Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ [Ἔθνος Ἑλληνικὸ ὑπῆρχε καὶ ὑπάρχει καὶ δὲν κατέπεσεν ποτέ

Τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
νομικού και επιστήμων οικονομικής και κοινωνικής διοικήσεως

Γενάρης τοῦ 21. Ὑποπτευόμενες ἐνδεχόμενη συνωμοσία τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς φίλης τους Τουρκίας καὶ, μὴ δυνάμενες νὰ ἐκμηδενίσουν τὸν κίνδυνο, Ἀγγλία καὶ Αὐστρία ἀποφασίζουν νὰ συνωμοτήσουν.
Μὲ πρόταση τοῦ Μέττερνιχ, συγκαλεῖται στὸ Λαϋμπὰχ ἡ Σύνοδος τῶν Ἡγεμόνων τῆς Εὐρώπης. Εἶχε ἤδη προαποφασισθεῖ ὄχι μόνον ἡ καθιέρωση ἀπονομῆς ἀνεξαρτησίας σὲ ὑπόδουλα Ἔθνη ἀλλὰ καὶ ἡ καταδίκη σὲ δουλεία γιὰ Ἔθνη ποῦ θεωροῦνταν ἀνίκανα ἀνεξαρτησίας, βάσει νόμου παραγραφῆς. Συνελόντι εἰπεῖν, εἶχε προαποφασισθεῖ ἡ ἐπαίσχυντος νομιμοποίηση τῆς δουλείας.
Σκοπὸς τῆς Συνόδου δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν διαγραφή κάθε ἐπαναστατικῆς κίνησης ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Αὐστρίας. Πίστευαν ὅτι ἔτσι θὰ μποροῦσαν νὰ συντρίψουν τὴν Ἰδέα τῆς Ἀνεξαρτησίας. Οἱ δυτικὲς δυνάμεις εἶχαν καταβάλει οὐκ ὀλίγες προσπάθειες νὰ καταπολεμήσουν κάθε ἐπαναστατικὸ κίνημα φροντίζοντας -πάσῃ δυνάμει- ἀφ' ἑνὸς νὰ νομιμοποιήσουν τὴν ὑποδούλωση τῶν Ἑλλήνων, ἀφ' ἑτέρου νὰ ἐμποδίσουν ὁποιαδήποτε ἐπέμβαση ὑπὲρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Ρωσσία.
Μὲ τὸ πού πληροφορεῖται τὰ τεκταινόμενα ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Γενικὸς Ἐπίτροπος καὶ πληρεξούσιος τῶν Φιλικῶν, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ Σύνοδος ἦταν ἡ καταστροφὴ κάθε ἀπελευθερωτικοῦ σχεδίου τοῦ Ἔθνους.
Εὐθὺς ἀμέσως καλεῖ σὲ μυστικὴ Γενικὴ Συνέλευση τὰ Μέλη τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐνημερώνει τοὺς ἔμπειρους καὶ πεπαιδευμένους Ὁμογενεῖς γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δύσης. Καὶ, καταδικάζοντας τὰ χθόνια σχέδια τῆς Συνόδου, ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Φιλικῶν ἐγκρίνει παμψηφεὶ τὴν Προκήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς Δουλείας.
Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ ἐνῶ ἦταν προκαθορισμένη γιὰ τὸ ἔτος 1831, κηρύσσεται ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1821.
Στήν ἀναγγελία τῆς Εἴδησης, ταραχὴ πέφτει στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους τοῦ Λαϋμπὰχ. Ὁμοφώνως ἀπέδωσαν τὸ κίνημα στὴν Ρωσσία. Καλοῦν σὲ μυστικὴ σύσκεψη τὸν πληρεξούσιο τῆς Ρωσσίας Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τοῦ ἀνακοινώνουν τὶς ὑποψίες τους, διακηρύσσοντάς του ὅτι ἡ Ἀγγλία θὰ κατακτήσει ὅλες τὶς νήσους τοῦ Αἰγαίου. Ἡ Γαλλία τὴν Πελοπόννησο καὶ ὅλη τὴν Στερεά. Ἡ Αὐστρία ὅλα τὰ Σλαβικὰ ἔθνη καὶ ἡ Ρωσσία τὴν Μικρὰ Ἀσία. Ἡ τύχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶχε ἀποσιωπηθεῖ.
Ὁ Καποδίστριας εἶδε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος κινδύνευε νὰ καταστραφεῖ καὶ ὅτι ματαιωνόταν ἡ Ἐπανάσταση. Θεωρῶντας τὸν εὐρωπαϊκό ζυγὸ χειρότερο τοῦ τουρκικοῦ, ἀρνήθηκε κάθε ἀνάμειξη τῆς Ρωσσίας λέγοντας ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἐπαναστάτησε αὐθόρμητα.
Καὶ εὐφυέστατα, προτείνει τὸ Πρωτόκολλο τῆς Οὐδετερότητος. Σύμφωνα μὲ αὐτό, θὰ ἴσχυαν ἀμοιβαῖες δεσμεύσεις. Ἡ μὲν Εὐρώπη δὲν θὰ βοηθοῦσε τοὺς Τούρκους, ἡ δὲ Ρωσσία δὲν θὰ βοηθοῦσε τοὺς Ἕλληνες.
Ἰούνιος τοῦ 1822. Ὁ Δράμαλης μὲ 32.000 στρατὸ εἰσβάλλει στὴν Στερεά. Οἱ φιλότουρκες δυνάμεις ὑπὸ τὸν φόβο μήπως ἡ Ρωσσία κηρύξει αἰφνιδιαστικὰ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας, ἀποφασίζουν νὰ ὑπογράψουν τὴν λύση πού εἶχε προτείνει ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Τὸ σωτήριο Πρωτόκολλο τῆς Οὐδετερότητος, χωρὶς τὸ ὁποῖο ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος θὰ ἦταν ἀδύνατη.
Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας εἶχε καταφέρει νὰ μεταβάλει τὴν Εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου, τὸ ἀνελέητο κυνήγι κατὰ τῶν Ἑλλήνων Ἐπαναστατῶν σταμάτησε. Ἀπαγορεύθηκε ἡ σφαγή τῶν ἄοπλων Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Καί, μὲ τὴν συνέργεια μεταξὺ Καποδίστρια καὶ Στρογγανώφ, πρέσβυ τῆς Ρωσσίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ πόλεμος περιορίζεται στοὺς ἔνοπλους Ἕλληνες.
Ὁ Ρώσσος Πρέσβυς κατάφερε μὲ ἄκρα μυστικότητα νὰ ἐνεργήσει ὑπὲρ τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, τὸν ὁποῖο στήριζαν ἀνοιχτὰ ἡ Ἀγγλία καὶ Αὐστρία. Τότε μόνον ἔπαυσε καὶ ὁ διωγμὸς τῶν Ἑπτανησίων ἀπὸ τὸν Ἄγγλο Ἁρμοστή.
Ὅταν δὲ ἔφθασε στὸ Λαϋμπὰχ ἡ εἴδηση γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τοῦ Δράμαλη καὶ τὴν ὕπαρξη κραταιοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν Στερεὰ ἔπεσε ἀκόμη μεγαλύτερη ταραχὴ σὲ κάθε μισελληνικὴ καρδιά.
Ἀπευθυνόμενος τότε στὸ συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, λέει.
- Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος σᾶς εὐγνωμονεῖ. Μέσῳ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Οὐδετερότητος ἀναγνωρίστηκαν τὰ δικαιώματά του νὰ ἐπαναστατήσει καὶ νὰ ζητήσει ἐνόπλως ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν τουρκικὴ δυναστεία. Τὸ Πρωτόκολλο αὐτὸ διέσωσε τὰ δικαιώματά του ἀπὸ τὸν νόμο τῆς παραγραφῆς.
Ὁ σκοπὸς τοῦ συμβουλίου εἶχε ἐξ ὁλοκλήρου ματαιωθεῖ. Διαλύθηκε ἄπρακτο.
Οἱ πρωθυπουργοὶ τῆς Ἀγγλίας καὶ Αὐστρίας Κάσλρεϊ καὶ Μέττερνιχ, σπεύδουν νὰ ρωτήσουν τὸν Καποδίστρια.
-Ποιὸ εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος;
-Ποῦ ὑπάρχει;
-Ποῦ κατοικεῖ;
Καὶ ὁ Ἕλλην ἀπαντᾶ.
-Το Ἑλληνικό Ἔθνος ὑπάρχει καὶ κατοικεῖ ἐξ ἀμνημονεύτων αἰώνων εἰς τὴν γενέτειραν αὐτοῦ γῆν, ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν καὶ πρεσβεύει σύμπαν τὴν Ὀρθόδοξον χριστιανικὴν θρησκείαν.
Ὁ Κάσλρεϊ, ἐνώπιον τοῦ Δικαίου τῆς Ἐπαναστάσεως ὑποχωρεῖ καὶ ὑπογράφει τὸ Πρωτόκολλο. Καὶ ντροπιασμένος, αὐτοκτονεῖ.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Δὲν πρόκειται γιὰ καινοφανές φαινόμενο. Οἱ φιλότουρκες δυνάμεις θέλουν τὸ Ἑλληνικό Ἔθνος ἀνύπαρκτο στοὺς χάρτες καὶ τὴν ζῶσα Ἱστορία.
Ὅμως. Ἕνας Ἕλλην ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀνατραποῦν κατάπτυστα σχέδια καὶ νὰ διασωθεῖ ἡ Ἀξιοπρέπεια τῆς Ἑλλάδος. Αὐτό συμβαίνει ὅταν ἕνα ἀπέραντο σύνολο δυνάμεων ἐνεργοῦν, συλλειτουργοῦν καὶ μετουσιώνονται σὲ Ἰδέα.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ μεταλάβει Ἑλληνικὴ Συνείδηση ἃς κοιτάξει τοὺς Ἥρωες. Τὰ πρόσωπα τοῦ Ἔθνους ποὺ κάτι δημιούργησαν. Τὸ τὶ θὰ ποῦν κάτι δουλοπρεπεῖς δὲν ἐνδιαφέρει καὶ οὔτε ἀξίζει νὰ τοὺς συλλογιέται κανείς. Οὔτε σπιθαμὴ ὑποχώρηση. Ἄλλος Τρόπος δὲν ὑπάρχει.
Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ περιορίζεται σὲ ἕναν ἄχαρο, στενὸ καὶ ἀφώτιστο κύκλο ἐκπροσώπων νηπιακῆς σκέψης.
Ὅπως καὶ τότε, ἔτσι καὶ σήμερα.
Ἡ 'Ἐπανεκκίνηση θὰ πρέπει νὰ γίνει μὲ πολὺ 18ο καὶ 19ο αἰῶνα μέσα μας. Πίστη, Ἀφοσίωση καὶ Αὐτοθυσία ὁδηγοῦν τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὴν προεπανασταστικὴ νεότητα στὴν ὡρίμανση. Στὰ ἑπόμενα Σύμβολα.
Ὁ Ἕλλην τοῦ σήμερα, ἔχει ἀνάγκη νὰ ξεδιψάσει μὲ Ἀθανασία. Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ σήμερα, ἔχει ἀνάγκη τὸ ἄνοιγμα τῆς Σκέψης.
Ἐν Ἐλευθερίᾳ.
Ἔτσι μόνον μεγαλώνουν τὰ ἐδαφικὰ καὶ ψυχικὰ μας ὅρια.
Πόνει μετ' εὐκλείας.

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters