Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1943 : ΤΟ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ-ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ

Ο Διονύσιος Παπαδόγκωνας.
Του Ιωάννου Μπουγά
Συγγραφέας των βιβλίων «Αθώων Αίμα», «Ματωμένες Μνήμες 1940-45» (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ), και «Η Φωνή της Ειρήνης». Το άρθρο δημοσιεύεται με γραπτή άδεια του συγγραφέα.

Τό καλοκαίρι τοῦ 1943 τό πατριωτικό Ἀντάρτικο στή νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ὁ «Ἑλληνικός Στρατός» (ΕΣ), εἶχε φθάσει σέ ἱκανοποιητικό ἐπίπεδο συμμετοχῆς, τουλάχιστον σέ ἀξιωματικούς, ἄν ὄχι καί σέ ἁπλούς ἀντάρτες. Η ἡγεσία του ἦταν διάσπαρτη μεταξύ πολλῶν ἀξιωματικῶν κατωτέρων βαθμῶν, ἐνῶ ἦταν κοινή πεποίθηση ὅτι ὅλους τούς συντόνιζε ἀπό τήν Καλαμάτα ὁ συνταγματάρχης Διονύσιος Παπαδόγκωνας(1).
Ὁ Παπαδόγκωνας ἦταν ἀξιωματικός μέ μεγάλη ἀπήχηση στό σῶμα τῶν ἀξιωματικῶν της Μεσσηνίας, μέ τούς ὁποίους εἶχε ὀργανώσει τούς πρώτους πυρῆνες Ἐθνικῶν Ὁμάδων Ἀντίστασης (ΕΟΑ) ἀπό τόν Ἰούλιο 1942.
Ἡ Κατοχική κυβέρνηση τῆς Ἀθήνας εἶχε διορίσει τόν Παπαδόγκωνα Στρατιωτικό Διοικητή Καλαμάτας (Φρούραρχο), λόγω ἀρχαιότητος μεταξύ τῶν Μεσσήνιων ἀξιωματικῶν. Τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ προσπάθησε πολλές φορές νά τόν δολοφονήσει, ἀκόμη καί μέσα στήν Καλαμάτα, χωρίς ἐπιτυχία.
Στό τέλος δοκίμασε νά τόν δολοφονήσει ἠθικά. Κυκλοφόρησε ἕνα πλαστό σύμφωνο μεταξύ Παπαδόγκωνα – Ντομένικο, τοῦ Ἰταλοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ Μεσσηνίας, περί δῆθεν συνεργασίας τοῦ ΕΣ μέ τούς Ἰταλούς γιά τή διάλυση τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ ΚΚΕ. Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τοῦ ὑποτιθέμενου Συμφώνου ὅπως κυκλοφόρησε:

Σύμφωνον Ντομένικο-Παπαδόγκωνα
Διοίκησις Τομέως Μρεσσηνίας/Ἐμπιστευτικόν Πρωτόκολλον 005856, Καλαμάτα 20/7/1943
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Ὁ ὑπογγεγραμμένος συνταγματάρχης διοικητής τοῦ 64ου συντάγματος Πεζικοῦ ΝΤΟΡΙΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ καί ὁ συνταγματάρχης Στρατιωτικός διοικητής Πεζικοῦ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ τῆς διοικήσεως Καλαμῶν, ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τόν ἐκ τοῦ κομμουνισμοῦ κίνδυνον καί τήν δημιουργίαν ἐπεισοδίων εἰς βάρος τοῦ στρατοῦ κατοχῆς καί τοῦ ἐθνικοῦ στοιχείου Καλαμῶν καί διά τήν πρόληψιν οἱασδήποτε ἐνεργείας ἐκ μέρους τῶν ἀναρχικῶν στοιχείων, ἔχοντες ἐξουσιοδοτηθῆ πρός τοῦτο ἀπό τήν ἀνωτέραν διοίκησιν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
Τήν παροχήν οἱασδήποτε βοηθείας εἰς τόν συνταγματάρχην Παπαδόγκωνα Διονύσιον ἥτις κατά τήν ἀντίληψιν θά ἦτο ἀναγκαία ὑπ’αὐτοῦ. Οὗτος (ὁ Παπα-δόγκωνας) δεσμεύεται μέ τόν λόγον τῆς τιμῆς του διά συνεργασίαν μετά τοῦ ὑπογεγραμμένου (Ἰταλοῦ συνταγματάρχου) πρός ἐξαφανισμόν τῶν ἐν τή Μεσσηνία δρώντων ὀργανώσεων. Ἐπ’εὐκαιρία δέ, ὑπό τήν ἄμεσόν του εὐθύνην, θά ὀργανώσει ἀποσπάσματα ἐθνικιστικά, ὑπό τήν διοίκησιν τοῦ συνταγματάρχου Γιαννακοπούλου Ἀθανασίου μέ τόν ἀποκλειστικό σκοπόν νά διαλύση τάς κομμουνιστικάς ὀργανώσεις Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Κίνημα, ΕΛΑΣ, κ.λπ. συνεργαζόμενος μετά πλήρους συναδελφωσύνης μετά των στρατευμάτων κατοχῆς.
Ἐγράφη εἰς διπλοῦν καί εἰς ἕκαστον ἐκ τῶν συμβαλλομένων ἐδόθη ἀνά ἕνα ἀντίτυπον δεόντως ὑπογεγραμμένον.
Ὁ συνταγματάρχης διοικητής, Ντόρια Ντομένικο
Ὁ συνταγματάρχης διοικητής τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδος, Παπαδόγκωνας Διονύσιος
Σήμερα εἶναι βεβαιωμένο(2) ὅτι τό Σύμφωνο κατασκευάστηκε ἀπό τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ καί πιό συγκεκριμένα ἀπό τόν Ἀχιλλέα Μπλάνα, τόν Γιάννη Φράγκο (Ἀκρίτα) καί τόν Γιάννη Μιχαλόπουλο (Ὠρίωνα), μέ τή βοήθεια τοῦ δικηγόρου Γάϊου Μαράκα. Ἄν ἦταν πραγματικό, θά ἐφαρ¬μοζόταν. Οἱ Ἰταλοί δέν θά τό ἔδιναν στό ΕΑΜ, ὥστε νά βλάψει τόν ΕΣ καί τόν Παπαδόγκωνα, τούς ὑποτιθέμενους συνεργάτες τους! Ὁ Γιαννακόπουλος τό κατήγγειλε ἀμέσως. Τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ Παπαδόγκωνας. Ἀκολουθεῖ ἡ διάψευσή του, ὅπως δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα Θάρρος τῆς Καλαμάτας τῆς 28ης Αὐγούστου, 1943. Βέβαια, ἡ διάψευση ἀποσιωπᾶται πάντα ἀπό τούς ἀπολογητές τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
(Θάρρος 28 Αὐγούστου 1943)
Ἐπανελθῶν ἐνταῦθα μετ’ ἀπουσίαν ὀλίγων ἡμερῶν ἔλαβον γνῶσιν συκο¬φαντικῆς ἐπιθέσεως διά τίνος λαθροβίως καί σκοτίως κυκλοφορούσης δῆθεν ἐφημερίδος φερούσης κατ’ εὐφημισμόν τόν κτυπητόν τίτλον «Ἑλληνική Σάλπιγγα». […] Ἄν ἀναγκάζομαι νά ἀπαντήσω σήμερον διά τοῦ Τύπου – βεβαιῶ δέ ὅτι διά πρώτην φορᾶν δημοσιογραφῶ κατόπιν τῆς 34ετοῦς ὑπηρεσίας μου εἰς τόν Στρατόν – τό πράττω ἐκ φόβου μήπως μερικοί καλοί τίμιοι Ἕλληνες, ἰδία τῆς ὑπαίθρου, ξένοι πρός τούς σκότιους σκοπούς μερικῶν κακῶν Ἑλλήνων τῆς Πρωτευούσης μή γνωρίζοντες τόν δημόσιον βίον τόσον ἐμοῦ, ὅσον καί τοῦ κ. Γιαννακοπούλου, κλονισθώσι πρός στιγμήν ἐπί βλάβη τῆς ἀπαιτουμένης ψυχικῆς ἑνότητας πάντων.
Λαέ τῆς Μεσσηνίας καί τῆς Λακωνίας,
Δηλῶ μέ τόν κατηγορηματικώτερον τρόπον ὅτι τό δημοσιευθέν ἔγγραφον εἶναι ἀνύπαρκτον ἐπινόημα κακοβούλων Ἑλλήνων ἐπιδιωκόντων σκοτίους σκοπούς.
[…] Πληροφορῶ ὅλους τούς ἀγαπητούς μου συμπολεμιστάς, τούς ἀγαπητούς μου Ἕλληνας, μέ τούς ὁποίους τόσοι ἄρρηκτοι δεσμοί τόσων ἀγώνων μέ συνδέουν, καί παρά τήν λύπην μου, ὅτι θά διδαχθῶσι καί οἱ συκοφάνται μου, ὥστε μελλοντικῶς νά δύνανται νά πράττωσι τό ἔργον τῶν πειστικώτερα, ὅτι:
α) Πρακτικά συντασσόμενα μεταξύ δυό ἡ περισσοτέρων στρατιωτικῶν (ἐπιτροπαί κ.λπ.) οὐδέποτε ἀριθμοῦνται, ἄλλα καταχωροῦνται εἰς βιβλίον ἤ ἁπλῶς ὑποβάλλονται δι’ ἀναφορῶν εἰς τάς προϊστάμενας ἀρχάς, λαμβανουςῶν ἀριθμόν πρωτοκόλλου μόνον τῶν ἀναφορῶν ἤ ἐγγράφων, ἐκτός ἐάν ὑπάρχη ἰδιαίτερον βιβλίον παρά ταῖς Ἰταλικαῖς ἀρχαῖς μέ αὔξοντα ἀριθμόν Πρωτοκόλλων τιμῆς.
β) Ὁ Ὑποφαινόμενος ὡς ἀρχαιότερος τῶν ἐν Μεσσηνίᾳ ἀξιωματικῶν ἔχω τοποθετηθῆ ἐνταῦθα παρά τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὡς Διοικητής τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Μεσσηνίας. Πῶς ἦτο δυνατόν νά ὑπογράψω ὡς «Συνταγματάρχης Διοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδος;». Μάλιστα δέ Στρατοῦ μή ὑπαρκτοῦ ἀτυχῶς κατ’ αὐτούς;
γ) Γνωστόν τυγχάνει ὅτι αἵ Ἰταλικαί Στρατιωτικαί Ἀρχαί μέχρι τή 25η Ἰουλίου εἰς πάντα τά ἔγγραφα αὐτῶν ἐκτός χριστιανικῆς ἡμερομηνίας, ἀνέγραφον καί φασιστικήν χρονολογίαν. Εἰς τό δημοσιευθέν κακότεχνον κατασκεύασμα ἐλλείπει αὐτή, θά ἔπρεπε δέ νά ἀναγραφῆ ΧΧΙΙ.
δ) Παρά τήν ὑπογραφήν μου δέν ὑπάρχει σφραγίς, φαίνεται δέ καθαρά ὅτι οἱ ἐπινοηταί τοῦ κατασκευάσματος δέν ἠδυνήθησαν νά ὑποκλέψουν ταύτην ἤ μᾶλλον τούς διέφυγε τοῦτο.
ε) Τό ὅλον ὕφος τοῦ δημοσιεύματος διαφαίνεται, καί εἰς τούς ὀλίγην πείραν στρατιωτικήν ἔχοντας, ὅτι δέν εἶναι στρατιωτικόν.
[…] Κύριοι, σταματήσατε εἰς τόν κατήφορον τόν μέγαν πού φέρεσθε, δέν σᾶς χρεωστᾶ τίποτα ὁ λαός μας, μέ τᾶς θαυμάσιας ἀρετάς του, πού τόσο ἄφθονον αἷμα καί χρῆμα ἔχει πληρώσει διά τήν ἀνεξαρτησίαν, τό μεγαλεῖον καί τήν δόξαν τῆς πατρίδος μας. Φθάνουν οἱ 286 φόνοι, τούς ὁποίους μέχρι προχθές ἔχετε διαπράξει μόνον εἰς τήν Μεσσσηνίαν, ἐναντίον μεμονωμένων φιλήσυχων Ἑλλήνων πολιτῶν καί ἀξιωματικῶν. Πρό τίνων ἡμερῶν κατεκρεουργήσατε τόν μόνιμον ἰατρόν Σακελλαριάδην καί ἄλλους ἀξιωματικούς εἰς τά χωρία τῶν εἰς τόν Ταΰγετον. Προχθές μοί κατηγγέλθη ὅτι εἰς Γαργαλιάνους Φιλιατρά ἐδολοφονήσατε τόν ἀνθυπομοίραρχον Γιαννουκάκον Μίχ. καί τό ἑξαετές κορασιόν του εἰς τήν ἀγκάλην του καί ἐτραυματίσατε δυό εἰσέτι τέκνα του ἀνήλικα σοβαρῶς διά πυροβολισμῶν.
[…] Εἰς σᾶς δέ τούς ὑποδουλιστάς καί πυρπολητάς τῆς ἡσυχίας τοῦ λαοῦ μας, σᾶς συνιστῶ νά σταματήσετε κάπου εἰς τόν κατήφορον, πού ἐπήρατε. Τούς σκότιους σκοπούς σας δέν θά τούς ἐπιτύχετε μέσα εἰς μίαν πατρίδα τῆς ὁποίας τόν ὅλεθρον διά τοῦ διχασμοῦ ἐπιδιώκετε. Τίποτε ἄλλο.
ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΔΙΟΝ., Συντ/ρχης Πεζικοῦ.

Ἡ κατηγορία τοῦ ΕΑΜ ἐναντίον τοῦ Παπαδόγκωνα, ἔφερε τεράστιο κέρδος στό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ καί προξένησε ἀφάνταστη ζημιά στή δημοκρατική, ἀντιΕΑΜική Ἀντίσταση.
Προκάλεσε σύγχυση καί μεγάλη διαίρεση μεταξύ τῶν ἀξιωματικῶν, πού ἀποτελοῦσαν τόν κορμό της. Λόγω τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν ἐπικοινωνίας τῆς ἐποχῆς, μόνον οἱ κατηγορίες τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ γιά τό Σύμφωνο κυκλο-φόρησαν εὐρύτατα. Αὐτοί εἶχαν μεγάλο δίκτυο πολιτικῶν ὀργανώσεων σέ κάθε πόλη καί χωριό. Οἱ δημιουργοί του, Μπλάνας, Φράγκος, Ὠρίων, κ.λπ. τό κυκλοφόρησαν σέ χιλιάδες ἀντίτυπα. Ἔρριξαν καί χιλιάδες προκηρύξεις στίς πόλεις καί τά χωριά τῆς νοτιοδυτικῆς Πελοποννήσου μέ τίς ὁποῖες ὄχι μόνον κατήγγειλαν τό ὑποτιθέμενο Σύμφωνο ἀλλά στόλιζαν μέ τά ἐπίθετα τοῦ προδότη καί τοῦ δοσίλογου ὅποιον εἶχε καταταγεῖ ἤ σκεπτόταν νά καταγεῖ σέ ἄλλη ὀργάνωση, ἐκτός τοῦ ΕΛΑΣ.
Τό πλαστό Σύμφωνο συνεχίζει νά χρησιμοποιεῖται ἀπό μιά σειρά σύγχρονους συγγραφεῖς, ὡς δικαιολογία τῶν ἐπιθέσεων τοῦ ΕΛΑΣ ἐναντίον τοῦ ΕΣ. Οἱ διαψεύσεις (3) τοῦ Παπαδόγκωνα, τοῦ Γιαννακόπουλου, καί τῆς Ἰταλικῆς Στρατιωτικῆς Διοίκησης Μεσσηνίας (4), καθώς καί οἱ ἀποδείξεις πλαστότητας, ἀποκρύπτονται.
Σημειώσεις:
1. Ὁ συνταγματάρχης Παπαδόγκωνας ὡς ἀνθυπολοχαγός εἶχε πολεμήσει ἡρωϊκά στή φονική μάχη τοῦ Κάλε Γκρότο, κοντά στήν Ἄγκυρα. Στήν Ἀλβανία ἦταν διοικητής τῆς Μεραρχίας Κρητῶν, ἡ ὁποία κατέλαβε τήν Τρεμπεσίνα. Στήν ὁπισθοχώρηση, ὁδήγησε τήν Μεραρχία του συντεταγμένη μέχρι τόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου.
2.Γιά μιά σειρά ὁλόκληρη, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ἀποδείξεις τῆς πλαστότητας τοῦ Πρωτοκόλλου, ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νά ἀνατρέξει στόν Γ΄ Τόμο τοῦ ἐξαίρετου ἔργου τοῦ ΝΙΚΟΥ Ι. ΖΕΡΒΗ, “ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Κατοχή-Ἀντίσταση-Ἀπελευθέρωση”, σελ. 101-144.
3, Τρία μόνο παραδείγματα παρόμοιων συγγραφέων:
1. Εὐάγγελος Μαχαίρας, “50 Χρόνια Μετά…”, Σύγχρονη Ἐποχή, 1993, στή σελίδα 222 γράφει: “… ὑπάρχουν ἐπιχειρήματα πού πείθουν ἀπολύτως γιά τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου. Πρῶτον, ὁ Διονύσιος Παπαδόγκωνας δέν τό διέψευσε ποτέ…” (σ.σ. Ὁ Μαχαίρας ομως στη συνέχεια δέν παρουσιάζει κανένα ἐπιχείρημα, καί ἀποκρύπτει τή διάψευση τοῦ Παπαδόγκωνα).
2. Ἠλίας Παπαστεριόπουλος, “Ὁ Μωριᾶς στά Ὅπλα”, Τόμος Α’, 195, σελ. 286, γράφει “…Ἡ σιωπή ὅμως τοῦ Παπαδόγγονα, πού θά ἔπρεπε ἀμέσως νά διαψεύσει τή συκοφαντία σέ τί ἀπέβλεπε; […] Δέν θά ἔπρεπε, ὅταν εἶδε νά πλαστογραφοῦν τήν ὑπογραφή του, νά διακηρύξη δημόσια τήν πλαστότητα τῆς ὑπογραφῆς του; Γιατί δέν μίλησε;…”. (σ.σ. κι αυτός αποκρύπτει τη διάψευση του συνταγματάρχη).
3. Γρηγόρης Κριμπᾶς: “Πέρδικας”, 1986, σελ. 66, γράφει: “… Οὔτε κατάγγειλε τό σύμφωνο, οὔτε διαμαρτυρήθηκε ὅτι τόν συκοφαντοῦν…”. (σ.σ. άλλος ένας που αποκρύπτει τις διαψεύσεις και τις καταγγελίες0!
4. Ἐφημερίδα ¨Θάρρος¨ τῆς Καλαμάτας, τῆς 27ης Αὐγούστου 1943. (σ.σ. Δημοσιεύθηκε διάψευση της Ιταλικής Διοίκησης.)

Ελληνικά Χρονικά
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters