Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ 20.000 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 120.000!

Η ΕΛΛΑΣ ἔχει φθάσει στά ὅριά της ὡς πρός τήν διαχείριση τοῦ μεταναστευτικοῦ, διεμήνυσε χθές στούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του στίς Βρυξέλλες ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καί δυστυχῶς οἱ ἀριθμοί τόν ἐπιβεβαιώνουν. Ἡ ἐξαγγελθεῖσα μεταφορά 20.000 μεταναστῶν ἀπό τά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου στήν ἐνδοχώρα μπορεῖ νά ἔχει προκαλέσει ἀνησυχία στίς τοπικές κοινωνίες, ὅμως αὐτό πού προκαλεῖ μεγαλύτερη ἀναστάτωση εἶναι πώς τό κράτος προετοιμάζεται νά φιλοξενήσει ἀκόμη 120.000 μετανάστες! Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαβλέποντας τόν κίνδυνο συγκρούσεων στά νησιά, ὅπου ὁ ἔλεγχος τῶν χιλιάδων μεταναστῶν πού διαμένουν ἀναγκαστικῶς κυρίως ἐκτός τοῦ κέντρου φιλοξενίας εἶναι ἀδύνατος, ἐξήγγειλε ἕνα φιλόδοξο σχέδιο ἀποσυμφορήσεως τῆς Μόριας καί τοῦ κέντρου φιλοξενίας στό Βαθύ τῆς Σάμου.
Ὅμως ἐκτός ἀπό τήν μεταφορά τῶν 20.000 μεταναστῶν μέ τίς οἰκογένειές τους, ἀνεκοίνωσε τήν χρονική ἐπέκταση τοῦ προγράμματος «Ἑστία», τό ὁποῖο μέχρι τώρα διαχειρίζεται ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία γιά τούς Πρόσφυγες. Τό «Ἑστία 2» προβλέπει τήν ἐνοικίαση 40.000 διαμερισμάτων σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Ἀκόμη καί στήν περίπτωση πού ἡ κάθε οἰκογένεια μεταναστῶν ἔχει μόνο τρία μέλη –κάτι ἐξαιρετικά σπάνιο γιά μουσουλμανική οἰκογένεια πού συνήθως εἶναι πολυμελής– ὁ ἐλάχιστος ἀριθμός τῶν μεταναστῶν πού θά συμμετάσχει στό πρόγραμμα «Ἑστία 2» θά ὑπερβαίνει –βάσει τῆς κοινῆς λογικῆς– τούς 120.000! Τό πρόβλημα ἐπιτείνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ 12 Δῆμοι πού ἤδη συμμετέχουν στήν πρώτη φάση τοῦ οἰκιστικοῦ προγράμματος ἔχουν ἐκφράσει τήν πρόθεση νά μήν φιλοξενήσουν ἐπί πλέον μετανάστες, καί ἀναμένουν ἐνδελεχῆ ἐνημέρωση ἀπό τόν κ. Χρυσοχοΐδη.
Οἱ μετανάστες πού θά φύγουν ἀπό τό πρόγραμμα «Ἑστία 1» θά μεταβοῦν αὐτομάτως στό πρόγραμμα «Ἥλιος» καί θά λάβουν voucher ἀπό τό ἑλληνικό κράτος γιά νά μπορέσουν νά ἐνοικιάσουν οἱ ἴδιοι τά διαμερίσματά τους. Ἐκεῖ ὅμως θά ὑπάρξει πρόβλημα, καθώς ἕως τώρα ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία διεβεβαίωνε τούς ἰδιοκτῆτες τῶν διαμερισμάτων ὅτι θά καλύψει τό κόστος γιά τυχόν ζημίες, κάτι πού δύσκολα θά ἐπαναληφθεῖ μέ τό πρόγραμμα «Ἥλιος», καί ἐν συνεχεία μέ τό «Ἑστία 2». Καί δέν σταματοῦν ἐκεῖ οἱ ἀλλαγές. Τό «Ἑστία 2» ἀπό τό 2020 περνᾶ σταδιακῶς ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς Ὕπατης Ἁρμοστείας στό ἑλληνικό κράτος, μέ ὅποια οἰκονομική ἐπιβάρυνση συνεπάγεται αὐτό. Ὁ συντονιστής τῆς Ὕπατης Ἁρμοστείας τοῦ ΟΗΕ γιά τούς Πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα, Φιλίππ Λεκλέρκ, τίς τελευταῖες ἑβδομάδες συναντᾶται μέ δημάρχους πού φιλοξενοῦν μετανάστες γιά νά τούς ἐνημερώσει τί πρόκειται νά συμβεῖ μελλοντικῶς. Ἡ φιλοξενία τουλάχιστον 120.000 μεταναστῶν ἀλλά κυρίως ἡ ὁμαλή ἔνταξίς τους στίς τοπικές κοινωνίες, ἀπαιτεῖ μεγάλα κονδύλια πού ἀκόμη, βάσει τῶν δηλώσεων τῶν δημάρχων, δέν ἔχουν ἐξασφαλισθεῖ.
Οἱ τελευταῖοι ἔχουν δηλώσει ὅτι ἀναμένουν μέτρα στηρίξεως καί χρηματοδότηση τῶν προγραμμάτων καί ἐμμέσως ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ μετανάστες ἦλθαν γιά νά μείνουν ἐπί μακρόν στήν Ἑλλάδα. Θά καταθέσουν τό 2023 αἰτήσεις χρηματοδοτήσεως ἀπό τό εὐρωπαϊκό κοινωνικό ταμεῖο, ἤτοι ἡ παραμονή ἑκατοντάδων χιλιάδων μεταναστῶν στήν χώρα μας παρατείνεται εἰς τό διηνεκές.
Ἡ Κυβέρνησις δέν προτίθεται νά ἀποκαλύψει τώρα τίς περιοχές πού θά ἐγκατασταθοῦν οἱ 20.000 μετανάστες, προφανῶς φοβούμενη τίς κινητοποιήσεις. Οἱ εἰκόνες ἀπό τήν Λέσβο καί τήν Σάμο δέν ἀποτελοῦν διαφήμιση τοῦ προγράμματος «Ἑστία». Ἐπί πλέον οἱ χειρισμοί τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως ἦταν τόσο πρόχειροι, ἀποσπασματικοί καί ἀτελέσφοροι, πού ἔχουν ἐνισχύσει ὑπερβολικά καί αἴσθημα ἀνασφαλείας στούς Ἕλληνες. Ὁ ἀκριβής ἀριθμός τῶν μεταναστῶν πού διαβοῦν στήν Ἑλλάδα εἶναι ἄγνωστος γιά τούς περισσοτέρους. Στοιχεῖα ἔχουν πάψει νά ἀνακοινώνονται πρό πολλοῦ καί ἁπλῶς ἡ καταγραφή γίνεται σέ ὅσους εἰσέρχονται ἀπό τά χερσαῖα καί θαλάσσια σύνορα. Οἱ 120.000 πού θά ἐγκατασταθοῦν στά διαμερίσματα εἶναι σαφῶς ἕνα μέρος ἐκείνων πού εἶναι διάσπαρτοι ἀνά τήν χώρα. Οἱ βουλευτές τῆς ΝΔ, μετά τήν ἐνημέρωση πού εἶχαν ἀπό τόν κ. Χρυσοχοΐδη, θά κληθοῦν νά πείσουν τούς πολῖτες νά δεχθοῦν τό νέο κῦμα μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι δέν θά ἐγκατασταθοῦν σέ στρατόπεδα ἀλλά σέ ξενοδοχεῖα καί βιομηχανικές περιοχές. Ἡ μόνιμη καί ἀσφαλής παραμονή τῶν μεταναστῶν στήν Ἑλλάδα μπορεῖ νά ἐπιδιώκεται ἀπό τήν Κυβέρνηση, ἀλλά ἀπορρίπτεται ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν πολιτῶν. Οἱ 120.000 εἶναι ἕνας τεράστιος ἀριθμός πού ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά διαχειρισθεῖ μέ τίς δυνατότητες πού ἔχει.
Ὁ κ. Μητσοτάκης, στήν χθεσινή συνέντευξη Τύπου μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς ΕΕ, πρότεινε στούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του τήν ἐκπόνηση ἑνός «σχεδίου Β» γιά νά εἶναι προετοιμασμένη ἡ Εὐρώπη γιά τά χειρότερα. «Ἡ ΕΕ μπορεῖ νά ξαναπιαστεῖ ἀπροετοίμαστη σέ αὐτό τό ἐνδεχόμενο, δηλαδή τήν αὔξηση τῶν ροῶν. Δέν πιστεύω ὅτι θά γίνει αὐτό, ἀλλά πρέπει νά εἴμαστε προετοιμασμένοι γιά τό χειρότερο» εἶπε χαρακτηριστικῶς. Ἐξήγησε ὅτι τό «σχέδιο Β» θά ἦταν ἕνα τολμηρό σχέδιο πού θά περιελάμβανε τήν μετακίνηση μεταναστῶν καί προσφύγων στίς χῶρες τῆς ΕΕ.
Ἀπαντῶντας σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων δήλωσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει μέχρι τώρα κινηθεῖ μέ σχέδιο ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ καί θά προχωρήσει στήν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν. «Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἡ κοινωνία βλέπει ὅτι εἶναι ἕνα θέμα πού εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί ὅτι ἡ Κυβέρνηση αὐτή ἔχει ἄλλο σχέδιο ἀπό τήν προηγούμενη Κυβέρνηση. Δείχνουμε τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά καί δείχνουμε μεγαλύτερο ζῆλο στήν προστασία τῶν συνόρων. Ἀλλά δέν μποροῦμε νά περιμένουμε νά λυθεῖ ἕνα τόσο δύσκολο θέμα σέ τρεῖς μῆνες» προσέθεσε ὁ Πρωθυπουργός. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ κοινωνία δείχνει κατανόηση ὡς πρός τήν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν καί ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ μετακίνησις τῶν μεταναστῶν εἶναι μονόδρομος.
Δέν ἔκρυψε τόν προβληματισμό του γιά τό γεγονός ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν στηρίζει ὅσο θά ἔπρεπε, κυρίως οἰκονομικά, τήν Ἑλλάδα. Κατά τόν Πρωθυπουργό τό πρόβλημα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν συνεχῶν ροῶν δέν εἶναι μόνον οἰκονομικό ἀλλά καί θεσμικό. Ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Δουβλίνου καί ἤσκησε ἐκ νέου κριτική στίς χῶρες πού ἀρνοῦνται νά φιλοξενήσουν μετανάστες. «Πρέπει νά καταλάβει ἕνας οἰκονομικός μετανάστης ὅτι ἐάν πάει καί δώσει στόν διακινητή τά λεφτά του, θά τά χάσει, γιατί δέν θά λάβει ἄσυλο καί θά ἐπιστρέψει στήν Τουρκία» κατέληξε ὁ κ. Μητσοτάκης.

ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/metaferoyn-20-000-metanastes-%e1%bc%91toimazontai-gia-120-000/ 
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters