Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΣΕ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Τό βαρυσήμαντο ἄρθρο τοῦ Στρατάρχου Παπάγου στήν «Ἑστία»


Tό Iστορικό ἄρθρο τοῦ Στρατάρχου Παπάγου τό ὁποῖο φιλοξενήθηκε στήν ἐφημερίδα μας τήν ἐπαύριον τῆς θυελλώδους ἐκλογικῆς νίκης τοῦ «Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῦ» τήν 17η Νοεμβρίου 1952 δημοσιεύει σήμερα ἡ «Ἑστία». Εἶχε ἐπιτευχθεῖ τό ἀκατόρθωτο. Ἡ ἱστορική συνένωσις τῶν δυνάμεων τῆς Δεξιᾶς σέ μία παράταξη, γεγονός πού ἔθετε στό περιθώριο, μέ διαφανεῖς καί δημοκρατικές διαδικασίες, τήν Ἀριστερά καί τούς συνοδοιπόρους της. Αἴτημα πού εἶναι ζητούμενο καί σήμερα. Ἦταν ἡ μόνη φορά κατά τήν ὁποία ὁ γνωστός γιά τήν λιτότητά του καί ἤδη 69χρονος Ἀλ. Παπάγος ἀρθρογράφησε παραδίδοντας στόν Ἑλληνικό λαό μία ἐκ βαθέων πολιτική ἐξομολόγηση. Πρόκειται περί μνημειώδους, ἀποκαλυπτικοῦ καί διδακτικοῦ κειμένου. Ἔγραφε ὁ Στρατάρχης:
«Ἡ χθεσινή ἐτυμηγορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ εἶναι ἐξ ἐκείνων, πού δέν ἐπιδέχονται συζήτησιν. Μέ σύστημα ἐπιβληθέν ὑπ’ αὐτῶν τούτων τῶν παλαιῶν κομμάτων –ἀφοῦ τό συνέρραψαν κατ’ ἀρέσκειαν– ἡ Ἑλλάς ἀπεφάνθη ἐναντίον των καί ἐζήτησε νά κυβερνηθῇ ἀπό τόν Ἑλληνικόν Συναγερμόν. Θέλω, ὅμως, νά πιστεύω, ὅτι καί ὅλοι ὅσοι μετέσχον τῆς προσπαθείας μας συναισθάνονται τάς βαρείας ὑποχρεώσεις, πού συνεπάγεται ἡ πανηγυρική αὐτή ἐκδήλωσις τῆς λαϊκῆς ἐμπιστοσύνης.
Ὑποχρεωθείς, τό παρελθόν ἔτος, ν’ ἀναμιχθῶ εἰς τήν πολιτικήν, εἶχα ὑπ’ ὄψει μου, ὡς πρῶτον σκοπόν τοῦ Συναγερμοῦ, τήν ἐνθάρρυνσιν καί ἀνασύνταξιν τοῦ φιλονόμου καί ἐθνικόφρονος κόσμου, ὁ ὁποῖος, ἔναντι τῶν σημερινῶν ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν κινδύνων, ἀποτελεῖ τήν σπονδυλικήν στήλην τοῦ Ἔθνους. Καί, ναί μέν, τό ἀναρχικόν σύστημα τῆς Ἀναλογικῆς ἐπέτυχε, πέρυσι, νά διασπάσῃ ἐν μέρει τήν ἐθνικόφρονα παράταξιν· ἀλλά τά τόσα δεινά τοῦ διαρρεύσαντος ἔτους συνετέλεσαν, ὥστε μέγα μέρος τῶν παλαιῶν φιλελευθέρων πολιτῶν νά ἐπανεύρῃ τήν θέσιν του μεταξύ μας. Καί, οὕτως, ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἑνωθεῖσα ὑπό τήν σημαίαν τοῦ Συναγερμοῦ, ἔθεσεν ἀπό τῆς χθές τέρμα εἰς τό ὄργιον τοῦ κομματισμοῦ καί τῆς συνοδοιπορίας, πού ὑπενόμευε τάς ὑγιεῖς ἐθνικάς δυνάμεις καί ἐνίσχυε τούς ἐρυθρούς ἐχθρούς τῆς χώρας.
Ἀλλ’ ἡ ἱστορική ἀποστολή τοῦ Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῦ δέν περιορίζεται εἰς αὐτό. Ἀπομένει νά ἐπιδιωχθῇ ὁ δεύτερος σκοπός τῆς πατριωτικῆς μας κινήσεως: Ἡ παροχή εἰς ὁλόκληρον τόν Ἑλληνικόν λαόν τῆς ἱκανῆς, χρηστῆς καί φιλοδικαίας διοικήσεως, τήν ὁποίαν ἀπό τοῦ 1915 ἔχασε καί δέν ἠδύνατο νά ἐπανεύρῃ.
Μία τοιαύτη διοίκησις, ἐφαρμόζουσα αὐστηρῶς τόν Νόμον –ἀλλά νόμον ἐθνωφελῆ καί δίκαιον, ὄχι κομματικόν καί αὐθαίρετον– εἶναι ἀπαραίτητος, διά νά αἰσθάνεται καί ἡ Κυβέρνησις ὅτι στηρίζεται πράγματι εἰς τόν Λαόν καί διά νά ἀξιοποιηθοῦν μονίμως αἱ ἄπειροι θυσίαι τῆς χώρας μας. Τόσον εἰς τάς ἐνόπλους δυνάμεις, ὅσον καί εἰς τόν πολιτικόν ὀργανισμόν τοῦ Κράτους, ἡ ἀπόδοσις θά εἶναι πολλαπλασία, ὅταν ὅλοι θά γνωρίζουν, ὅτι οὐδείς πρόκειται ν’ ἀδικηθῇ καί ὁ καθείς θά ἀμείβεται, ἀναλόγως τῆς ἐργασίας του καί μόνον.
Ὑπηρέτησα τήν Πατρίδα ἐπί δύο σχεδόν γενεάς καί ἐφρόντισα, πάντοτε, νά μή ἀπομακρυνθῇ τῶν ἀρχῶν αὐτῶν, εἰς τά καθήκοντα πού μοῦ ἀνετέθησαν. Συχνά θά ἠπατήθην ὡς ἄνθρωπος· ἀλλά νομίζω, ὅτι οὐδένα ἠδίκησα, ἐν γνώσει, χάριν οἱωνδήποτε φίλων του. Καί θά ἤθελα ὅλοι οἱ καλοί Ἕλληνες ν’ ἀποκτήσουν, ἀπό σήμερον, τήν πεποίθησιν, ὅτι οὐδείς θ’ ἀδικηθῇ εἰς τόν κύκλον τῶν καθηκόντων ἤ τῆς οἱασδήποτε φιλονόμου ἐργασίας του, εἴτε ὑπό τοῦ Κράτους, εἴτε ὑπό τοῦ κόμματος καί ὅτι, κατά τά ἄλλα, τό δημόσιον χρῆμα θά δαπανᾶται, τοῦ λοιποῦ, μόνον πρός τό γενικόν καλόν –ὄχι ὑπέρ ἐκείνων, πού διαθέτουν τά λεγόμενα «μέσα». Τό μόνον μέσον πρέπει νά εἶναι ὁ Νόμος καί ἡ Ἐργασία.
Γνωρίζω, ὅτι τεσσάρων σχεδόν δεκαετηρίδων κομματική διοίκησις διέφθειρε πολλούς χαρακτῆρας καί εἰσήγαγε κακάς ἕξεις· εἶμαι, ὅμως, βέβαιος, ὅτι, ἐν τῷ συνόλῳ του, ὁ Ἑλληνικός λαός βαρέως φέρει τάς ἕξεις αὐτάς. Ὑπῆρξαν καί πρό ἡμῶν Κυβερνήσεις, πού εἶχαν τήν πρόθεσιν νά δώσουν εἰς τήν Ἑλλάδα τήν χρηστήν διοίκησιν, τήν ὁποίαν ἐποθοῦσεν· ἀλλ’ ἐμπλακεῖσαι εἰς τόν κομματικόν συναγωνισμόν, διεφθάρησαν καί αὐταί, ἐν τῇ προσπαθείᾳ νά αὐξήσουν ἤ ἔστω καί νά διατηρήσουν τούς κομματικούς των φίλους.
Ὡς πρός τόν Ἑλληνικόν Συναγερμόν, εἶμαι βέβαιος, ὅτι θ’ ἀποφύγωμεν τόν πειρασμόν αὐτόν· διότι, ὅταν ἐδέχθην τό λαϊκόν αἴτημα νά κατέλθω εἰς τόν πολιτικόν στίβον, δέν ἐσκέφθην νά ἱδρύσω ἴδιον κόμμα ἤ νά γίνω ἐξ ἐπαγγέλματος πολιτικός. Ἡ μόνη μου φιλοδοξία ἦτο νά βοηθήσω, διά τῶν ἀσθενῶν μου δυνάμεων, ὅπως ἐπιτευχθοῦν, χάριν τῆς ἡσυχίας καί τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας, οἱ δύο ἀντικειμενικοί σκοποί τοῦ Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῦ, εἰς τρόπον ὥστε νά εὑρεθῇ καί πάλιν ἡ Ἑλλάς εἰς τήν πρωτοπορίαν τῶν ἐλευθέρων ἐθνῶν.
Κατά τά ἄλλα, τόσον ἐγώ ὅσον καί οἱ ἄμεσοι συνεργάται μου, ἀδιαφοροῦμεν τελείως ἄν θά ἐπανεκλεγῶμεν μετά τό πέρας τῆς χθεσινῆς λαϊκῆς ἐντολῆς. Θά προσπαθήσωμεν, ἁπλῶς, νά διοικήσωμεν τήν χώραν πατριωτικῶς καί ἀφατριάστως, διά νά δώσωμεν καί εἰς τήν σημερινήν γενεάν τό παράδειγμα μιᾶς τοιαύτης τετραετίας· ἐάν δέ ὁ τρόπος αὐτός τῆς διοικήσεως δέν ἱκανοποιῇ τόν Ἑλληνικόν λαόν καί προτιμᾷ οὗτος τά παλαιά κόμματα, οὐδείς θά τόν ἐμποδίσῃ νά τά ἐπαναφέρῃ.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὁ ἐκλογικός ἀγών ἔληξε· καί ἤδη ἐσήμανεν ἡ ὥρα τῆς ἐργασίας. Ἰδίως ἡμεῖς, οἱ τιμηθέντες διά τῆς λαϊκῆς ψήφου, πρέπει νά ἐκπληρώσωμεν τό καθῆκον μας, σύμφωνα πρός ὅσα ὑπεσχέθημεν. Καί εἰς αὐτό ἀποδυόμεθα, μέ τήν πεποίθησιν, ὅτι θά ἔχωμεν τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἠθικήν ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν καλῶν Ἑλλήνων».


ESTIANEWS
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters