Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

ΠΩΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ


Μέ ἀφορμή τήν ἀπώλεια τοῦ ἥρωος Κωνσταντίνου Κόρκα – Φεύγουν οἱ τελευταῖοι Ἕλληνες πού ἔζησαν τόν δύσκολο 20ό αἰῶνα μέ τά ὅπλα στά χέρια – Γιά νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι.

O ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Κόρκα, τόν ὁποῖο χθές ὑπεδέχθη ἡ ἑλληνική γῆ τήν ὁποία ὑπηρέτησε μέ αὐταπάρνηση καί ξεχωριστή αἴσθηση καθήκοντος, σημαίνει τό τέλος μιᾶς ἐποχῆς. Φεύγουν οἱ τελευταῖοι ἀπό τούς μεγάλους ἐκείνους Ἕλληνες πού πέρασαν τά δύσκολα χρόνια τοῦ 20οῦ αἰῶνος μέ τό ὅπλο στό χέρι ὑπηρετῶντας τήν πατρίδα. Ξεχωρίζουν ἀνάμεσά τους οἱ ἥρωες τοῦ Ἱεροῦ Λόχου. Κράτησαν ψηλά τήν σημαία ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή μέχρι τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό ὅπου ἐξεδίωξαν τούς Γερμανούς ἐγκαίρως, ὥστε αὐτά νά περάσουν στήν ἑλληνική κυριαρχία, ἀλλά καί στά βουνά τοῦ Γράμμου καί τοῦ Βίτσι καταστέλλοντας τήν ξενοκίνητη κομμουνιστική ἀνταρσία.

Πολλοί λίγοι συνειδητοποιοῦν ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στά νησιά ὑπῆρξαν καθοριστικές γιά τήν ἀποτροπή τῆς ἀμφισβητήσεως τῆς κυριαρχίας μας καί γιά τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου στόν ἐθνικό κορμό. Ἐπειδή ἡ παράμετρος αὐτή εἶναι σχεδόν λησμονημένη, θά ἀρχίσουμε τό σημερινό μας ἀφιέρωμα μέ τήν παράθεση τοῦ καταλόγου τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στό Αἰγαῖο. Γιά νά καταλάβουμε ὅλοι πώς ἄν τά νησιά μας εἶναι σήμερα ἑλληνικά, αὐτό ὀφείλεται στούς ἥρωες ἐκείνους πού ἔσπευσαν νά δώσουν τήν παρουσία τους, μήν ἀφήνοντας περιθώριο νά διεκδικήσουν τήν ἀνάληψη τῆς «προστασίας» τους οἱ ἐξ Ἀνατολῶν ἐπιτήδειοι οὐδέτεροι. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, θά παραθέσουμε τόν κατάλογο τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἱεροῦ Λόχου. Καί μόνον ὁ ἐντυπωσιακός ἀριθμός τους ἀρκεῖ γιά νά καταλάβει κανείς τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στήν Ἑλλάδα:

Ἀπόβασις καί παραμονή στήν Σάμο (31 Ὀκτωβρίου μέχρι 19 Νοεμβρίου 1943)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Σάμο (7 Μαρτίου μέχρι 18 Μαρτίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στά Ψαρά (30 Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Λέσβο (3 Ἀπριλίου μέχρι 4 Ἀπριλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Ἴο (27/28 Ἀπριλίου μέχρι 28 Ἀπριλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Ἀμοργό (29/30 Ἀπριλίου μέχρι 2 Μαΐου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Πάρο (9/10 Μαΐου μέχρι 18 Μαΐου 1944)

Δεύτερη καταδρομή στήν Σάμο (15 Μαΐου μέχρι 16 Ἰουνίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Χίο (27 Μαΐου μέχρι 5 Ἰουνίου 1944)

Εἰδική καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Λαγκάδα Χίου (9 Ἰουνίου 1944 μέχρι 19 Ἰουνίου 1944)

Εἰδική καταδρομική ἐπιχείρησις στόν κόλπο Γέρας Μυτιλήνης (20/21 Ἰουνίου μέχρι 21 Ἰουνίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Κάλυμνο (29 Ἰουνίου μέχρι 2/3 Ἰουλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Σύμη (12/13 Ἰουλίου μέχρι 14 Ἰουλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Κάρπαθο (23 Αὐγούστου μέχρι 25 Αὐγούστου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Σαντορίνη (27 Αὐγούστου μέχρι 31 Αὐγούστου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Κῶ (6 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Χίου (8 Σεπτεμβρίου 1944)

Καταδρομική επιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Μυκόνου (25 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Σάμου (4 Ὀκτωβρίου 1944)

Εἴσοδος δυνάμεως Ἱεροῦ Λόχου στήν ἐλεύθερη ἀπό τούς Γερμανούς Ἀθήνα (14 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Νάξου (13 Ὀκτωβρίου μέχρι 15 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Λήμνου (16 Ὀκτωβρίου μέχρι 17 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Μήλου (23 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Τῆλο (27 Ὀκτωβρίου μέχρι 28 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Νίσυρο (1 Φεβρουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου 1945)

Καταδρομική ἐπιχείρησις (δεύτερη), στήν Τῆλο (1 Μαρτίου 1945)

Εἰδικές καταδρομικές ἐπιχειρήσεις, στήν Ρόδο (1 Μαΐου μέχρι 2 Μαΐου 1945).

Ἀντιλαμβάνεται κανείς τήν τεράστια προσφορά τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στόν θαλάσσιο πνεύμονα τοῦ Ἔθνους γιά τόν ὁποῖο καί σήμερα ἀκρῖτες κρατοῦν ὑψηλά τίς σημαῖες, στήν ξηρά, τήν θάλασσα καί τόν ἀέρα.
Ὑπῆρξε, ὅμως, ὁ Ἱερός Λόχος καί τό λίκνο τῶν συγχρόνων εἰδικῶν δυνάμεων τῆς πατρίδος μας, ἀφοῦ ἀπό αὐτόν συγκροτήθηκαν οἱ πρῶτοι Λόχοι Ὀρεινῶν Καταδρομῶν πού μετεξελίχθηκαν στούς σημερινούς μαχητές τοῦ ἀνορθοδόξου πολέμου.

Τά πρῶτα βήματα ὅμως ἔγιναν στήν Μέση Ἀνατολή. Ὁ Ἱερός Λόχος συνεκροτήθη τό 1942 καί ἀπετελεῖτο ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό Ἕλληνες ἀξιωματικούς καί τῶν τριῶν Κλάδων, τῆς τότε Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς καί ἀπό σπουδαστές τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, ὑπό τόν συνταγματάρχη Τσιγάντε καί τόν Σόλωνα Γκίκα. Ἐπολέμησε μέ τήν βρεταννική ταξιαρχία SAS καί μέ τίς ἐλεύθερες γαλλικές δυνάμεις τοῦ στρατηγοῦ Ζάκ Φιλίπ Λεκλέρ. Ἐν συνεχείᾳ πολέμησε ὑπό τόν διοικητή τῆς μεραρχίας τῶν Νεοζηλανδῶν στρατηγό Φρέυμπεργκ καί, τέλος, ὑπό τόν Ἄγγλο ταξίαρχο Τόρυμπουλ, διοικητή τῆς βρεταννικῆς ταξιαρχίας καταδρομῶν, ὁπότε καί διεξήγαγε τίς ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις ἀπελευθερώσεως τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου.

Ἐδημιουργήθη, διότι στήν Μέση Ἀνατολή εἶχε κατέβει μεγάλος ἀριθμός Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν σέ σύγκριση μέ τόν ἀριθμό τῶν ἁπλῶν στρατιωτῶν. Αὐτό ὁδήγησε τόν ἀντισμήναρχο τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας Γεώργιο Ἀλεξανδρῆ στήν πρόταση τῆς δημιουργίας μιᾶς ξεχωριστῆς μονάδος ἀπό ἐθελοντές ἀξιωματικούς, μέ καθήκοντα ἁπλοῦ στρατιώτου. Ἡ πρότασις ἐνεκρίθη ἀπό τόν διοικητή τῆς II Ἑλληνικῆς Ταξιαρχίας, Συνταγματάρχη Πεζικοῦ Ἀλκιβιάδη Μπουρδάρα.

Ἔτσι τήν 6η Σεπτεμβρίου 1942 ἱδρύθηκε ὁ «Λόχος Ἐπιλέκτων Ἀθανάτων», ὑπό τήν προσωρινή διοίκηση τοῦ Ἐπιλάρχου Ἀντωνίου Στεφανάκη στήν Παλαιστίνη, μέ 143 ἐθελοντές κατώτερους ἀξιωματικούς ὅλων τῶν ὅπλων καί ὑπηρεσιῶν. Ἀρχικῶς, ἡ μονάς ὀργανώθηκε ὡς Λόχος Πολυβόλων καί προορίσθηκε γιά νά συμπτυχθεῖ μέ τήν II Ἑλληνική Ταξιαρχία. Στίς 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 1942 ἀναλαμβάνει διοικητής τῆς μονάδος ὁ Συνταγματάρχης Πεζικοῦ Χριστόδουλος Τσιγάντες, ὁ ὁποῖος θά τήν μετονομάσει σέ Ἱερό Λόχο. Σέ στενή συνεργασία μέ τόν διοικητή τοῦ 1ου Βρεταννικοῦ Συντάγματος Καταδρομῶν τῆς SAS, τόν Συνταγματάρχη Νταίηβιντ Στέρλινγκ (David Stirling), καί μέ τήν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ἡ μονάς ἐκινήθη πρός τήν βάση τῶν SAS στό Καμπρίτ (Qabrit) στήν Αἴγυπτο γιά νά ἀρχίσει νά μάχεται. Κάτι πού συνεχίζει μέχρι σήμερα, μιάς καί τό πνεῦμα τοῦ Ἱεροῦ Λόχου τό κρατοῦν ψηλά οἱ Ἕλληνες Καταδρομεῖς, κληρονόμοι καί θεματοφύλακες τῶν ἰδανικῶν τοῦ στρατηγοῦ Κόρκα καί τῶν συμπολεμιστῶν του.

Κεντρικό ἄρθρο ἐφημερίδος “ΕΣΤΙΑ”, Τε. 1 Ίουνίου 2022, φ. 42.270 σελ. 1, 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters