Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1967: ΣΚΟΠΟΙ, ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τοῦ Μάνου Ν. Χατζηδάκη, Προέδρου Δ.Σ τοῦ ΕΠΟΚ

Συμπληρώθηκαν 55 χρόνια ἀπό τήν Βασιλική Ἀντεπανάσταση τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967. Μία ἀποτυχημένη ἐνέργεια πού στοίχισε τελικά τόν θρόνο στόν τότε Βασιλέα Κωνσταντῖνο. Ποιοί ὅμως ἦταν οἱ πραγματικοί σκοποί της; Ἐστράφη πράγματι κατά τῆς... "χούντας" ὅπως ὁ ἴδιος λέει; Γιατί ἀπέτυχε καί ποιά συμπεράσματα ἐξάγονται ἀπό αὐτήν;   

“Σχέδιο Ἐνεργείας” & Σκοποί τοῦ Βασιλέως

 Τόν Ἰούλιο τοῦ 1967 ὁ Ἀρχηγός τοῦ Στρατιωτικοῦ Οἴκου τοῦ Βασιλέως Κων/νος Δόβας μετέφερε στόν Δ/τή τοῦ Γ’ Σ.Σ. Γ. Περίδη τήν ἐντολή τοῦ Βασιλέως νά συνταχθῆ “Σχέδιον Ἐνεργείας” γιά τήν Ἀντεπανάστασή του. Ὁ Γ. Περίδης ἀνέθεσε στήν σύνταξή του στόν Ἐπιτε­λάρχη τοῦ Ὀρ. Βιδάλη. Ὁ τελευταῖος, ὅταν τό ὁλοκλήρωσε τό παρέ­δωσε στόν Περίδη ὁ ὁποῖος τό συμπλήρωσε. Ἀντίγραφο τοῦ Σχεδίου παρεδόθη στόν Ἀντιστράτηγο Δόβα ὁ ὁποῖος τό παρέ­δωσε στόν Βασιλέα γιά τήν τελική ἔγκριση τήν ὁποία καί ἔδω­σε ὁ Κωνσταντῖνος! Τό “Σχέδιον Ἐνεργείας” τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967, κα­τεσχέθη τελικά ἀπό τό προσωπικό ἀρχεῖο τοῦ Γ. Περίδη τήν ὥρα πού συνελήφθη ἀπό τόν Ταγματάρχη Νικ. Πετάνη μετά τήν κατάρρευση τοῦ βασιλικοῦ πραξικοπήματος. Πρόκειται γιά χειρόγραφό τοῦ Ὀρ. Βιδάλη 49 σελίδων μέ διορθώσεις τοῦ Γ. Περίδη πού συνετάχθη βάσει τῶν κατευ­θυντηρίων γραμμῶν τοῦ στρατηγοῦ Κ. Δόβα. Οἱ πρῶτες 9 σελίδες ἀφοροῦν τούς πολιτικούς σκοπούς πού ἐπεδίωκε ὁ Βασιλεύς μέ τό πραξικόπημα τῆς 13ης Δεκεμ­βρίου. 

Παραθέτουμε τά κρίσιμα σημεία του:

«Ἀναγέννησις τῆς Ἐπαναστάσεως

 Σ κ ο π ό ς: Συμφιλίωσις τῆς Ἐπαναστάσεως μέ τήν Α.Μ. τόν Βα­σιλέα, μέ τό σύνολον τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, μέ τό σύνο­λον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πλήν κομμουνιστῶν καί μέ τήν κοι­νήν γνώμην τοῦ ἐλευθέρου δυτικοῦ κόσμου.

 Ἀ ρ χ αί: 1. Ἡ Ἐπανάστασις  -ὡς ἔκφρασις δυναμικῆς ἐπιθυμίας ἐξυγιάνσεως τοῦ νοσηροῦ πολιτικοῦ ἀδιεξόδου καί τῆς δημοσίας ζωῆς- ὀρθῶς καί ἐπικαίρως παρενεβλήθη εἰς τήν ζωήν τοῦ Ἔθνους, ἀλλά παρουσιάζεται καχεκτικῶς καί ὑπόπτως ἐξελισσόμενη...

2. Ἡ Ἐπανάστασις πρέπει νά ἀπαλλαγῇ τῶν ὑπόπτων φιλοδοξιῶν καί τῆς βουλιμίας τῶν ὀλίγων καί ἀναζωογο­νουμένη ὡς πόθος, σκοπός καί πάθος τοῦ συνόλου λαοῦ καί Ἐνόπλων Δυνάμεων νά ἡγηθῆ ταχέως τῆς ὑγιοῦς προ­σπαθείας τῆς μελλοντικῆς εὐημερίας καί προκοπῆς τοῦ Ἔθνους.

3. οὕτω ἀνανεωμένη Ἐπανάστασις, ὡς ἀναπότρε­πτον ἀντίδοτον τῆς ἀσφαλοῦς ἐξαφανίσεως τῆς φυλῆς, διά νά ἐκπληρώσῃ τούς σκοπούς της πρέπει νά τεθῇ καί ἐξ᾽ ἀντικειμένου καταστῇ ἐνσυνειδήτως ἀποδεκτή καί τύχη τῆς ἐκθύμου ὑποστηρίξεως ὅλων τῶν πολιτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν, πνοήν καί προβάδισμα τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως..

4. Ὑπό τήν νέαν φυσιογνωμίαν ἡ Ἐπανάστασις πρέπει νά ἐπιδιώξη.... α) Ἄμεσον ἀποκατάστασιν πειθαρχίας καί ἱεραρχίας ἐντός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, β) Ἄμεσον ἐξουδετέρωσιν πάσης ἰδιοτελοῦς ἐπιδιώξεως καί τελεσίδικον ἄρσιν τῶν προυποθέσεων ἐκβιασμοῦ του­των καί τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος, γ) Ταχυτάτην ἔμπρακτον ἐφαρμογήν πνεύματος ΕΝΟ­ΤΗΤΟΣ λαοῦ καί Ἐνόπλων Δυνάμεων. Σαφής καί ἀδίστα­κτος διαχωρισμός ΜΟΝΟΝ τῶν κομμουνιστῶν

5. Τό ταχύτερον αἱ Ἔνοπλοι Δυνάμεις δέον νά προσφέ­ρουν εἰς τόν Ἑλληνικόν Λαόν κρυσταλλίνης διαυγείας ΣΥΜ­ΒΟ­ΛΑΙΟΝ ΤΙΜΗΣ εἰς τό ὁποῖον θά διαγράφονται ΣΤΟ­ΧΟΙ, ΦΑΣΕΙΣ καί ΧΡΟΝΟΙ, ἐντός τῶν ὁποίων θά ἐξε­λιχθῇ τό ἀναλαμβανόμενον ἔργον, χρέος τῶν Ἐνόπλων Δυ­νάμεων πρός τό Ἔθνος καί τόν Λαόν.

6. Διά τοῦ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΙΜΗΣ, θά ἀποκατασταθῇ ἡ ἐμπιστοσύνη ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ ἐπί τῆς εἰλικρι­νείας προθέσεων, λόγων καί πράξεων τῆς Ἐπαναστάσεως, ἤτις ἐφ᾽ ἑξῆς νά ἀποκαλεῖται “Ἐπανάστασις Ἐθνικῆς Σω­τηρίας”...

7....

α) Ἐκπλήρωσις τῶν ὅρων τοῦ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, διά τῶν κά­τωθι γενικῶν κανόνων: α) Κυβέρνησις ἐξειδικευμένων, ἐμπείρων καί ἀδιαβλή­των προσωπικοτήτων εἰς ἤν ΔΕΝ θά περιλαμβάνονται ἀνα­μιχθέντες εἰς τήν πολιτικήν, ἤτις θά ἀσκῇ τήν ἐξουσίαν ὡς ἐντολοδόχος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

β) Τήρησις ὑπό τῆς Κυβερνήσεως - ἐντολοδόχου τῶν Ε.Δ., τῶν ὅρων τοῦ Συμβολαίου, μερίμνῃ καί εὐθύνῃ τοῦ Σ.Α.Γ.Ε., ἐκφράζοντος τάς ἀπόψεις τῶν Ἀνωτάτων Ἀξιωμα­τικῶν τῶν Κλάδων, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Βασιλέως...

Ἡ πρώτη σελίδα τοῦ Σχεδίου Ἐνεργείας μέ τούς πολιτικούς σκοπούς τῆς 13ης Δεκεμβρίου. Τίτλος: "Ἀναγέννησις τῆς Ἐπαναστάσεως"...

Ὁ Κωνσταντῖνος λοιπόν ΔΕΝ ἐπεδίωκε νά... "ἀνατρέψη τήν χούντα". Ἐπεδίωκε ξεκάθαρα νά ὑποκλέψῃ τήν ἡγεσία τῆς 21ης Ἀπριλίου. Καί νά ἐφαρμόσῃ αὐτό πού ἐξ᾽ ἀρχῆς ἐπεδίωκε: Βασιλική Δικτατορία!

 Ἐπιχειρησιακή κριτική: Λαός καί Στρατός δέν τό στήριξαν...

Κρίνωντας συνοπτικά τό βασιλικό πραξικόπημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967, ὁ Νικ. Γκαντώνας γράφει: «Τό Σχέδιο Ἐνεργείας τοῦ Βασιλέως καί ἀβαθές ἦτο καί κα­κῶς ἐξετελέσθη. Ὁ Βασιλεύς ἐστηρίχθη εἰς τήν ἀφοσίωσιν τῶν Στρατηγῶν, χωρίς νά ὑπολογίσῃ τόν παράγοντα “Ἀξι­ωματικός” ἐν γένει»[1]

Ὁ ἀνωτέρω λιτός χαρακτηρισμός εἶναι ἐπιτυχής καί ἐξαι­ρετικά ἤπιος. Τά γενικά συμπεράσματα πού ἐξάγονται ἀπό τό κίνημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου εἶναι τά ἑξῆς:

  1. Ἡ Ἀντεπανάσταση τοῦ Κωνσταντίνου εἶχε μεμυη­με­νους μόλις 10 - 15 ἀνώτατους ἀξιωματικούς καί δέν διέθετε κανένα ἔρεισμα στόν μεγάλο ὄγκο τοῦ σώματος τῶν ἀξιωμα­τικῶν:

- Στρατιά Λαρίσης καί τό ΣΚΕ Λαμας δέν διέθεταν καμμία δύναμη ἤ ἐπιρροή σέ ἀξιόμαχες Μονάδες. Τό μόνο πού προσέφεραν ἦταν ἡ προσωρινή διακοπή τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Ἀθηνῶν μέ Θεσσαλονίκη καί Ἔβρο. Παρά ταῦτα, ὁ Ἀντιστρά­τηγος Κόλλιας ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος πού “παραδόθηκε”. Εἶχε ἀποστείλει τίς λιγοστές δυνάμεις του νά... ναρκοθετήσουν (!) τίς διαβάσεις πρός Θεσσαλία καί ὑπεχώρησε πλέον στίς 9:00 τό πρωί τῆς ἑπομένης.

- Τό Α’ Σ.Σ. πού εἶχε προσχωρήσει στόν Βασιλέα ἦταν τό πιό ἀδύναμο Σῶμα. Διέθετε τήν XV Μεραρχία Καστοριᾶς καί τήν IX Μεραρχία Κοζάνης πού ἦσαν περιορισμένης δυνά­με­ως Α’ κλιμακίου καί δέν μποροῦσαν νά διαδραματίσουν κανέ­να ἀξιόμαχο ρόλο.

- Τό Β’ Σ.Σ. εἶχε ὡς Διοικητή τόν ἀμφιταλαντευόμενο Ἀντιστράτηγο Βουδούρογλου, γιά τόν ὁποῖο γράφει ὁ Καρα­μπέρης: «Ὁ ἴδιος παρέμεινε ἀδρανής, ἀλλά οἱ Ἀξ/κοί τοῦ Ἐπιτελείου του ἦσαν μέ τήν Ἐπανάστασιν».[2] Διέθετε τήν ΙΙ Μεραρχία Ἐδέσσης καί τήν IV Μεραρχία Κιλκίς οἱ ὁποῖες τάχθηκαν φανατικά μέ τήν 21η Ἀπριλίου.

- Τό Γ’ Σ.Σ. εἶχε πιστούς στόν Βασιλέα μόνον τόν Δ/τή Γ. Περίδη καί τόν Ἐπιτελάρχη Ὀρ. Βιδάλη. Διέθετε ἐπίσης τήν XI Μεραρχία Καβάλας πού ὑπῆρξε καί ἡ ἕδρα τοῦ Βασιλέως, ἀλ­λά καί αὐτή χωρίς τό ἰσχυρό 65ο Σύνταγμα Πεζικο πού εἶχε ταχθῆ μέ τήν 21η Ἀπριλίου.

Ἀπό τίς ὑπόλοιπες Μεραρχίες τοῦ Γ’ Σ.Σ.: Ἡ X Μεραρχία Σερρῶν τήρησε στάση ἀναμονῆς καί τελι­κά ἐτάχθη μέ τήν 21η Ἀπριλίου. Ἡ XII Μεραρχία Ἀλεξαν­δρουπόλεως παρέμεινε οὐδέτερη ἔχοντας ἐσ­τραμμένη τήν προσοχή στήν Τουρκία. Ἡ VIII Μεραρχία Ἰωαννίνων ἐτάχθη φανατικά μέ τήν 21η Ἀπριλίου. Ἡ ΧΧ Τεθωρακισμένη Με­ραρχία διέθετε πιστό στόν Βασιλέα μόνο τόν Δ/τή της Ἀ. Ἔρσελμαν. Ὅλες οἱ κύριες μονάδες της ὅμως, τάχθηκαν μέ τήν 21η Ἀπριλίου καί τόν ἀπομόνωσαν, μέ ἀποτέλεσμα νά τα­χθῇ σύσσωμη μέ τήν Ἐπανάσταση καί νά συλλάβῃ τόν Σωμα­τάρχη.

        Οἱ Ἀξιωματικοί πού ἦσαν μέ τήν 21η Ἀπριλίου ἀπεδείχθη­σαν οἱ περισσότεροι, οἱ δυναμικώτεροι καί οἱ κανώτεροι. Ὁ Στ. Καραμπέρης ἐξηγεῖ: «Ὅλα τά προέβλεψεν ὁ Βασιλεύς καί οἱ συνεργάται του, πλήν ἑνός, ἀλλ᾽ ὡς ἀπεδείχθη καιρίου παράγοντος διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ κινήματος: Τήν θέλησιν τοῦ συνόλου τῶν Ἀξ/κῶν οἱ ὁποῖοι ἐστήριζαν τήν Ἐπανάστασιν».[3]

Ἡ 13η Δεκεμβρίου, διετράνωσε ἁπλῶς κατά τρόπο πανη­γυρικό ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἀξιωματικῶν ἦσαν μέ τήν 21η Ἀπριλίου!

  1. Τό “Σχέδιο Ἐνεργείας” τῆς 13ης Δεκεμβρίου ἦταν πραγ­ματικά τραγελαφικό. Εἶναι ν᾽ ἀπορῇ κανείς πώς θεωρούμενοι ὡς ἱκανοί ἀξιωματικοί ὅπως ὁ Κ. Δόβας, ὁ Γ. Περίδης καί ὁ Ὀρ. Βιδάλης συνέταξαν ἕνα σχέδιο πού ἀντέβαινε στήν κοινή λο­γική. Μόνον ἡ ἔλλειψη δυνάμεων καί ἡ παραδοχή ὅτι τό πλεῖ­στον τοῦ Στρατοῦ ἦταν στό πλευρό τῆς 21ης Ἀπριλίου μπορεῖ νά δικαιολογήσῃ τίς ἐπιλογές του:

- δρα: Ἡ ἐπιλογή τῆς Καβάλας ὡς ἕδρας τοῦ Βασιλέως καί τῆς Κομοτηνς ὡς στρατηγείου τοῦ κινήματος ἦταν ἐντε­λῶς οὐτοπική. Οὐδέποτε στήν ἱστορία πέτυχε κίνημα πού δέν ἐξερράγη στήν Ἀθήνα ἤ τήν Θεσσαλονίκη.

- Κίνημα Διχασμο: Σκοπός του ἦταν ἡ κατάληψη τῆς Θεσσαλονίκης καί ἡ ἐκεῖ ὁρκωμοσία Κυβερνήσεως.

Τό σκηνικό θύμιζε τό κίνημα τς “θνικς μύνης” το 1916. Ἡ Ἑλλάς θά διχαζόταν σέ δυό ντίπαλα κράτη: Τήν Ἐπαναστατική Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν καί τήν Βασι­λική Κυβέρνηση τῆς Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον ὁ Ἐλ. Βενιζέλος τό 1916 ξεκίνησε ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Ὁ Κωνσταντῖνος τό 1967 ἔπρεπε καί νά τήν… καταλάβη πρῶτα (!)

       Οἱ συντάκτες τοῦ “Σχεδίου”, ἀντί νά ἀσχολοῦνται μέ τό πώς αἱ “Στρατιωτικαί Μουσικαί” θά διασχίζουν τίς ὁδούς τῶν πόλεων παιανίζοντας τό “Τοῦ Ἀετοῦ ὁ Γιος” (!)[4], ὤφειλαν νά μή παρασύρουν τόν Θρόνο σέ ἕνα τόσο καταδικασμένο κίνη­μα, οὔτε τό Ἔθνος σέ κίνδυνο αἱματοχυσίας καί διχασμοῦ, οὔ­τε τήν Πατρίδα σέ ἀπειλή, μόλις 10 ἡμέρες μετά τήν ἀποτρο­πή μιᾶς ἑλληνοτουρκικῆς συρράξεως! Τήν μόνη ἀλήθεια εἶπε στόν Κωνσταντῖνο ὁ Ὑπασπιστής του Συντ/ρχης Π. Τσαρμπόπουλος: «Τό ντικίνημα εναι κα­τάδικασμένο νά ποτύχει... Γιατί χετε νά κάνετε μέ νικά­νους στρατηγούς».[5]

  1. Τό κίνημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967 ὑπῆρξε στό σύνολό του μία παταγώδης ἀποτυχία. Δέν εἶχε οὔτε μία -ἔστω τοπική- ἐπιτυχία! Κατεπνίγη ἐν τῇ γενέσει του. Κατέρρευσε ὡς “χάρ­τινος πύργος”:

- Στήν θήνα ἡ 21η Ἀπριλίου παρέμεινε κυρίαρχη καί δέν ἀπειλήθηκε οὔτε μία στιγμή. Ἡ φαιδρή ἀπόπειρα τῶν Μανέ­τα - Βαρδουλάκη νά καταλάβουν τό ΓΕΣ ἀποτελεῖ ἕνα κυριο­λεκτικά γραφικό ἐπεισόδιο.

- Στήν Θεσσαλονίκη ἡ 21η Ἀπριλίου παρέμεινε ἐπίσης κυρίαρχη ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι τέλους. Ἡ ἀπόπειρα Λιαράκου ὑ­πῆρξε ἐξ᾽ ἴσου φαιδρή καί γραφική. Τά δέ “Συγκροτήματα” Κόρκα καί Δεσύπρη πού ὑποτίθεται θά “προήλαυναν” στήν συμπρωτεύουσα, διαλύθηκαν πρίν κἄν συγκροτηθοῦν…

- Τό Διάγγελμα τοῦ Βασιλέως δέν ἀκούστηκε παρά μόνον σέ ἕναν τοπικό Ρ/Φ Σταθμό στήν Λάρισα. Κάθε ἀπόπειρα ἀ­ναμεταδόσεώς του σέ ἄλλες πόλεις ἀπέτυχε.

- Λαός καί Στρατός ἐστήριξαν τήν 21η Ἀπρίλιου ἡ ὁποία ἔμεινε παντοῦ κυρίαρχη σέ ὁλόκληρη τήν Ἐπικράτεια, μέ μο­ναδική πρόσκαιρη ἐξαίρεση τήν Καβάλα καί τήν Κομοτηνή. Ἡ ἐλπίδα τοῦ Κωνσταντίνου ὅτι... «ὁ λαός θά ξεσηκωνόταν μαζί μας», ἀπεδείχθη φρούδα.

- εροπορία καί Ναυτικό δέν μπόρεσαν νά διαδραμα­τί­σουν τόν παραμικρό ρόλο ὑπέρ τοῦ κινήματος.

Γενικά Συμπεράσματα & Πολιτικές Κρίσεις

Ἡ 21η Ἀπριλίου ἦλθε ὡς θεόπεμπτο δῶρο πού ἀπάλλαξε τούς ὤμους τοῦ Βασιλέως ἀπό τήν εὐθύνη μιᾶς ἐκτροπῆς. Ἐ­κεῖνος ὅμως τήν αἰσθάνθηκε ὡς ὀχληρό ἐμπόδιο πού ἀνέκο­πτε τά δικά του σχέδια. 

Ἀντί νά ἀκολουθήση τό παράδειγμα τοῦ σώφρονος παπποῦ του τό 1909, ἀποφάσισε νά ἀνατρέψη τήν ἡγεσία της καί “ἡ Ἐπανάστασις νά τεθῇ ὑπό τήν ἡγεσίαν, πνοήν καί οὐσια­στικόν προβάδισμα τοῦ Βασιλέως”. Τό Βασιλικό Πραξικόπημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967 λοιπόν δέν ἐσ­τρέφετο ἐναντίον τῆς 21η Ἀπριλίου, ἀλλά ἐναντίον τῆς ἡγε­σίας της! Ἔγινε γιά νά ὑποκλέψουν ὁ Βασιλεύς καί οἱ Στρα­­τηγοί του τά “ἡνία” τῆς 21ης Ἀπριλίου ἀπό τούς “Συν­ταγ­μα­τάρχες”. Και ὁδήγησε στήν ἀπώλεια τῆς εὐκαιρίας τοῦ Βασιλέως νά “ἡγηθῇ” τῶν ἀναγκαίων ἐπαναστατικῶν μεταρρυθμίσεων, χωρίς νά ἔχῃ ἀναλάβῃ αὐτός τήν εὐθύνη τῆς “ἐκτροπῆς”. Ἡ 13η Δεκεμβρίου 1967 ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά πλεόν “ὀπε­ρετικά” κινήματα πού ἔχει καταγράψει ἡ Ἱστορία. Καί τό γε­γονός ὅτι ἐπικεφαλῆς του ἦταν ἕνας Βασιλεύς γιγαντώνει τό μέγεθος τῆς ἀποτυχίας του. 

Ὁ Δημήτριος Πατίλης περιέγραψε στόν Γ. Κάρτερ μέ λι­τότητα καί ἀπόλυτη ἐπιτυχία τήν οὐσία τῆς 13ης Δεκεμβρίου καί τῆς ἀποτυχίας της: «Τό στασιαστικόν κίνημα το Βασιλέως κατέρρευσε παταγωδς: Δέν ξεπροσώπει κανέναν... Τήν 13ην Δεκεμβρίου 1967 ὁ Θρόνος ἐκινήθη στασιαστικῶς ὄχι διά νά ἀνατρέψῃ ἐμᾶς, ἀλλά διά νά ἐπιβάλῃ κατάστασιν τῆς ἀρεσκείας του, πλήρως ἐλεγχομένην ἀπό αὐτόν. πό τό πρόσχημα τς νατροπς μας θά πεβάλετο ες τήν χώραν νακτορικόν Καθεστώς, τό ποον μως δέν θά στηρίζετο οτε ες τήν θέλησιν το Λαο, οτε ες τήν δύναμιν τν νόπλων Δυνάμεων. Δι᾽ αὐτό ἄλλωστε καί τό στασιαστικόν κίνημα τοῦ Βασιλέ­ως κατέρρευσε παταγωδῶς: Δέν ξεπροσώπει κανέναν!...»  

«Τό στασιαστικόν κίνημα το Βασιλέως κατέρρευσε παταγωδς: Δέν ξεπροσώπει κανέναν...»

Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀμέσως μετά τήν καταστολή τοῦ κινήματος ἔδωσε μνηστεία σέ ὅλους τους πρωταγωνι­στές του. Ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση γιά τόν λόγο τῆς βασιλικῆς ἐνερ­γείας, εἶπε χαρακτηριστικά: «ν πάρχη στόν κόσμον ατόν δυνατότης νά ρμηνευθῇ ὁ παραλογισμός διά τς λογικς, θά εχα πάντησιν…».

       Τά σφάλματά τοῦ Βασιλέως ὅμως, συνεχίζονται καί μετά τήν αὐτοεξορία του (1967-1973):

- Ἀγνόησε ὅλες τίς προθέσεις τοῦ Γ. Παπαδοπούλου γιά τήν ἐπιστροφή του, παρά τίς ἀλλεπάλληλες ἀποστολές τοῦ Ὀδ. Ἀγγελῆ, τοῦ Στ. Παττακοῦ τοῦ Χ. Χατζηγιάννη, τοῦ Κ. Βο­βολίνη, τοῦ Μ. Ρουφογάλη, τοῦ Π. Πιπινέλη, τοῦ Κ. Ἀσ­λα­νίδη καί τοῦ Σάββα Κωνσταντοπούλου.

- Παρασύρθηκε ἀκόμη καί στό ἐξωτερικό σέ ἐνέργειες πού ἐστρέφοντο κατά τῆς Πατρίδος του: Νά ὑποστείλουν οἱ ἐφοπλιστές τίς ἑλληνικές σημαῖες, νά παύσουν οἱ ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα, νά διακοπῆ ἡ δωρεάν βοήθεια κ.λπ.

-  Μέ τήν ἐμπλοκή του στό “κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ” (Μάιος 1973), προ­χώρησε ἀπερίσκεπτα σέ μία δεύτερη 13η Δεκεμβρίου. Ἀκόμη πιό “ὀπερετική” καί ἀποτυχημένη ἀπό τήν πρώτη...

Ἡ συνεργασία Βασιλέως - Γ. Παπαδοπούλου θά εἶχε κυριολεκτικά ἀλλάξη τήν σύγχρονη ἱστορία τῆς Ἑλλάδος! Καί τοῦτο διότι:

- Ἐάν ὁ Κωνσταντῖνος στήριζε τόν Γ. Παπαδόπουλο (ὅ­πως ὁ Γεώργιος Β’ στήριξε τόν Ἰωάννη Μεταξᾶ), κανείς δέν θά τολμοῦσε νά τούς ἀντιπολιτευθῆ. Βασιλεύς καί Πρωθυ­πουργός θά συμφωνοῦσαν ἀπό κοινοῦ σέ χρονοδιάγραμμα πολιτικοποιήσεως ἐντός τοῦ 1970 ἤ τό πολύ τοῦ 1972.

- Ἐάν ὁ Γ. Παπαδόπουλος διέθετε τήν στήριξη τοῦ Βασι­λέ­ως, κανένας Δ. Ἰωαννίδης δέν θά εἶχε τολμήσει νά τόν ἀνα­τρέψη. Ἡ 25η Νοεμβρίου 1973, ἡ εἰσβολή στήν Κύπρο καί ἡ “μετα­πολίτευση” θά εἶχαν ἀποτραπή.          

- Ὅπως πολύ ὀρθά γράφει ὁ Γ.Α. Λεονταρίτης: «Ἐάν ὁ Βασιλεύς καί ὁ Παπαδόπουλος εἶχαν κατορθώσει νά συνεργασθοῦν, οὔτε ὁ πρῶτος θά εἶχε ἐξορισθεῖ, οὔτε ὁ δεύτερος θά εἶχε φυλακιστεῖ».[6]

Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος γνώριζε ὅτι εἶχε τήν ἀνάγκη τοῦ Βασιλέως. Δυστυχῶς ὅμως ὁ Κωνσταντῖνος δέν κατάλαβε πόσο εἶχε τήν ἀνάγκη τοῦ Παπαδόπουλου. Τόν ἀναγκαῖο ἐπίλογο, τόν ἔγραψε ἐπιτυχῶς ὁ Σάββας Κωνσταντόπουλος στίς 5 Ἰουλίου 1973: 

«Ὁ Κωνσταντῖνος ἀντιπροσωπεύει μοναδικήν ἴσως περί­πτωσιν εἰς τό πάνθεον τῶν Βασιλέων. Δέν ἔχασε τό Στέμ­μα του ἀπό πράξεις τῶν ἀντιπάλων του. Κατέστρεψε τόν θρόνον του μέ ἰδικάς του ἐνεργείας καί μόνον. Παρόμοιον προηγούμενον δέν ἔχομεν ὑπ᾽ ὄψιν μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ & ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β': ΟΣΑ ΕΙΠΕ & ΟΣΑ... ΔΕΝ ΕΙΠΕ" (Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 14 Αθήνα. Τηλ. 210 6440021

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] «Ἀξιωματικός & Ἐπαναστάτης» 

[2] «Ἡ Ἐπανάστασις τῆς 21ης Ἀπριλίου καί τά κινήματα Βασιλέως καί Ἰωαννίδη» σελ. 88.

[3] ὅ.π. σελ. 84.

[4] “Σχέδιο Ἐνεργείας” 13ης Δεκεμβρίου.

[5] «Βασιλεύς Κωνσταντῖνος, χωρίς τίτλο» Τόμος Γ’ σελ. 29.

[6] «Βασιλεύς καί Γεώργιος Παπαδόπουλος» σελ. 157

 

Ε.ΠΟ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters