Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

ΠΑΚΙΣΤΑΝ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ!

Στό Αἰγαῖο – Ἐνῶ ἡ Ἑλλάς καλοδέχεται τούς Πακιστανούς μετανάστες

«ΕΧΟΥΜΕ καταντήσει περίγελως καί τῶν Πακιστανῶν.» Αὐτό ἦταν τό σχόλιο στρατιωτικοῦ ἐμπειρογνώμονος, στόν ὁποῖο ἐτέθη τό ἐρώτημα, πότε ἀπέκτησαν οἱ Τοῦρκοι ἀεροπλάνα ναυτικῆς περιπολίας P-3 Orion. Ὁπότε ὑπεχρεώθη νά ἀπαντήσει ὅτι τό συγκεκριμένο ἀεροπλάνο, τό ὁποῖο παρεβίασε τό FIR Ἀθηνῶν καί τόν ἐθνικό ἐναέριο χῶρο, ἦταν πακιστανικό. Καί τό ἑλληνικό ΓΕΕΘΑ, στό ἡμερήσιο δελτίο παραβάσεων καί παραβιάσεων, εἶχε ἁπλῶς ἀναφέρει τήν παρουσία ἑνός ἀεροσκάφους Ρ-3 μαζί μέ τά τουρκικά ἑλικόπτερα, μέ τά τουρκικά CN-235, μέ τά τουρκικά F-16. Ἔτσι ἁπλά. Σάν νά ἦταν τό πιό συνηθισμένο πρᾶγμα στόν κόσμο.
Εἶναι εἰρωνικό, ἀλλά ταυτοχρόνως συνιστᾶ καί χλεύη πρός τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, πρός τίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις, πρός τίς ἑλληνικές ἀρχές ἀσφαλείας, πρός τήν ἑλληνική κοινωνία ὁλόκληρη, τό γεγονός πώς τήν ἴδια στιγμή κατά τήν ὁποία αὐτό τό πακιστανικό ἀεροπλάνο προέβη ἀτιμώρητο σέ μία τέτοια ἐπιθετική ἐνέργεια εἰς βάρος τῆς χώρας μας, στό ἔδαφος ὑπεδεχόμεθα μετά βαΐων καί κλάδων Πακιστανούς εἰσβολεῖς. Γιατί περί εἰσβολέων πρόκειται. Οὔτε ἁπλοί μετανάστες εἶναι οὔτε ἀκόμη περισσότερο «πρόσφυγες». Ἀπό τήν στιγμή κατά τήν ὁποία τά ἀεροσκάφη τους παραβιάζουν τόν ἐθνικό ἐναέριο χῶρο μας, εἶναι πολῖτες ἐχθρικῆς χώρας.
Ὅσο γιά τό ἀεροσκάφος Ρ-3: «Τά ἀνωτέρω ἀεροσκάφη ἀναγνωρίστηκαν καί ἀναχαιτίστηκαν σύμφωνα μέ τούς διεθνεῖς κανόνες, κατά πάγια πρακτική» ἀναφέρει σχετικῶς τό ΓΕΕΘΑ. Τό ἀφήσαμε δηλαδή καί πέρασε. Καί ἐπέστρεψε στήν Τουρκία ἀπό ὅπου εἶχε ἐξορμήσει στό πλαίσιο συμμαχικῆς ἀσκήσεως στήν ὁποία συμμετεῖχε. Τό τραγικό εἶναι ὅτι στήν ΝΑΤΟϊκή συμμετοχή στήν ἄσκηση περιελαμβάνετο καί ἑλληνικό πλοῖο!
Νά θυμίσουμε ὅτι τό 1984, ὅταν τό Πακιστάν ὑπῆρξε μία ἀπό τίς ἐλάχιστες χῶρες πού ἀνεγνώρισαν τό ψευδοκράτος τοῦ Ντενκτάς, ἡ ἑλληνική ἀντίδρασις ὑπῆρξε ἄμεσος. Οἱ Ἕλληνες πλοιοκτῆτες ἀντεποκρίθησαν χωρίς χρονοτριβή στήν σύσταση τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας νά ἀπολύσουν ἀμέσως ὅλους τούς Πακιστανούς ναυτικούς ἀπό τά πλοῖα τους. Εἴτε εἶχαν ἑλληνική Σημαία εἴτε ὄχι. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι ἀμέσως ἡ κυβέρνησις τοῦ Πακιστάν ἀνέκρουσε πρύμναν καί ἦρε τήν ἀναγνώριση πρός τό κατοχικό καθεστώς τῶν Τουρκοκυπρίων. Τό μάθημα αὐτό, τοῦ πῶς πρέπει νά συμπεριφέρεται ἕνα Κράτος ἄν θέλει νά χαρακτηρίζεται σοβαρό, φαίνεται, στήν Ἑλλάδα τοῦ σήμερα, ὅτι τό ἔχουμε ξεχάσει…
Κατά τά λοιπά, προσβλέπουμε σέ «συνεργασία» μέ τήν Τουρκία γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ καί, ἀκόμη χειρότερα, γιά τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Καί κάνουμε πώς δέν βλέπουμε τίς προκλήσεις πού εἶναι καθημερινές. Προκλήσεις πού δέν ἀπευθύνονται μόνον πρός τήν Ἑλλάδα. Ἀπευθύνονται καί πρός τήν φοβική καί παθητική Εὐρώπη, στήν ὁποία ἐναποθέτουμε τίς ἐλπίδες μας. «Εὐρωπαϊκό» ζήτημα τό μεταναστευτικό! «Εὐρωπαϊκός» ὁ θαλάσσιος καί ὁ ἐναέριος χῶρος τόν ὁποῖο παραβιάζουν οἱ Τοῦρκοι –καί ἐσχάτως καί οἱ Πακιστανοί. Ἐμεῖς τά λέμε… ἐμεῖς τ’ ἀκοῦμε. Καί ἀκόμη δέν ἔχουμε συνέλθει γιά νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι τά προβλήματά μας πρέπει νά τά ἀντιμετωπίσουμε μόνοι. Ὅτι τήν ἐθνική κυριαρχία μας ἐμεῖς θά πρέπει νά τήν ὑπερασπισθοῦμε. Τό πολύ πού μπορεῖ νά περιμένουμε ἀπό τούς Εὐρωπαίους ἑταίρους μας εἶναι καμμιά δήλωσις συμπαραστάσεως καί κάποια πρόσκλησις πρός τήν Τουρκία νά σεβασθεῖ τό Διεθνές Δίκαιο. Πού ἡ Τουρκία θά τίς περιφρονήσει ἐπιδεικτικῶς καί τίς δύο.
Ὅπως θά περιφρονήσει καί τίς ἐκκλήσεις τῆς «διεθνοῦς κοινότητος» νά συμβάλλει θετικά στήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Ἄλλωστε αὐτό πράττει καί σήμερα. Οὐδεμία ἀντίδρασις ὑπῆρξε στό γεγονός, ὅτι ἀπό χθές τό τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Φατίχ» (Πορθητής) εὑρίσκεται στά ἀνοικτά τῶν ἀκτῶν τῆς βορειοανατολικῆς Κύπρου προκειμένου νά ἀρχίσει γεωτρήσεις. Τό ἀνεκοίνωσε μέ κάθε ἐπισημότητα ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως Φουάτ Ὀκτάυ. Οἱ προειδοποιήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πρός τήν Ἄγκυρα, νά ἀποσύρει τό πλοῖο καί νά ἀναστείλει τήν ἐνεργό ἀμφισβήτηση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἠχοῦν σέ ὦτα μή ἀκουόντων. Τήν ἴδια στιγμή, ἄλλωστε, τό ἄλλο τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο, τό «Γιαβούζ» (Μεγαλοπρεπής), εὑρίσκεται στά ἀνοικτά τῶν δυτικῶν ἀκτῶν τῆς Κύπρου.
Νά ἐπισημάνουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἑβδομάδος τό Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως υἱοθέτησε τό πλαίσιο γιά τήν ἐπιβολή περιοριστικῶν μέτρων εἰς βάρος τῆς Ἀγκύρας γιά τίς γεωτρητικές δραστηριότητές της στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἀλλά ἀπό τήν πλευρά της ἡ Τουρκία ἀντέδρασε ἐπιθετικά μέ δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ὅτι δέν πρόκειται νά σταματήσει τίς γεωτρήσεις ἰσχυριζομένη ὅτι ἐπιχειρεῖ στήν δική ὑφαλοκρηπῖδα της ἤ σέ περιοχές στίς ὁποῖες ἔχουν δικαιώματα οἱ Τουρκοκύπριοι. Μόνον αὐτές οἱ δηλώσεις ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὁ τελικός στόχος τῆς Τουρκίας γιά τήν Κύπρο εἶναι ἡ διχοτόμησις.
Ἀνησυχίες ἐκφράζει μόνον ἡ Λευκωσία, ὅπου διπλωματικοί κύκλοι θεωροῦν ὅτι τό ἑπόμενο δεκαήμερο καί μέχρι τίς 25 Νοεμβρίου πού εἶναι προγραμματισμένη ἡ τριμερής συνάντησις Ἀναστασιάδη – Ἀκιντζί – Γκουτέρρες στό Βερολῖνο, ἡ Τουρκία θά ἀνεβάσει τόν τόνο τῶν προκλήσεων.
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι τόσο στήν ἑλληνική ὅσο καί στήν κυπριακή πρωτεύουσα ἐπικρατοῦν φωνές πού συνιστοῦν «στρατηγική ψυχραιμία» (δηλαδή ὑποχωρητικότητα), ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει τήν ἀντίδραση τῆς Λευκωσίας προκειμένου νά ὁδηγηθοῦμε οὐσιαστικῶς στήν κατάρρευση τῶν προσπαθειῶν ἐπανενάρξεως τῶν διαπραγματεύσεων γιά τό Κυπριακό. Ἀγνοοῦν ὅσοι ὑποστηρίζουν τήν στάση αὐτή ὅτι ἡ τουρκική πλευρά ἔχει ἀπόλυτη συναίσθηση τοῦ γεγονότος ὅτι «ψυχραιμία» σημαίνει ὑποχωρητικότητα, ὁπότε θά ἐπιμείνει στήν ἐπιβολή τῶν τετελεσμένων της. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀκόμη καί τίς διαπραγματεύσεις γιά τό Κυπριακό θά τίς ἐκμεταλλευθεῖ μέ μοναδικό σκοπό νά «νομιμοποιήσει» τίς ἀξιώσεις της. Ὡς ἐκ τούτου καί σέ ἀντίθεση πρός τίς κρατοῦσες φωνές, διαφαίνεται ὅτι ἡ τήρησις χαμηλῶν τόνων καί ἡ υἱοθέτησις «ἀψόγου στάσεως» ἀπό τήν Ἀθήνα καί τήν Λευκωσία ὁδηγοῦν μόνον σέ ἀμαχητί παράδοση στήν τουρκική βουλιμία.


ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/pakistan-toyrkia-paraviazoyn-mazi-ton-%e1%bc%91lliniko-enaerio-choro/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters