Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΥΠΟΥΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


Πῶς «κέντρο» τοῦ Μαξίμου μέ ὄχημα τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή ἐπιχειρεῖ μέ μηχανορραφίες νά ἐκβιάσει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας στήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς – Ὑποχρεωτικό τό μάθημα κατά τό ΣτΕ

Κατά τί ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός μπορεῖ νά ἔχει συνειδησιακό πρόβλημα ὡς πρός τήν παρακολούθηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν; Καί ποῖος ἐκάλεσε τήν Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων νά γνωματεύσει ἐπί τοῦ ζητήματος αὐτοῦ; Καί τί εἴδους ἁρμοδιότητα μπορεῖ νά ἔχει ἡ Ἀρχή αὐτή νά ἀσχοληθεῖ μέ ἕνα ζήτημα πού ἔχει νά κάνει μέ τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα τῶν σχολείων; Πόσῳ μᾶλλον πού μέ τό ζήτημα αὐτό ἔχει ἤδη ἀσχοληθεῖ τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας! Καί ὅμως, εὑρισκόμεθα τώρα πρό μιᾶς ἀποφάσεως τῆς ἐν λόγῳ Ἀρχῆς, ἡ ὁποία διατυπώνει ἀκριβῶς τά ἀντίθετα ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ. Τό ΣτΕ λέει ρητά ὅτι τό μάθημα εἶναι ὑποχρεωτικό γιά τούς Χριστιανούς Ὀρθοδόξους, γιά αὐτό καί θέτει ὡς προϋπόθεση ἐξαιρέσεως λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Ἡ Ἀρχή ἔρχεται τώρα νά ὑποστηρίξει ὅτι τό μάθημα δέν εἶναι ὑποχρεωτικό γιά κανέναν, δηλαδή τό μετατρέπει σέ προαιρετικό, ἄρα εἶναι σέ προφανῆ ἀντίθεση μέ τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος. Νά σημειωθεῖ, δέ, ὅτι αὐτό τό ἄρθρο δέν ὁμιλεῖ μόνον γιά τήν θρησκευτική ἀλλά καί γιά τήν ἐθνική συνείδηση.

Τό γεγονός, δέ, ὅτι ἡ Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων προβαίνει στήν γνωμοδότησή της λίγες ἡμέρες πρίν τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους, τά δέ σχετικά δημοσιεύματα ἀποσιωποῦν πλήρως τήν προϋπάρχουσα ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ, προδίδει ὅτι κάποια «κέντρα» (ἄραγε, στό Μέγαρο Μαξίμου;) προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν πολιτικό περιβάλλον ἀσφυκτικῆς πιέσεως γιά τήν ἐφαρμογή της.

Τό σχετικό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Τά Νέα» ἀναφέρει σχετικῶς: «Ἑρμηνεύοντας τό Σύνταγμα καί τή θεμελιώδη διάταξη γιά τή θρησκευτική ἐλευθερία, ὑπό τό φῶς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), ἡ Ἀρχή, μέ πρόεδρό της τόν ἐπίτιμο πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Κωνσταντῖνο Μενουδάκο, γνωμοδοτεῖ ὅτι λόγοι πού θά μποροῦσαν νά δικαιολογήσουν τήν ἐξαίρεση ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν εἶναι μόνο ὅσοι ἀναφέρονται στή θρησκευτική συνείδηση τῶν παιδιῶν καί τῶν γονέων ἤ τῶν κηδεμόνων τους, ἀλλά ὁποιοσδήποτε λόγος, πού ἀνάγεται σέ γενικότερες κοσμοθεωρητικές ἀντιλήψεις. Ἐπιπλέον, ἡ Ἀρχή ἔκρινε ὅτι ἡ ἐξαίρεση ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν εἶναι συνταγματικά ἀνεκτό νά ἀφορᾶ μόνο τούς μή Χριστιανούς Ὀρθοδόξους, ἀλλά ἔκρινε ὅτι τό ἴδιο δικαίωμα πρέπει νά ἔχουν καί οἱ χριστιανοί ὀρθόδοξοι μαθητές, σέ περίπτωση πού δέν συμφωνοῦν μέ τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καί δή μέ τόν ὁμολογιακό καί κατηχητικό του χαρακτῆρα».

Κάποιοι ἐσχολίαζαν, μάλιστα, ὅτι ὑπάρχει καί μία διάστασις ἀντιπαλότητος μεταξύ δύο πρώην προέδρων τοῦ ΣτΕ, τοῦ κ. Μενουδάκου ὁ ὁποῖος προΐσταται τῆς Ἀρχῆς, καί τοῦ κ. Ράντου, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἐξεδόθη ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἀνωτάτου Διοικητικοῦ Δικαστηρίου, σημειώνοντας ὅτι οἱ δύο αὐτοί ἀνώτατοι δικαστικοί ἐκπροσωποῦν διαφορετικές φιλοσοφίες. Δέν μπορεῖ, ὅμως, ἕνα τόσο σοβαρό θέμα νά ἀντιμετωπίζεται μέ ἐλαφρότητα. Ἐμπεριέχεται κίνδυνος ἀποξενώσεως τῶν μαθητῶν ἀπό τήν ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους καί μάλιστα δημιουργῶντας συνθῆκες πιέσεως, ἀφοῦ, κατά τίς ἑπόμενες ἡμέρες καί μέχρι τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὀφείλει νά ἐκδώσει νέα ἐγκύκλιο γιά τόν τρόπο πού ὅσοι μαθητές τό ἐπιθυμοῦν, θά λαμβάνουν ἀπαλλαγή, διαφορετικά τεκμαίρεται ὅτι ὅσοι δέν ἐπιθυμοῦν νά παρακολουθοῦν τό μάθημα, θά πρέπει νά μποροῦν νά τό κάνουν μέ μία ἁπλῆ προφορική δήλωση τῶν μαθητῶν, ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν γιά λόγους συνειδήσεως νά παρακολουθήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Αὐτό ἑρμηνεύεται ὡς προπαρασκευή πλήρους καταργήσεως τοῦ μαθήματος.

«Οὐδείς, σύμφωνα καί μέ τίς ἀκλόνητες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, δέν δικαιοῦται νά ἀλλάξει ἤ νά παρερμηνεύσει ὅ,τι ἔχει θεσπιστεῖ μέ τό Σύνταγμα τῆς χώρας» ἀναφέρει σέ σχετική ἀνακοίνωσή της ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων, ἡ ὁποία μεταξύ ἄλλων τονίζει ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς Ἀρχῆς:

«α) Εἶναι ἀντισυνταγματική, καθώς, μέ τίς συστάσεις πού ἐμπεριέχονται σέ αὐτήν, καταλύονται ὁλοφάνερα οἱ πρόνοιες τῶν ἄρθρων 3 καί 16, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. β) Ἔρχεται σέ κατάφωρη ἀντίθεση μέ τίς πρόσφατες σχετικές μέ τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ), ὅπως τήν 1479/2019, ὅπου ξεκάθαρα τονίζεται ὅτι ἡ δήλωσις ἀπαλλαγῆς ἀπό τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θά πρέπει νά ἔχει τό ἑξῆς περιεχόμενο: «Λόγοι θρησκευτικῆς συνείδησης δέν ἐπιτρέπουν τή συμμετοχή (μου ἤ τοῦ παιδιοῦ μου) στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», ἡ ὁποία καί «δέν παραβιάζει τή διάταξη τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος, ἐφ’ ὅσον γίνεται χάριν ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶν αὐτῶν ἀπό τήν, ἐπιβαλλόμενη κατ’ ἀρχήν ἀπό τό Σύνταγμα καί τόν νόμο, ὑποχρέωση παρακολουθήσεως τοῦ μαθήματος αὐτοῦ».


https://www.estianews.gr/kentriko-thema/to-%e1%bd%95poulo-paignidi-t%e1%bf%86s-%e1%bc%80rch%e1%bf%86s-prosopik%e1%bf%b6n-dedomenon-gia-tin-katargisi-t%e1%bf%b6n-thriskeftik%e1%bf%b6n/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters