Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ : 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΜΑΣ


Τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
νομικού και επιστήμων οικονομικής και κοινωνικής διοικήσεως

[Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα Δημοκρατία, ΑΡ.ΦΥΛ. 3.096, σ.28]

Γεμᾶτος Ἑλλάδα, μὲ βαθύτατα ἐθνικὲς καὶ ἡρωϊκὲς παραδόσεις, ἔζησε μιὰ ζωὴ ἀρχοντική, ἀπολύτως ταιριαστὴ μὲ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ποιητικὲς του ἀρχές. Αὐθόρμητος, ἄμεσος καὶ αὐτάγγελτος. Τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ γοητεία τῆς προσωπικότητός του, ἡ ὁμογένεια τοῦ ἔργου καὶ τοῦ βίου του συγκροτοῦν τὴν ἀρχέτυπη μορφὴ του.
Τὸ ἕκτο παιδὶ τοῦ Ἰωάννη Σικελιανοῦ καὶ τῆς Χαρίκλειας Στεφανίτση γεννήθηκε στὴν Λευκάδα, τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1884. Ὁ Ἄγγελος Σικελιανός μεγάλωσε σὲ μία ἀτμόσφαιρα ὅπου ἡ πνοὴ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Εἰκοσιένα λειτουργοῦσαν σὲ ἀκοίμητο μνημόσυνο. Οἱ πρόγονοί του εἶχαν διακριθεῖ στὸν Ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Ὁ Μιχαῆλος Σικελιανός, ἀδελφὸς τοῦ παπποῦ του, ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους Φιλικοὺς στὴν Ἐπτάνησο. Διετέλεσε Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ Παιδείας ἐπὶ Καποδίστρια. Ὁ ἕτερος ἀδελφὸς τοῦ παπποῦ του, ὁ Πέτρος Σικελιανός, εἶχε πέσει ἡρωϊκὰ στὴν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου.
Ὁ νεαρὸς Σικελιανός εἶχε ἀπὸ πολὺ νωρὶς δείξει τὰ ἰδιαίτερα πνευματικὰ καὶ φυσικὰ του χαρίσματα. Σὲ ἡλικία μόλις 13 ἐτῶν θὰ γράψει τὰ πρῶτα του ποιήματα. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν στὴν Λευκάδα, θὰ φοιτήσει στὴν Νομικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν. Ὁ φιλομαθὴς Ἄγγελος ἀγαποῦσε τοὺς μεγάλους Ἕλληνες. Μελετοῦσε Ὅμηρο, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη. Τοὺς Ὀρφικοὺς καὶ Πυθαγόρειους, τοὺς λυρικοὺς καὶ τραγικοὺς μας ποιητές. Ἀλλὰ καὶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ξένους λογοτέχνες.
Γρήγορα ξεκίνησε νὰ δημοσιεύει τὰ ποιήματά του. Ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ θέατρο. Ἡ ἀνήσυχη φύση καὶ πληθωρικὴ ἐφηβικὴ του ἰδιοσυγκρασία τὸν ὁδήγησαν σὲ τόπους μακρινούς, μέχρι καὶ τὴν Λυβικὴ Ἔρημο.
Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του σφραγίστηκαν ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ὅταν γνώρισε ἕναν ἐξαιρετικὸ ἄνθρωπο. Ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶχε ἔρθει στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ μελετήσει τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Τέχνη τῆς Χώρας γιὰ τὴν ὁποία ἔθρεφε ἀπεριόριστο θαυμασμό. Ὅταν ἡ νεαρὴ Εὔα Πάλμερ πρωτοσυνάντησε στὴν οἰκία τῆς Ἰσιδώρας Ντάνκαν τὸν ὡραῖο σὰν ἀρχαῖο θεὸ Ἄγγελο, γεννήθηκε τὸ Θαῦμα. Ἡ κοινὴ τους ἔγγαμη ζωὴ ξεκίνησε τὸ 1906. Ἔκτοτε ὁ Σικελιανὸς ἔζησε τὴν Ἑλληνικὴ Φύση, τὸν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα καὶ τὴν ζωὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Καὶ συνδέθηκε ριζικὰ καὶ ἀκατάλυτα μὲ τὴν Ἑλλάδα τῶν Τριῶν Κόσμων.
Ἀναμφίβολα εἶχε παραλάβει τὴν ποιητικὴ δᾶδα ἀπὸ τὸν Κάλβο, τὸν Σολωμὸ καὶ τὸν Παλαμᾶ. Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς σάρκωσε μὲ τρόπο θρησκευτικὸ τὴν Ψυχὴ τοῦ Γένους, χαρίζοντάς μας τὸ ἀπαράμιλλο πρότυπο. Τὴν Ὀμορφιὰ καὶ τὸ θάμβος. Τὴν Πίστη στὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Τὴν Ἁρμονία μὲ τὴν εὔκοσμη Φύση. Τὴν Εὐθύνη καὶ Ἐθελοθυσία τῶν ταγῶν. Τὸ Πιστεύω στὴν ἀφθαρσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κανόνα.
Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς εἶχε ἐπιλέξει τὴν Ὁδὸ πρὸς τὴν Ὕψιστη Ἠθικὴ Ἀξία. Καὶ προσδίδοντας νέα, ἔκπαγλη ὄψη στὴν μεγάλη μας ποιητικὴ Παράδοση, μεταλαμπάδευσε τὸ Πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ Πνεῦμα ποὺ ἀγωνίζεται ἐναντίον τοῦ πρωτογονισμοῦ καὶ τῆς βαρβαρότητος.
Στὰ χρόνια τοῦ Α' Παγκοσμίου Πολέμου, σκάβοντας στὰ θεμέλια τῆς Ἑλληνικῆς Συνείδησης, ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς ἀνέστησε τὸ Θαῦμα. Τὸ προ-Ἑπαναστατικὸ Ὅραμα, τὴν Ἐμβληματικὴ Δελφικὴ Ἰδέα. Τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Ἄνθρωπο, στὸ σοβαρὸ καὶ ἀπέριττο Νόημα τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἐλευθερίας κατὰ τοῦ Θανάτου.
Παλιοὶ ἀντίλαλοι ξύπνησαν στὴν Ἱερὴ Γῆ. Ξανακούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος. Ἀναστήθηκαν οἱ ἱεροὶ χοροὶ. Οἱ σεβάσμιοι τόνοι τῆς ἀρχαίας τραγωδίας ἀντήχησαν ξανὰ στὰ βράχια τοῦ Παρνασσοῦ. Ὁ Ἄγγελος Σικελιανός ζοῦσε γιὰ τὴν Ἰδέα. Ἤξερε ὅτι στοὺς Δελφοὺς μπορεῖ νὰ ἑνωθεῖ ὁλόκληρη ἡ πνευματικὴ Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Τὸ Ὅραμα δὲν περιορίζεται σὲ αὐτὸν καὶ μόνον τὸν στόχο. Σκοπὸς εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὸ Χαμένο Κέντρο. Γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ -ἀδιάσπαστη στὴν Ἱστορία- ἡ Ἑνότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου. Ἔτσι θὰ ἀναστηθεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα καὶ τὰ ὑπερκόσμια ἐμβλήματά του θὰ ἑνώσουν τοὺς Λαοὺς τῆς Οἰκουμένης.
Ἀπότοκος τοῦ Ἄθλου τῆς Δελφικῆς Ἰδέας ἦταν ἡ δημιουργία ἑνὸς ἐπαναστατικοῦ ρεύματος μὲ ἄρθρα, μελέτες καὶ διαλέξεις ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Κόσμο. Δύο μυθικὲς παραστάσεις ποὺ δόθηκαν στοὺς Δελφοὺς τὸ 1927 καὶ τὸ 1930. Προμηθεὺς Δεσμώτης καὶ Ἱκέτιδες, τοῦ Αἰσχύλου, μπροστὰ στὰ ἔκθαμβα μάτια ἑνὸς ἐνθουσιώδους κοινοῦ ποὺ εἶχε συρρεύσει ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Γῆς.
Ὅμως ὁ Πόλεμος καὶ ἡ Κατοχὴ ἀνέκοψαν τὸν Ἀγῶνα τοῦ μεγάλου Μύστη. Παράπλευρη ἀπώλεια ἦταν καὶ ἡ πλήρης οἰκονομικὴ καταστροφὴ τοῦ ζεύγους Σικελιανοῦ. Παρὰ ταῦτα, ἀπτόητος, πιστὸς στὸ Ὅραμα, ὁ Ἄγγελος θὰ συνεχίσει τὴν ἀποστολὴ του μὲ μία σειρὰ θεατρικῶν καὶ ποιημάτων ποὺ περίλαμπρα εἰκονίζουν τὰ Δελφικὰ καὶ Πανανθρώπινα Ἰδανικά.
Ὁ Πόλεμος τοῦ '40 θὰ βρεῖ τὸν Σικελιανὸ στὸ ἀπόγειο τῆς ποιητικῆς του Δημιουργίας. Μὲ μία σειρὰ ποιημάτων βλέπει τὴν Ἀνθρωπότητα ποὺ βγαίνει ματωμένη ἀπὸ τὴν κόλαση τοῦ τελευταίου πολέμου καὶ τῆς κατοχῆς καὶ τὴν Ἀνθρωπότητα ποὺ διάγει ἕναν Ἀγῶνα διότι πιστεύει στὴν Ἐλευθερία. Οἱ στίχοι του βρίθουν Ἀναγεννησιακῆς λαμπρότητας. Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔπος δοξάζεται.
Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς ἐπέλεξε νὰ τεθεῖ στὸ πλευρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ μὲ τὴν ρωμαλέα Ἐθνεγερτική του φωνή νὰ ἐμψυχώνει τὸν Ἀγῶνα κατὰ τῆς βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς. Θὰ ὑποστεῖ τὸ μαρτύριο τῆς σκλαβιᾶς καὶ τῆς πείνας, ἀλλὰ τὸ ἠθικὸ του θὰ παραμείνει ἀκλόνητο. Ἡ ὑγεία του ὅμως θὰ ἐπιβαρυνθεῖ. 19 Ἰουνίου τοῦ 1951 ὁ Ποιητὴς θὰ ἄφηνε στὴν Ἀθήνα τὴν τελευταῖα του πνοή.
Ἑβδομήντα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἄρχοντα τῆς λαλιὰς μας, ὁ λόγος καὶ ἡ στάση του ἀκόμη ἐπηρεάζουν τὴν Κίνηση τῶν Ἰδεῶν.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Τὸ Ὅραμα τῆς Ἕνωσης τῆς Πνευματικῆς Ἀνθρωπότητος στοὺς Δελφούς, ἡ μεταβολὴ τῶν Δελφῶν σὲ ἕνα Ἱερὸ Κέντρο Εἰρήνης, Παγκόσμιας συνεννόησης, πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἅμιλλας ἀπέχει μακρὰν ἀπὸ τὴν βεβήλωση ποὺ ὑφίστανται σήμερα ἀπὸ τὴν σύγχρονη βαρβαρότητα.
Ὅμως. Ὁ πόθος τοῦ Ρήγα, τοῦ Κυβερνήτου, τοῦ Ἀγγέλου Σικελιανοῦ δὲν ἔχει σβήσει. Εἶναι ἡ προδρομικὴ προαίσθηση τῆς πραγματικότητος ποὺ πλησιάζει. Μέσα στὸν Ἱστορικὸ Χρόνο, μέσα στὴν ζωὴ τῶν Λαῶν, τὶ εἶναι τὰ ἑκατὸ ἢ διακόσια χρόνια ὅπου τὸ Ὄνειρο μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ;
Ἡ ὥρα τῆς ἱστορικῆς μας χρεωκοπίας ἤ ἡ ὥρα τῆς ὑπέρτατης Ἀνά(σ)τασής μας, ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπό τὴν συνασπισμένη θέλησή μας. Καὶ ἡ ὥρα αὐτή δέν ἀπέχει πιά ἀπό ἐμάς καθόλου.
Ἡ ἀνάμνηση τοῦ Ἀγγέλου Σικελιανοῦ, τὸ πνεῦμα καὶ ἡ φυσιογνωμία του, ὑποβάλλουν καὶ ταυτίζονται μὲ τὴν Ἰδέα. Ἐκείνη τὴν Δύναμη, τὴν βαθύτατα ἀναγεννητική, ποὺ χάνεται στὰ βάθη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὴν Δύναμη ποὺ ὅσο κι ἂν ἀργεῖ, στὸ τέλος πάντα φανερώνεται.
Μὲ μία μόνο λέξη.
Ἐλευθερία.

ΕΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters