Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ : ΣΤΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ» ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΡΩΣΕΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!


 

Προσπάθεια ἀποφυγῆς τοῦ σκοπέλου μέ αἴτημα στόν Ἀλβανόφωνο Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων κύριο Ὀσμάνι

ΣΕ μιά ἀποκάλυψη πού περιπλέκει ἀκόμη περισσότερο τήν ἤδη περιπεπλεγμένη κατάσταση εἰς τό ζήτημα τῆς ψηφίσεως τῶν τριῶν μνημονίων συνεργασίας μέ τά Σκόπια, προχωρεῖ σήμερα ἡ «Ἑστία»: Σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τά μνημόνια αὐτά πρέπει νά κυρωθοῦν καί στίς τρεῖς γλῶσσες πού ἔχει ἀποδοθεῖ ἡ Συμφωνία: στήν ἑλληνική, τήν ἀγγλική καί τήν λεγομένη «μακεδονική», πού ἀνεγνώρισε ἀπαραδέκτως ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Γιά τόν σκοπό αὐτό μάλιστα καταβάλλονται ἤδη παρασκηνιακές ἐνέργειες, ὥστε νά μήν ἐπιμείνουν οἱ γείτονες στήν κύρωση στήν «μακεδονική» καί νά συμβιβαστοῦν μέ τήν κύρωση τῆς Συμφωνίας στήν ἀγγλική γλῶσσα –στό πρωτότυπο αὐτῆς μονογραφήθηκε ἀπό τούς Κοτζιᾶ – Δημητρώφ ἡ συμφωνία στούς Ψαράδες, καί ὑπερισχύει πάσης ἄλλης ἑρμηνείας– καί στήν ἑλληνική. Τά πράγματα, ὅπως ἀναφέραμε, εἶναι ἤδη περιπλεγμένα, διότι ὅπως ἀναλύουμε δέν ἐπείγει σέ τίποτε ἀπό οὐσιαστικῆς ἀπόψεως ἡ κύρωσις αὐτῶν τῶν ἀσημάντων μνημονίων, καθώς τά θέματα πού δῆθεν ἐπιλύουν εἶναι ἤδη δρομολογημένα πρός ἐπίλυσιν. Τῷ ὄντι, ὅπως καί μέ τό οἰκονομικό μνημόνιο 2 ἐπί τρόικα (πού ἐχρειάζετο 180 ψήφους γιά νά θεραπευθεῖ ἡ νομική πλημμέλεια τῆς κυρώσεως τοῦ μνημονίου 1 μέ 151 ψήφους), ἔτσι καί τώρα πιέζεται ἡ κυβέρνησις τῆς ΝΔ νά κυρώσει τά παντελῶς ἀδιάφορα μνημόνια γιά νά εἶναι κατοχυρωμένος ὁ διεθνής παράγων, ὅτι καί ἡ συντηρητική παράταξις ἀναγνωρίζει τόσο τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» ὅσο καί τήν «μακεδονική γλῶσσα καί ἐθνότητα»! Ἐπί τῆς οὐσίας πρόκειται γιά παροχή πολιτικῆς ἐγγυήσεως, ὅτι ἡ κεντροδεξιά δέν θά ἀμφισβητήσει ποτέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Κάτι πού ἀπορρέει ὡς συμμαχική ὑποχρέωσις καί ἀπό τό πρόσφατο ἔγγραφο Μπάιντεν γιά τά Δυτικά Βαλκάνια τό ὁποῖο ὁρίζει τίς κυρώσεις, οἰκονομικές καί ἄλλες, πού θά ὑφίστανται ὅσοι ἐμποδίζουν τήν πολιτική τῶν ΗΠΑ στήν περιοχή. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ὅπως «προείπαμε» καί ἀπό τό ἀδιάφορο περιεχόμενο τῶν τριῶν μνημονίων πού καλεῖται νά κυρώσει τό Ἐθνικό Κοινοβούλιο! Τά ὁποῖα ἕως σήμερα δέν ἔχει δεῖ κανείς! Τό πρῶτο μνημόνιο ρυθμίζει τεχνικά θέματα γιά τήν ρύθμιση τοῦ ἐναερίου χώρου τῶν Σκοπίων ἀπό τίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις. Κάτι πού ἤδη ἐφαρμόζεται ὅμως στήν πράξη –δέν χρειάζεται ἐπιτροπή παρακολουθήσεως– καθώς ἑλληνικά μαχητικά ἀεροσκάφη ἐπιτηροῦν τόν ἐναέριο χῶρο τῆς γείτονος. Τό δεύτερο μνημόνιο προβλέπει τήν σύσταση μίας ἐπιτροπῆς στήν ὁποία θά μετέχουν Ἕλληνες ἐμπειρογνώμονες οἱ ὁποῖοι θά ἐπιφορτίζονται εἰς τό νά βοηθοῦν μέ τεχνογνωσία τούς συναδέλφους τους στά Σκόπια πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς γείτονος πρός τήν ΕΕ. Καί αὐτό ἤδη συμβαίνει καί μάλιστα στό ἀνώτατο δυνατό ἐπίπεδο. Προσφάτως ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τόν Βούλγαρο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Ροῦμεν Ράντεφ νά βάλει «πλάτη» καί νά πιέσει τόν Πρωθυπουργό Μπορίσοφ, ὥστε νά ἀρθεῖ τό βέτο πού θέτει ἡ Σόφια στήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων λόγω μακεδονικῆς γλώσσης καί ταυτότητος! Ἡ σύστασις ἐπιτροπῆς παρέλκει καί ἐδῶ! Τό τρίτο μνημόνιο προβλέπει τήν σύσταση ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀνάπτυξη οἰκονομικῆς συνεργασίας. Κάτι πού ἐπίσης ἤδη ἐφαρμόζεται. Οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἐξηνάγκασαν τό Οἰκονομικό Ἐπιμελητήριο τῆς γείτονος νά ἀλλάξει ὀνομασία καί νά ἀπαλείψει τό σκέτο «Μακεδονία» ὡς ὅρο γιά νά συνεργασθοῦν μαζί του. Στήν πραγματικότητα καί τά τρία μνημόνια εἶναι πουκάμισο ἀδειανό. Στήν πραγματικότητα ἀποτελοῦν τό «ἱκανόν πρόσχημα» γιά νά νά κυρώσει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο ἐπί κυβερνήσεως ΝΔ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» καί προκειμένου νά ἀναγνωρίσει, ἄν γίνεται, καί «μακεδονική γλῶσσα». Σκόπελος πού ἀπορρέει ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ἐπιδιώκεται νά παρακαμφθεῖ μέ τήν συνδρομή τοῦ ἈλβανοφώνουὙπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κυρίου Ὀσμάνι.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ «Ἑστία» ἐμμένει νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «Σκόπια» ὄχι μόνο λόγω τῆς βαθειᾶς διαφωνίας της στήν ἐκχώρηση τῶν ὅρων «Μακεδονία» καί «Μακεδονικό», ἀλλά γιατί θεωρεῖ ὅτι ἐξ ἀντιδιαστολῆς ἑρμηνεία τῆς Συμφωνίας (a contrario) τῆς τό ἐπιτρέπει. Ἄρθρο τῆς συμφωνίας τό ὁποῖο ἐπεκαλέσθη ἡ ποδοσφαιρική ὁμοσπονδία τους γιά τό Euro 2020, ὁρίζει ὅτι οἱ φορεῖς πού δέν ἐπιχορηγοῦνται ἀπό τό κράτος δέν δεσμεύονται ἀπό τήν συμφωνία, καί ἄρα μποροῦν νά ἀποκαλοῦν τό κράτος αὐτό μέ τήν παλαιά ὀνομασία του. Τό αὐτό ἰσχύει δη’ ἡμᾶς: ὁ τύπος πού δέν ἐπιχορηγεῖται ἀπό τό κράτος ἐπίσης δέν δεσμεύεται ἐπ’ οὐδενί στήν χρήση τοῦ ὅρου «Βόρειος Μακεδονία» καί στά παράγωγα αὐτοῦ. Ἡ σχετική πρόνοια ὑπάρχει γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται στό ἄρθρο 1, παράγραφος ἐδάφιο ζ, τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, στό σημεῖο πού ἀναφέρεται στίς ἰδιωτικές καί δημόσιες ὀντότητες πού δέν σχετίζονται μέ τό κράτος «καί δέν ἀπολαμβάνουν οἰκονομικῆς στήριξης ἀπό τό κράτος». Ἐάν ἡ ὑποχρέωσις γιά χρήση τῆς νέας ὀνομασίας δέν ἀφορᾶ ἰδιωτικούς ὀργανισμούς τῶν Σκοπίων, κατά μείζονα λόγο δέν ἀφορᾶ καί ἰδιωτικούς ὀργανισμούς τῆς Ἑλλάδος!

 

https://www.estianews.gr/kentriko-thema/sta-makedonika-ta-mnimonia-poy-tha-kyrosei-i-voyli-ton-ellinon/ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters