Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

2011 : Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ

Συνέλληνες
Όπως και τα Χριστούγεννα όπου σας ευχήθηκα να επανέλθει η λογική έτσι και τώρα εύχομαι το νέο έτος να είναι αυτό που θα φέρει τον νέο ηγέτη.Σ' αυτόν που θα οδηγήσει τη χώρα μας και πάλι στο φως.
Γι αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας,ένα ακόμη απόσπασμα από τον Θουκυδίδη,την τελευταία ομιλία του Περικλή που  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ σε μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου.  
Να έχετε καλή υγεία και καλή χρονιά όπως επίσης και οι οικογένειές σας.

Με Αιώνια Ελληνική Πίστη
Βασίλειος Στυλιανέσης
Αιώνια ελληνική Πίστη

60. Ο τελευταίος λόγος του Περικλέους

"Και τας εκδηλώσεις της εναντίον μου αγανακτήσεώς σας είχα προΐδει (διότι καλώς αντιλαμβάνομαι τας αιτίας αυτής), και την συνέλευσιν συνεκάλεσα ένεκα τούτου, δια να απευθύνω μερικάς υπομνήσεις και παρατηρήσεις, εφόσον αδίκως δυσφορείτε εναντίον μου, ή δεικνύετε έλλειψιν καρτερίας απέναντι των ατυχιών. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι η πόλις, η οποία ακμάζει ως σύνολον, ωφελεί περισσότερον τους ιδιώτας, παρά εάν, ενώ καθείς από τους πολίτας ευτυχή, εκείνη ως σύνολον αποτυγχάνη. Διότι άνθρωπος που ευδοκιμεί εις τας ιδιωτικάς του υποθέσεις, εάν η πατρίς του καταστραφή, χάνεται και αυτός μαζί της, ενώ είναι, πολύ μάλλον πιθανόν ότι θα σωθή, εάν κακοτυχή μεν ο ίδιος, η πατρίς του όμως ευτυχή. Αφού λοιπόν η μεν πόλις είναι ικανή να βαστά τας ατυχίας των ιδιωτών, αλλ' εις έκαστος από αυτούς ανίκανος να βαστά τας ιδικάς της, οφείλομεν όλοι να την υποστηρίξωμεν και όχι να συμπεριφερώμεθα όπως σεις τώρα, οι οποίοι, τρομαγμένοι από τας ιδιαιτέρας σας δυστυχίας, παραμελείτε το έργον της σωτηρίας της πόλεως, και κατηγορείτε όχι μόνον εμέ, ο οποίος συνεβούλευσα τον πόλεμον, αλλ' επίσης τους ιδίους εαυτούς, οι οποίοι τον συναπεφασίσατε με εμέ. Και οργίζεσθε εναντίον ανδρός τοιούτου όπως εγώ, ο οποίος νομίζω ότι είμαι ικανώτερος από κάθε άλλον όχι μόνον να διαγνώσω τα δέοντα, αλλά και να διαφωτίσω περί αυτών τους άλλους, και επί πλέον φιλόπατρις και ανώτερος χρημάτων. Διότι ο δυνάμενος να διαγνώση τα δέοντα, αλλά παραλείπει να διαφωτίση περί αυτών τους άλλους, είναι το ίδιον ως να μη αντελήφθη το πρέπον ορθώς. Όστις πάλιν έχει και τα δύο αυτά προσόντα, αλλά δεν έχει φιλοπατρίαν, δεν ημπορεί να ομιλήση με την ιδίαν αφιλοκερδή αφοσίωσιν δια το κοινόν συμφέρον. Αλλ' εάν και φιλοπατρίαν έχη, είναι όμως κατώτερος χρημάτων, τα πάντα ημπορούν να θυσιασθουν χάριν αυτών. Ώστε δεν επείσθητε ν' αναλάβετε τον πόλεμον, διότι επιστεύσατε ότι έχω τα προσόντα αυτά εις βαθμόν ανώτερον οπωσδήποτε από άλλους, δεν νομίζω ότι είναι ορθόν να κατηγορούμαι σήμερον ως πταίστης.
61. "Διότι αναγνωρίζω βέβαια ότι είναι καθαρά ανοησία ν' αποφασίζη κανείς να πολεμήση όταν, ενώ γενικώς αι υποθέσεις του βαίνουν κατ' ευχήν, έχη συγχρόνως την ελευθερίαν της εκλογής μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Όταν όμως κανείς ευρίσκεται εις την ανάγκην που ευρέθημεν ημείς, είτε να υποταχθή και υποχωρήση αμέσως εις ξένας διαταγάς, είτε να εκτεθή εις τον κίνδυνον του πολέμου, δια να σώση την ανεξαρτησίαν του, ουδεμία αμφιβολία ότι ο αποφεύγων τον κίνδυνον είναι πλέον αξιοκατάκριτος από εκείνον που τον αντιμετωπίζει. Και εγώ μεν είμαι ο ίδιος πάντοτε και δεν μετέβαλα γνώμην, σεις όμως ηλλάξατε, καθόσον συνέβη να συμφωνήσετε μεν μαζί μου πριν πάθετε, να μετανοήτε δε τώρα που υποφέρετε, και ως εκ της αδυναμίας της παρούσης ψυχικής σας διαθέσεως, νομίζετε εσφαλμένην την πολιτικήν, την οποίαν υπεστήριξα. Αιτία τούτου είναι ότι αι μεν δυσάρεστοι συνέπειαι της πολιτικής μου είναι ήδη αισθηταί εις τον καθένα, ενώ η ωφέλεια δεν είναι καταφανής εις όλους, και ότι το πνεύμα σας είναι τόσον καταβεβλημένον, ώστε δυσκόλως ημπορεί να εγκαρτερήση εις τας ληφθείσας αποφάσεις, τώρα που επήλθε τόσον μεγάλη μεταβολή και μάλιστα απροόπτως. Διότι το αιφνίδιον και το απροσδόκητον και το παρά πάντα υπολογισμόν ερχόμενον καταβάλλει το φρόνημα, πράγμα που συνέβη και με σας, και ένεκα άλλων αιτιών και προ πάντων ένεκα της νόσου. Εφόσον, εν τούτοις, είσθε πολίται πόλεως μεγάλης και ανετράφητε με αισθήματα ανάλογα προς το μεγαλείον της, καθήκον έχετε να υπομένετε προθύμως και τας μεγαλυτέρας ακόμη συμφοράς και να μη καταστρέφετε την αγαθήν γνώμην, την οποίαν οι άλλοι έχουν δια σας. (Διότι οι άνθρωποι κρίνουν εξ ίσου αξιοκατάκριτον εκείνον που από μικροψυχίαν δεικνύεται κατώτερος της εκτιμήσεως, την οποίαν απολαμβάνει, όσον μισητόν εκείνον, ο οποίος από αλαζονείαν προβάλλει αξιώσεις επί εκτιμήσεως, η οποία δεν του ανήκει). Οφείλετε τουναντίον να λησμονήσετε τας ιδιωτικάς σας λύπας και να προσπαθήσετε να σώσετε την πόλιν.
62. "Ως προς τας ταλαιπωρίας του πολέμου και την ανησυχίαν σας μήπως αποδειχθούν μεγάλαι και επομένως δεν επικρατήσωμεν τελικώς, ας είναι αρκετά τα επιχειρήματα εκείνα, με τα οποία, όπως γνωρίζετε, πολλάκις άλλοτε απέδειξα ότι αι ανησυχίαι σας δεν είναι βάσιμοι, θα περιοριστώ δε σήμερον να εξάρω το επόμενον πλεονέκτημα, το οποίον έχετε εν σχέσει προς την ηγεμονίαν σας και το μεγαλείόν αυτής, και το οποίον ούτε σεις νομίζω εσυλλογίσθητε ποτέ έως τώρα, ούτε εγώ εμνημόνευσα εις τους προηγουμένους λόγους μου. Ούτε τώρα, άλλωστε, θα το εμνημόνευα, διότι περιέχει αξίωσιν, η οποία ημπορεί να φανή κομπαστική μάλλον, εάν δεν σας έβλεπα παραλόγως αποτεθαρρημένους. Νομίζετε, δηλαδή, ότι η ηγεμονία σας εκτείνεται μόνον επί των συμμάχων, ενώ εγώ υποστηρίζω ότι εκ των δυο διαιρέσεων της γης, των προσιτών εις τον άνθρωπον, της ξηράς δηλαδή και της θαλάσσης, της τελευταίας αυτής είσθε κυρίαρχοι, όχι μόνον ως προς το μέρος αυτής, το οποίον ήδη πραγματικώς νέμεσθε, αλλά και ως προς εκείνο, το οποίον θα ηθέλατε να εκμεταλλευθήτε προσθέτως, και με την ναυτικήν δύναμιν, την οποίαν διαθέτετε, κανείς, ούτε βασιλεύς, ουέ οιονδήποτε κράτος εκ των συγχρόνων, θα σας εμποδίση να πλεύσετε όπου θέλετε. Δι' εκείνον επομένως που κρίνει ορθώς, η ναυτική σας δύναμις δεν ισοφαρίζει απλώς την ωφέλειαν των οικιών και αγρών, των οποίων η στέρησις σας φαίνεται μεγάλη, αλλ' είναι πολύ ανωτέρα. Ούτε πρέπει να δυσανασχετήτε δι' αυτά, αλλά μάλλον ν' αδιαφορήτε, κρίνοντες αυτά εν συγκρίσει προς την δύναμιν εκείνην ως απλούν ανθοκήπιον και στόλισμα πλούτου, και να είσθε βέβαιοι ότι η ελευθερία, εάν την προασπίσωμεν και την σώσωμεν, ευκόλως θ' ανακτήση αυτά, ενώ εάν κανείς υποβληθή εις ξένην κυριαρχίαν, και τα προηγουμένως αποκτηθέντα συνήθως ελαττούνται. Ούτε πρέπει να φανώμεν διττώς κατώτεροι των πατέρων μας, οι οποίοι δεν εκληρονόμησαν από άλλους, αλλά δια των ιδίων κόπων απέκτησαν την ηγεμονίαν, και αφού την διετή-ρησαν, την παρέδωσαν εις ημάς. (Είναι δε αισχρότερον ν' αφήση κανείς να του αφαιρέσουν ό,τι έχει, παρά ν' αποτύχη, ενώ επιδιώκει ν' αποκτήση κάτι τι). Και καθήκον σας είναι ν' αντιμετωπίσετε τους εχθρούς όχι μόνον με αυτοπεποίθησιν, αλλά και με καταφρόνησιν αυτών. Διότι και δειλός ακόμη και τυχηρός ανόητος ημπορούν να έχουν αλαζονικήν πεποίθησιν εις εαυτούς, καταφρόνησιν όμως εκείνος μόνος, του οποίου η πεποίθησις περί της απέναντι των άλλων υπεροχής στηρίζεται επί γνώσεως θετικής, όπως συμβαίνει με σας. Αποτέλεσμα άλλωστε της οξυτέρας αντιλήψεως, η οποία πηγάζει από την συναίσθησιν της υπεροχής, είναι ότι επί ίσης τύχης καθιστά την τόλμην αποτελεσματικωτέραν, καθόσον εμπιστεύεται ολιγώτερον εις την τυφλήν ελπίδα, η οποία αποτελεί το έρεισμα των μη εχόντων που να στηριχθούν, και περισσότερον εις την γνώσιν της πραγματικής καταστάσεως, η οποία παρέχει ασφαλεστέραν πρόβλεψιν του μέλλοντος.
63. "Οφείλετε, άλλωστε, να προασπίσετε την περίοπτον θέσιν, εις την οποίαν ανήλθεν η πόλις ως εκ της ηγεμονίας της και δια την οποίαν πάντες υπερηφανεύεστε, και να μην αποφεύγετε τα βάρη αυτής, ειδεμή μήτε τας τιμάς να επιδιώκετε. Ούτε πρέπει να νομίσετε ότι αγωνίζεσθε υπέρ ενός μόνον πράγματος, να μη γίνετε δηλαδή υποτελείς αντί ελευθέρων, αλλά και περί διατηρήσεως ή στερήσεως της ηγεμονίας, και κατά του κινδύνου του μίσους, εις το οποίον σας έχει εκθέσει η άσκησις αυτής. Της ηγεμονίας όμως αυτής δεν είναι πλέον καιρός να παραιτηθήτε, και εάν ακόμη μερικοί, κατά την παρούσαν κρίσιν, εκ φόβου και της επιθυμίας της αποφυγής φροντίδων, είναι διατεθειμένοι και την θυσίαν αυτήν να στέρξουν, δια να επιδειθούν ότι επιδιώκουν ειρηνόφιλον πολιτικήν. Διότι η ηγεμονία σας κατήντησεν εξουσία δεσποτική, της οποίας ημπορεί μεν να φαίνεται άδικος η απόκτησις, αλλ' η από της οποίας παραίτησις είναι επικίνδυνος. Άλλωστε, οι τοιούτοι ήθελαν καταστρέψει τάχιστα εν κράτος, είτε εάν κατώρθωναν να πείσουν τους συμπολίτας των ν' αποδεχθούν την γνώμην των, είτε εάν μεταναστεύοντες εξ Αθηνών ίδρυαν αλλού ίδιον ανεξάρτητον κράτος. Διότι οι ποθούντες υπέρ παν άλλο την ησυχίαν δεν είναι ασφαλείς, εφόσον δεν παραστατούνται από ανθρώπους δράσεως, και μόνον εις κράτος υπήκοον συμφέρει η άνευ κινδύνων υποτέλεια, όχι ποτέ εις κράτος, το οποίον ασκεί ηγεμονίαν.
64. "Αλλ' ούτε από τους τοιούτους πολίτας οφείλετε να παρασύρεσθε, ούτε, αφού εψηφίσατε μαζί μου τον πόλεμον, να οργίζεσθε εναντίον μου, διότι ο εχθρός, αφού ηρνήθητε να υποταχθήτε, επετέθη και έπραξεν ό,τι, ακριβώς ήτο φυσικόν να πράξη, και διότι προσθέτως έχει ενσκήψει όλως απροσδοκήτως η νόσος αυτή, το μόνον πράγματι κακόν, το οποίον υπερέβη τας προβλέψεις μας. Και γνωρίζω ότι εξ αιτίας αυτής ιδίως ηύξησεν έτι μάλλον το κατ' εμού μίσος σας, το οποίον ευρίσκω άδικον, εκτός εάν είσθε διατεθειμένοι, εις περίστασιν κατά την οποίαν σας συμβή καμμία απροσδόκητος επιτυχία, ν' αποδώσετε και αυτήν εις εμέ. Οφείλομεν, άλλωστε, και τα πλήγματα της τύχης να υποφέρωμεν αγογγύστως ως αναπότρεπτα και τα πλήγματα των εχθρών ανδρικώς. Διότι τοιούτο ήτο μέχρι τούδε το πνεύμα της πόλεως αυτής, και πρέπει να προσέξετε μήπως εξ αιτίας σας υποστή τούτο μείωσιν. Οφείλετε τουναντίον να γνωρίζετε ότι η πόλις μας έχει μέγιστον όνομα εις όλον τον κόσμον, διότι ουδέποτε υπέκυψεν εις τας συμφοράς, αλλά έχει θυσιάσει άφθονον αίμα και υποστή πλείστας ταλαιπωρίας εις πολέμους, και ακόμη ότι έχει τωόντι μέχρι τούδε δύναμιν μεγίστην, της οποίας η ανάμνησις, και αν τυχόν ίσως ηθέλαμεν καμφθή ολίγον σήμερον (διότι φυσικός νόμος είναι η ακμή και παρακμή των πάντων), θα παραδοθή αλώβητος εις τους μεταγενεστέρους, λόγω του ότι Έλληνες όντες ησκήσαμεν ηγεμονίαν επί πλείστων Ελλήνων, και ημπορέσαμεν ν' αντισταθώμεν εις μεγίστους πολέμους εναντίον εχθρών, άλλοτε ηνωμένων και άλλοτε χωρισμένων, και τέλος υπήρξαμεν πολίται πόλεως μεγίστης και διαθετούσης, αφθονίαν πόρων παντός είδους. Και αληθώς, ο μεν επιδιώκων προ παντός την ατομικήν του ησυχίαν ημπορεί να κατακρίνη, αλλ' ο φιλοδοξών ομοίαν με ημάς δράσιν θα επιζητήση να γίνη συνάμιλλος ημών, εκείνος δε, όστις δεν κατέχει τοιαύτα πλεονεκτήματα, θα μας φθονήση. Το να μισούμεθα και να είμεθα απεχθείς, υπό τας παρούσας περιστάσεις υπήρξεν ο κλήρος όλων ανεξαιρέτως όσοι επεδίωξαν να ηγεμονεύσουν επί άλλων, ο εκτιθέμενος όμως εις απέχθειαν, χάριν υψηλών σκοπών, ακολουθεί πολιτικήν ορθήν. Διότι το μίσος δεν διαρκεί πολύ, ενώ ό,τι αποτελεί την λαμπρότητα του παρόντος παραμένει και ως αείμνηστος δόξα του μέλλοντος. Προνοούντες λοιπόν εξ ίσου δια την δόξαν του μέλλοντος, όσον και δια την αποφυγήν της καταισχύνης του παρόντος, εξασφαλίσατε αμφότερα, καταβάλλοντες σήμερον την αναγκαίαν προσπάθειαν. Μη στέλλετε πρέσβεις προς τους Λακεδαιμονίους, δια να υποβάλλετε προτάσεις ειρήνης, μήτε αφήσετε αυτούς να εννοήσουν ότι αι σημεριναί ταλαιπωρίαι καταβάλλουν το ηθικόν σας, καθόσον και πόλεις και ιδιώται εκείνοι είναι άριστοι, όσοι, ενώ ελάχιστα ταράττονται ψυχικώς ενώπιον των ατυχημάτων, δεικνύουν την μεγαλυτέραν κατά την δράσιν αντοχήν".

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ FOREIGN OFFICE ΓΙΑ ΤΟ 1980 - ΗΞΕΡΕ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ!!!

 Του Πέτρου Δίπλα

Τι λέμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια; «Ό,τι και να προσπαθήσουμε στη χώρα μας, τίποτα δεν γίνεται και όλα μένουν τα ίδια». Ή μάλλον δεν μένουν τα ίδια, αλλά χειροτερεύουν.
- Δεκαετίες αγώνων (;) για την Παιδεία. Αποτέλεσμα; Έχουμε το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα.
- Δεκαετίες αγώνων (;) για την Υγεία. Έχουμε το πιο ακριβό και διεφθαρμένο σύστημα Υγείας του κόσμου.
- Δεκαετίες αγώνων (;) για την Ανάπτυξη. Ε, εδώ γελάμε και, μάλιστα, με Βρετανικό χιούμορ.
Μόλις χθες αποδεσμεύτηκαν τα εμπιστευτικά έγγραφα του βρετανικού Foreign Office για το 1980 (συμπληρώθηκαν 30 χρόνια).
Σε αυτά, περιλαμβάνονται αναφορές του τότε Βρετανού Πρέσβη στην Ελλάδα Ian Sutherland για τις απόψεις γύρω από την ανάπτυξη της Ελλάδας, που εξέφρασε ο Ανδρέας Παπανδρέου (ακόμη, τότε, αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης) οι, κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους.
Κάθεστε καλά;
Έλεγε, λοιπόν, ο Ανδρέας στον Βρετανό πρέσβη. «Επειδή η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις, μόλις κερδίσω τις εκλογές και αναλάβω την Κυβέρνηση θα δώσω κίνητρα στους Έλληνες εφοπλιστές για να τους προσελκύσω να κάνουν επενδύσεις!!!» και προσθέτει: «Αναγνωρίζω ότι η γραφειοκρατία είναι το μεγάλο εμπόδιο για τις επενδύσεις, αλλά θα το αντιμετωπίσω με μεγάλη αποκέντρωση, κατάργηση των νομαρχιών και μεταβίβαση εξουσίας στις περιφέρειες»!!!
Τελικά, ο Ανδρέας ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει, αλλά δεν το έκανε. Και ξέρετε γιατί δεν το έκανε;
Για να μπορέσει ο γιος του να τα κάνει (;) 30 χρόνια μετά, ή κι αν δεν μπορέσει ο γιος του, μετά από άλλα 30 χρόνια ο εγγονός!Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


 
 
Του Αντωνίου Αντωνάκου
Καθηγητή Φιλολόγου, Ιστορικού-Ερευνητή


Ο κύριος Αντωνάκος παρουσίασε τα κύρια σημεία του μόλις εκδοθέντος βιβλίου του «Εις οιωνός Άριστος, αμύνεσθαι περί γλώσσης», και υπότιτλο «Τα βασικά γνωρίσματα και ιδιότητες της Ελληνικής γλώσσης» από τις εκδόσεις «Νέα Θέσις» Οι ιδιότητες αυτές, πολύ περιληπτικά είναι οι εξής:
1.       Η μόνη γλώσσα στον κόσμο που ομιλείται συνεχώς επί 4000 έτη. Όλες οι ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί στην παραγωγή των λέξεων και κυρίως στα σύνθετα. Π.χ. μπορεί σήμερα να λέμε νερό (εκ του νηρόν, εξ ου και Νηρηίδες, Νηρεύς κλπ) άλλα τα σύνθετα και τα παράγωγα θα είναι με το ύδωρ (υδραυλικός, υδραγωγείο, ύδρευση, ενυδρείο, αφυδάτωση, κλπ.) Ή το ρήμα δέρκομαι - Βλέπω που έχει διασωθεί στο οξυδερκής.
2.       Έξυπνοι τόνοι και έξυπνα γράμματα. Οι τόνοι και τα πνεύματα αλλά και τα φωνήεντα είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στην ελληνική γλώσσα, γιατί αν αλλάξει ένα πνεύμα ή ένας τόνος ή ένα φωνήεν, αυτομάτως έχουμε διαφορετική σημασία. Π.χ. το ρήμα είργω (με ψιλή) σημαίνει εμποδίζω την είσοδο ενώ με δασεία, την έξοδο «κάθειρξις). Σύρος (με περισπωμένη) είναι το νησί ενώ με οξεία, ο κάτοικος της Συρίας. Η λέξη φορά (με όμικρον) σημαίνει την κατεύθυνση ενός πράγματος, η φωρά (με ωμέγα και οξεία) σημαίνει την κλοπή, ενώ φωρά (με ωμέγα, περισπωμένη και υπογεγραμμένη) σημαίνει ζητεί.
3.       Ο τονισμός δημιουργεί θετική ή αρνητική έννοια. Παράδειγμα, η λέξη έργον συντιθέμενη με ένα συνθετικό αποδίδει ιδιότητα δημιουργώντας την κατάληξη -ουργός. Και εδώ έρχεται το μεγαλείο της ελληνικής η οποία προστάζει: Εάν το έργο είναι για το καλό των ανθρώπων, τότε τονίζεται η λήγουσα, όπως μελισσουργός, δημιουργός, σιδηρουργός. Όταν όμως είναι προς βλάβην των ανθρώπων, ο τονισμός ανεβαίνει στην παραλήγουσα• Π.χ. κακούργος, πανούργος, ραδιούργος.
4.       Η σοφία. Η γλώσσα μας έχει λέξεις που περικλείουν, πραγματικά, ολόκληρη φιλοσοφία. Π,Χ. η Λέξη βίος αναφέρεται στους ανθρώπους ενώ η Λέξη ζωή στα ζώα, η Λέξη φθόνος εκ του φθίνω που σημαίνει, σβήνω, χάνομαι οπότε επισημαίνεται η ηθική διδασκαλία της λέξεως αυτής που μας προστάζει να μην φθονούμε τους άλλους διότι όποιος φθονεί τότε φθίνει συνεχώς, σβήνει και στο τέλος χάνεται.
5. Ο λακωνισμός, δηλαδή ο σύντομος, περιεκτικός και φιλοσοφημένος λόγος Όταν σε μια φράση δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι, τότε έχουμε την υψίστη τελειότητα, την υψίστη σοφία. Π.χ. το μηδέν άγαν, στο οποίο αν αφαιρέσουμε την μία από τις δύο λέξεις, η άλλη μόνη της δεν σημαίνει κάτι ενώ αν προστεθεί ένα ρήμα η φράση θα χάσει την γενικότητά της.
6.       Η κυριολεξία. Η ελληνική γλώσσα διαθέτει μια λέξη για το κάθε τι. Ακόμη κι αν φαίνεται ότι κάποιες λέξεις σημαίνουν το ίδιο πράγμα, στην πραγματικότητα υπάρχουν λεπτές νοηματικές διαφορές. Γι' αυτό, ουσιαστικώς, στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν συνώνυμα. Π.χ. Στην αρχική μορφή της γλώσσας μας υπήρχαν τρία ρήματα για το ανακατεύω. Το κεράννυμι, (ανακατεύω δύο υγρά και δημιουργώ μια νέα χημική ένωση, π.χ. οίνος +  ύδωρ - κρασί, το μίγνυμι (ρίχνω στον ίδιο τόπο δύο υγρά, σε αγγείο, ή δύο στερεά, στο σάκκο, που απλώς ένωση, και το φύρω (ανακατεύω κάτι ξηρό με ουσία υγρή με αποτέλεσμα να λερωθεί το στερεό από το υγρό, όπως φύραμα, αιμόφυρτος.
7.       Η δημιουργία συνθέτων και ο πολλαπλασιασμός των λέξεων, έντεχνου λόγου δημιουργία. Αν και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες λέξεις ικανές να πιστοποιήσουν την ιδιότητα αυτή, μια και μόνο πηγή αρκεί για να διαπιστώσουμε την αλήθεια: Στην Ιλιάδα, (Σ54) η Θέτις θρηνεί για ότι θα πάθει ο γιος της σκοτώνοντας τον Έκτορα «διό και δυσαριστοτόκειαν εαυτήν ονομάζει". Η λέξη αυτή από μόνη της είναι ένα μοιρολόι. Αποτελείται από το δυσ + άριστος + τίκτω και η φράση σημαίνει «αλοίμονο σε μένα που για κακό γέννησα τον άριστο». Ακόμη, η ελληνική γλώσσα έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί στον λόγο τις προθέσεις οι οποίες, ακριβώς λόγω της πολλαπλασιαστικής τους ιδιότητας, έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εκατομμύρια λεξιτύπων. Οι προθέσεις εκφράζουν λεπτότατες εννοιολογικές αποχρώσεις οπότε συντιθέμενες με μία λέξη μας δίνουν μεγάλη ακριβολογία.
8.       Είναι η μητέρα γλώσσα που τροφοδότησε τις γλώσσες του κόσμου. Οι ξένες γλώσσες διαθέτουν και χρησιμοποιούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικών λέξεων που αν το αφαιρέσουμε, οι γλώσσες αυτές δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει λέξη η οποία είναι δηλωτική έννοιας σκέψεως εκφράσεως ή επιστήμης που να μην είναι ελληνική.
9.       Η μαθηματική δομή. Περιλαμβάνει την ακρίβεια της Γεωμετρίας και την απόλυτη σαφήνεια που απορρέει απ' αυτήν (Αυτό είναι το θέμα του επόμενου ομιλητού του κ. Παν. Μητροπέτρου, η περίληψη του οποίου ακολουθεί").
10.      Η ελληνική παγκοσμιότης. Η ελληνική γλώσσα είναι πλέον γνωστό πως έχει φθάσει στα πέρατα του κόσμου (Χιλή, Βοσκούς, Ινδικό ωκεανό, Ειρηνικό ωκεανό). Σήμερα είναι πια γενικά παραδεκτό ότι οι αρχαίοι Έλληνες, έχοντας ως μόνιμη κοιτίδα την περιοχή του μεσογειακού χώρου, στην συνέχεια εισέδυσαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα προς όλες τις γνωστές κατευθύνσεις του τότε γνωστού κόσμου προσφέροντας οτιδήποτε το Ελληνικό (επιστήμη, γλώσσα, πολιτισμό), στις πρωτόγονες φυλές των περιοχών αυτών Ιδέ και την μελέτη του καθηγητού του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης Nors S. Jozephson με τίτλο "Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages - Hellenicum Pacificum" (Ελληνικά Γλωσσικά στοιχεία στις Πολυνησιακές Γλώσσες - Ελληνικός Ειρηνικός).
11.      Η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποδώσει κάτι με ακριβολογία. Οι ξένοι, όταν θέλουν να αποδώσουν μια ειδική λέξη σε επιστημονικό πεδίο, χρησιμοποιούν πάντοτε, και μόνο την ελληνική. Π.χ. Η μεγάλη εταιρία αθλητικών ειδών Nike (Νάϊκι) σημαίνει Νίκη, διότι νίκη στην ελληνική είναι αυτή που προέρχεται μέσα από την ψυχική δύναμη. Η εταιρεία Pfizer ανακοίνωσε ότι το χάπι Viagra το ονόμασε έτσι από τις ελληνικές λέξεις βία που σημαίνει ορμή και άγρα που σημαίνει κυνήγι. Επομένως Βιάγκρα είναι η αναζήτηση της (χαμένης) ορμής. Και ακόμη, Cosmonaute, Astronaute και πάμπολα άλλα.
12.      Είναι απαραίτητη σε όλους τους λαούς. Ο Μάικλ Βέντρις που αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική γραφή Β' είχε τονίσει το: «Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήτο και είναι η ανωτέρα όλων των παλαιοτέρων και νεωτέρων γλωσσών. Ο πρόεδρος της εταιρείας Η/Υ Apple Τζων Σκάλι είπε ότι: «Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει την δημιουργικότητα της, να εισαγάγει νέες ιδέες και να της προσφέρει γνώσεις περισσότερες από όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. Οι μεγάλες εταιρίες στην Αγγλία και στην Αμερική (Microsoft) προτρέπουν τα στελέχη τους να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά επειδή διεπίστωσαν ότι η ελληνική γλώσσα ενισχύει την λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.
13.      Η διαχρονικότης. Η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει μια μοναδική διαχρονικότητα Λέξεις και φράσεις που λέμε σήμερα είναι ίδιες και απαράλλαχτες από την αρχαία εποχή. Ελάχιστα παραδείγματα: Μία χελιδών έαρ ου ποιεί (Στοβαίος) Ένας κούκους δεν φέρνει την άνοιξη. Α δε χειρ την χείρα νίζει (Επίχαρμος) Το 'να χέρι νίβει τ' άλλο. Τον πάθει μαθός (Αγαμέμνων) Ο πάθος μαθός. Μη μοι σύγχοι (Όμηρος) Μη με συγχίζεις. Λύεται γούνατα (Όμηρος) Μου λύθηκαν τα γόνατα. Όρνιθος γάλα (Πλούταρχος) Του πουλιού το γάλα. Διαρραγείης (Αριστοφάνης) να σκάσεις.
14.      Η Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείτο διεθνώς αναγνωρισμένο αλφάβητο που είναι Ελληνική επινόηση. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα σύμβολα που υποτίθεται ότι τα δανειστήκαμε από τους Φοίνικες υπήρχαν στην Ελλάδα κάποιες χιλιετίες νωρίτερα (επιγραφή Δισπηλιού, κεραμικό θραύσμα στα Πούρα των Β. Σποράδων κλπ.). Ο καθηγητής γλωσσολογίας κ. Μπαμπινιώτης γράφει αναφερόμενος στη γραφή Γραμμική Β'. «Πρόκειται δηλαδή για ένα ατελές σύστημα γραφής το οποίο οι Έλληνες αντικατέστησαν με μια καθαρώς αλφαβητική γραφή, το γνωστό και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο ελληνικό αλφάβητο, το οποίο οι ίδιοι οι Έλληνες εδημιουργήσαν επινοήσαντες χωριστά γράμματα να δηλώνουν τα φωνήεντα και χωριστά γράμματα να δηλώνουν τα σύμφωνα».
15. Η Δημοκρατικότης. Εξ αιτίας του απλού φθογγολογικού συστήματος που χρησιμοποιεί, η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας καθίσταται εύκολη και στον απλό άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μάθει να διαβάζει και να γράφει και επομένως να παρακολουθεί το πολιτικό γίγνεσθαι και να συμμετέχει σ' αυτό, πράγμα που δεν έγινε σε λαούς με πολύπλοκα γλωσσικά συστήματα (Κίνα, Αίγυπτος). Μόνο στην Ελλάδα το «Τις αγορεύειν βούλεται», έγινε πράξη και ο καθένας χωρίς να φοβάται μπορούσε να εκφράσει την σκέψη του μέσω του μεγαλείου της ελληνικής λαλιάς.
16.      Ο Συντηρητισμός..Η Ελληνική γλώσσα δέχτηκε λίγες επιρροές παρ' όλες τις μακροχρόνιες κατακτήσεις του ελληνικού εδάφους από διαφόρους κατακτητές και πήρε πολύ λίγες λέξεις από αυτούς ενώ, αντιθέτως, τους έδωσε πολύ περισσότερες, όπως έγραψε ο Σεφέρης (Δοκιμές, Τόμος 1ος) «Η Ελληνική γλώσσα για καλό ή για κακό, είναι από τις πιο συντηρητικές γλώσσες του κόσμου».
17.      Η επιστημονικότητα και η γλωσσική απεικόνιση του αφηρημένου. Ο αρχαιότερος ελληνικός φιλοσοφικός και επιστημονικός όρος είναι «το άπειρον» του Αναξίμανδρου. Η αρχαία γλώσσα έδωσε το μέσον της κατασκευής. Ένα οριστικό άρθρο πριν το επίθετο και έχουμε την αφηρημένη έννοια (το άπειρον, το ευτυχές, κλπ). Με τον ίδιο τρόπο, οι μεταγενέστεροι φιλόσοφοι έφτιαξαν και άλλα τέτοια αφηρημένα ουσιαστικά όπως η.χ. το αγαθόν. Η κορωνίδα του επιστημονικού λόγου είναι η δημιουργία της επιστημονικής ορολογίας.
18.      Η ελληνική γλώσσα είναι αυτόφωτη, αυτάρκης και πρωτότυπη, δια τούτο είναι και μοναδική. Αυτόφωτη διότι δημιουργήθηκε από Έλληνες, αυτάρκης διότι περιλαμβάνει ειδικές ελληνικές λέξεις για να δηλώσει ακόμη και τις απειροελάχιστες διαφορές ομοειδών πραγμάτων και πρωτότυπη διότι η ανθρωπότης προστρέχει πάντοτε σ' αυτήν για όποια νέα λέξη χρειασθεί να δημιουργηθεί.
Συμπέρασμα: Η Ελληνική γλώσσα είναι το αίμα που κυλά στο σώμα του πολιτισμού. Μεταφέρει όλα τα θρεπτικά συστατικά και αποβάλλει όλα τα άχρηστα. Το ελληνικό όμως δεν είναι ένα οποιοδήποτε αίμα, αλλά αυτό της τέταρτης πνευματικής ομάδος. Αυτής που δίνει πνευματικό αίμα σε όλες τις άλλες αλλά δέχεται μόνο από την ίδια.
(Σ.Σ. Για όσους ενδιαφέρονται για την πλήρη ανάλυση μετά πολλών παραδειγμάτων των παρατεθεισών ιδιοτήτων της γλώσσας μας, συνιστάται θερμά να προσφύγουν στο βιβλίο του κ. Αντωνάκου που αναφέρεται στην εισαγωγή).

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ


ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ!

Νέα απίστευτη πρόκληση είχαμε πριν μια ώρα περίπου απο τους τούρκους και πάλι στο Ανατολικό Αιγαίο στο οποίο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να εδραιώσουν την συνδιαχείριση και την αλλαγή του status quo στη θάλασσά ΜΑΣ. Συγκεκριμένα 6 τουρκικά μαχητικά (4 f16 και 2 φωτογραφικά που σάρωσαν όλη την περιοχή) εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας και πέταξαν πάνω απο ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ!
Στις 1.08 πέταξαν πάνω απο το Φαρμακονήσι, λίγα λεπτά αργότερα πάνω απο το Αγαθονήσι και τράβηξαν προς την Αμοργό, την οποία στην κυριολεξία ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΑΝ! Στις 1.25 συνέχισαν και πέταξαν πάνω απο τους Φούρνους της Ικαρίας!
Οι τούρκοι στρατηγοί στέλνουν το μήνυμα
πως αυτοί κάνουν κουμάντο και χαράζουν την εξωτερική πολιτική, όσο και αν τα δικά μας χαϊβάνια προωθούν την ελληνοτουρκική... φιλία και... συνεργασία! Λίγες μόνο ώρες πριν την εκπνοή του έτους και καταπατώντας -για ακόμη μια φορά- την συμφωνία Γιλμάζ- Παπούλια του '98 οι μογγόλοι απαιτούν την συνδιαχείριση στο Αιγαίο ΜΑΣ! Η μοναδική απάντηση που τους πρέπει δεν είναι άλλη απο τον ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ! Για να σταματήσουν διαπαντός τις μαγκιές.... 


http://www.stoxos.gr/2010/12/blog-post_30.html


ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ

Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1981-1985 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ  ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΟ 1985)

Μακροοικονομική διαχείριση στα χρόνια 1981-1985

Μετά την σαρωτική εκλογική του νίκη στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981, το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέλαβαν την διακυβέρνηση της Χώρας, υποσχόμενοι "αλλαγή" και "καλύτερες ημέρες". Η κατάσταση της οικονομίας όμως δεν ήταν η καλύτερη, καθώς βρισκόταν
σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης (-0,4%), ενώ τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήταν ιδιαιτέρως υψηλά (9,1% του ΑΕΠ). Κατά την δεκαετία του ΄80 ως και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ΄90 η μακροοικονομική πολιτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε υπερβολικά επεκτατική με κάποια ενδιάμεσα διαλείμματα. Όπως διαπίστωνε ο ΟΟΣΑ το 1991 "το πιο καταπληκτικό κι ίσως το πιο καταστροφικό χαρακτηριστικό της μακροοικονομικής διαχείρισης κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ήταν η απότομη αύξηση (σχεδόν 15 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) του ελλείμματος του δημόσιου τομέα".

Υπεύθυνοι για την απότομη αύξηση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα ήταν παράγοντες που λειτούργησαν και από τις δύο πλευρές του προϋπολογισμού. Από την πλευρά των εξόδων, καταγράφουμε ανερχόμενες κρατικές δαπάνες, προκύπτουσες από πληρωμές μισθών για τις ραγδαία επεκτεινόμενες δημόσιες υπηρεσίες, μια γενναιόδωρη κοινωνική πολιτική και τις απώλειες των εθνικοποιημένων επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα της Κυβέρνησης υπολείπονταν κατά πολύ, παρά τις κάποιες απόπειρες να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η απάτη.

Το μοντέλο των επεκτεινόμενων δημόσιων οικονομικών που υιοθετήθηκε αναμενόταν ότι θα επέφερε αυξήσεις στην εγχώρια παραγωγή, όπως είχε συμβεί και άλλοτε. Αυτή τη φορά ωστόσο, απέτυχε. Προεξέχοντες ανάμεσα στους παράγοντες που ευθύνονταν για τις ασθενείς αντιδράσεις της παραγωγής (προσφοράς) ήταν η ανατίμηση της δραχμής, περιοριστικοί τραπεζικοί πιστωτικοί μηχανισμοί, η μείωση των διαφοροποιήσεων των μισθών η οποία επηρέασε αρνητικά τα κίνητρα των εργαζομένων και την παραγωγικότητα κτλ


Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί ένα είδος "αρχικής διαταραχής" στην πλευρά του κόστους το 1982:
το έτος εκείνο η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομησθίων κατά 40%! Η απόφαση εκείνη ανταποκρινόταν αναμφίβολα σε αναδιανεμητικές φιλοδοξίες, όμως με δεδομένη την εξέλιξη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας, οδήγησε σε απότομη αύξηση του κόστους εργασίας την ώρα ακριβώς που λόγω ένταξης ανοιγόταν η Ελληνική αγορά στον Ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Η αυξανόμενη ζήτηση σε συνδυασμό με την στάσιμη προσφορά, οδήγησε σε αυξημένες εισαγωγές και εξωτερικά τρέχοντα ελλείμματα, ενώ οι μεταβιβάσεις και τα δάνεια της ΕΟΚ δεν εμπόδισαν το ξέσπασμα μιας εσωτερικής και εξωτερικής οικονομικής κρίσης το 1985.

Η κρίση του 1985: η Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας


Ήδη από το 1984 τα σύννεφα στο εξωτερικό ισοζύγιο της Χώρας συσσωρεύονταν. Το 1985 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 3,3 δις $.
Σύμφωνα με την μαρτυρία του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος Δημήτρη Χαλκιά, η Ελλάδα απέφυγε την χρεοκοπία κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού ανάμεσα σε Οκτώβριο 1985 και Φεβρουάριο 1986 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος έπεσαν κάτω από το ελάχιστο όριο ασφαλείας. Στον μέσο όρο της δεκαετίας του ΄80 τα διαθέσιμα ανήρχοντο σε 1 δις $ αλλά στις αρχές του 1986 έπεσαν στα 350.000 $! Χωρίς την πρώτη δόση του δανείου της ΕΟΚ και το σταθεροποιητικό πρόγραμμα που συνδέθηκε με αυτό, η Χώρα θα αδυνατούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις τις από εισαγωγές.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή μάλιστα κοινοτικοί αξιωματούχοι υπέδειχναν για ένα διάστημα στην ελληνική κυβέρνηση να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που στο ιδεολογικό κλίμα της εποχής εκείνης συνιστούσε ανάθεμα.


Πηγή


Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά, εκδόσεις Πατάκη


(Ο Πάνος Καζάκος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1996 και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών)


Σημείωση του "Φιλίστωρος"


Στο παρόν κείμενο δεν συμπεριέλαβα τις απόψεις του συγγραφέα για την καταστροφή από το ΠΑΣΟΚ του παραγωγικού βιομηχανικού τομέα της Χώρας μέσω των κρατικοποιήσεων για λόγους οικονομίας του χώρου, καθώς αυτές εκτείνονται σε πολλές σελίδες και θα ήταν χρονοβόρο και άσκοπο να παραθέσω τόσα στοιχεία. Απλά να αναφέρουμε πως πολλές βιομηχανίες της μεταπολεμικής Ελλάδας (Πειραϊκή - Πατραϊκή, Τσιμέντα Ηρακλής, ΠΥΡΚΑΛ, Βωξίτες Ελευσίνας, Αθηναϊκή Χαρτοποιία, Πουρνάρας κτλ) κρατικοποιήθηκαν για να "εξυγιανθούν" και έκλεισαν οι περισσότερες από την σπατάλη την κακοδιαχείριση και τις χαριστικές προσλήψεις. Η ζημιά για το Δημόσιο που αφορά την περίοδο 1983-2000 φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές σύμφωνα με τον κ. Καζάκο (σελ 364). 


http://www.istorikathemata.com/2010/04/1981-1985-1985.html

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας μας, στην πανηγυρική συνεδρία της, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010, παρασημοφόρησε την Φιλοπατρία και την Διαμόρφωση Θρησκευτικής και Εθνικής Συνείδησης, απονέμοντας το ΑΡΓΥΡΟΥΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ  ΑΝΔΡΕΙΑΣ στην Δασκάλα του Γένους μας, την ηρωική  Χαρά Νικοπούλου.
Με αυτή την ομολογουμένως θαρραλέα στάση της, η Ακαδημία Αθηνών, αφ’ ενός μεν καταφέρνει ένα αποφασιστικής σημασίας πλήγμα στους πάσης φύσεως ανθέλληνες και κονιορτοποιεί τα σχέδιά τους για ολοκληρωτική παράδοση της Ελλάδος στα βρώμικα χέρια των ανόμων εχθρών της, αφ’ ετέρου δε, αποστομώνει όλους εκείνους που επιτέθηκαν στη Χαρά με οποιονδήποτε τρόπο (τούρκους και υποτιθέμενους Έλληνες)  κατατάσσοντάς τους στην ίδια κατηγορία αίσχους και ντροπής.
Τη στιγμή που οι ντόπιοι συνεργάτες των εχθρών μας, ετοιμάζονται να χαρακτηρίσουν σαν Ποινικά Εγκλήματα την Αγάπη  για την Πατρίδα και το Έθνος μας και την συνειδητή Πίστη Στον Τριαδικό Θεό,  έρχεται με παρρησία η Ακαδημία Αθηνών να δείξει τον δρόμο του Χρέους και της Τιμής, αναδεικνύοντας την Δασκάλα της ψυχής, των ονείρων και της ελπίδας όλων των χειμαζομένων Ελλήνων, σε Φάρο φωτεινό και άσβεστο και σε παράδειγμα που πρέπει να μιμηθεί κάθε Ελληνόψυχος.
Η Ακαδημία Αθηνών με αυτή την ιστορική απόφασή της, κηρύσσει  με σαφήνεια και αδιαμφισβήτητη καθαρότητα ότι τα ΛΟΓΙΑ και τα ΕΡΓΑ της ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ καθορίζουν πλέον τον ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΝΟΝΑ ΠΑΔΕΙΑΣ και αποτελούν το ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για κάθε Δάσκαλο ή Δασκάλα, όλων των βαθμίδων, όπου και αν βρίσκονται.
Η Ακαδημία Αθηνών το βράδυ της 28ης Δεκεμβρίου 2010, άπλωσε τις μεγάλες και δυνατές Ελληνικές της φτερούγες και μας έδειξε ότι κάτω από αυτές εκκολάπτονται  οι ελπίδες μας για Εθνική ανασύνταξη και συσπείρωση, που θα φέρουν το ποθούμενο για όλη την Ελλάδα, έτσι όπως την περιέγραψε στην αντιφώνησή της η Δασκάλα – θρύλος προς τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και αναπληρωτή Προέδρου της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση, που την άκουγε εμβρόντητος και ανήμπορος να αντιδράσει.    
Νικόλαος Φ. Αργυρόπουλος, 
Πρόεδρος του Συλλόγου των ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974. 
ΤΗΛ. 6934654321 & 2106003680. 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ     ΑΘΗΝΩΝ
ΤΥΧΗΙ  ΑΓΑΘΗΙ
ΕΔΟΞΕ  ΤΗΙ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΙ  ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΝ    ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩΙ  ΜΕΤΑΛΛΙΩΙ
ΤΙΜΗΣΑΙ

ΟΤΙ ΕΝ ΤΩΙ ΣΧΟΛΕΙΩΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΤΑ ΕΤΗ 2004 – 2008 ΜΕΤ’ ΕΥΨΥΧΙΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣΑ
ΛΟΓΩΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΡΓΩΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΑΜΠΡΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΑΝΕΙΠΕΙΝ ΔΕ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝ ΤΗΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΓΔΟΗΙ ΕΠΙ ΕΙΚΑΔΙ ΕΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤΟΥ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΚΩΝ.ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                              ΒΑΣ.Χ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ


ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ

Απόσπασμα
της εκθέσεως του Γενικού Γραμματέως
της Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασιλείου Χ. Πετράκου
που αναγνώσθηκε κατά την πανηγυρική συνεδρία της 28ης Δεκεμβρίου 2010

…………………………………………………………………………………………..

ΤΑΞΙΣ  ΗΘΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.      Αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας απονέμεται στην κυρία Χαρά Νικοπούλου, δασκάλα στο Μεγάλο Δέρειο του νομού Έβρου κατά την περίοδο 2004 – 2008 διότι παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε κατά την εκτέλεση του έργου της, εξετέλεσε τα καθήκοντά της κατά τρόπο αντάξιο της μεγάλης αποστολής της διδάσκοντας τα παιδιά που της εμπιστεύθηκε η Πολιτεία σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης σκέψης, της ανεξιθρησκείας και της αλήθειας, χωρίς να υπολογίσει αντιθέσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ίδια.


Η  Αντιφώνησις
Η Χαρά Νικοπούλου προς τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την παρασημοφόρησή της με το Αργυρούν Μετάλλιον Ανδρείας.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών,
Εν έτει 2010, όπου η Ελληνική Κυβέρνηση αφαιρεί τον όρο Εθνικής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και περιθωριοποιεί ως ακραίους εθνικιστές τους απλούς Έλληνες που αγαπούν το Έθνος και την Πατρίδα τους,
Ευχαριστώ θερμά την Ακαδημία Αθηνών,
που στο πρόσωπό μου παρασημοφορεί τη Φιλοπατρία και τη διαμόρφωση Θρησκευτικής, αλλά κυρίως Εθνικής συνείδησης στους μαθητές μου, η οποία για όλους τους Έλληνες περιλαμβάνει τη σκλαβωμένη Βόρειο Ήπειρο από την οποία κατάγομαι, τη Μακεδονία μας στην οποία γεννήθηκα και η ελευθερία της οποίας τελεί υπό διαπραγμάτευση, τη Θράκη και την Κύπρο που καταδυναστεύονται από τους τούρκους και τους Ελεύθερους πολιορκημένους Έλληνες που ζουν στον Άγιο Παντελεήμονα.
 Αυτό το Μετάλλιο Ανδρείας αποτελεί για μένα ηθική δέσμευση να συνεχίσω με μεγαλύτερη Πίστη τον αγώνα μου, μέχρι την τελική δικαίωση του Έθνους μας.
Το αφιερώνω στα δικά μου Πομακόπουλα της Θράκης. 


(Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών, Πανηγυρική Συνεδρία της         28ης  Δεκεμβρίου  2010).


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

ΗΤΑΝ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ!..


 Του Σωτήρη Ζαφειρακόπουλου

Απορίας άξιον είναι αυτό που προ ημερών συνέβη σε σχέσι με τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ!.. Ο οποίος δεν πρόλαβε καλά – καλά να μιλήσει (στις 20 Δεκεμβρίου σε πρωινή εκπομπή του «Mega») για τα δεινά που επιφυλάσσουν οι Εβραιοσιωνιστές στην Ανθρωπότητα και αυτομάτως ξεσηκώθηκαν κατά πρώτον οι απανταχού Ραββίνοι και αμέσως στην συνέχεια τα απανταχού… κολητάρια τους (μεταξύ των οποίων και τα δικά «μας») εναντίον του.
Ούτε που πρόλαβε να μιλήσει ο Χριστιανός και εν μια κραυγή ξεσηκώθηκαν από τα πέρατα του κόσμου τα κάθε λογής σκαθάρια να τον πνίξουν. Από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη, αλλαλάζοντες οι Εβραίοι και τα απανταχού δεκανίκια τους έσπευσαν να σταυρώσουν τον κ. Σεραφείμ!.. Ο οποίος δεν έκανε τίποτε άλλο – για να ακριβολογούμε – από του να πει αυτά που από αιώνων είναι παγκοίνως γνωστά.
Ναι, οι καταραμένοι ξεσηκώθηκαν αμέσως. Κι ας μη σπεύσουν να καταδικάσουν και τον γράφοντα που τους αποκαλεί «καταραμένους». Διότι είναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΣ καταραμένοι. Εξηγούμαι…
Όποιος διαβάσει τούτες τις αράδες είτε Χριστιανός είναι, είτε άθεος, μπορεί ν’ ανοίξει μία Βίβλο και να διαβάσει τι συνέβη προ 2000  περίπου ετών, όταν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι έσυραν τον Ιησού Χριστό στον Πιλάτο, προκειμένου να υπογράψει την σταύρωσι του Θεανθρώπου.
Τι είπε, λοιπόν, ο Πιλάτος αφού άκουσε τον Ιησού και τους κατηγόρους του; Είπε: «Αθώος ειμί από του αίματος του ΔΙΚΑΙΟΥ τούτου. Υμείς όψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός (δηλαδή οι Εβραίοι) είπε: Το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών». Ήτοι μόνοι τους ζήτησαν την ΚΑΤΑΡΑ!.. Και, μάλιστα, όχι μόνον για τους ίδιους, αλλά και για τους απογόνους τους!!!
Βλέπετε, λοιπόν, αγαπητοί μου, κι εσείς ότι την κατάρα την πήραν μόνοι τους οι Εβραίοι. Την οποία κατάρα, βεβαίως, φέρουν και σήμερα ως μαύρη σφραγίδα στην ψυχή τους. Μόνοι τους ζήτησαν να είναι καταραμένοι αυτοί και τα τέκνα τους στους αιώνες των αιώνων.
Αυτό, δεν το γνωρίζουν οι Ραββίνοι και τα διάφορα υποπόδιά τους παγκοσμίως και εδώ; Κι αν το γνωρίζουν γιατί διαμαρτύρονται για όσα καταμαρτύρησε εναντίον των Εβραιοσιωνιστών ο Μητροπολίτης Σεραφείμ; Κατά την άποψί μου, μάλιστα, και λίγα τους είπε.
Ξέρετε, όμως, γιατί διεμαρτυρήθησαν; Απλούστατα, διότι τώρα, ειδικά τώρα, που ετοιμάζονται με τα ιδρύματά τους, τους οικονομικούς παράγοντες που ελέγχουν, τα ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ κ.λπ., ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΝ ολόκληρη την Ανθρωπότητα, κάτι φωνές σαν του Μητροπολίτη Πειραιώς, τους ανησυχούν μήπως και ξεσηκωθούν οι Λαοί – και πρώτα απ’ όλους ο δικός μας – και τους πάρει στο κυνήγι.
Διότι, κατά τα λοιπά, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι καταραμένοι. Οι ίδιοι το ζήτησαν οι ίδιοι το έλαβαν. Τελεία και παύλα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑΗ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΠΥΡΙΑΒγήκε η απόφαση της αγωγής που είχε υποβάλλει στην Γκιουντέμ η δασκάλα Χαρά Νικοπούλου που υπηρετούσε στο δημοτικό του Μεγάλου Δερείου περιοχής Έβρου. Το δικαστήριο επιβάλλει ποινή αποζημίωσης 90.000 ευρώ.
Η Νικοπούλου ισχυριζόμενη πως η είδηση που δημοσιεύτηκε στον μειονοτικό τύπο πως ζήτησε από τους μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού "να ζωγραφίσουν την εικόνα του Αλλάχ", είναι αβάσιμη, υπέβαλλε αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ από κάθε μία από τις εφημερίδες Γκιουντέμ, Μιλλέτ και Μπιρλίκ.
Η δίκη της Μιλλέτ εκδικάστηκε στην Ξάνθη και της Γκιουντέμ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κομοτηνής. Ο Ιλχάν Ταχσίν, ιδιοκτήτης της εφημερίδας στην οποία επίσης είχε υποβληθεί μήνυση, δημοσίευσε διάψευση και αργότερα ζήτησε συγγνώμη από την Χαρά Νικοπούλου.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κομοτηνής ανακοίνωσε την σχετική με την εφημερίδα Γκιουντέμ απόφαση του στις 20 Δεκεμβρίου. Η απόφαση την επόμενη μέρα κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα Γκιουντέμ.
Το δικαστήριο, παρά το ότι η Γκιουντέμ είναι μια τοπική και εβδομαδιαία εφημερίδα, επέβαλλε την μεγάλη ποινή των 90 χιλιάδων ευρώ αποζημίωσης. Φάνηκε ότι στην απόφαση του δικαστηρίου δεν συνυπολογίστηκε η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας και τα περιορισμένα έσοδα της.
Το δικαστήριο αποφάσισε τα 20 χιλιάδες ευρώ από την αποζημίωση να πληρωθούνε αμέσως. Ακόμα και αν η εφημερίδα εφεσιβάλλει την απόφαση τα 20 χιλιάρικα πρέπει να πληρωθούνε στην Νικοπούλου. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί η αποζημίωση προβλέπεται ποινή φυλάκισης 10 μηνών για τον Τζεμίλ Καμπζά. Στην απόφαση αναφέρεται πως και τα 5.400 ευρώ δικαστικά έξοδα καταδικάζεται να τα πληρώσει πάλι η εφημερίδα Γκιουντέμ.

Αυτά γράφει η καταδικασθείσα εφημερίδα Γκιουντέμ, προσπαθώντας να προκαλέσει (προφανώς) την βοήθεια του τούρκου προξένου, αλλά και αποπειρώμενη ταυτόχρονα να αυτο-ηρωποιηθεί!!!
Είπαμε, όπου σταματά η λογική, τον λόγο παίρνουν οι τουρκοτζουτζέδες παρατρεχάμενοι ανθυ-υποπρακτορίσκοι της Άγκυρας...

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ : Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΑΘΕΟ ΨΕΥΤΟΠΡΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εμείς οι ιερείς και οι αρχιερείς αγωνιστήκαμε για να υπάρχει ελεύθερη πατρίδα και να κινείσαι εσύ ελεύθερος. Και λέγονται αυτά τα λόγια, χριστιανοί, εδώ στην Δημητσάνα, τον τόπο γέννησης του Πατριάρχου Γρηγορίου, που κρεμάστηκε για την πίστη και την πατρίδα; Ντροπή σε μερικούς και πάλι ντροπή τους, που βάλθηκαν να κάνουν την Ελλάδα μας άθεη. Δεν θα τους αφήσουμε. Εγώ εδώ που ήλθα εμπνέομαι από το σχοινί του Πατριάρχου Γρηγορίου και θέλω να γίνω αγωνιστής, θέλω να γίνω τρελός για την πίστη την αγία. Να ξέρετε και να μάθετε ότι εδώ στην Δημητσάνα έχετε ένα τρελό Δεσπότη, που δεν θα μείνει απαθής σε ανθρωπάκια και σε νάνους, που θέλουν να τα βάλουν με την άγια πίστη μας και να ξεριζώσουν την αγάπη μας στον Χριστό και την Παναγία, που μας άφησαν ως προίκα οι πατέρες μας. Εγώ είμαι τέκνον ήρωος αλβανικών ορέων και δεν σκοτώθηκε παλικάρι 25 ετών στα αλβανικά βουνά ο πατέρας μου, για νάρχεται αυτός ο κύριος να περιφρονεί εδώ δημόσια τον ιερό κλήρο. 


Αυτά είναι τα λόγια του δεσπότη χείμαρρου προς τον άθεο προοδευτικό που τόλμησε να ξεστομίσει ότι δεν χρειαζόταν ο κλήρος στην ορκωμοσία 
(Και να σκεφτεί κανείς ότι το κόμμα του άθεου δηλ το ΚΚΕ δεν ψήφισε τον Καλλικράτη δηλ το άρθρο που επικαλείται ο άθεος κομμουνιστής)
Για του λόγου του αληθές δείτε το βίντεο

Με τιμή 
Βασίλειος Στυλιανέσης
Αιώνια Ελληνική Πίστη
 ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ


ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Έκκληση αλληλεγγύης

Στην περίοδο των εορτών που διανύουμε υπάρχουν
δυο συναγωνιστές μας που μη έχοντας εργασία, περιουσιακά στοιχεία και πάγια εισοδήματα αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης των οικογενειών τους. ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ...

Ο ένας είναι ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ, πατέρας δυο παιδιών, που επί σειρά ετών φυλακίστηκε, βασανίστηκε και διώχθηκε για την αγάπη του προς την Ελλάδα. Το ανάλγητο Νεοελληνικό κράτος δεν του συμπαραστάθηκε ποτέ και σε τίποτα. Σήμερα ζει σε απόλυτη ένδοια και λόγω των ταλαιπωριών -ψυχικών και σωματικών- που υπέστη δεν μπορεί να εργαστεί.

Ο άλλος είναι ο ΘΩΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, παλιός πολιτικός πρόσφυγας από τη Βόρειο Ήπειρο και σήμερα πατέρας πέντε παιδιών ανηλίκων. Στις 21/2/2010 σταμάτησε μόνος του πολυμελή συμμορία κουκουλοφόρων αναρχικών, αποτρέποντάς τους να γκρεμίσουν το άγαλμα του Γρίβα- Διγενή στη Λάρισα.

Δέχτηκε πλήγμα μαχαιριού, κροταφικό κάταγμα και έχει δυο εγκεφαλικά αιματώματα. Όντας οικοδόμος, δεν μπορεί να εργαστεί σε χειρωνακτικές εργασίες και συνεχίζει να ζει υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι δράστες της επίθεσης εναντίον του -ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της- κυκλοφορούν φυσικά ανενόχλητοι.

Καθένας απο εμάς απο το περίσσευμά του ή το υστέρημά του, ας κάνει τώρα ότι του υπαγορεύει η ΕΘΝΙΚΗ του ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ και Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ σε αυτούς και τα παιδιά τους, που μαρτυρούν δυστυχώς μαζί με τους πατεράδες τους.

Για τον Σταύρο Λάλα καταθέστε οποιοδήποτε ποσόν στο λογαριασμό ενισχύσεως 49177426498 Εθνική Τράπεζα.

Για τον Θωμά Αργύρη υπάρχει λογαριασμός της Εθνικής Τραπέζης, 397/557159-66. ή τηλεφωνήστε στο 6985608296 για οποιαδήποτε ηθική συμπαράσταση ή άλλη βοήθεια.

Η ανωτέρω έκκληση αποτελεί πρωτοβουλία ανωνύμων πατριωτών και παρακαλούμε με κάθε μέσο να διαδοθεί με επιστολές στον Τύπο και στο διαδίκτυο...

Εστάλει απο τον φίλο Ιωάννη Γιαννάκενα και την ομάδα φίλων των εκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ
 

ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ

Το Γουδί είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Όπως ακριβώς και οι αρχοντοχωριάτες της ελληνικής Βουλής που δεν είναι σε καμία περίπτωση Βουλή των Ελλήνων, αφού ο επιθετικός προσδιορισμός «ελληνική» αφορά τον τόπο εγκαταστάσεως της γιάφκας του Νεοταξισμού κι όχι την ικανοποίηση των εθνικών συμφερόντων και των λαϊκών δικαίων. Η επιθετικότητα και το μένος που κουβαλάνε οι συμπεριφορές τους σε βάρος των Ελλήνων είναι πρωτοφανής. Δηλωτικές ανθρώπων που είναι ελληνόφωνοι, αλλά όχι ελληνόψυχοι. Κάποιων δε το Αίμα χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Τα δε εθνικά συμφέροντα βάλλονται διαρκώς. Με τις εισόδους διαρκείας των πάνοπλων τουρκικών πολεμικών πλοίων στα χωρικά μας ύδατα. Τα αποδεκτά από πολιτικάντηδες προσκυνημένους τουρκικά αιτήματα για εκλόγιμες μουφτείες και προνόμια στην Ελεύθερη Θράκη Μας εντός της «ελληνικής» βουλής. Με την επερχόμενη συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Και τα λαϊκά δίκαια κονιορτοποιούνται με τις γνωστές περικοπές μισθών και συντάξεων, τις ατομικές συμβάσεις, τα λουκέτα στα ελληνικά μαγαζιά και την έξαρση της ανεργίας.

Και ενώ λοιπόν συντελείται η περιθωριοποίηση και η εξαθλίωση των Ελλήνων από τους άθλιους εντολοδόχους της Παγκόσμιας Εξουσιαστικής Συμμορίας, παρακολουθήσαμε την συζήτηση του προϋπολογισμού για το έτος 2011. Με δομικό σενάριο πάντα το επαίσχυντο και ανθελληνικό μνημόνιο. Με τα φτιασιδωμένα χρέη της υποψήφιας προς χρεοκοπία Ελλάδος να βαίνουν σε ορίζοντα χρόνου βαθύ και απροσδιόριστο. Με τους μνηστήρες εθνικής γης και δημόσιας περιουσίας να συνωστίζονται προς άγραν της ελευθερίας μας. Τους νεοταξικούς οίκους οικονομικών εκτιμήσεων να μειώνουν την αξιοπιστία των τραπεζών, αιώνια κερδισμένων σε βάρος του λαού μας, και τα σενάρια για την επιστροφή στη δραχμή να πληθαίνουν. Με συμπαρατασσόμενους και «αντιπάλους» βολευτές να ερίζουν για κοινές ευθύνες και την τάχα απαραίτητη ή αναπόφευκτη ή Κύριος οίδε τι άλλο θα ειπωθεί καταφυγή στους παγκόσμιους τοκογλύφους, την ώρα που η μηνυτήρια αναφορά του γιατρού κ. Αντωνίου σε βάρος της Καθεστηκυίας Τάξεως επί εσχάτη προδοσία για το κουτσούρεμα της εθνικής μας κυριαρχίας με όπλο το μνημόνιο οδήγησε έντιμο Έλληνα εισαγγελέα να κινήσει την λειτουργία διερεύνησης της υπόθεσης.

Η ενεργοποίηση της δίωξης των ντόπιων φερέφωνων του Διεθνιστικού Νεοταξισμού είναι αναμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη που πρέπει να οδηγήσει στον πολιτικό ενταφιασμό της Καθεστηκυίας Τάξεως που καταδυναστεύει τον αιχμαλωτισμένο ελληνικό λαό. Πράττει δε τούτο δίχως την παραμικρή νομιμοποίηση λαού και νόμων υπό το σχήμα μιας παράνομης κυβέρνησης δίχως συνταγματική εγκυρότητα, αφού εκτός από το μνημόνιο στα δικαστήρια έχει φτάσει πρωτύτερα και το εξίσου κατάπτυστο λαθρονομοσχέδιο για την νόθευση της εθνοφυλετικής μας καθαρότητας. Έτσι απλά για να αποδειχτεί ότι υπό την ανθυγιεινή σκέπη του παρόντος καθεστώτος το νόμιμο δεν είναι και ηθικό και ότι το κράτος που έχει επιβάλλει προσωρινά το ψευτορωμέϊκο είναι ξένο προς το Ελληνικό Έθνος και προστατευτικό κέλυφος λαθρομεταναστών με τις ενέργειες πολιτικών, εκκλησιαστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών αρχών της συμφοράς.

Όμως όλοι οι εφιάλτες έχουν κάποια στιγμή ένα τέλος. Και τα δεσμά που κρατούν κατάχαμα έναν αληθινά υπερήφανο και δυνατό λαό σπάζουν από μια γενιά εκλεκτών και αποφασισμένων Ελλήνων. Αυτή η ημέρα έχει φτάσει. Βρίσκεται προ των πυλών στον καιρό του μεγάλου θυμού και της έσχατης μάχης για την εθνική μας επιβίωση. Φτάνει να είναι το αποτέλεσμα μιας ενέργειας δίχως οίκτο. Προϊόν κατίσχυσης της ηθικής και της δυνάμεως σε βάρος της ανηθικότητας και της αρπακτικής βουλιμίας. Γιατί η βαρβαρότητα του κλέφτη χρήματος και του κλέφτη εδάφους αντιμετωπίζεται με έναν κοινό και μοναδικό τρόπο. Την απόλυτη συντριβή του κατακτητή από την στιγμή που εκείνος εγκληματεί σε βάρος ενός ολόκληρου έθνους.

Κατανοούμε την ανησυχία του Συστήματος και των εχθρών της ελληνικής φυλής όταν βλέπουν την πατριωτική δραστηριότητα του Ελληνικού Εθνικισμού στην Κομοτηνή και τον Άγιο Παντελεήμονα. Σε πόλεις, χωριά, γειτονιές και ακριτικές περιοχές. Τους κατανοούμε και θα κάνουμε πράξη τους χειρότερους εφιάλτες των εχθρών της Ελλάδος εντός και εκτός συνόρων. Στους δρόμους, στα δικαστήρια, στην κάλπη. Με επαναστατική πολιτική δράση για μια Ελλάδα Μεγάλη, Δυνατή, Λευκή. Ελληνική πέρα έως πέρα. Και ας δούμε αυτό εδώ το βιντεάκι αφιερωμένο στην μέρα που έρχεται http://www.youtube.com/watch?v=jLCpJgF96d0    

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com  

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9AYAjQboFh1_5M3bFMvoiwdv6qY5bDyiuBuwvPV3Yjtp1ZG3BAXNnY5CWdpxeWu7FvNRIyWEpe_RHBqBZHx93XDCYKW4LJe3j_4jgmwduvaKGVqaTsCSNu7bWjJSewd6rxVoBPh5kloo/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters