Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μέρος Α': Πως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος άφησε ελεύθερο τον Μίκη Θεοδωράκη το 1970Τοῦ Μάνου Ν. Χατζηδάκη, Προέδρου Δ.Σ. τοῦ Ε.ΠΟ.Κ.

Στίς 13 Ἀπριλίου 1970 ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἀφέθη ἐλεύθερος μέ προσωπική ἐντολή τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου.
Ὁ Μ. Θεοδωράκης νοσηλευόταν τότε, στό νοσοκομεῖο “Σωτηρία” λόγῳ τῆς παλαιᾶς φυματιώσεως πού τόν ταλάνιζε. Τήν ἐποχή ἐκείνη, εἶχε ἔλθει στήν Ἑλλάδα ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ριζοσπαστικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας Ζάν - Ζάκ Σερβάν Σρέμπερ, ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστός συγγραφεύς καί ἐκδότης τῆς “Paris Express”. Ὁ Γάλλος πολιτικός ἐπεδίωκε ν᾽ ἀποκομίση πολιτικό ὄφελος διαμεσολαβῶντας γιά τήν ἀπελευθέρωσι κάποιου γνωστοῦ κρατουμένου.
Τελικά ζήτησε ἀκρόασι ἀπό τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό. Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος τόν δέχθηκε! Περίληψις τῆς συνομιλίας Παπαδοπούλου - Σρέμπερ ἐδόθη στήν δημοσιότητα ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τήν ὁποία ὁ τελευταῖος οὐδέποτε διέψευσε ἤ ἀμφισβήτησε:
«Ἀρχικῶς εἶχε σκεφθῆ, εἶπε ὁ κ. Σρεμπέρ, νά ζητήση ἀπό τόν κ. πρωθυπουργόν ὅπως τοῦ ἐπιτραπῆ νά πάρη μαζί του τόν κατηγορηθέντα Ἑλληνογάλλον (Σταράκη), ἤ ἀκόμη καί τόν Καράγιωργα, δι᾽ ἰατρικήν περίθαλψιν τῶν τραυμάτων πού ὑπέστη, σκέφθηκε ὅμως ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἀπεδείχθη ὅτι ὑπῆρξαν συνεπαρμένοι, ρομαντικοί καί ἀνίκανοι. Προτίμησε λοιπόν νά ζητήση νά τοῦ ἐπιτραπῆ νά πάρη εἰς τήν Γαλλίαν τόν γνωστόν εἰς ὅλον τόν κόσμον συνθέτην Θεοδωράκην καί νά φροντίση διά τήν περίθαλψιν τῆς πνευμονικῆς παθήσεώς του. Εἶναι ἕτοιμος, εἶπε, νά δώση τόν λόγον τῆς τιμῆς του εἰς τόν κ. πρωθυπουργόν ὅτι θά φροντίση ὁ Θεοδωράκης νά μή ἀναμιχθῆ εἰς τήν πολιτικήν καί ὅτι θά τόν ἔχη συνεχῶς ὑπό τόν ἔλεγχόν του, καί, τέλος, ὅτι θά τόν ἐπαναφέρη εἰς τήν Ἑλλάδα μόλις τοῦ τό ἐπιτρέψουν οἱ ἐκεῖ ἰατροί. Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον, εἶπε, θά ἠδύνατο ὁ κ. πρωθυπουργός νά τόν βοηθήση εἰς τήν προσπάθειάν του, ὅπως συνηγορήση ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Στρασβοῦργον. Γνωρίζει, εἶπε, πόσον λεπτόν εἶναι τό θέμα καί πόσον δύσκολος ἡ ἀπόφασις ἀλλά πιστεύει ὅτι ὁ κ. πρωθυπουργός θά ἐννοήση πλήρως πόσον δύναται αὐτό νά ἐπηρεάση τούς πολεμίους του εἰς τό ἐξωτερικόν.
Ἀπαντῶν ὁ κ. πρωθυπουργός εἶπεν, ὅτι εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ κ. Σρεμπέρ εἶναι ὑπερβολικά αἰσιόδοξος ὡς πρός τά ἀποτελέσματα τά ὁποῖα δύναται νά ἐπιφέρη μία ἀνθρωπιστική ἐκ μέρους του χειρονομία, διότι εἶναι βέβαιος ὅτι τό μόνον τό ὁποῖον δύναται νά ἱκανοποιήση τήν κομματικήν σκοπιμότητα τῶν ἡγετῶν εἰς τάς χώρας ὅπου ἐκδηλοῦται ἡ κακόπιστος κατά τῆς Ἑλλάδος πολεμική εἶναι μία ἀγγελία ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως περί τῆς ἡμερομηνίας τῶν ἐκλογῶν.
Καταλήγων ὁ κ. πρωθυπουργός εἶπεν εἰς τόν κ. Σρεμπέρ, ὅτι δύναται νά πάρη τόν Θεοδωράκην μαζί του εἰς τήν Γαλλίαν, ἄν καί ὁ ἴδιος εἶναι βέβαιος ὅτι θά φθάση στιγμή κατά τήν ὁποίαν θά εὑρεθῆ εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν ὁ κ. Σρεμπέρ νά τοῦ ζητήση συγγνώμην, διότι δέν ἠδυνήθη νά κρατήση τόν λόγον του περί μή ἀναμίξεως τοῦ Θεοδωράκη εἰς τήν πολιτικήν κατά τό ταξίδιόν του εἰς τήν Γαλλίαν καί τήν μετά τήν ἀποθεραπείαν του ἐπάνοδόν του εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἀλλά ὁ κ. πρωθυπουργός τοῦ ἔδειξε τό καλοπροαίρετον πνεῦμα του, δίδοντάς του ἐκ τῶν προτέρων συγχώρησιν.
Ὁ κ. Σρεμπέρ ἐπέμενεν ὅτι θά δυνηθῆ νά κρατήση τόν λόγον του καί ὅτι θά ἐπαναφέρη τόν Θεοδωράκην εἰς τήν Ἑλλάδα. Εὐχαρίστησε τόν κ. πρωθυπουργόν διά τήν κατανόησίν του, διά τόν ἀνθρωπισμόν του καί διά τήν διαβεβαίωσιν πού τοῦ ἔδωσεν, ὅτι πράγματι αὐτό πού διέβλεπεν ὁ ἴδιος εἶναι πραγματικότης -ὅτι δηλαδή ὁ κ. πρωθυπουργός ἔχει ἐξαιρετικήν κρίσιν καί πολιτικόν μέλλον καί ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ἡ συνεργασία του εἰς τάς ὑποθέσεις τῆς Εὐρώπης.
Ἐτόνισεν ἐπίσης ὅτι εἰς τό Στρασβοῦργον, εἰς τήν ὁμιλίαν του, θά ἐκφράση τήν ἀρχήν τήν ὁποίαν πιστεύει ὅτι πραγματική συνεργασία μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν δύναται νά ἐπέλθη μόνον ὅταν ἀντιληφθοῦν ὅλαι αἱ κυβερνήσεις ὅτι δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα νά ἐπεμβαίνουν εἰς τάς ἐσωτερικάς ὑποθέσεις τῶν ἄλλων -διότι ἄλλωστε καμμία ἐξ αὐτῶν δέν δύναται νά διδάξη διά τοῦ παραδείγματός της τίποτε εἰς τήν ἄλλην. Θά ἐκφράση ἐπίσης εἶπεν, τήν πεποίθησίν του ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀποτελεῖ σημαντικόν στοιχεῖον εἰς τήν εὐρωπαϊκήν κοινωνίαν καί διαβεβαίωσεν τόν κ. πρωθυπουργόν ὅτι θά εἶναι συνήγορος τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καί ὅτι θά ἐπαναφέρη τήν Γαλλίαν, Ἀγγλίαν καί Σουηδίαν εἰς τό πλευρόν τῆς Ἑλλάδος, διότι ὁ λόγος του εἰσακούεται. Ηὐχαρίστησε τόν κ. πρωθυπουργόν καί πάλιν διεβεβαίωσεν αὐτόν ὅτι θά τηρήση τόν λόγον του».
Ὁ Σρέμπερ κάλεσε στό ξενοδοχεῖο “Χίλτον” -ὅπου διέμενε- τήν σύζυγο τοῦ Θεοδωράκη καί τῆς τό ἀνεκοίνωσε. Ξεκίνησε μέ τήν ἔκπληκτη σύζυγο γιά τό νοσοκομεῖο “Σωτηρία”, παρέλαβαν τόν “Μίκη” καί ἀνεχώρησαν γιά τό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ.
Στίς 14:15 ὁ Μ. Θεοδωράκης ἀναχωροῦσε γιά τό Παρίσι, μέ τό ἰδιωτικό 6θέσιο ἀεροπλάνο τοῦ Σρέμπερ!...
Γιά μία ἀκόμη φορά ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἔδειχνε τήν μεγαλοψυχία του. Ἀλλά καί τήν πολιτική σκέψι του: Διότι μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ Γαλλία ἀπεῖχε τῆς καταδίκης τῆς Ἑλλάδος στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης καί ὁ Σρέμπερ κατέθεσε ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος στήν “Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων” στίς 15-4-1970.
Φυσικά, ὁ Μίκης Θεοδωράκης φρόντισε ἀμέσως νά ἐκθέση τόν “εὐεργέτη” του Σρέμπερ καί νά δείξη τήν ἀχαριστία του στόν Γ. Παπαδόπουλο, μέ τό πού πάτησε τό πόδι του στό ἐξωτερικό.
Ἄρχισε τήν γνωστή -ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πλέον- “ἀντιστασιακή” του δρᾶσι, φθάνωντας νά ζητήση νά σχηματισθῆ… «ἐλεύθερη ἑλληνική κυβέρνηση στήν ἐξορία»!...
Ὁποία εὐγνωμοσύνη καί στούς δύο…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters