Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΥΔΑΤΑ Η ΕΛΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Οὐδέποτε καταθέσαμε χάρτες στόν ΟΗΕ ἀπό τό 1982 – Ἀγώνας δρόμου ἀπό τόν Πρωθυπουργό

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη φορά πού ἡ Τουρκία παρουσιάζει τόν χάρτη τῆς θαλασσίας ὁριοθετήσεως τήν ὁποία προτείνει γιά τήν Λιβύη. Εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά πού μία πρότασις –μία ἐκ τῶν πολλῶν– τῆς Ἀγκύρας εὑρίσκει ἀνταπόκριση σέ μιά ἄλλη χώρα καί ὑπογράφεται μιά συμφωνία μαζί της, ἔστω καί ἄν ἀκόμη αὐτή εἶναι σέ ἐπίπεδο μνημονίου ἀμοιβαίας κατανοήσεως. Ὡς γνωστόν, οἱ ζῶνες ὑφαλοκρηπῖδος (πού ὑφίσταται ἀφ’ ἑαυτῆς) καί ΑΟΖ (πού πρέπει νά κηρυχθεῖ) ὁριοθετοῦνται μέ διεθνεῖς συμφωνίες μεταξύ τῶν γειτνιαζόντων κρατῶν. Καί τώρα ἡ Τουρκία ἔχει μία τέτοια συμφωνία, ἡ ὁποία περιφρονεῖ βασικά ἑλληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ἡ συμφωνία αὐτή βεβαίως ἔρχεται σέ ἄμεση ἀντίθεση πρός τό διεθνές δίκαιο, ἀλλά αὐτό ἐλαχίστως ἀπασχολεῖ τήν Τουρκία, ἀντιστοίχως δέ καί τά κράτη τά ὁποῖα συντάσσονται μαζί της, θεωρῶντας την ὡς τόν ἰσχυρό «παίκτη» τῆς περιοχῆς. Καί δυστυχῶς, ἀπό στρατιωτικῆς πλευρᾶς, εἶναι ὁ ἰσχυρός παίκτης τῆς περιοχῆς…
Ἡ Ἑλλάς ὅμως, ἡ ὁποία βασίζει τήν πολιτική της στήν πιστή ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί ὑποτίθεται ὅτι προβάλλει ὡς σημεῖα ὑπεροχῆς τίς «συμμαχίες» της καί τήν «διπλωματική ἀπομόνωση» τῆς Τουρκίας, ὑποπίπτει διαχρονικῶς σέ ἀσυγχώρητα λάθη πολιτικῆς, τά ὁποῖα κατά ἕνα μέρος τουλάχιστον ἐπέτρεψαν στήν Τουρκία νά θέτει σέ ἐφαρμογή σχέδια γιά τήν ἐπέκταση τῆς κυριαρχίας της εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπό τήν ἡμέρα πού ὑπεγράφη ἡ Σύμβασις τοῦ Μοντέγκο Μπαίυ γιά τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, τό 1982, ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει προχωρήσει στήν παραμικρή ἐνέργεια κατοχυρώσεως τῶν θαλασσίων ζωνῶν τίς ὁποῖες δικαιοῦται.
Ἡ Τουρκία ἀπεναντίας –ἡ ὁποία δέν ἔχει ὑπογράψει τήν ἀνωτέρω Σύμβαση– προβαίνει διαρκῶς σέ κινήσεις διεκδικήσεων κατά τό δοκοῦν. Ὅποτε τήν εὐνοοῦν οἱ προβλέψεις τοῦ Μοντέγκο Μπαίυ, τούς ἐπικαλεῖται καί σέ κάθε ἄλλη περίπτωση ὑπεκφεύγει, ἐφαρμόζοντας τήν προσφιλῆ τακτική της τοῦ «ἐπιτηδείου», ἄν καί οὐδόλως «οὐδετέρου», ἐν προκειμένω.
Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἔχουν θαλάσσια σύνορα μέ τήν Αἴγυπτο καί ἐνδεχομένως θά τά εἶχαν ὁριοθετήσει ἄν δέν ἀνετρέπετο ἡ κυβέρνησις τῶν «Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων». Ἐπιπροσθέτως, ἀπό τό 2012, μέ χάρτες πού ἐδημοσιεύθησαν στήν τουρκική Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἡ Ἄγκυρα ἔχει ἐγείρει ἀξιώσεις γιά συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές μεταξύ τῆς Κύπρου ἀφ’ ἑνός καί τῆς Ρόδου, Κάσου καί Καρπάθου ἀφ’ ἑτέρου. Σέ αὐτές περιλαμβάνεται καί ὁλόκληρη ἡ περιοχή Καστελλορίζου.
Ἔναντι τῶν ἀπαιτήσεων αὐτῶν, ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀρκεσθεῖ σέ διαμαρτυρίες, χωρίς νά προχωρήσει στήν παραμικρή οὐσιαστική ἐνέργεια. Εἰδικώτερα δέν ἔχει ὁρίσει, χαράσσοντας συγκεκριμένες συντεταγμένες, τίς περιοχές ὑφαλοκρηπῖδος καί ΑΟΖ πού τῆς ἀνήκουν. Τά σχετικά ἔγγραφα καί οἱ χάρτες παραμένουν ζηλότυπα σέ κάποια γραφεῖα στήν Ἀθήνα καί οὐδέποτε κατετέθησαν σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Τό σοβαρό μειονέκτημα τῆς τακτικῆς αὐτῆς εἶναι οἱ ξένες ἑταιρεῖες πού θά ἤθελαν νά συμμετάσχουν σέ διαγωνισμούς γιά ἔρευνα καί ἐκμετάλλευση στήν εὐρύτερη περιοχή, ἀποθαρρύνονται καθώς τούς δίδεται σαφής εἰκόνα τοῦ τί εἶναι ξεκαθαρισμένο καί τί τελεῖ ὑπό ἀμφισβήτησιν. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι μόλις τό 2018 οἱ βλέψεις τῆς Τουρκίας ἐπεκτάθησαν καί πρός τήν Λιβύη. Ἡ ἑλληνική ἀδράνεια τούς ὁδήγησε νά διατυπώσουν περισσότερες βλέψεις καί διεκδικήσεις.
Ἀλλά ἀντί αὐτό νά ἀποτελέσει ἕνα μάθημα γιά τήν Ἀθήνα, δεδομένου ὅτι ἀπό πέρυσι ἔχουμε καί νέα κυβέρνηση, ἀπ’ ἐναντίας ἀκολουθῶντας τήν ἴδια φοβική τακτική τῆς ἀδρανείας, ἐνεθαρρύναμε τούς Τούρκους νά προχωρήσουν στήν ὑπογραφή συμφωνίας.
Θά ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ τήν πρόσφατη συνέντευξη τοῦ ἀναπληρωτοῦ Συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Θάνου Ντόκου, καθώς ὑπό τό πρῖσμα τῶν τελευταίων ἐξελίξεων διαβλέπουμε πώς ἐμπειρεῖχε ἕνα μήνυμα πρός τήν Ἄγκυρα. Ἔλεγε συγκεκριμένως ὁ κ. Ντόκος: «Διαπραγματεύσεις γιά ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν σέ βάρος τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων, μέ μιά χώρα πού δυστυχῶς βρίσκεται στή σημερινή κατάσταση τῆς Λιβύης, ἑρμηνεύονται ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά ὡς ἐχθρική ἐνέργεια».
Αὐτό τό σαφές μήνυμα, ἐκ τοῦ ὁποίου προκύπτει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἦταν ἐνήμερη γιά τίς τουρκικές προθέσεις ὡς πρός τήν Λιβύη, συνοδεύετο δυστυχῶς ἀπό τήν ὑποχωρητικότητα τῶν προτάσεων γιά «συνεκμετάλλευση» τοῦ Αἰγαίου καί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἀντί ὅμως ἡ προσφορά αὐτή νά «ἐξευμενίσει» τήν Τουρκία, τοὐναντίον τήν ἀπεθράσυνε. Ὅποιος ἔχει τήν παραμικρή γνώση γιά τό πῶς πολιτεύεται ἡ Ἄγκυρα, θά τό περίμενε ἀκριβῶς ἔτσι. Ἀλλά καί ὅποιος ἔχει ἀκούσει μίαν –ὄχι ἰδιαιτέρως προβεβλημένη– φράση τοῦ Οὐίνστων Τσῶρτσιλλ, μποροῦσε νά διαβλέψει τίς ἐξελίξεις. Ἔλεγε ὁ Βρεταννός πολιτικός: «Δέν πρέπει νά γυρνᾶς τήν πλάτη σου σέ ἕναν ἐπαπειλούμενο κίνδυνο καί νά προσπαθεῖς νά ξεφύγεις ἀπ’ αὐτόν. Ἄν τό κάνεις, θά διπλασιάσεις τόν κίνδυνο. Ἀλλά ἄν τόν ἀντιμετωπίσεις ἐγκαίρως, θά τόν μειώσεις στό μισό. Ποτέ μήν τρέχεις νά γλυτώσεις ἀπό κάτι. Ποτέ!». Ἡ Ἑλλάς –δυστυχῶς– γυρίζει τήν πλάτη στόν κίνδυνο συστηματικῶς.
Δέν θά ἀναφερθοῦμε ἐδῶ στίς ἰσορροπίες στρατιωτικῆς ἰσχύος πού ἐπιτρέπουν στήν Τουρκία νά προχωρεῖ σέ τόσο εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Θά ἐπισημάνουμε μόνον ὅτι μέχρι στιγμῆς ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις οὐδεμία μνεία τῆς ἀποτρεπτικῆς ἱκανότητος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἔκανε ἐν προκειμένω. Γιατί ἄραγε; Θά σχολιάσουμε ὅμως τήν ἐπίκληση συμμάχων καί ἑταίρων, τούς ὁποίους εὐελπισθοῦμε ὅτι θά εὕρει ἡ Τουρκία ἀπέναντί της.
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε ὅτι θά θέσει τό ζήτημα τῆς Τουρκο-Λιβυκῆς Συμφωνίας στήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ, τήν προσεχῆ Τετάρτη. Τοῦ διαφεύγει ἡ στάσις τήν ὁποία ἔχει τηρήσει τό ΝΑΤΟ σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάς ἔχει φέρει στά ὄργανα τῆς Συμμαχίας τό ζήτημα τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητος; Σέ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις τό ΝΑΤΟ δήλωσε ὅτι εἶναι «ἀναρμόδιο» καί συνέστησε στούς συμμάχους (ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία εἶναι ἐξ ἴσου σύμμαχοι γιά τό ΝΑΤΟ) νά φροντίσουν νά ἐπιλύσουν τίς «διαφορές» τους μέ διαπραγματεύσεις. Αὐτό τό ὁποῖο σταθερά ἐπιδιώκει ἡ Τουρκία καί αὐτό τό ὁποῖο θέλει νά ἀποφύγει ἡ Ἑλλάς καθώς οἱαδήποτε διαπραγμάτευσις θά σημάνει καί συμβιβασμό εἰς βάρος μας.
Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ἐδῶ ὅτι ὁ χαρακτηρισμός ἀπό τό ΝΑΤΟ τῶν μονομερῶν ἀπαιτήσεων τῆς Τουρκίας ὡς «ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν» οὐδόλως μᾶς εὐνοεῖ, ἐνῶ ἀποτελεῖ καί ἔνδειξη τῶν προθέσεών τους. Ἡ Συμμαχία καί ἰδιαιτέρως οἱ ΗΠΑ πιέζουν πάντα αὐτόν πού θεωροῦν ἀσθενέστερο καί πρόθυμο νά ἐνδώσει.
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἀπό τήν ἄλλη πλευρά δέν ἔχει ἄξιες λόγου στρατιωτικές ἱκανότητες. Ὁ ἑλληνικός στρατός εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῆς Εὐρώπης, διαθέτοντας ὑπερδιπλάσια ἅρματα μάχης ἀπό αὐτά πού ἔχουν Γαλλία καί Γερμανία μαζί!
Μένουμε λοιπόν νά καταγγέλλουμε τήν Τουρκία, μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά τονίζει ὅτι «παρανομία δέν παράγει δίκαιο». Πράγματι, δίκαιο δέν παράγει. Παράγει ὅμως πολιτικά ἀποτελέσματα, καί τετελεσμένα.ΕΣΤΙΑ 
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/se-achartografita-%e1%bd%95data-i-ellas-choris-ethnikes-syntetagmenes/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters