Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ & ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (1967 -1973) - Η Αλήθεια και η παραποίησίς της


Του Μάνου Χατζηδάκη

Το οικονομικό θαύμα που επετεύχθη από τις κυβερνήσεις Γ. Παπαδοπούλου την περίοδο 1967 - 1973 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς της εποχής.
Παρά ταύτα το ένοχο κατεστημένο της «μεταπολίτευσης» και μερικά μαρξιστογενή κατάλοιπα προσπαθούν εναγωνίως να το αποδομήσουν. Πρόσφατο παράδειγμα ένας συμπλεγματικός δημοσιογραφίσκος ονόματι Ελευθεράτος που συνέγραψε ένα πόνημα με τίτλο «Λαμόγια στο χακί». Πρόκειται για μία κουραστική συρραφή παραποιημένων στοιχείων, αυθαιρέτων συμπερασμάτων και δευτερογενών ή τριτογενών πηγών που αλλοιώνει πλήρως και εντελώς στρατευμένα τα οικονομικά δεδομένα και την ιστορία.
Σε προηγούμενη δημοσίευσί μας απαντήσαμε στις ψευδολογίες για το Δημόσιο Χρέος. Ακόμη ένας τομεύς συκοφαντίας τους, είναι η δήθεν εμφάνισις πληθωριστικών φαινομένων εκείνη την περίοδο. Με αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε και πάλι μέσα από τις πλέον επίσημες και πρωτογενείς πηγές:

Ἡ Δραχμή τό σταθερότερο νόμισμα τοῦ κόσμου

Η αγοραστική αξία ενός Εθνικού Νομίσματος αποτελεί τον δείκτη ευρωστίας της Οικονομίας μίας Χώρας. Η μέτρησις της εσωτερικής αξίας του Εθνικού Νομίσματος, είναι το αντίστροφο μέγεθος του Δείκτου Τιμών Καταναλωτού. Και η μέτρησις της εξωτερικής αξίας του είναι το αντίστροφο μέγεθος του δείκτου ισοτιμίας με τα ξένα νομίσματα.
Τό 1966 Δραχμή κατεχε τήν 10η θέσι διεθνς σέ γοραστική δύναμι...
δη μέχρι τέλους το τους 1967 μεταπήδησε στήν 2η θέσι.
 (κτίμησις Ο.Ο.Σ.Α. «Ναυτεμπορική» 15/4/1968).
Τό τος 1968 κατέκτησε τήν 1η θέσι!
(Δηλώσεις F. J. Strauss 17/5/1968, Δελτία λβετικν Τραπεζν «Credit Suisse» Μαρτίου 1968, «Schweizererische Kreditanstalt» ουνίου 1968, «Union de Banques Suisses» Νοεμβρίου 1968).
Στήν τήσια σύγκρισι τς First National City Bank (F.N.C.B.)  τόν Σεπτέμβριο το 1969, δραχμή κατετάγη στήν πρώτη θέσι γιά τήν περίοδο 1968 - 1969 σέ γοραστική δύναμι. (Βλπ. καί «Ναυτεμπορική» 18/11/1969)
Γιά τό τος 1970, τό Μηνιαο Στατιστικό Δελτίο το Ο.Ο.Σ.Α. Μαίου 1970 κατέταξε τήν δραχμή καί πάλι στήν πρώτη θέσι, σέ σύγκρισι μέ λες τίς χρες - μέλη του.
πίσης, τό Δελτίο «Monthly Economic Letter» τς F.N.C.B. στό τεχος Σεπτεμβρίου 1970 κατέταξε καί πάλι πρώτη σέ σταθερότητα τήν δραχμή, ναντι λων τν νομισμάτων σέ διεθν κλίμακα.
Τόν Φεβρουάριο το 1971, τό Μηνιαο Στατιστικό Δελτίο το Ο.Ο.Σ.Α. κατέταξε τήν δραχμή στήν πρώτη θέσι κάθ΄λη τήν 4ετία 1967 - 1970, συγκριτικά μέ τίς 22 χρες - μέλη του.
Γιά τό τος 1971 δραχμή κατετάγη καί πάλι πρώτη. Τό 14ο τεχος το λβετικο δελτίου «Vision», τόν ανουάριο 1972 δημοσίευσε συγκριτικό πίνακα πωλείας γοραστικς δυνάμεως τν ερωπαϊκν νομισμάτων κατατάσσοντας τήν δραχμή καί πάλι στήν πρώτη θέσι σέ σταθερότητα. Καί κατέληγε:
« λλάς διετήρησε καί κατά τό 1971, μέ σημαντική μάλιστα διαφορά, τήν πρώτη θέση πό πλευρς τιμαριθμικς σταθερότητος, ο δέ λληνες ργαζόμενοι προηγονται, μέ κπληκτική πράγματι διαφορά, ναντι λων τν Ερωπαίων ργαζομένων, πό πλευρς αξήσεως το ψους καί τς γοραστικς δυνάμεως το εσοδήματός τους».
πίσης, τό Δελτίο «Monthly Economic Letter» τς F.N.C.B. στό τεχος Σεπτεμβρίου 1972, σέ συγκριτικό πίνακα γιά 25 χρες κατέταξε γιά κόμη μία φορ τήν δραχμή πρώτη καί ς τό σταθερώτερο νόμισμα το κόσμου τήν πενταετία 1967 - 1971.
Γιά τό ἔτος 1972 οἱ «Financial Times» στό φύλλο τῆς 24 Ὀκτωβρίου 1972 ἀναγνώρισαν τήν σκληρότητα τῆς δραχμῆς ὡς «μοναδικό φαινόμενο στόν κόσμο». Τό ἴδιο καί τό περιοδικό «ΤΙΜΕ» στίς 20 Νοεμβρίου 1972. Μάλιστα, τό δεύτερο OSCAR Οἰκονομίας” γιά τό 1972, ἀπενεμήθη στήν Ἑλλάδα, διότι «ἐπλησίασε σέ ἐξαιρετικῶς ὑψηλό βαθμό τήν πλήρη νομισματική σταθερότητα»!Financial Times», 15 Ἰανουαρίου 1973).

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς περιόδου 1967 - 1973 λοιπόν ἡ δραχμή ἦταν  τό σταθερώτερο νόμισμα το κόσμου!

Στίς 20 Ὀκτωβρίου 1973 ἔγινε κάτι μοναδικό στήν ἱστορία της: Τό ἐθνικό μας νόμισμα, ἀνατιμήθηκε κατά 10% ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων νομισμάτων! (Δηλαδή τό δολλάριο ἀπό 30 δρχ. πῆγε στίς 27 δρχ.)!...

Τιμάριθμος 1967 -  1972

Ἀπό τίς ἀρχές ἀκόμη τίς δεκαετίας τοῦ ’60 εἶχαν ἀρχίσει πληθωριστικά φαινόμενα στίς Χῶρες τῆς Δύσεως...
Ἤδη τό 1962, ἡ Ἰταλία, ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία καί ἡ Ἰαπωνία ἄρχισαν νά ἐφαρμόζουν ἀντιπληθωριστική πολιτική. Τά πληθωριστικά φαινόμενα στήν Δυτική Εὐρώπη ἐκτοξεύθηκαν ἀπό τό 1964 καί ἔπειτα:

Μ. Βρεταννία ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1964 προχώρησε σέ ἔκτακτο περιορισμό τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῆς λίρας καί περικοπῆ τῶν συναλλαγματικῶν δαπανῶν!

Τό 1966 ἡ πληθωριστική κρίσις μεγάλωσε: Τό Βέλγιο προχώρησε σέ “πλαφόν” στήν πιστοδότησι καί πάγωμα τιμῶν ἐπί 3μηνο. Ἡ Ὁλλανδία σέ ἔλεγχο τιμῶν καί πιστωτικούς περιορισμούς. Ἡ Ἐλβετία καί ἡ Σουηδία σέ οἰκοδομικούς καί πιστοδοτικούς περιορισμούς καί αὔξησι τῶν ἐπιτοκίων. Ἡ Γαλλία σέ σκλήρυνσι τοῦ ἐλέγχου τῶν τιμῶν. Ἡ Νορβηγία σέ αὐστηρό ἔλεγχο πιστοδοτήσεων καί περιορισμό τῶν δημοσῖων ἐπενδύσεων. Οἱ Η.Π.Α. καί ἡ Δυτική Γερμανία σέ πιστωτικούς περιορισμούς καί αὔξησι ἐπιτοκίων κ.λπ. (βλπ. «Οἰκονομικό Ταχυδρόμο» 28/7/1966 καί 29/9/1966).

Ἐνδεικτικό εἶναι ὅτι στίς 28 Μαΐου 1966, ὁ τότε Δ/τῆς τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος Ξεν. Ζολώτας, σέ ἐμπιστευτική Ἔκθεσί του πρότεινε πάγωμα τιμῶν καί εἰσοδημάτων γιά ἕνα ἔτος καθώς καί μηχανισμό ἐλέγχου τιμῶν καί ἀμοιβῶν!...
Τήν περίοδο 1967 - 1972, ὁ τιμάριθμος (Δείκτης Τιμῶν Καταναλωτοῦ) εἶχε μέση ἐτήσια αὔξησι 2,45%.
Τήν ἴδια περίοδο ὅλες ο λοιπές χρες - μέλη το Ο.Ο.Σ.Α. εἶχαν μέση ἐτήσια αὔξησι 4,58%. (Τράπεζα τς λλάδος «Τά πρτα 50 χρόνια» σελ. 518).
δη μέχρι τό τέλος το 1967 λλάς κατέλαβε τήν πρώτη θέσι πό πλευρς χαμηλο τιμαρίθμου.
(βλπ. Μηνιαο Δελτίο Ο.Η.Ε. μηνός Νοεμβρίου 1967. Μηνιαο Δελτίο Διεθνούς Νομισματικο Ταμείου (Δ.Ν.Τ) μηνός Δεκεμβρίου 1967. Μηνιαία Στατιστικά Δελτία Ο.Ο.Σ.Α. μηνν Νοεμβρίου 1967 καί  Ἀπριλίου 1968).
Στό Μηνιαο Στατιστικό Δελτίο το Ο.Ο.Σ.Α. μηνός Φεβρουαρίου 1969 ναφέρεται τι λόκληρο τό 1968 λλάς διετήρησε τήν πρώτη θέσι σέ χαμηλό τιμάριθμο ναντι λων τν χωρν - μελν του.
Τό τος 1970 Ο.Ο.Σ.Α. πιβεβαίωσε τι καί πάλι λλάς διετήρησε τήν πρώτη θέσι στά Μηνιαα Στατιστικά Δελτία τν μηνν πριλίου 1970, Μαΐου 1970 καί ουλίου 1970. πίσης στό Στατιστικό Δελτίο πριλίου 1971 συνεπέρανε τι πέτυχε τόν μικρότερο μέσο τήσιο ρυθμό νόδου τιμν καθ’ λη τήν 4ετία 1967 - 1970!
Στά Μηνιαία Στατιστικά Δελτία το Ο.Ο.Σ.Α. μηνός Φεβρουαρίου 1972 καί ουλίου 1972 διακηρύχθηκε τι καί κατά τό διάστημα Μαρτίου 1971 - Μαΐου 1972 λλάς ξακολουθοσε νά διατηρ τήν πρώτη θέσι σέ χαμηλό τιμάριθμο στόν κόσμο, μέ δεύτερες τίς Η.Π.Α.
πίσης, οκονομική πιθεώρησις «Vision», στίς 14 ανουαρίου 1972, νέφερε:
« λλάς διετήρησε καί κατά τήν διάρκεια το 1971, μέ σημαντική μάλιστα διαφορά, τήν πρώτη θέσι διεθνς ἀπό πλευρς νομισματικς σταθερότητος».
Τό πρῶτο βραβεῖο OSCAR Οἰκονομίας” πού ἔλαβε ἡ Ἑλλάς γιά τό ἔτος 1971, ἀνέφερε σύν τοίς ἄλλοις ὡς αἰτιολογία καί τό ὅτι ἐπέτυχε «τήν καλλίτερη ἀντιπληθωριστική πολιτική τοῦ ἔτους 1971…». («TIMES» Λονδίνου, 10 ανουαρίου 1972).
Στήν τήσια κθεσι το Ο.Ο.Σ.Α. πο κυκλοφόρησε τόν ούνιο το 1975 ναφερόταν πί λέξει:
« λλάς παρουσίασε κατά τήν περίοδο 1967 - 1972  τόν μικρότερο ρυθμό αξήσεως το τιμαρίθμου πό λες τίς χρες το Ο.Ο.Σ.Α.». τήσια κθεσις Ο.Ο.Σ.Α. 1975» σελ. 13)

Τό κρίσιμο 1973

Τά πληθωριστικά φαινόμενα πού εχαν μφανισθε πό τό 1964 καί πειτα διεθνς, εχαν ναγκάσει δη τόν Φεβρουάριο το 1968 τήν Δανία νά καθηλώση πί 10 μνες μισθούς καί τιμές λων τν γαθν. Εχαν πίσης ξαναγκάσει τήν Μ. Βρεταννία τόν Μάρτιο το 1968 νά παγώση τίς ποδοχές τν ργαζομένων, νά λέγξη τίς τιμές καί νά πιβάλη νέους φόρους.
Τό 1971, ο Η.Π.Α. ξαναγκάσθηκαν νά πιβάλουν πλρες πάγωμα τιμν καί εδοδημάτων.
Καί μως! Μέσα σέ ατό τό διεθνές πληθωριστικό κλίμα, λλάς διετήρησε τόν χαμηλότερο τιμάριθμο στόν κόσμο, πως εδαμε. Καί διατήρησε διάπτωτα τήν πρωτιά πό τό 1967 μέχρι καί τόν Φεβρουάριο το 1972. (Ο.Ο.Σ.Α. «Main Economic Indicators» τεχος πριλίου 1972).
Βασική πιτυχία στήν ντιπληθωριστική πολιτική τς λλάδος εχε καί τό Ν.Δ. 918/1971 «περί λέγχου τν τιμν». πρόκειτο γιά μέτρο προσαρμογς τιμν καί γαθν, πολύ πιό πιο πό κενο πού λαβαν ο πόλοιπες χρες. Ατό συμπληρώθηκε ργότερα καί μέ τό Ν.Δ. 1349/1973.
To 1972, ὁ διεθνής πληθωρισμός ἐκτοξεύθηκε ακόμη περισσότερο.
Ἡ Ἑλλάς δέν μποροῦσε νά μείνη ἀνεπηρέαστη, κυρίως τό τελευταῖο τρίμηνό του ἔτους: Ἔτσι, ὁ τιμάριθμος ἀπό 3% τό 1971, ἀνέβηκε στό 4,3% τό 1972.
Τό ἀνωτέρω ὑπῆρξε καί πάλι μεγάλο ἐπίτευγμα διεθνῶς: Ἡ Ἑλλάς κατετάγη καί γιά τό 1972, στήν δεύτερη θέσι παγκοσμίως -μετά τίς Η.Π.Α.- σέ χαμηλό τιμάριθμο.
(Ἔκθεσις Δ/το Τραπέζης λλάδος γιά τό 1972, σελ. 66 καί 72. πίσης Τράπεζα τς λλάδος «λλ. Οκονομία γιά τό 1972» σελ. 66 καί 70. Ο Η.Π.Α. ἦλθαν πρώτες διότι πέτυχαν 3,3%).
Λόγω τῆς διεθνοῦς κρίσεως, ἡ Κυβέρνησις Γ. Παπαδοπούλου ἔλαβε ἀμέσως δυό δέσμες ντιπληθωριστικν μέτρων: Τήν πρώτη στίς 24 Δεκεμβρίου 1972 καί τήν δεύτερη στίς 21 Μαρτίου 1973. (Ν. Μακαρέζου « οκονομία τς λλάδος» σελ. 248 – 252).

Τό 1973 ξέσπασε ἡ πετρελαϊκή κρίσις καί ὁδήγησε σέ τετραπλασιασμό τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καί σέ διεθνῆ νομισματική θύελλα. Ἀφοῦ ἡ Ἑλλάς ἦταν συνδεδεμένη μέ τό δολλάριο (κύριο ὑπεύθυνό της διεθνοῦς νομισματικῆς θυέλλης), ἦταν εὔλογο νά γίνουν ἀνατιμήσεις.
Καί ὅμως, τά μέτρα θωρακίσεως τς Κυβερνήσεως Γ. Παπαδοπούλου, ξασφάλισαν τήν πιό πια διεθνς κίνησι το τιμαρίθμου:
Ο.Ο.Σ.Α. στό τεχος ουλίου 1973 το «Main Economic Indicators», συνεπέρανε τι λλάς κατεχε καί πάλι τήν πρώτη θέσι διεθνς σέ χαμηλό τιμάριθμο γιά λο τό πρτο τρίμηνο του 1973!
Gordon Tether, ναφερόμενος στήν λλάδα στό φύλλο τς 14 πριλίου 1973 τν «Financial Times», γραφε:
«… χώρα ατή, σημείωσε προσφάτως τό καλλίτερο ντιπληθωριστικό πίτευγμα ναντι ποιασδήποτε λλης ερωπαϊκς χώρας καί εσλθε στήν διανυόμενη δεκαετία μέ τήν φήμη τς πλέον συναγωνιστικς χώρας…».
Στήν διάρκεια τς Συνόδου πουργν το Ο.Ο.Σ.Α. πο γινε μεταξύ 6 καί 8 ουνίου 1973, διαπιστώθηκε τι λλάς βρίσκεται σέ συγκρίτως καλλίτερη κατάστασι αξήσεως τιμν, πό ποιαδήποτε λλη χώρα - μέλος του.
Οκονομικαί Εδήσεις» τεχος 64, Αγουστος 1973, κδοσις ΥΠ.ΕΘ.Ο.)
Μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1973, ὁ τιμάριθμος σημείωσε ἄνοδο 9,2% καί ἡ Ἑλλάς καί τό 1973, κατεῖχε τήν πρώτη θέσι σέ ἀντιπληθωριστική πολιτική καί τόν χαμηλότερο τιμάριθμο σε παγκόσμια κλίμακα!
νατροπή τς πολιτικς ατς, γινε μόλις πεχώρησε Κυβέρνησις Γ. Παπαδοπούλου.
Στίς 26 Σεπτεμβρίου 1973 ἡ ἐφημερίδα “Ἀπογευματινή” δημοσίευε “ἀποκλειστικές πληροφορίες” σέ πρωτοσέλιδο, μέ πυχιαίους τίτλους: «Τά οἰκονομικά μέτρα πού θά ἐξαγγείλη ὁ κ. Σπ. Μαρκεζίνης: Πλήρης ἐλευθερία στίς τιμές καί στίς εἰσαγωγές».
Μεταξύ τῶν ἄλλων, δημοσιευόταν καί ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Μαρκεζίνης θά καταργοῦσε καί τό Ν.Δ. 918/1971 «περί ἐλέγχου τῶν τιμῶν». Δίαυλος διοχετεύσεως ἀπό τόν Μαρκεζίνη τῆς πληροφορίας πρός τήν ἐφημερίδα ἦταν πιθανότατα ὁ Νικ. Μομφεράτος πού τότε ἐργαζόταν στήν «Ἀπογευματινή» καί κατόπιν ἀνέλαβε τό Ὑπουργεῖο Βιομηχανίας στήν Κυβέρνησι Μαρκεζίνη.
Ὁ Νικ. Μακαρέζος γράφει:
«...Δύο ἑβδομάδες λοιπόν πρίν ἀπό τήν ἀνάληψη τῆς διακυβερνήσεως τῆς Χώρας, ἄφησε νά διαρρεύσει ἡ πληροφορία γιά τήν πολιτική του, μέ τήν προσδοκία ὅτι τό μεσοδιάστημα αὐτό θά ἀναρροφοῦσε τούς ἀπότομους ἀνοδικούς κραδασμούς τῶν τιμῶν». («Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος» σελ. 265 – 266).
Τό δημοσίευμα, “τορπίλλιζε” τήν πιτυχημένη πολιτική τς Κυβερνήσεως Γ. Παπαδοπούλου...
Σπ. Μαρκεζίνης ρκίσθηκε Πρωθυπουργός στίς 8 κτωβρίου 1973. Καί πράγματι, προχώρησε σέ ρσι το λέγχου τν τιμν καί το Ν.Δ. 918/1971.
Γιά τήν πράξι αὐτήν, ὁ Νικ. Μακαρέζος ἀπορεῖ:

«Ὅλες οἱ Χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου -χωρίς νά ἑξαιροῦνται καί ἐκεῖνες μέ τίς ἰσχυρότερες οἰκονομίες- ἔπαιρναν σκληρά ἀντιπληθωριστικά μέτρα. Τό πάγωμα -καί ὄχι τόν ἁπλό ἔλεγχο- καί τήν πλήρη καθήλωση τῶν τιμῶν καί τῶν ἀμοιβῶν...

Ἡ Κυβέρνησίς μας, ἀντί παγώματος, εἶχε περιορισθεῖ στό ἤπιο μέτρο τοῦ ἐλέγχου τῶν τιμῶν, γιά νά ἀποτρέψει τήν κερδοσκοπία. Δηλαδή ἐπέτρεπε τήν αὔξηση πού ἦταν δικαιολογημένη καί ὄχι ἐκείνη πού ἦταν αὐθαίρετη καί ἁρπακτική. Οἱ ἀμοιβές -πού ἐπίσης ποτέ δέν καθηλώθηκαν- αὐξάνονταν σέ ἁρμονία μέ τήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητος...

Καί ἐνῶ ὅλες οἱ Χῶρες -πάνοπλες- ἔδιναν τήν μάχη τούς κατά τοῦ Πληθωρισμοῦ, ἡ Ἑλλάς ἀφωπλιζόταν ἀπό τόν Μαρκεζίνη, μέ τήν κατάργηση τοῦ ἐλέγχου ἐπί τῶν τιμῶν καί τήν ἀκύρωση τοῦ σχετικοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος (σ.σ. Ν.Δ. 918/1971)...».
Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος» σελ. 270)

Ἀποτέλεσμα τῆς λανθασμένης αὐτῆς πολιτικῆς Μαρκεζίνη, ὑπῆρξε ἡ πρόσκαιρη ἐκτίναξις τοῦ τιμαρίθμου. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Δείκτου Τιμῶν Καταναλωτού (Δ.Τ.Κ.) καθ’ ὅλο τό ἔτος 1973:

Ἰανουάριος............................. .100,0

Φεβρουάριος............................ 99,0

Μάρτιος....................................102,2

Ἀπρίλιος................................. .103,9

Μάϊος...................................... .106,0

Ἰούνιος......................................108,7

Ἰούλιος.................................... .107,3

Αὔγουστος................................107,8

Σεπτέμβριος..............................114,0

Ὀκτώβριος.................................119,4

Νοέμβριος.................................126,5

Δεκέμβριος................................130,1

(Πηγή: Στατιστική Ἐπετηρίδα Ε.Σ.Υ.Ε. 1975, σελ. 433).
Ὅπως γίνεται σαφές ἐκ τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, ὁ δείκτης ἀπό 100,0 τόν Ἰανουάριο τοῦ 1973, εἶχε ἀνέλθει μόλις στό 107,8 μέχρι καί τόν Αὔγουστο τοῦ 1973!
Ἡ προαναγγελία καί ἐφαρμογή τῆς ἄρσεως τοῦ ἐλέγχου τῶν τιμῶν καί τοῦ Ν.Δ. 918/1971 ἀπό τήν Κυβέρνησι Σπ. Μαρκεζίνη, ὁδήγησε σέ ἅλματα τοῦ δείκτη ἀπό 114,0 τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1973 μέχρι καί 130,1 τόν Δεκέμβριο τοῦ 1973.
Ἀποτέλεσμα:

- Ἀπό Ἰανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο 1973 -πού Πρωθυπουργός ἦταν ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος- ὁ τιμάριθμος σημείωσε ἄνοδο 9,2%. Ἡ Ἑλλάς διατηροῦσε τά πρωτεῖα τοῦ χαμηλότερου τιμαρίθμου ἀπό ὅλες τίς χῶρες - μέλη τοῦ Ο.Ο.Σ.Α.!

- Τό τελευταῖο τρίμηνο τοῦ 1973 -μέ Πρωθυπουργούς τούς Σπ. Μαρκεζίνη & Ἀδ. Ἀνδρουτσόπουλο- ὁ τιμάριθμος σημείωσε ἄνοδο 25,1%.

- Τό 1973 ἔκλεισε μέ τελική ἄνοδο τιμαρίθμου 15,5%. (Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος: Μηνιαῖο Στατιστικό Δελτίου Ἀπριλίου 1974, σελ. 100), ως σύμμειξις τοῦ 9,2% μέχρι Σεπτεμβρίου καί τοῦ 25,1% μέχρι Δεκεμβρίου.
Ὅπως γράφει ὁ Νικ. Μακαρέζος: «Αὐτός λοιπόν ὁ χειρισμός τοῦ Σπ. Μαρκεζίνη ἀπετέλεσε τήν αἰτία τῆς ἀνώμαλης ἐξελίξεως τοῦ Δ.Τ.Κ. κατά τό τελευταῖο 4μηνο τοῦ 1973 καί ὄχι ἡ δῆθεν “λανθασμένη” πολιτική τοῦ Ἀπριλιανοῦ καθεστῶτος ἐπί τῶν τιμῶν καί εἰσοδημάτων, ὅπως θέλησαν νά ἰσχυρισθοῦν ψευδολόγοι ὄψιμοι “ἀντιστασιακοί”...».
 Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος», σελ. 271).

Συγκριτικό καί Γενικό Συμπέρασμα

Ἡ αὔξησις τοῦ πληθωρισμοῦ ἀναχαιτίσθηκε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1974. Τό 4μηνο Ἀπριλίου - Μαΐου 1974 ὁ τιμάριθμος περιορίσθηκε στό 3,7%. Δηλαδή πρίν τήν λεγομένη “μεταπολίτευση”.
(Πηγές: Μηνιαῖο Στατ. Δελτίο Τρ. Ἑλλάδος, Ἰούλιος 1975, σελ. 100, Ἔκθεσις Δ.Ν.Τ. 1975, σελ. 28, Ἔκθεσις Ο.Ο.Σ.Α. 1975, σελ. 19).
Τοῦτο σέ ἐτήσια βάσι ἀναλογοῦσε στό 11,1, ποσοστό μικρότερο ἀπό τό 13,4 μέ τό ὁποῖο τελικά ἔκλεισε τό ἔτος 1974.
Συγκριτικά στοιχεία
Στίς 19 - 2 - 1981 ἡ κυβέρνησις Γ. Ράλλη προχώρησε σέ ὑποτίμησι τῆς δραχμῆς κατά 15%! Καί στίς ἀρχές τοῦ 1983 ἡ κυβέρνησις Α. Παπανδρέου προχώρησε σέ ἀκόμη μία ὑποτίμησι τῆς δραχμῆς κατά 15,5%.

Ἔκτοτε, ἡ ἐσωτερική ἀξία τῆς δραχμῆς, εἶχε τήν ἑξῆς ἐξέλιξι: 

- 1973:..................... 100 λεπτά

- 1982:......................  26 λεπτά

- 1989:......................... 7 λεπτά

- 1991:......................... 5 λεπτά

Συγκριτικά, ἡ ἀγορά τοῦ ἰδίου ἀγαθοῦ καί ἀκριβῶς τῶν ἰδῖων προδιαγραφῶν -μέ ἔτος βάσεως τό 1973- στοίχιζε:

Τό 1966:..................... 748,7 δρχ.

Τό 1973:...................... 1000 δρχ.

Τό 1981:................... 3.811,1 δρχ

Τό 1989:..................14.474,7 δρχ

Τό 1991:................. 20.728,1 δρχ.

Ὁ μέσος ἐτήσιος ρυθμός ἀπωλείας τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῆς δραχμῆς, μέ ἔτος βάσεως τό 1973, ἐξελίχθηκε ὡς ἑξῆς:

- Περίοδος Γ. Παπαδοπούλου 1967 - 1973:.................3,00%

- Περίοδος Καραμανλή - Ράλλη 1975 - 1981:...........17,09%

- Περίοδος Α. Παπανδρέου 1982 - 1989:....................18,20%

- Περίοδος Μητσοτάκη 1990 - 1991:...........................19,67%


Ἰσοτιμία δραχμῆς μέ δολλάριο Η.Π.Α.:
- Περίοδος Γ. Παπαδοπούλου 1967 - 1973: Ἡ ἀξία ἑνός δολλαρίου διατηρήθηκε σταθερή (1 δολλάριο = 30 δραχμές).  Στίς 19 - 10 - 1973 ἡ δραχμή ἀνατιμήθηκε ἔναντι τοῦ δολλαρίου (1 δολλάριο = 27 δραχμές!).
- Περίοδος Καραμανλή - Ράλλη 1975 - 1981: Ἡ δραχμή ὑπέστη μέση ἐτήσια ὑποτίμησι 10,5% ἔναντι τοῦ δολλαρίου. Τό 1981 πλέον ἡ ἰσοτιμία ἦταν: 1 δολλάριο = 58,8 δραχμές!
- Περίοδος Α. Παπανδρέου 1982 - 1989: Ἡ δραχμή ὑπέστη μέση ἐτήσια ὑποτίμησι 14,45% ἔναντι τοῦ δολλαρίου. Τό 1989 ἡ ἰσοτιμία ἦταν: 1 δολλάριο = 160,9 δραχμές!
- Περίοδος Κ. Μητσοτάκη 1990 - 1991: Ἡ δραχμή ὑπέστη μέση ἐτήσια ὑποτίμησι 5,72% ἔναντι τοῦ δολλαρίου. Τό 1991 ἡ ἰσοτιμία ἦταν: 1 δολλάριο = 179,5 δραχμές!
(Πηγές: Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος: «Ἡ Ἑλληνική Οἰκονομία» Τόμος ΙΙΙ, σελ. 36 & 238. Ε.Σ.Υ.Ε. Στατιστικές Ἐπετηρίδες. Οἰκ. Ἐπιθεώρησις «Ἐπιλογή» Ἰαν. 1990 καί 1990 - 91. Νικ. Μακαρέζου «Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος» σελ. 233 – 234).
Ἰσοτιμία δραχμῆς μέ Ε.C.U. (πρόγονος τοῦ Εὐρώ):

- Περίοδος Γ. Παπαδοπούλου 1967 - 1973: : Ἡ δραχμή ὑπέστη μέση ἐτήσια ὑποτίμησι 1,46% ἔναντι τοῦ Ε.C.U. Ἀπό 31,94 δρχ. τό 1967, πῆγε στίς 36,95 δρχ. τό 1973.
- Περίοδος Καραμανλή - Ράλλη 1975 - 1981: Ἡ δραχμή ὑπέστη μέση ἐτήσια ὑποτίμησι 8,19% ἔναντι τοῦ Ε.C.U. Ἀπό 39,99 δρχ. τό 1975, πῆγε στίς 61,62 δρχ. τό 1981.

- Περίοδος Α. Παπανδρέου 1982 - 1989: Ἡ δραχμή ὑπέστη μέση ἐτήσια ὑποτίμησι 14,51% ἔναντι τοῦ Ε.C.U. Ἀπό 65,34 δρχ. τό 1982, πῆγε στίς 178.96 δρχ. τό 1989.

- Περίοδος Κ. Μητσοτάκη 1990 - 1991: Ἡ δραχμή ὑπέστη μέση ἐτήσια ὑποτίμησι 12,18% ἔναντι τοῦ Ε.C.U. Ἀπό 201,4 δρχ. τό 1990, πῆγε στίς 225,18 δρχ. τό 1991.
(Πηγές: Περίοδος 1962 - 1986: Ἐπιτροπή Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων «Ἐτήσια Οἰκονομική Ἔκθεσις 1988 - 1989». Νικ. Μακαρέζου «Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος» σελ. 235 – 236)
Γενικά συμπεράσματα
Τήν περίοδο 1964 - 1967 ἡ Ἑλλάς μαστιζόταν ἀπό πληθωριστικά φαινόμενα. Ἡ δραχμή κατεῖχε τήν 10η θέσι σέ ἐξωτερική ἀξία διεθνῶς. Καί ὁ τιμάριθμος...

Τήν περίοδο 1967 - 1973 τά πράγματα ἄλλαξαν. Ὑπό τήν διακυβέρνησι τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου:

- H Δραχμή κατέκτησε τήν 1η θέσι διεθνῶς καί ἔγινε τό σκληρότερο νόμισμα τοῦ κόσμου! Καί στίς 20 Ὀκτωβρίου 1973 ἔγινε γιά πρώτη φορᾶ καί τελευταῖα φορᾶ στήν ἱστορία της, ὑπερτίμησίς της κατά 10%!

- Στό διάστημα 1967 - 1972 ἡ Ἑλλάς εἶχε τόν χαμηλότερο ρυθμό αὐξήσεως τιμαρίθμου τῶν χωρῶν - μελῶν τοῦ Ο.Ο.Σ.Α. μέ μέσο ἐτήσιο ρυθμό 2,6%.

- Λόγω τοῦ διεθνοῦς πληθωρισμοῦ, τό τελευταῖο τρίμηνο τοῦ 1972 ὁ μέσος ἐτήσιος ρυθμός αὐξήσεως τιμαρίθμου ἀνῆλθε στό 4,3% καταλαμβάνοντας τήν 2η θέσι διεθνῶς, μετά τίς Η.Π.Α. σέ χαμηλό τιμάριθμο!

- Παρά τήν διεθνῆ πληθωριστική ἔκρηξι, τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 1973, κατέκτησε καί πάλι τήν 1η θέσι σέ χαμηλό τιμάριθμο, σέ παγκόσμια κλίμακα.

- Παρά τήν πετρελαϊκή κρίσι, μέχρι τά τέλη Σεπτεμβρίου 1973, ὁ τιμάριθμος ἀνῆλθε κατά 9,2%, διατηρώντας τήν 1η θέσι σέ χαμηλό τιμάριθμο καί σέ ἀντιπληθωριστική πολιτική στόν κόσμο!

- Ἡ ἀποχώρησις τῆς Κυβερνήσεως Γ. Παπαδοπούλου ἀπό τήν Κυβέρνησι Σπ. Μαρκεζίνη, ὁδήγησε σέ πρόσκαιρη αὔξησι τοῦ τιμαρίθμου στό 25,1% τό τελευταῖο τρίμηνό του 1973. Ἔτσι τό 1973 ἔκλεισε μέ μέσο ἐτήσιο ρυθμό αὐξήσεως 15,5%.

Δηλαδή, ὅσο κυβερνοῦσε ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος, ἡ Δραχμή παρέμεινε ἀδιάπτωτα τό σταθερώτερο νόμισμα στόν κόσμο καί ἡ Ἑλλάς πρώτη σέ χαμηλό τιμάριθμο  παγκοσμίως!


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters