Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΩΣ «ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ»!

Τοῦ Εὐθυμίου Π. Πέτρου

Ὁ Ἰωάννης Κτιστάκις, μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, στρέφεται κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου! – «Νερό στόν μύλο» τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῆς Ὁμοσπονδίας «Τούρκων» Εὐρώπης Κεντρική ἐπιλογή τοῦ Μαξίμου ὁ διορισμός του ἀντί τῆς διακεκριμένης καθηγήτριας Φωτεινῆς Παζαρτζῆ

ΕΙΝΑΙ Ἕλλην δικαστής. Ἡ Ἑλλάς τόν ἔστειλε στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Τόν ἐτίμησε. Τό Μέγαρο Μαξίμου τόν ὑπεστήριξε πάσῃ δυνάμει παρ’ ὅτι τά προσόντα του εἶχαν χαρακτηρισθεῖ «ὁριακά» ἀπό τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Περίμενε λοιπόν κανείς ἀπό ἐκεῖνον νά ὑποστηρίζει τό δίκαιον τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Αὐτός ὅμως φέρεται νά ὑποστηρίζει τίς θέσεις τῆς Τουρκίας. Ὁ λόγος γιά τόν Ἰωάννη Κτιστάκι, ὁ ὁποῖος σέ διαδικτυακό «πάνελ» ἠκούσθη ὑποστηρίζων ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀναγνωρίσει τίς ἀποφάσεις πού ζητοῦν τήν ἀναγνώριση σάν τουρκικῶν, τῶν συλλόγων τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης! Ἐστράφη ἔτσι κατά ἀποφάσεων τοῦ Ἀρείου Πάγου πού ἔχουν τελεσιδίκως κλείσει αὐτό τό ζήτημα τῆς τουρκικῆς διεκδικήσεως. Υἱοθέτησε τήν ἐπιχειρηματολογία τῶν τουρκικῶν σωματείων, τήν ὁποία μέ μεγάλη προσοχή εἶχε ἀπεργασθεῖ ἡ Ἄγκυρα.

Δέν εἶναι τυχαῖον ὅτι θριαμβευτικά ἐνεφανίσθη στά μέσα ἐνημερώσεως ὁ πρόεδρος τῆς λεγομένης Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης (ABTTF) Χαλήτ Χαμπίμπογλου νά δηλώσει: «Ὅπως ἀνέφερε ξεκάθαρα καί ὁ δικαστής ἀπό τή χώρα μας στό ΕΔΔΑ, Ἰωάννης Κτιστάκις, ἡ χώρα μας πρέπει νά βάλει τέλος σέ αὐτήν τήν ἀδυναμία πού ὑφίσταται ἐδῶ καί 13 χρόνια. Ὁ δικαστής τοῦ ΕΔΔΑ Ἰωάννης Κτιστάκις ἀποκαλύπτει μέ βάση τούς ἀριθμούς τό πόσο ἀδύναμη εἶναι ἡ κάρτα ἀναφορᾶς τοῦ ΕΔΔΑ τῆς χώρας μας, λέγοντας ὅτι αὐτή ἡ κατάσταση δέν ἁρμόζει στή χώρα μας πού εἶναι μέλος τῆς ΕΕ. Εἶναι σημαντικό αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖο ἐκφράζουμε ἐδῶ καί χρόνια, ἀλλά τό ὁποῖο ἡ χώρα μας ἀγνοεῖ ἐπίμονα, νά ἐκφράζεται ξεκάθαρα ἀπό ἕναν δικαστή ἀπό τή χώρα μας στό ΕΔΔΑ. Ἡ χώρα μας πρέπει νά βάλει τέλος σέ αὐτήν τήν ἀδυναμία πού ὑφίσταται ἐδῶ καί 13 χρόνια, ἐφαρμόζοντας ἄμεσα τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁμάδα ὑποθέσεων Μπεκήρ Οὐστά καί ἄλλοι, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τούς Τουρκικούς συλλόγους τῆς Δυτικῆς Θράκης».

Τοῦτο, ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης Κτιστάκις ὁμιλῶν σέ διαδικτυακό πάνελ φέρεται δηλῶν ὅτι μεταξύ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ κατά τῆς Ἑλλάδας, τίς ὁποῖες δέν ἔχει ἐφαρμόσει ἐδῶ καί πάνω ἀπό δεκαετίες, εἶναι αὐτές πού σχετίζονται μέ τούς συλλόγους πού ἀνήκουν στήν «τουρκική κοινότητα» τῆς Δυτικῆς Θράκης. Στό ζήτημα ἀνεφέρθη καί ἡ ἐφημερίς «Gündem», ἡ ὁποία ἀναφέρει πώς ὁ Κτιστάκις δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς συγκαταλέγεται στίς δέκα πρῶτες χῶρες μέ τίς περισσότερες ὑποθέσεις πού κατετέθησαν ἐναντίον της στό ΕΔΔΑ, σημειώνοντας ὅτι ἀπό πλευρᾶς Ἑλλάδος ἡ μή ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ ἐναντίον της ἀπό τά ἐθνικά δικαστήρια ἀποτελεῖ μεγάλη ἀδυναμία.

Τό τραγικό εἶναι πώς ὁ ἐν λόγῳ κ. Κτιστάκις ἀποτελοῦσε κεντρική ἐπιλογή τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, τό ὁποῖο προώθησε τήν τοποθέτησή του στό ΕΔΔΑ, ἔναντι τῆς διακεκριμένης καθηγητρίας τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ Φωτεινῆς Παζαρτζῆ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὅταν ἐτέθη θέμα ἀντικαταστάσεως τοῦ ἀποχωρήσαντος Ἀλεξάνδρου Σισιλιάνου, ἐνδιαφέρον εἶχαν ἐκδηλώσει στήν ἀρχή ὁ Μιχάλης Πικραμένος, σύμβουλος Ἐπικρατείας μέ ἄριστες σχέσεις μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὁ Γιάννης Κτιστάκις, μέλος ΔΕΠ στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καί ἡ καθηγήτρια τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Φωτεινή Παζαρτζῆ. Τελικῶς προεκρίθησαν ἡ κυρία Παζαρτζῆ καί ὁ κύριος Κτιστάκις. Ἡ διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης προέβλεπε δύο φάσεις: τήν ἐπιστημονική ἀξιολόγηση τῶν δύο ἀπό ἐπιτροπή καί τήν ψηφοφορία «ὑπόδειξη» πρός τήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου ἀπό εἰδικό ἐκλεκτορικό σῶμα 12 βουλευτῶν, στό ὁποῖο αὐτονοήτως δέν συμμετεῖχαν Ἕλληνες. Τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέδειξε μέ διαφορά τήν ὑποψηφιότητα τῆς κυρίας Παζαρτζῆ, ἐνῶ χαρακτήρισε τήν ὑποψηφιότητα τοῦ κ. Κτιστάκι «ὁριακή» ἀπό πλευρᾶς προσόντων. Ὡστόσο, ὅλα ἀνετράπησαν. Ἡ κ. Παζαρτζῆ ἐδέχθη ἕνα βρώμικο πόλεμο. Βουλευτές ἐδέχοντο ἀνώνυμα μηνύματα πού τήν εχαρακτήριζαν Παζαρτζῆ «ἀκροδεξιά» καί ζητοῦσαν τήν καταψήφισή της. Πρᾶγμα τό ὁποῖο συνέβη! Ὅπως ἀναφέρουν δημοσιεύματα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις θά τήν πολεμοῦσε, γιατί αὐτό πού μετροῦσε γιά ἐκείνη ἦταν πώς εἶναι σύζυγος τοῦ καθηγητοῦ Φλογαΐτη καί φίλη ἀπό τά φοιτητικά χρόνια τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου. Δέν εἶναι ἄλλως τε τυχαῖο ὅτι τό Μέγαρο Μαξίμου ἀντέδρασε μέ «ἀνεξήγητη» ψυχρότητα στήν ἐπιλογή τῆς κ. Παζαρτζῆ ὡς Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ, μία ἱστορική διάκρισις γιά τήν Ἑλλάδα πού στήν Ἀθήνα ὅμως εἶχε προκαλέσει δυσφορία! Μέχρι τήν ὥρα πού ἐγράφοντο αὐτές οἱ γραμμές, ὁ κ. Ἰωάννης Κτιστάκις δέν εἶχε διαψεύσει αὐτά πού τοῦ ἀποδίδει ὁ Χαλήτ Χαμπίμπογλου, οὔτε τό δημοσίευμα τῆς «Gündem».

 

https://www.estianews.gr/kentriko-thema/%e1%bc%95llin-dikastis-zitei-na-anagnoristhoun-syllogoi-stin-thraki-%e1%bd%a1s-toyrkikoi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters