Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ : [ θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων ἔργοισιν τελέθει ΟΜΗΡΟΣ, Ὀδύσσεια, Ραψωδία η ]

Στὸ πρόσωπό του ἀποτυπώνεται τὸ ἰδανικὸ τοῦ ἀρχαίου ἥρωος. Στὸν βίο καὶ τοὺς ἄθλους του ἀναγνωρίζουμε χαρακτηριστικὰ Ἑλλήνων ἡμιθέων. Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ὁμοιάζοντάς τον εἴτε κατὰ τὸ ὄνομα, εἴτε κατὰ τὴν χάρη, μετέτρεπαν τὰ ἱερὰ τοῦ Θησέως σὲ ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Καππαδόκης ἐκ πατρός, Παλαιστίνιος ἐκ μητρὸς. Γένους ἐνδόξου, κόμης τὴν ἀξίαν. Τριβούνος, δηλαδὴ χιλίαρχος. Λαμπρὸς πολεμιστὴς. Τροπαιοφόρος ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ.
Ὁ μέγας καὶ ἔνδοξος Γεώργιος μαρτύρησε ὑπὲρ Πίστεως τὸ 296 μ.Χ. λαμβάνοντας τὸν τίτλο τοῦ μεγαλομάρτυρος. Τὸ ἱερὸ του λείψανο μετέφερε ὁ ὑπηρέτης του στὴν Λύδδα τῆς Παλαιστίνης, πατρίδα τῆς μητρὸς του. Κατετέθη δὲ ἐκεῖ, στὸν ναὸ ποὺ ἀνεγέρθη στὸ ὄνομά του. Ἡ Μνήμη του τιμᾶται πανηγυρικά ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.
Δὲν ὑπάρχει χωρίο, λέει περιηγητὴς ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα τὸν 17ο αἰῶνα, ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἐκκλησία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Χωριὰ ὁλόκληρα εἶναι ἀφιερωμένα στὸν Ἅγιο καὶ ἔχουν πάρει τὸ ὄνομά του.
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι ἐν γένει προστάτης τῶν γεωργῶν καὶ τῶν ποιμένων, οἱ ὁποῖοι κατ' ἐξοχὴν πανηγυρίζουν τὴν ἑορτὴ του, τὴν ὁποῖα καὶ ἔχουν ὁρίσει ὡς ἡμέρα μετάβασης στὶς θερινὲς νομές.
Ἡ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κοσμεὶ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ τὰ λάβαρα τῶν Βυζαντινῶν Βασιλέων. Τὴν μορφὴ του βρίσκουμε σὲ βυζαντινὰ νομίσματα ὅπως καὶ σὲ παράσημα ξένων κρατῶν.
Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν σταυροφοριῶν, οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Γενουάτες ἔκαναν τὸν Ἅγιο Γεώργιο προστάτη τους.
Τὸ 1769, πρός βράβευση τῶν ἐξοχωτέρων ἀνδραγαθημάτων, ἡ Αὐτοκράτειρα τῆς Ρωσίας Αἰκατερίνη, θεσμοθέτησε τὸ στρατιωτικὸ παράσημο τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Εἶναι χρυσὸς σταυρὸς μὲ τέσσερις βραχίονες ποὺ στὸ κέντρο φέρει τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου νὰ καταβάλλει τὸν δράκοντα.
Ἡ παράδοση διατηρήθηκε μέσα ἀπὸ τὴν λυρικὴ ποίηση καὶ τὰ δημοτικὰ τραγούδια. Ἡ γλῶσσα, τὸ ὕφος καὶ ἡ στιχουργία τους ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχουν κοινὴ βάση, μὲ πολλὲς παραλλαγὲς καὶ μὲ μεγάλη διασπορά. Ἡ Ἑλληνικὴ Τέχνη ἐπιβεβαιώνει τὴν συνέχεια καὶ τὸ ἱστορικὸ βάθος τῆς ἀρχέγονης Παραδόσεως.
Σὲ μία μεγάλη χώρα, ἐμφανίστηκε ἕνα θηρίο. Αὐτὸ φώλιασε στὴν πηγὴ ὕδρευσης τῆς πόλεως. Μάλιστα, δὲν ἄφηνε τοὺς κατοίκους νὰ ἀντλήσουν νερό, ἐὰν δὲν τοῦ παρεῖχαν πρὸς βορὰν δύο ἀνθρώπους τὴν ἡμέρα. Μὴ δυνάμενοι νὰ πράξουν διαφορετικὰ οἱ κάτοικοι, ἔριξαν κλῆρο ὥστε ἡ τύχη νὰ ὁρίσει τὴν βορὰ τοῦ θηρίου.
Ὁ κλῆρος ἔπεσε στὴν μονογενῆ θυγατέρα τοῦ βασιλέως. Τὴν κόρη συνόδευσε μὲ θρήνους ὁ ἴδιος ὁ πατέρας της μέχρι τὴν πηγή, ὅπου καὶ τὴν ἔδεσε μὲ δυνατὲς ἁλυσίδες. Καὶ ἐνῶ ἡ κόρη ἀνέμενε δακρυροοῦσα τὸν τρομερὸ της θάνατο, ξαφνικά, ἐμφανίστηκε μπροστὰ της ὁ Ἅγιος Γεώργιος. Κρατῶντας δόρυ καὶ σπαθὶ, πάνω σὲ ἕνα ὡραῖο ἄλογο.
Ἡ νέα τὸν ἐκλιπαρεῖ νὰ φύγει. Δὲν πρέπει νὰ πεθάνει καὶ αὐτός. Ἀλλὰ ὁ ἥρωας ἔμεινε. Καὶ ὅταν τὸ θηρίο ἀναδύθηκε ἀπὸ τὴν πηγὴ νομίζοντας ὅτι θὰ βρεῖ ἄφθονη τροφή, ὁ Ἅγιος τὸ πλήγωσε στὸ στόμα θανάσιμα.
Ἡ κόρη θὰ του ζητήσει νὰ τῆς πεῖ τὸ ὄνομά του, οὕτως ὥστε ὁ πατέρας της νὰ τὸν ἀνταμείψει. Τότε ὁ Ἅγιος θὰ τῆς φανερωθεῖ καὶ θὰ τὴν προτρέψει νὰ χτίσει μία ἐκκλησία. Καὶ ἐκεῖ, δίπλα στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, νὰ εἰκονίση καὶ ἕναν καβαλλάρη, ἀρματωμένον μὲ σπαθὶ καὶ μὲ χρυσὸ κοντάρι.
Ὁ μῦθος θυμίζει ἐκεῖνον τοῦ Περσέα ποὺ ἐλευθέρωσε τὴν Ἀνδρομέδα. Καὶ ἐκείνη ἦταν ἐκτεθειμένη πρὸς βορὰν τοῦ τέρατος, ὅπως καὶ ἡ Ἠσιόνη ποὺ ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ βυζαντινοὶ συγγραφεῖς περιγράφουν τὶς εἰκόνες τοῦ Περσέα καὶ τῆς Ἀνδρομέδας καὶ τὸ πῶς ἀφηγοῦνται τὴν ἱστορία τους, καταδεικνύει τὸν δεσμό μεταξὺ τῶν μύθων καὶ τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Οἱ δὲ ἀρχαῖες εἰκόνες ποὺ ἀναπαριστοῦν τὸν Βελλερεφόντη νὰ φονεύει τὴν Χίμαιρα παρουσιάζουν καταπληκτική ὁμοιότητα μὲ ἐκεῖνες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου νὰ ἐξολοθρεύει τὸν δράκοντα.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Ἡ συμβολικὴ σημασία τῶν μύθων εἶναι προφανής. Οἱ φόνοι τῶν θηρίων ἀπό τὸν Ἕλληνα ἀναπαριστοῦν τὸ Φῶς ποὺ διαλύει τὸ σκότος. Τὴν Ἰδέα περικλείει καὶ ὁ μῦθος κατά τὸν ὁποῖο ὁ Ἀπόλλων φονεύει τὸν Πύθωνα. Ἴσως ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ἀπορρέουν ὅλοι οἱ μεταγενέστεροι.
Προαιώνια ἡ μάχη μεταξὺ Φωτός καὶ σκότους. Ἀρετῆς καὶ κακίας. Καλοῦ καὶ πονηροῦ. Πολιτισμοῦ καὶ βαρβαρότητος.
Ἀθλοφόροι οἱ ἡμίθεοι, ἀθλοφόροι καὶ οἱ Ἥρωες τοῦ Γένους. Ἅπαντες πέρασαν στὴν Ἀθανασία. Ἅπαντες πορεύθηκαν μαχόμενοι μὲ Ἦθος. Μὲ Τρόπο. Ἔγιναν πρότυπα διαχρονικά, δηλαδή Ἑλληνικά, ὑπενθυμίζοντας στὴν Οἰκουμένη τὴν Εὐγένεια τῆς καταγωγῆς μας. Τὴν Πίστη καὶ τὸν Ἔρωτα γιὰ τὸν Ἄνθρωπο. Τὴν Δικαιοσύνη καὶ τὴν Ἐλευθερία.
Ὁ Ποιητής τὸ ἐπικυρώνει.
Δὲν ὑπάρχουν παρά δύο Σκοποί.
Ἡ Ἀγάπη καὶ ἡ Ἐλευθερία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters