Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Ο Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ 1968 & Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (Μία Απάντηση Στον Κ. Θάνο Τζήμερο)

Του Μάνου Ν. Χατζηδάκη, Προέδρου Δ/Σ του Ε.ΠΟ.Κ.

Στίς 20 Δεκεμβρίου 1968 ἀνανεώθηκε στήν Ἄγκυρα τό Ἑλληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1951. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι -μεταξύ των οποίων και ο κ. Θάνος Τζήμερος σε ανάρτησή του- οἱ ὁποῖοι, από άγνοια ή μή πεπαιδευμένοι στήν διπλωματική γλῶσσα, ισχυρίζονται ὅτι τό Πρωτόκολλο ἀναγνώριζε «τουρκική μειονότητα» στήν Θράκη. Στήν πραγματικότητα συνέβη τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Με αὐτό διασφαλίσθηκε τόσο ἡ διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στίς ἑλληνικές μειονότητες τῆς τουρκικῆς ἐπικρατείας, ὅσο καί ἡ ἔμμεση ἀναγνώριση ἀπό τουρκικῆς πλευρᾶς ὅτι ἡ μειονότητα στήν Δυτική Θράκη δέν εἶναι τουρκική ἀλλά μουσουλμανική.
  
Ἡ ἀναφορά τοῦ Πρωτοκόλλου στόν «σεβασμό τῆς φυλετικῆς καί ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ τουρκικοῦ καί ἑλληνικοῦ λαοῦ», ἔχει ἐπακριβῶς τήν ἑρμηνεία του νά σεβαστοῦν οἱ Τοῦρκοι τήν ἐθνική καί φυλετική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων οἱ ὁποῖοι εἶναι καί αἰσθάνονται Ἕλληνες. Επίσης, επέβαλλε την διδαχή της Ελληνικής γλώσσας στα πιο καίρια για την εθνική συνείδηση του πληθυσμού, μαθήματα (Ιστορία, Γεωγραφία, Πατριδογνωσία κ.λπ.), επιδιορθώνοντας έτσι το σύμφωνο του 1951. Δηλαδή το Μορφωτικό Σύμφωνο του 1968 έπραττε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αναφέρετε.
Μάλιστα, στίς 3 Μαρτίου 1972 -μέ ἀφορμή καταστροφή ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς στήν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή- τά σχολεία τῆς Δυτικῆς Θράκης πού ἀπό τό 1954 ὁνομάζονταν “τουρκικά”, μετονομάσθηκαν σέ “μειονοτικά".
Πέραν αυτού, ιδού τα μέτρα που ελήφθησαν για την θωράκιση, την ανάπτυξη και την ελληνικότητα της Δυτικής Θράκης επί Κυβερνήσεως Γ. Παπαδοπούλου (1967-1973):
Α) Εἰδικό Πρόγραμμα Παραμεθορίων Περιοχῶν: Στά πλαίσια τοῦ 5ετούς Προγράμματος Περιφερειακῆς Ἀναπτύξεως, συντάχθηκε Εἰδικό Πρόγραμμα Παραμεθορίων Περιοχῶν. Κατά το Υπουργείο Συντονισμού, σκοπός ἦταν : « ἡ δυναμική προώθηση τῆς ταχύτερης δυνατῆς ἀναπτύξεως, ὡς μέσον πρόσθετης θωρακίσεως τῶν εὐπαθῶν αὐτῶν μεθοριακῶν περιοχῶν τῆς Πατρίδος μας, ἔναντι τῶν γνωστῶν ἔξωθεν ἀπειλῶν. Ἰδιαιτέρως δέ τῆς περιοχῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Δυτικῆς Θράκης».
Β) Μείζων Περιοχή Δ: Οἱ Νομοί Ροδόπης, Ξάνθης, Ἔβρου, Δράμας, καί ὅλα τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου πού ἦσαν κοντά στά τουρκικά (μικρασιατικά) παράλια ὑπήχθησαν στήν Μείζωνα Περιοχή Δ. Σέ αὐτήν θεσπίσθηκαν δραστικά φορολογικά καί πιστωτικά κίνητρα γιά ταχύρρυθμη ἀνάπτυξη. Ἡ Θράκη κα-λύφθηκε ἀπό πυκνό ὁδικό δίκτυο, ἠλεκτροδότηση, ὑδροδότηση, καί ἐγγειοβελτιωτικά ἔργα. Κάθε θρακικό χωριό ἀπέκτησε νέο δημαρχιακό κτίριο, ναούς, σχολείο, πλατεία, ἡρώο, ἀγροτικό ἰατρείο καί ραδιοφωνική ἤ τηλεοπτική κάλυψη.
Γ) Σχέδιο «ΒΥΖΑΣ»: Μέ τό Β.Δ. 317/1968 «περί μετονομασίας συνοικισμῶν, κοινοτητων καί θέσεων» ἐξελληνίσθηκαν τουρκογενεῖς ὀνομασίες καί μέ τήν Πράξη 21/1968 «περί τῆς ἀνάγκης ἐπανεποικισμοῦ τῶν παραμεθορίων περιοχῶν διά πληθυσμοῦ ἀκμαίου ἐθνικοῦ φρονήματος», ἐνισχύθηκε ἡ ἐθνική συνείδηση τῶν Πομάκων καί ἔγινε ἐγκατάσταση Ποντίων στήν Βόρειο Ἑλλάδα. Παράλληλα συντάχθηκε τό σχέδιο «ΒΥΖΑΣ» . Προέβλεπε ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἐσόδων τοῦ ΠΡΟΠΟ νά διατίθεται γιά τήν Θράκη καί μέ αὐτό ἡ Α.Τ.Ε. (Ἀγροτική Τράπεζα Ἑλλάδος), νά δανειοδοτῆ νέα ζευγάρια μέ ἐξαιρετικά εὐνοϊκούς ὅρους γιά μόνιμη ἐγκατάσταση στίς εὐπαθεῖς περιοχές τῆς Θράκης, στά ὁποία παραχωροῦσε καί ἔκταση στρεμμάτων γῆς γιά νά κτίσουν σπίτι.
Δ) Ἐγνατία Ὁδός: Ἐπρόκειτο γιά κολοσσιαῖο ἔργο ἐθνικῆς ὑποδομῆς μέ τά ἑξῆς ζωτικῆς σημασίας πλεονεκτήματα: 1) Ἐξυπηρετοῦσε θεμελιώδεις ἀνάγκες Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἀφοῦ ἐξασφάλιζε τήν ταχεία μεταφορά στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπό τό Θέατρο Ἐπιχειρήσεων Ἠπείρου, στό Θέατρο Ἐπιχειρήσεων Μακεδονίας - Θράκης καί ἀντιστρόφως. 2) Ἀποτελοῦσε τόν μο-χλό ἀναπτύξεως τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης καί στήν ἐνίσχυση ἀκριτικῶν περιοχῶν.
Ε) Ἀναπτυξιακά Ἕργα: Ἔγιναν τά Σακχαρουργεία Τοξοτῶν Ξάνθης καί Ὀρεστιάδος Ἕβρου, τά ἀντιπλημμυρικά καί στραγγιστικά ἔργα Ἄρδας Ἕβρου τά ὁποία, σύμφωνα μέ τήν γερμανική «Die Bauwirtschaft» (15/10/1970), θά ἐπέφεραν τετρα-πλασιασμό τοῦ ἀγροτικοῦ εἰσοδήματος τῆς περιοχῆς Ἔβρου. Ἡ Ἑλληνική Ἐπιτροπή Ἀτομικῆς Ἐνεργείας σέ συνεργασία μέ τόν Ὁργανισμό Ἀτομικῆς Ἐνεργείας τοῦ Ο.Η.Ε, συνέταξε σχέδιο ἀξιοποιήσεως τῶν οὐρανιούχων κοιτασμάτων Ἀνατολικῆς Μα-κεδονίας καί Θράκης.
ΣΤ) Πανεπιστήμιο Θράκης: Μέ τό Ν.Δ. 87/1973 ἱδρύθηκε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1973 τό Πανεπιστήμιο Θράκης μέ ἕδρα τήν Κομοτηνή.
Ζ) Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης: Τό 1971, ἱδρύθηκε Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης μέ ἕδρα τήν Καβάλα.
Αυτά για την Ιστορία...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters