Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ

Του Σαράντου Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέως

Πηγή : Κόντρα

Ὁ πρῶτος κατοχικὸς πρωθυπουργὸς Γ. Τσολάκογλου στὰ δυσεύρετα «Ἀπομνημονεύματὰ» του, ἔχοντας εἰσπράξει πολλὴ πικρία ἀπὸ προσωπικὴ ἐμπειρία, καταγράφει μιὰ ὠμὴ ἀλήθεια, ποὺ εἶναι χρήσιμο νὰ γίνει γνωστὴ, γιὰ νὰ πάψουμε κάποτε νὰ εἴμαστε ἀφελεῖς: «Αἱ θυσίαι τῶν μικρῶν κρατῶν ὅσον μεγάλαι κι ἄν εἶναι δὲν ἀποζημιοῦνται παρὰ τῶν μεγάλων (...) Οἱ μεγάλοι λαοὶ δὲν λογαριάζουν ἕν μικρὸν κράτος μὲ τὸ μέτρον τῶν προσφερθεισῶν παρ’ αὐτοῦ ὑπηρεσιῶν, ἀλλὰ μὲ τὴ δυνατότητα ποὺ παρουσιάζει διὰ μελλοντικὴν προσφορὰν» (σελ. 225).
Ἐκεῖνο τὸ «μελλοντικὴ προσφορὰ» ὑποδηλώνει νὲες ἀφαιμάξεις, νέα ἀρμέγματα, νέες θυσίες στὸ μέλλον. Ὅταν οἱ Βρεττανοὶ χρειάζονταν τὸ ἑλληνικὸ αἷμα ποὺ χυνόταν στὰ ἠπειρωτικὰ βουνά, μᾶς ἔλεγαν διὰ στόματος Τσώρτσιλ: «Μαζὶ θὰ μοιραστοῦμε τὴ νίκη». Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς μοίρασαν ἦταν ὁ σπόρος τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ. Ὅμως ὁ σπόρος αὐτὸς δὲν θὰ φύτρωνε, ἄν τὸ χωράφι δὲν ἦταν πρόθυμο νὰ τὸν δεχθεῖ. Ἄρα, ἄς μὴν κατηγοροῦμε ἄλλοι τοὺς Βρεττανοὺς, ἄλλοι τοὺς Ρώσους, ἄλλοι τοὺς Ἀμερικανοὺς. Αὐτοὶ ἐνεργοῦν κατὰ τὰ συμφέροντὰ τους καὶ εἶναι ἀνοησία νὰ πιστεύουμε ὅτι θὰ θυσιάσουν κάτι ἀπὸ αὐτὰ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν δικὰ μας συμφέροντα. Τὸ δικὸ μας συμφέρον ἀπαιτεῖ νὰ εἴμαστε διορατικοὶ καὶ νὰ ἐπωφελούμαστε ἀπὸ κάθε καλὴ εὐκαιρία ποὺ μᾶς προσφέρεται σὲ κάθε συγκεκριμένη συγκυρία. Γιὰ παράδειγμα, τώρα ποὺ ὁ Πούτιν ἀπαγόρευσε στοὺς Ρώσους ν’ ἀγοράζουν ἀκίνητα στὴ Ρωσία, εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία νὰ προσελκύσουμε τὴν ἀγοραστικὴ μανία τῶν Ρώσων πρὸς τὰ δικὰ μας ἀκίνητα κι ἔτσι νὰ ξανακινηθεῖ ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκοδομῆς, ποὺ ἦταν βασικὸ στήριγμα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.
Ἀλλὰ ἄς ἔλθουμε στὸ ζήτημα τῶν ξένων ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν Ἑλλάδα. Ζοῦν μιὰ τραγωδία, ποὺ γίνεται καὶ δικὴ μας τραγωδία. Ἀρκεῖ νὰ ζῆ κανεὶς ἤ νὰ ἐργάζεται στὴν Πλατεῖα Βικτωρίας. Κάναμε ὅ,τι μπορούσαμε γιὰ τὴν περίθαλψὴ τους. Ἄλλο δὲν μποροῦμε. Τὰ νοσοκομεῖα μας ὑποσυντηροῦνται. Κράτος, κοινωνία καὶ ἐκκλησία ἀδυνατοῦν νὰ στεγάσουν τοὺς ἀστέγους, νὰ ταΐσουν τοὺς πεινασμένους ἰθαγενεῖς ποὺ ψάχνουν στὰ σκουπίδια γιὰ λίγο φαγητὸ. Ποτὲ στὴν Ἑλλὰδα δὲν εἴχαμε τόση πληθώρα ζητιάνων καὶ τέτοιο μέγεθος αὐτοκτονιῶν. Ἀφήνω πιὰ τὴν πορνεία κοριτσιῶν καὶ ἀγοριῶν! Θὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ ἀφελεῖς ἄν πιστέψουμε ὅτι ἡ Εὐρὼπη καὶ οἱ ΗΠΑ θὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν σὲ τούτη τὴ δύσκολη στιγμὴ. Τὰ τρία δισεκατομμύρια εὐρὼ τὰ «τσὲπωσε» ἡ πονηρὴ Τουρκία, ποὺ εἶναι ἡ κύρια αἰτὶα αὐτῆς τῆς λαοπλημμύρας πρὸς τὰ νησιὰ μας. Αὐτὴ κερδοσκοπεῖ καὶ αὐτὴ προωθεῖ κάθε λογῆς στοιχεῖα τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὴ χώρα μας, ποὺ εἶναι, ὅπως βάναυσα εἶπε κάποιος Εὐρωπαῖος, «τρύπια σὰν ἑλβετικὸ τυρὶ»!
Τὴν Ἑλλάδα θὰ τὴν κρατήσουν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως ὁ Ἀχιλλέας κρατοῦσε στὸ ἅρμα του τὸ πτῶμα τοῦ Ἕκτορα. Μὲ τὸ μαστίγιο τοῦ Σένγκεν θὰ τὴν ὑποχρεώσουν νὰ γίνει ὄχι «ἀποθήκη ψυχῶν», ὅπως εἶπε κομψὰ ὁ πρωθυπουργός. Θὰ τὴν κάνουν ἀποδυτήρια γιὰ τὰ ἀνθρώπινα ράκη ποὺ δὲν θέλουν αὐτοὶ. Καὶ ποὺ ἡ ἄρνησὴ τους θὰ ἐκφραστεῖ ἀπὸ ἐθνικιστικὰ στοιχεῖα τοῦ ἐξουσιαστικοῦ θώκου. Ἄς μὴ μᾶς ξεγελοῦν κάποιες δῆθεν ἀνθρωπιστικὲς ἐκδηλώσεις. Εἶναι στάχτη στὰ μάτια μας. Ἄν, ὄντως, ἡ Εὐρὼπη ἤθελε νὰ μᾶς βοηθήσει στὸ δύσκολο πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, μποροῦσε νὰ διαθέσει δύο παροπλισμένα ἀεροπλανοφόρα κι ἕνα παλαιὸ μεγάλο ὀχηματαγωγὸ, ἐξοπλισμένα ἐπαρκῶς μὲ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ, μαγειρεῖα, χώρους καθαριότητας, ὕπνου κ.λπ. καὶ φυσικὰ μὲ ὅλο τὸ ἀναγκαῖο προσωπικὸ γιὰ τὴν ἰατρικὴ ἐξέταση καὶ καταγραφὴ στοιχείων ὅλων τῶν περιμαζευομένων ἀπὸ τὴ θάλασσα προσφύγων. Τὰ σκάφη αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ κινοῦνται στὰ θαλάσσια ὕδατα τοῦ Αἰγαίου, κυρίως στὴ θαλάσσια ζώνη τῆς Τουρκίας, ἐνῶ εἰδικὰ σκάφη, ἀὲρος καὶ θαλάσσης, θὰ περιμάζευαν ὅσους τολμοῦν νὰ περνοῦν στὰ ἑλληνικὰ νησιά. Αὐτὴ τὴν ἁπλὴ λύση –ποὺ δὲν κοστίζει καὶ πολλὰ– δὲν πρόκειται νὰ τὴν ἐφαρμόσουν. Θὰ φορτωθεῖ τὰ πὰντα ἡ Ἑλλάς. Καὶ θὰ τὴ βρίζουν ἀπὸ πὰνω...

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters