεταφορά εργοστασίων και τεχνογνωσίας στην Κίνα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο της αμερικανικής οικονομίας. Η αμερικανική οικονομική ανάπτυξη, βασισμένη στην προτεσταντική ηθική της θεοποίησης του κέρδους, απέτυχε να αντιληφθεί τη συνεισφορά της «κίτρινης ηθικής» στην παραγωγική διαδικασία, όπου οι εργαζόμενοι αποτελούν μέρος μιας συλλογικής παραγωγικής αλυσίδας χωρίς προσωπικές ανάγκες και υπαρξιακές σκέψεις.

Η μαζική εισβολή Κινέζων φοιτητών στα αμερικανικά πανεπιστήμια τη δεκαετία του 1990 περιέγραψε συνοπτικά την «κίτρινη συμπεριφορά» με τη φράση «δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν κοιμούνται, μόνο εργάζονται». Η αμερικανική πολιτική προς την Κίνα υπήρξε αφελής, όπως το ίδιο αφελής και δογματική υπήρξε και προς τη Ρωσία, επειδή κατόρθωσε να τη συνασπίσει με τον ιστορικό εχθρό της. Στο ίδιο μήκος κύματος οι αμερικανικές δεξαμενές σκέψης αδυνατούν να αντιληφθούν ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι το αποτέλεσμα του δόγματος Ramsfeld/Gebronsky. Πράγματι, επειδή η επαναχάραξη των συνόρων της Μέσης Ανατολής αποτέλεσε την πολιτική του Πενταγώνου από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 (http://armedforcesjournal.com/blood-borders/), η θεωρία του χάους ανάγκασε τον Ερντογάν να μετατρέψει τη χώρα του σε παγκόσμιο αντιαμερικανικό ισλαμικό πόλο ώστε να εξουδετερώσει το αμερικανικό δόγμα. Η Τουρκία έχει τη δυναμική να ελέγξει πολιτιστικά και οικονομικά την Κεντρική Ασία.

Επίσης, με όχημα το Ισλάμ έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην Αφρική, μη διστάζουσα να έλθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Γαλλία, ενώ κατανοεί ότι είναι αντιφατικό να «μοιραστεί» τον τεράστιο ισλαμικό γεωγραφικό χώρο με την Αμερική και τη Δύση. Εντός των γεωπολιτικών σχεδιασμών της Τουρκίας τοποθετείται και η τριμερής «εγκάρδια συνεννόηση» με την Κίνα και το Πακιστάν. Η στρατηγική συμμαχία με το Ισλάμ και την Κίνα μπορεί να εξασφαλίσει στην Τουρκία τη θέση της περιφερειακής δύναμης ώστε να ακυρώσει πιθανές σκέψεις διαμελισμού της.

Παράλληλα, η αμερικανική πολιτική σκέψη, εφόσον εξακολουθεί να παραμένει πιστή στο δόγμα Ramsfeld/Gebronsky, σύντομα θα κατανοήσει ότι η στρατηγική αποδυνάμωση της Τουρκίας είναι ο μονόδρομος για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής της. Ιστορικά, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία διέλυσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία με σκοπό να μοιραστούν τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου.

Η συμφωνία διαμελισμού το 1916, γνωστή και ως Συμφωνία Σάικς-Πικό-Σαζόνωφ: 1) Μεταβίβαζε τις οθωμανικές επαρχίες Ερζερούμ, Τραπεζούντας, Βαν και Μπιτλίς στη Ρωσία. 2) Η Γαλλία αποκτούσε τον Λίβανο, την παραλιακή Συρία, τα Αδανα, την Κιλικία και τη Μοσούλη. 3) Η Βρετανία τη Βαγδάτη και τη Μεσοποταμία, καθώς και τα μεσογειακά λιμάνια Χάιφα και Ακρα. Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο η εύρεση νέων ενεργειακών κοιτασμάτων στην ανατολική Μεσόγειο δεν αποκλείει την άμεση εφαρμογή του δόγματος Ramsfeld/Gebronsky για την Τουρκία με σκοπό η Αμερική να μην αποκλειστεί εκ νέου από τη συμφωνία νομής των ενεργειακών κοιτασμάτων. Βεβαίως, η πολιτική κατάσταση σήμερα είναι συνθετότερη σε σχέση με το παρελθόν.

Σήμερα διεκδικούν ενεργειακό μερίδιο στη Μέση Ανατολή η Γερμανία και η Ιταλία και συνεπώς επιδιώκουν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους συμμαχία με την Τουρκία. Στο παρελθόν η καταστροφή του Ελληνισμού και η μικρασιατική εκστρατεία σχεδιάστηκαν από τη Βρετανία και τη Γαλλία με σκοπό τη λεηλασία των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής. Σήμερα μία αντίστοιχη μεθόδευση διαμελισμού της Τουρκίας και μία αντίστοιχη συμφωνία Σάικς-Πικό-Σαζόνωφ ίσως επιχειρηθεί από τους κύκλους του αμερικανικού Πενταγώνου. Οπως, όμως, έχει ήδη αρχίσει να αποδεικνύει το προσφυγικό πρόβλημα, ο επανασχεδιασμός του χάρτη της Μέσης Ανατολής είναι επικίνδυνος για τον Ελληνισμό.

Ο αμερικανικός παράγοντας και οι συνοδοιπόροι του (Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία) δεν θα διστάσουν να τοποθετήσουν ακόμη μια φορά το «ελληνικό κερασάκι πάνω στην τούρτα της αποκάλυψης».


ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ : Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1913

Το κείμενο είναι βασισμένο στο άρθρο της “Σερραίας”  από το περιοδικό “Προς τη Νίκη”, Ιούνιος 2013
 
Ὅταν τό 1912 στόν Α΄ Βαλκανικό πόλεμο οἱ προηγούμενοι κατακτητές της,οἱ Τοῦρκοι, ἀποχώρησαν, κατάφεραν καί μπῆκαν πρῶτοι οἱ Βούλγαροι στίς Σέρρες.

Στήν ὀκτάμηνη περίπου κατοχή τους οἱ Βούλγαροι ἐκδικήθηκαν πολλούς Μακεδονομάχους. Προσπάθησαν μέ κάθε μέσο νά μεθοδεύσουν τήν ὁριστική προσάρτηση τῆς περιοχῆς στή Βουλγαρία. Μάλιστα ζήτησαν ἀπό τό Μητροπολίτη Ἀπόστολο νά προτρέψει τούς κατοίκους νά ὑπακούσουν γιά τό συμφέρον τους. Ἐκεῖνος ἀντίθετα ὀργάνωσε τήν ἄμυνα τῶν Σερραίων, οἱ ὁποῖοι δέν τό ἔβαλαν κάτω. Διηγοῦνται οἱ προπαπποῦδες μας τά δεινά πού πέ-ρασαν τότε, ἀρνούμενοι νά ἐκβουλγαριστοῦν: τρομοκρατία, διώξεις, καταπίεση, ἐκτελέσεις καί ἄλλα πολλά.
Ὅμως ὁ Β΄ Βαλκανικός πόλεμος ξέσπασε σύντομα.
Ἡ ἱστορική μάχη τοῦ Κιλκίς-Λαχανᾶ (12-21 Ἰουνίου 1913) ἦταν νικηφόρα γιά τούς Ἕλληνες καί σήμανε τήν ἀρχή τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας.

Ὅσοι ζούσαμε ἐκεῖνες τίςμέρες στίς Σέρρες, ἀκούγοντας τούς κανονιοβολισμούς τῶν δύο αὐτῶν μαχῶν,αρχίσαμε νά ὅσους ἐπέζησαν. «Ἀπό ἔνστικτο βάζαμε τά αὐτιά μαςστόἔδαφος κι ἀφουγκραζόμασταν κάθε μέρα πιό εὐκρινεῖς τούς κανονιοβολισμούς. Κρυφή χαρά ἔνιωθε ἡ καρδιά μας. Προχωροῦν οἱ δικοί μας, σιγομουρμουρίζαμε. Ὅταν ἄρχισαν νά μεταφέρονται στήν πόλη μας οἱ τραυματίες ἀπό τό Λαχανᾶ, οἱ Βούλγαροι ἔγιναν θηρία. Ἄρχισαν συλλήψεις καί φόνους. Πολιόρκησαν τό οἴκημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ σκοπό νά συλλάβουν ζωντανό τό Μητροπολίτη μας. Ἀπέτυχαν ὅμως, ἀφοῦ ἔλαβαν ἐπεί γουσα διαταγή νά ἐκκενώσουν τήν πόλη μας.»
.
Ἡττημένος ὁ βουλγαρικός στρατός ἀναγκάστηκε νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν περιοχή τήν Παρασκευή 28 Ἰουνίου 1913 ἀφήνοντας πίσωτου τά σημάδιατῆς ἐκδικητικῆς μανίας του. Τό πρωί ἐκείνης τῆς ἀποφράδας μέρας κανονιοβόλησαν τήν πόλη ἀπό τήν Ἀκρόπολη (Κουλᾶ). Ἔσφαξαν πολλούς καί πυρπόλησαν τό μεγαλύτερο μέρος της. Κατέστρεψανπαντελῶςτήμεγάλη ἑλληνική συνοικία καί τήν ἑλληνική ἀγορά καθώς καί ἐκκλησίες, μνημεῖα, ἀρχοντόσπιτα…
Ἡ ἐπίθεση τοῦ ταγματάρχη Μαζαράκη, πού κατέφθασε τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας, ἔτρεψε τούς Βουλγάρους σέ φυγή. Τό ἄλλο πρωί μπῆκε στίς Σέρρες ἡ 7η Μεραρχία μέ τό Μέραρχο Σωτήλη.  Ἡ ὑποδοχή ἔγινε ἀνατολικά τῆς πόλης, στήν τοποθεσία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦΚρυονερίτη, ἐκεῖ ὅπου πρίν 530 χρόνια ἔγινε ἡ συνθήκη παράδοσης τῆς πόλης στούς Τούρκους. Ἀκολούθησαν στιγμές ἀνέκφραστης συγκίνησης καί ἐθνικοῦ ἐνθουσιασμοῦ.
Μέσα ἀπό τούς θρήνους καί τούς στεναγμούς, τούς καπνούς καί τίς φλόγες πρόβαλε ἡ ἐλευθερία ἔπειτα ἀπό 530 χρόνια σκλαβιᾶς (1383-1913)!

.Ὁ Μέραρχος ἀντικρύζοντας τήν τρομερή εἰκόνα τῆς πόλης ἔστειλε τηλεγράφημαστόστρατιωτικόἐπιτελεῖοστή Δοϊράνηζητώνταςἐπειγόντωςβοήθεια. Ἐκεῖ βρίσκονταν στρατοπεδευμένοι ἤδη ἀπό τίς 23 Ἰουνίου ὁ Στρατηλάτης βασιλιάςΚωνσταντῖνοςκαί τόἐπιτελεῖο του. Τό τηλεγράφημα ἔλεγε:
«Ἡ πόλη Σερρῶν ἐκάη ὁλόκληρος η πυρπολημένη πόλη των Σερρών από τους Βούλγαρους
 από τους Βούλγαρουςἐξαιρέσει
τουρκικῆς καί ἑβραϊκῆς συνοικίας.
Αγορά ἐκάη ἐπίσης. Πλῆθος
γυναικοπαίδων εὑρέθησαν φονευμένα
ἤ ἀπηνθρακωμένα ἐντός τῶν οἰκιῶν.
Πόλις στερεῖται ἐντελῶς ἄρτου. Ἀπό-
λυτος ἀνάγκη ληφθῶσι μέτρα συντό-
μως πρός διατροφήν πληθυσμοῦ.
Ἄστεγοι ὑπερβαίνουσι 20 χιλιάδας.»
………………………………………………………
Σιγά σιγά οἱ Σερραῖοι ξανάρχισαν μιά καινούρια ζωή μέσα ἀπό τά ἐρείπια καί τίς στάχτες. Ἔχτισαν ἀπό τήν ἀρχή τά καμένα τους σπίτια καί προσπάθησαν νά καλύψουν τό χάος πού ἄφησε ὁ σκληρός ἐχθρός.
Δυστυχῶς ἀκολούθησαν ὁ Α΄ καί ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Καί πάλι ἡ περιοχή αὐτή περιῆλθε στίς γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις. Νέεςσυμφορές καί ἐκδικήσεις ἀπό τούς Βουλγάρους… ξυλοδαρμοί, φυλακίσεις… λεηλασίες… κατατρεγμοί…

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις αγριότητες των Βουλγάρων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ἡ κυρά Ζωή, πού ἦταν ζωντανή ἱστορία, μᾶς ἔλεγε πολλά σάν ἤμασταν παιδιά καί καθόμασταν γύρω της. Ἔπασχε ἀπό φοβερούς πονοκεφάλους καί ζαλάδες καί στά τελευταῖα της χρόνια ἔχασε τή μνήμη της.
Κι ὅλα αὐτά ἀπό τά γρονθοκοπήματα πού τῆς ἔδωσαν ἐπανειλημμένα οἱ Βούλγαροι, ἐπειδή στά μαθητικά της χρόνια δέ σταματοῦσε νά ψάλλει τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο μέ θάρρος καί καμάρι.
Ἀλλά καί ἡ γιαγιά μουμᾶς διηγοῦνταν, πῶς ἡ μάνατης ἔκρυβε τό μικρότης γιό, μήν τῆς τόν ἁρπάξουν οἱ Βούλγαροι στούς αἰφνιδιαστικούς ἐλέγχους πο ύἔκαναν στάσπίτια. Τόν τύλιγε σέ κουβέρτες νά μοιάζει μέ μποχτσά (μποχτσάςἤμποξάς: τετράγωνο τεμάχιο ὑφάσματος πού χρησιμοποιεῖται γιά τήν περιτύλιξη διαφόρωνἀντικειμένων /μπόγος) πεταμένο στήν ἄκρη.
Μέ τόση βία καί παραζάλη τόν τύλιγε πού μιά βραδιά κόντεψε νά τόν σκάσει!
……………………………………………………………………………………………….
Ἄχ, Μακεδονία μου κι ὄμορφη πόλη τῶν Σερρῶν! Φέτος σάν σέ σημαιοστολίζουμε καί γιορτάζουμε τήν 100χρονη λευτεριά σου, συλλογιόμαστε τό χρέος μας σʼ ὅλους αὐτούς πού ἔπαθαν, σʼ ὅλους αὐτούς πού θυσιάστηκαν. Καθώς θ᾽ ἀποθέτουμε τῆς δάφνης τό τιμητικό στεφάνι στό Ἡρῶον τους, νιώθω πώς ἡ φωνή τους θά διαπερνᾶ τό μυρωμένο ἀέρα καί στόν καθένα θά μιλᾶ καί θά λέει:
“Κρατῆστε τά ἱερά μας χώματα γιά πάντα Ἑλληνικά!”
************************
Από τις εφημερίδες της εποχής
katalweb (1)
vasilweb
––––––––ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1913

 Η εμφάνιση του Ελληνικού στόλου υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Κουντουριώτη έξω από την Καβάλα, τον οποίο συνόδευαν και πέντε κενά μεταγωγικά, σε συνδυασμό με τον βορβαδισμό της Βουλγαρικής φρουράς στις Ελευθερές, ήταν επαρκείς λόγοι, για να πεισθούν οι Βούλγαροι να επισπεύσουν την εκκένωση των περιοχών αυτών.
Η Καβάλα καταλήφθηκε από τους Έλληνες τη νύχτα της 26ης προς την 27η Ιουνίου (9/10 Ιουλίου) 1913. Κατά την υποχώρησή της, η Βουλγαρική φρουρά προέβη σε πράξεις εκδίκησης εναντίον του πληθυσμού του Δοξάτου. Με τη βοήθεια και Τούρκων κατοίκων κατέσφαξαν άνδρες και γυναικόπαιδα αδιακρίτως φύλου ή ηλικίας και κατόπιν κατέστρεψαν την πόλη.


{Το αντιτορπιλικό «Δόξα» φωτογραφημένο στο λιμάνι της Καβάλας. Με αυτό μεταφέρθηκε και αποβιβάστηκε στο λιμάνι της πόλης άγημα το οποίο επισήμως την απελευθέρωσε. Ο κυβερνήτης του «Δόξα», Πλωτάρχης Κριεζής, ορίστηκε από τον Αντιναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη διοικητής, της Καβάλας.}

Η Καβάλα καταλήφθηκε χωρίς καμία αντίσταση από μικτό σώμα τακτικών Βουλγάρων στρατιωτών και Κομιτατζήδων. Ο Τσερνοπέεφ διορίστηκε διοικητής της πόλης, ο Τσάκεφ διορίστηκε καϊμακάμης της πόλεως και της επαρχίας.
Προκήρυξη που υποσχόταν σεβασμό της ζωής και της τιμής όλων των κατοίκων εξεδόθηκε εν ονόματι του Βασιλιά Φερδινάνδου, όμως ευθύς αμέσως συνελήφθησαν πάνω από εκατόν πενήντα αθώοι Μουσουλμάνοι, ανάμεσά τους και γυναίκες, με τη χαλκευμένη κατηγορία ότι δήθεν είχαν συνωμοτήσει για σφαγή Χριστιανών.


{Η είσοδος της 7ης Μεραρχίας κατά την απελευθέρωση της Καβάλας. Τα τμήματα της 7ης Μεραρχίας Πεζικού έφτασαν στην περιοχή της Καβάλας μετά την απελευθέρωση τον Ιούλιο του 1913.}

Τα χαράματα κάθε ημέρας, και για αρκετές ημέρες, τα άτομα αυτά κατά ομάδες δολοφονούνταν διά λογχισμών και ακρωτηριασμού. Επίσης, επτά πλούσιοι Ισραηλίτες συνελήφθηκαν και φυλακίσθηκαν. Αργότερα, αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού κατέβαλε ο καθένας 10 χιλ. λίρες στερλίνες ως λίτρα. Ο Ιμπραήμ πασάς, πάμπλουτος Τούρκος, πλήρωσε επίσης λύτρα, για να σώσει τη ζωή του. Πολλοί από τους δολοφονημένους Μουσουλμάνους ήταν γαιοκτήμονες. Αυτών η κτηματική περιουσία μοιράστηκε μεταξύ των δολοφόνων.


{Από την απελευθέρωση της Καβάλας. Ο ποιητής Ματσούκας εκφωνεί λόγο στο ενθουσιασμένο πλήθος}

Αφού η Τουρκική φρουρά έφυγε από τις Σέρρες, η πόλη αυτή παραδόθηκε σε μια Βουλγαρική συμμορία της οποίας αρχηγός ήταν κάποιος Τζαγκώφ, ο οποίος ήταν Κομιτατζής, προφασιζόμενος δήθεν πως έκανε έρευνα, για να ανακαλύψει όπλα, απογύμνωσε τα σπίτια των Μουσουλμάνων κατοίκων από κάθε τιμαλφές αντικείμενο, διέπραξε όργια κατά των γυναικών και θυγατέρων μπροστά στα μάτια συζύγων και γονιών.
Μετά από κάποιες ημέρες κάποιος. δεν εξακριβώθηκε αν ήταν Τούρκος η Βούλγαρος, έριξε έναν πυροβολισμό μετά τον οποίο ακολούθησε γενική σφαγή. Τα θύματα ήταν περισσότερα από εκατόν πενήντα και θανατώθηκαν με φρικιαστικό τρόπο.


{Έλληνες στρατιώτες μετά την απελευθέρωση της Καβάλας φωτογραφημένοι μπροστά στη Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας. Η Μονή χτίστηκε από τον Άγιο Γερμανό τον 5ο ή σύμφωνα με άλλους τον 8ο μ.χ. αι., για να στεγάσει τη θαυματουργή εικόνα που σύμφωνα με την παράδοση είναι «αχειροποίητος». Κατά τον 11ο αι. χτίστηκε το «καθολικό» της Μονής και έγινε Σταυροπηγιακή, δηλ. εξαρτιόταν απευθείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.}

Αγριότερη ακόμα σφαγή έγινε στη Στρώμνιτσα.
Από την έκθεση του Μιδάτ μπέη (άλλοτε Αυτοκρατορικού Επιτρόπου της πόλης) γίνεται ολοφάνερη η ωμή βία που ασκήθηκε στον πληθυσμό από τους Βουλγάρους.
Πολλά εγκλήματα οι Βούλγαροι διέπραξαν και στο Κιλκίς.


{Το πλοιάριο με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, ενώ ήδη έχει απομακρυνθεί από την προβλήτα της Καβάλας. Φωτογραφία από την απελευθέρωση της πόλης.}

Τέτοια, λοιπόν, υπήρξε η Βουλγαρική πορεία προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά η Ευρώπη δεν ήθελε να τείνει «ευήκοον το ους». Τα υπουργεία των Εξωτερικών έσπευδαν να κρύψουν τις εκθέσεις που λάμβαναν από τα Προξενεία τους στη Μακεδονία.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

ΑΒΕΡΩΦ

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Γράφει ο Γιώργος Δημητρούλιας, 
εκδότης «το Αντίδοτο», τέως δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας

 

«Ο  Ναός της Αγίας Σοφίας όμως αποτελεί διαχρονικά τη μήτρα ολόκληρης της  Χριστιανοσύνης, Ανατολής και Δύσης, και επίσης στοιχείο και παρακαταθήκη της χριστιανικής ταυτότητας και ενότητας».

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος,

Επιθεώρηση Foreign Affairs, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020.

«Περιφρονώντας τις συνήθειες των Φράγκων βασιλέων, έκρινε ότι η δόξα των Ελλήνων ήταν η καλύτερη».

Κάρολος Φαλακρός στο «Χρονικά της Φούλντα», έτος 876.

«Θα ήθελα να είμαι Έλληνας»

Ηγούμενος Έκκεχαρντ Δ’ του Σαιντ Γκαλ (980-1057)

Ο Πλάτων έλεγε ότι περίπου κάθε 26.000 χρόνια η γη καταστρέφεται και αναγεννάτε. Αυτό δείχνει ότι από την αρχαιότητα οι Έλληνες πίστευαν στην εξέλιξη. Έλα όμως που συναντάμε ορισμένους που άμα τους καθίσει στο κεφάλι μια ιδέα ή ένα γεγονός δεν το αλλάζουν με τίποτα. Ειδικά όσοι έχουν περάσει από την Μαρξιστική Αριστερά, που όπως λέει ένας φίλος μου, είναι σαν την ασθένεια της ευλογιάς, μπορεί να φεύγει, αλλά αφήνει σημάδια. Έτσι λοιπόν, ο σημερινός φίλος μπορεί αύριο να γίνει εχθρός και ο χθεσινός εχθρός μπορεί να γίνει φίλος. Αυτό ισχύει και για συλλογικότητες ανθρώπων όπως τα έθνη και αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμηρίωσα στο προηγούμενο κείμενό μου.

Σήμερα ο ελληνικός εθνικιστικός και ο πατριωτικός «χώρος» περνά, μάλλον, μια κρίση ταυτότητας. «Το να σε κακοποιούν ως παιδί είναι μια κρίση ταυτότητας. Και μετά η διασημότητα είναι μια κρίση ταυτότητας, οπότε εγώ βρέθηκα κατευθείαν από την μια κρίση στην άλλη» γράφει στο βιβλίο της με τίτλο «Αναμνήσεις», μια νεαρή αντισυμβατική skinhead τραγουδίστρια που σήμερα φοράει ισλαμική μαντίλα, η Σίνεντ Ο’ Κόννορ ή  Shuhada Sadaquat (από το 2018 εφόσον ασπάστηκε το Ισλάμ) και πέρασε 6 χρόνια στο ψυχιατρείο. Το Ελληνικό Εθνικιστικό κίνημα κακοποιήθηκε μεταπολεμικά από την Δεξιά, αλλά και κατά την περίοδο της 21ης Απριλίου και στην Μεταπολίτευση γνώρισε αναπάντεχη επιτυχία με το Μακεδονικό. Κάπως έτσι εξηγούνται όλα.

Η ισλαμική Χαμάς το μακρύ χέρι του Ερντογάν.

Έτσι εξηγείτε γιατί ορισμένοι Έλληνες Εθνικιστές και Πατριώτες υπερασπίστηκαν την ισλαμική Χαμάς που σήμερα όχι μόνο τάσσεται με το πλευρό του Ερντογάν, αλλά κάνει και δηλώσεις υπέρ της ισλαμικής Τουρκίας. Μήπως έχουν ακούσει ποτέ, αυτοί οι Πατριώτες, αν οι Παλαιστίνιοι έχουν κάνει καμία εκδήλωση συμπαράστασης για τους αδελφούς μας Κυπρίους και εναντίον του Αττίλα; Τότε εμείς γιατί ρίχνουμε νερό στο μύλο της εγχώριας αριστεροφροσύνης στο θέμα αυτό; Σύμφωνα με την τούρκικη εφημερίδα Birlik: «ο τουρκικός (!!!) λαός που ζει στην περιοχή της Ξάνθης, πραγματοποίησε τεράστια συγκέντρωση για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού που διοργανώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης» (22/5/2021).

Η ανθελληνική στάση της Χαμάς φαίνεται από διάφορα πρόσφατα συμβάντα:

α) Τον Ιούνιο του 2019 στις παράνομες τουρκικές στρατιωτικές ασκήσεις στα κατεχόμενα της Κύπρου είχε συμμετάσχει ως σύμμαχος παρατηρητής εκπρόσωπος της στρατιωτικής ηγεσίας της Παλαιστίνης.

β) Τον Ιανουάριο του 2020 το ΔΣ της Παλαιστινιακής παροικίας στην Ελλάδα είχε καταδικάσει την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό EastMed μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

γ) Τον Ιούνιο του 2020, Η Παλαιστινιακή Αρχή δήλωσε ότι είναι έτοιμη να υπογράψει μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Τουρκία για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα όρια της Κυπριακής ΑΟΖ.

Και δ) Τον Ιούλιο του 2020 ο «μετριοπαθής» ηγέτης των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη Αμπάς είχε συγχαρεί τον Ερντογάν που μετέτρεψε σε τζαμί την Αγία Σοφία.

Η Αγία Σοφία «φωλιά» των φανατικών του Ισλάμ.

Ακάθεκτος ο Ερντογάν μετατρέπει όλες τις Εκκλησίες που θυμίζουν την δόξα του Μεσαιωνικού Ελληνισμού σε τζαμιά. Μετά την Αγια Σοφιά μετέτρεψε σε τζαμί  και την Μονή της Χώρας προχωρώντας στις αλαζονικές προκλήσεις απέναντι στην χριστιανική Ευρώπη.

Όπως γράφει στο άρθρο του στην επιθεώρηση Foreign Affairs ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος:

«Η μετατροπή του μνημείου της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως εκφράζει ένα τετραπλό μήνυμα:

α) Την επαναφορά της νέο-οθωμανικής ιδεολογίας,

β) Τον νέο προσανατολισμό της Τουρκίας από την Δύση και την Ευρώπη στην Ανατολή, ως κύρια έκφραση αυτής της νέο-οθωμανικής ιδεολογίας,

γ) Την συσπείρωση του Ισλαμικού κόσμου, με ενδεικτική ενέργεια, τις θερμές υποστηρικτικές τοποθετήσεις των ηγετών των Ισλαμικών Κρατών, έναντι των χλιαρών ανακοινώσεων των Δυτικών Χωρών ακόμη και του Βατικανού, και

δ) Την συσπείρωση του λαού γύρω από αυτήν την ιδεολογία, ως προς το εσωτερικό της χώρας».  

Ο τούρκος ιστορικός Ορχάν Σελίμ Κοτζαχάνογλου γράφει στην εφημερίδα Cumhuriyet: «Σήμερα, το τζαμί της Αγίας Σοφίας έχει γίνει η φωλιά των εχθρών της κοσμικής δημοκρατίας της Τουρκίας, οι οποίοι παίρνουν θάρρος από την κυβέρνηση ΑΚΡ». Στην ομιλία του μέσα στην Αγία Σοφία και παρουσία του Ερντογάν, ο ιμάμης Μουσταφά Ντεμίρκαν στις 28 Μαΐου χαρακτήρισε «τύραννο»  και «άπιστο» τον ιδρυτή της Τουρκίας Κεμάλ Ατατούρκ. Αλλά και ο πρώτος ιμάμης της Αγίας Σοφίας Μεχμέτ Μπογγιούκαλιν ζητούσε την κατάργηση του κοσμικού κράτους και την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου στην Τουρκία.

Ο ίδιος ο Ερντογάν δήλωσε: «Εμείς αυτά τα εδάφη τα διατηρήσαμε και τα κάναμε πατρίδα μας με το αίμα μας, με τη σημαία μας και με τον ήχο της προσευχής που ακούγεται από τα τζαμιά. Για αυτό είναι σημαντικό και έχει νόημα το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας κι πάλι για προσκύνημα ως τζαμί, καθώς είναι κληρονομιά κατάκτησης».

Ελληνομαθείς και Φιλέλληνες.

Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ίσως το σημαντικότερο γεωπολιτισμικό μέγεθος που υπάρχει σήμερα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στα εκατομμύρια των Ελλήνων της διασποράς που βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν εκατομμύρια  ανθρώπων σε όλον τον κόσμο που αισθάνονται αναπόσπαστα δεμένοι με το ελληνικό κλασσικό πνεύμα. Χιλιάδες ελληνολάτρες και κλασικιστές όλης της υφηλίου μιλάνε απταίστως αρχαία ελληνικά. Εκατομμύρια παιδιά σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική διδάσκονται αρχαία ελληνικά κείμενα στο πρωτότυπο. Εκατοντάδες πόλεις σχεδόν σε όλη την γη έχουν Έλληνες οικιστές αι δημιουργούς. Χιλιάδες είναι οι τοποθεσίες σε όλον τον κόσμο που έχουν ελληνικές και ελληνιστικές αρχαιότητες. Χιλιάδες ελληνολάτρες παγκοσμίως θέλουν να κάνουν την ελληνική μια διεθνή γλώσσα. Τέλος αρκετά Συντάγματα, όπως αυτό των ΗΠΑ, βρίθουν κλασσικές επιρροές, ενώ έχουμε και πολλά νεότερα  ελληνοπρεπή μνημεία.  

Αλλά και μετέπειτα, όπως γράφει ο Δ. Κωνσταντέλος, «Η σκέψη της αρχαίας Ελλάδας υπήρξε πολύ ζωντανή στην βυζαντινή περίοδο, διότι οι Έλληνες κλασικοί – λογοτεχνία, φιλοσοφία, τέχνη, παιδεία, ακόμη και μυθολογία – αποτελούσαν την διδακτέα ύλη της εκπαίδευσης σε όλη την διάρκεια της βυζαντινής χιλιετίας». Συμπληρώνει ο Π. Τζερμιάς «Η μεγάλη αρετή του βυζαντινού πολιτισμού είναι ότι οικοδόμησε μία γέφυρα ανάμεσα στην κλασσική αρχαιότητα και στον χριστιανικό κόσμο».

Η Ελλάδα παραμένει το μοναδικό επίσημα Ορθόδοξο κράτος της γης και το Άγιον Όρος είναι η θρησκευτική και πνευματική μητρόπολη για περίπου 300 εκατομμύρια Ορθοδόξους. Ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είναι το πρώτο μεταξύ των ίσων και αντιστέκεται στην σλαβική, υποτίθεται θρησκευτική, εισβολή και προπαγάνδα.

Για όσους έχουν αμφιβολίες η Αρβελέρ προσθέτει: «Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι ο βυζαντινός εθνικισμός υπήρξε ακριβώς η απάντηση στον ιερό πόλεμο του Ισλάμ. Είναι, λοιπόν, πρώτα από όλα μια ιδέα χριστιανική, περιβεβλημένη μάλιστα με μυστικιστικές αποχρώσεις».

 

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters