Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΑΝ)ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

Μέ ποιό δικαίωμα ὑποκαθιστᾶ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ὁ κ. Θ. Ντόκος;

ΣΕ ΑΚΡΩΣ περίεργες δηλώσεις προέβη ὁ ἀναπληρωτής Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Θάνος Ντόκος, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι «εἶναι καιρός… ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία νά στραφοῦν ἀπό τίς διμερεῖς διαφορές στά κοινά προβλήματα καί συμφέροντα καί νά υἱοθετήσουν μιά θετική ἀτζέντα». Σέ συνέντευξη τήν ὁποία ἔδωσε πρός τό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο εἰδήσεων, ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι: «Ἀκόμη καί ἰδέες περί συνεκμετάλλευσης (kazan-kazan) μποροῦν νά συζητηθοῦν, ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς προηγούμενης ὁριοθέτησης μέσω προσφυγῆς σέ διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο.»
Τί σημαίνουν ἄραγε ὅλα αὐτά; Μᾶς ἑτοιμάζουν κάτι καί δέν τό γνωρίζουμε; Συμφωνεῖ ὁ Κυριακός Μητσοτάκης μέ αὐτές τίς δηλώσεις; Ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτό, τί ἐννοεῖ ὁ κ. Ντόκος ὅταν ὁμιλεῖ γιά «διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο»; Ἐννοεῖ τήν Χάγη; Ἐννοεῖ κάποιας μορφῆς διαιτησία; Ἐννοεῖ κάτι ἄλλο; Ἔχει συναίσθηση τοῦ πόσο ἐπικίνδυνες ἀτραπούς θά μποροῦσε νά ἀνοίξει αὐτή ἡ πρότασις;
Μάλιστα, ὁ κ. Ντόκος ἐνέπλεξε καί τό ΝΑΤΟ στήν ὅλη συζήτηση, λέγοντας πώς: «Καλό θά ἦταν οἱ δύο χῶρες νά δοῦν πιό ζεστά τό ζήτημα τῶν Μέτρων Οἰκοδόμησης Ἐμπιστοσύνης στό Αἰγαῖο, ἐνδεχομένως ἐπανεξετάζοντας τήν παλαιότερη πρόταση τοῦ ναυάρχου Ἔρκαγια (μία συμβολική πτήση τόν χρόνο), ἤ ζητῶντας ἀπό τό ΝΑΤΟ νά διευκολύνει μιά τεχνικῆς φύσεως λύση στό ζήτημα τοῦ ἐναερίου χώρου».
Ὡς παλαιό στέλεχος ἑνός Ἰνστιτούτου πού ἰσχυρίζεται ὅτι εἰδικεύεται στήν ἐξωτερική καί ἀμυντική πολιτική, τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, ὁ κ. Ντόκος θά ἔπρεπε νά γνωρίζει ὅτι τά «Μέτρα Ἐμπιστοσύνης» ἔχουν συμφωνηθεῖ ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων, μέ ὑπαιτιότητα τῆς Τουρκίας, ἔχουν ἀποδειχθεῖ πλήρως ἀτελέσφορα. Ἐπιπροσθέτως ἡ ἀναφορά στήν «διευκόλυνση» πού θά μποροῦσε νά παράσχει τό ΝΑΤΟ δεικνύει παντελῆ ἔλλειψη γνώσεως τοῦ τρόπου, μέ τόν ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ Συμμαχία, ἡ ὁποία τηρεῖ ἀπαρεγκλίτως τακτική ἴσων ἀποστάσεων μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν της, καί ὡς ἐκ τούτου ζητῶντας ὑποχωρήσεις ἀπό τήν Τουρκία στά ζητήματα τῶν διεκδικήσεών της θά ζητήσει ἀνάλογες ἀπό τήν Ἑλλάδα. Καί ἐπειδή ἡ Ἑλλάς δέν ἐγείρει διεκδικήσεις, οἱ ὑποχωρήσεις πού θά ζητηθοῦν θά ἀφοροῦν εὐθέως κυριαρχικά δικαιώματα πού εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα. Καί ἐγείρεται τό ἐρώτημα: Τά θεωρεῖ καί ὁ κ. Ντόκος ἀδιαπραγμάτευτα;
Ἐξ ἄλλου, ὁ ἀναπληρωτής Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας χαρακτηρίζει «καλοδεχούμενη» τήν πρόσφατη τοποθέτηση τοῦ Τούρκου πρέσβεως στήν Ἀθήνα, σέ συνέντευξή του σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα, ὅτι «ἡ Τουρκία δέν εἶναι ἀναθεωρητική καί ἐπεκτατική χώρα». Καί ζητεῖ ἀπό τίς δύο χῶρες «νά δοῦν πιό ζεστά τό ζήτημα τῶν Μέτρων Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης» γιά τήν ἀποφυγή θερμοῦ ἐπεισοδίου στό Αἰγαῖο.
Σέ Μέτρα Ἐμπιστοσύνης ἀναφέρεται ὁ Τοῦρκος πρέσβυς, σέ Μέτρα Ἐμπιστοσύνης καί ὁ κ. Ντόκος…
Ὁ κ. Ντόκος θεωρεῖ ἀκόμη δυνατή τήν ἐνίσχυση τῆς συνεργασίας Τουρκίας – ΕΕ σέ τομεῖς κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, μέ παράλληλη συνέχιση τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων, ὑπό τήν προϋπόθεση ἑνός εἰλικρινοῦς διαλόγου, καθώς καί τῆς υἱοθετήσεως καί ἐφαρμογῆς ἑνός ἀποδεκτοῦ κώδικος συμπεριφορᾶς. Θά σημειώσουμε μόνον ὅτι τό νά περιμένει κανείς «εἰλικρινῆ διάλογο» καί «ἀποδεκτό κώδικα συμπεριφορᾶς» ἀπό τήν Τουρκία ἐμπίπτει στήν σφαῖρα τῆς πολιτικῆς φαντασίας καί προδίδει ἀσυγχώρητη ἐπιπολαιότητα ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάλυση τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. Καί ἄν κάτι εἶναι ἀσυγχώρητο γιά ἕναν πανεπιστημιακό, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνο γιά ἕναν ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Θά παραθέσουμε κατά λέξιν παρακάτω τήν ἀπάντηση τοῦ κ. Ντόκου στήν ἐρώτηση ἄν ἀνησυχεῖ «γιά τό ἐνδεχόμενο θερμοῦ ἐπεισοδίου ἤ καί στρατιωτικῆς συγκρούσεως;» στήν ὁποία ἀπαντᾶ: «Ὁ μεγάλος ἀριθμός καθημερινῶν ἐπεισοδίων στόν ἀέρα καί τή θάλασσα στήν περιοχή τοῦ Αἰγαίου –ἀποτέλεσμα παράνομων τουρκικῶν κινήσεων, σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική ἀντίληψη– αὐξάνει στατιστικά τό ἐνδεχόμενο θερμοῦ ἐπεισοδίου ἀπό ἀτύχημα».
Θά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἀναπληρωτής Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας καθιστᾶ σαφές ὅτι δέν υἱοθετεῖ τήν διαχρονική ἐθνική θέση ὅτι τά ἐπεισόδια στό Αἰγαῖο εἶναι ἀποτέλεσμα «παρανόμων τουρκικῶν κινήσεων» καί ἐμφατικά διαχωρίζει τήν θέση του προσθέτοντας: «Σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική ἀντίληψη»! Μᾶς λέγει δηλαδή ὅτι δέν συμμερίζεται αὐτήν τήν «ἑλληνική ἀντίληψη». Παρά ταῦτα τόν ἔχουμε ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Σέ ἄλλο σημεῖο ἔρχεται νά δώσει δικαιολογίες γιά τήν τουρκική στάση ὅσον ἀφορᾶ τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Λέγει συγκεκριμένως: «Πιθανόν οἱ ἀρχικές ἀναφορές στή Συνθήκη τῆς Λωζάννης νά ὀφείλονταν στίς ἀνησυχίες τῆς Τουρκίας περί ἐδαφικῶν ἀλλαγῶν στά ἀνατολικά σύνορά της, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς σύγκρουσης στή Συρία καί τῆς ἀστάθειας στήν εὐρύτερη περιοχή». Καί κατόπιν τούτου εἶναι ἱκανοποιημένος ἀπό τήν διευκρίνιση τοῦ Τούρκου πρέσβεως, ὅτι ἡ χώρα του «δέν εἶναι ἀναθεωρητική καί ἐπεκτατική». Αὐτό καί ἄν εἶναι πολιτική ἀφέλεια. Παρά ταῦτα ἐμεῖς τόν ἔχουμε ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Καί σάν νά μήν ἔφθαναν αὐτά, ὁ κ. Ντόκος ἀναγνωρίζει ἐμμέσως ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει κάποια δικαιώματα στό Αἰγαῖο, ἀναφερόμενος ἐπικριτικά στήν ἀντίληψη τοῦ Ἀρχιπελάγους ὡς «ἑλληνικῆς λίμνης». Σχετικῶς ἀναφέρει: «Ἀναμφίβολα, θά ἦταν πολύ χρήσιμη ἡ ἐπανέναρξη τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν, ἀξιοποιῶντας τήν πρόοδο πού εἶχε ἐπιτευχθεῖ στό παρελθόν. Ἡ Ἑλλάδα ἀντιλαμβάνεται τίς τουρκικές ἀνησυχίες περί μετατροπῆς τοῦ Αἰγαίου σέ “ἑλληνική λίμνη”, κάτι πού ἄλλωστε ποτέ δέν ἐπιδίωξε, ἐνῶ καί τό διεθνές δίκαιο δίδει σχετικές λύσεις. Δέν θά μποροῦσε, ὡστόσο, ποτέ νά δεχθεῖ ἑλληνικά νησιά νά ἐπικάθονται σέ τουρκική ὑφαλοκρηπῖδα ἤ νά ὑπάρχει ἔλλειψη συνέχειας στίς ἑλληνικές θαλάσσιες ζῶνες, μέ δεδομένη τή γεωγραφία τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου καί τόν πολύ μεγάλο ἀριθμό ἑλληνικῶν νησιῶν». Εὐτυχῶς πού ἀναγνωρίζει τουλάχιστον ὅτι «ἐπίσης, ἀκραῖα μαξιμαλιστικές θέσεις περί θαλασσίων ζωνῶν καί μηδενικῆς ἐπιρροῆς νήσων, συνοδευόμενες ἀπό χάρτες τῆς “Γαλάζιας Πατρίδας” καί σκληρές δηλώσεις ἀσφαλῶς δέν βοηθοῦν».
Ἄκρως ἀνησυχητική εἶναι καί ἡ ἄποψις τήν ὁποία διατυπώνει γιά τό Κυπριακό, ἐπί τοῦ ὁποίου ἡ ἀντίληψίς του χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ὡς ἀποστασιοποιημένη. Μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: «Θά μποροῦσαν ἐνδεχομένως νά εἶχαν διασκεδαστεῖ οἱ ἀνησυχίες τῶν Ἑλληνοκυπρίων σχετικά μέ τήν ἄποψη τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καί ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἀχμέτ Νταβούτογλου, ὅτι γιά τήν Τουρκία τό πραγματικό διακύβευμα εἶναι λιγώτερο τά συμφέροντα τῶν Τουρκοκυπρίων, καί κυρίως ἡ διασφάλιση τῆς τουρκικῆς παρουσίας καί ἐλέγχου ἐπί μιᾶς νήσου μέ ὑψηλή στρατηγική σημασία γιά τουρκικά συμφέροντα».
Δέν εἶναι ὅμως μόνον οἱ ἀναφορές Νταβούτογλου. Κάθε φράσις καί κάθε πρᾶξις τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς ἀναδεικνύουν τόν στόχο τους γιά τήν Κύπρο. Ὅτι θέλουν νά τήν ἐλέγχουν. Μόνον ὁ κ. Ντόκος δέν τό καταλαβαίνει αὐτό. Παρά ταῦτα ἐμεῖς τόν ἔχουμε ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.


ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/synekmetalleysi-sto-aigaio-proteinei-o-symvoylos-ethnikis-anasfaleias/ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters