Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΜΝΗΣΘΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

Τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
νομικού και επιστήμων οικονομικής και κοινωνικής διοικήσεως
 
 
Ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς ἀνήκει στὴν τελευταία γενιὰ τῶν Δασκάλων τοῦ Μείζονος Ἑλληνισμοῦ. Χαρακτηριστικὰ τῆς γενιᾶς αὐτῆς εἶναι ἡ Ὑψηλὴ Παιδεία καὶ ἡ πίστη στὰ ἀρχέγονα ἰδανικά. Προπάντων ὅμως ἡ φιλοσοφικὴ διάθεση μὲ διεισδυτικότητα καὶ κριτικὴ ἐπισκόπηση. Ὡς ἕνας ἐκ τῶν τελευταίων ἐκπροσώπων τῆς γενιᾶς αὐτῆς, ἔχει ἔντονα ἀνεπτυγμένο μέσα του τὸ αἴσθημα τοῦ πατριωτισμοῦ. Ἑνὸς πατριωτισμοῦ φλόγας καὶ πραγματικότητος.
 
Συνειδητὸς στοὺς ἀγῶνες καὶ τὸ Ἔργο του, διατήρησε ἀμείωτη τὴν μαχητική του διάθεση καὶ προσπάθεια ὄχι μόνον γιὰ νὰ διασώσει ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προσφέρει κάτι καλύτερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ βρῆκε. 
 
Ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς διέθετε ἐκείνη τὴν δύναμη ποὺ συντρέχει καὶ βοηθᾶ στὴν προετοιμασία τῆς ἑπόμενης γενιᾶς, μία δύναμη ἱκανὴ νὰ κληροδοτήσει τὸ ἠθικὸ κίνητρο ποὺ θὰ λειτουργήσει ὡς ὁδηγὸς τοῦ Μέλλοντος.
 
Γεννημένος στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1940, προσέφερε βίο καὶ πολιτεία στὴν διακονία τῆς ἀναζήτησης καὶ μεταλαμπάδευσης τῆς Ἱστορικῆς Ἀληθείας. Ὑπῆρξε οἰκοδόμος καὶ πρόδρομος σὲ τόπο, χρόνο καὶ πνεῦμα. Ἡ τόσο πολύπλευρη δημιουργικότητά του, τὸν καθιστὰ μία στοχαστικὴ κορυφὴ τοῦ τόπου. Ἡ πολυμάθεια, ἡ γλωσσομάθεια, ἡ ἐγκυκλοπαιδική του μόρφωση ἦταν τέλεια.
 
Ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς ἀνατράφηκε μὲ τὸν Τρόπο. Στὸ οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικό του περιβάλλον κυριαρχοῦσε ἡ συναίσθηση τῆς ὀφειλῆς πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἐκείνης τῆς ὀφειλῆς ποὺ δονεῖ κάθε Ἑλληνικὴ Ψυχὴ καὶ τὴν ὑποχρεώνει νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Εἶναι ἡ ὀφειλὴ ποὺ μετὰ τὴν μακραίωνη σκλαβιά, μὲ ὅλα της τὰ ἐπακόλουθα, τὴν ἀντίσταση, τὸν ψυχικὸ ἀγῶνα, τὴν ἐρήμωση καὶ τὴν ἀδικία, ἐπιβάλλει στὸν καθένα νὰ προσφέρει τὸν ἑαυτό του στὸν Ἀγῶνα. Ἡ ἐπιταγὴ αὐτὴ μετατρέπεται σὲ συνείδηση καὶ καθορίζει τὴν πολύπλευρη δράση του. Ἄλλωστε ἡ οἰκογένειά του, θεωρεῖται ἀπὸ τίς οἰκογένειες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ποὺ διακρινόταν γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα, τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὰ Γράμματα.
 
Μαθήτευσε στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως ἐνῶ ὁλοκλήρωσε τὴν ἐγκύκλια παιδεία ἀποφοιτῶντας ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή. Τὶς σπουδὲς του συνέχισε στὰ Πανεπιστήμια Κωνσταντινουπόλεως, Ἀθηνῶν καὶ Γενεύης ἀπὸ τὰ ὁποία καὶ ἔλαβε πτυχία Νομικῆς, Πολιτικῆς καὶ Οἰκονομικῆς Ἐπιστήμης καθὼς καὶ Ψυχολογίας. Ἀριστοῦχος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σφράγισε μὲ τὴν φωτεινὴ, δυναμικὴ του παρουσία τὴν Ἑλληνικὴ καὶ Διεθνῆ Ἀκαδημαϊκὴ Κοινότητα. Διετέλεσε καθηγητὴς Κοινωνιολογίας τῆς Ἱστορίας τῆς Παντείου Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν μὲ ἰδιαίτερο ἀντικείμενο τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο ἐνῶ δίδασκε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν Ψυχοκοινωνιολογία στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ζυρίχης.
 
Αὐτὴ τὴν πολύπλευρη μόρφωση, ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς τὴν ἀφιέρωσε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ πρῶτα του βήματα. Ἦταν ἕνας ἀκούραστος μελετητὴς καὶ γι' αὐτὸ πολυμαθής, γλωσσομαθὴς καὶ ἐγκυκλοπαιδικότατος.
 
Στὴν κοινωνική του ζωὴ ὑπῆρξε δαψιλής καὶ σπινθηροβόλος. Μορφὴ εὐγενικὴ, μὲ ἐξαιρετικὴ ψυχικὴ καὶ διανοητικὴ διαμόρφωση, μὲ εὐθύτητα χαρακτῆρος. Τὸ ὕφος του διακρινόταν τόσο γιὰ τὴν σαφήνεια καὶ τὴν κομψότητα ὅσο καὶ γιὰ τὴν αὐστηρότητα καὶ εἰλικρίνειά του. Ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς ἀνήκει στὶς πνευματικὲς ἐκεῖνες μορφὲς ποὺ πανθομολογουμένως ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν ἀρετῶν σπανίζουν σήμερα.
 
Ἡ μορφὴ καὶ ὁ λόγος τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Νεοκλῆ Σαρρῆ μᾶς ὑπενθυμίζουν τὴν εὐγένεια τῆς καταγωγῆς μας.
 
Ἄξιος πρεσβευτὴς καὶ μαχητὴς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διὰ τοῦ παραδείγματός του, δίδαξε τὸν Τρόπο. 
 
Χαρίζοντας πολυσχιδὲς διδακτικὸ καὶ συγγραφικὸ Ἔργο, δίδαξε τὸν Τρόπο ποὺ δίνει Νόημα στὴν ζωὴ καὶ τὸ Ἔργο ἑνὸς Ἀνθρώπου. Διὰ τῆς ἀόκνου κοινωνικῆς, πολιτικῆς, διπλωματικῆς καὶ ἀκαδημαϊκῆς του δράσεως ἀνέδειξε εἰς βάθος μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπειλὲς -ἂν ὄχι τὴν μεγαλύτερη- στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἀνθρωπότητος.
 
Ἀνέδειξε τὴν σπουδαιότητα τῆς μελέτης καὶ τῆς εἰς βάθος γνώσεως τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς δομῆς τῆς γείτονος καλῶντας τὶς ἑπόμενες γενεὲς πολιτικῶν, ἱστορικῶν, διπλωματῶν καὶ ἐν τέλει πολιτῶν νὰ ἐντρυφήσουν στὸν τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι καὶ τοῦ πράττειν τῆς γείτονος. Νὰ γνωρίσουν δηλαδὴ τὴν πολιτική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ δομὴ καὶ ἱστορία τῆς Τουρκίας, προκειμένου νὰ ἀντιληφθοῦν ποιὰ εἶναι τὰ οὐσιώδη στὴν πολιτικὴ πραγματικότητα, ἱστορικότητα ἀλλὰ καὶ στὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.
 
Τὸ στίγμα τῆς θέσεώς του σφραγῖδα τῆς γνησιότητος, δηλαδὴ τῆς διαχρονικότητος τοῦ Λόγου του.
 
"(..)Ὁ συμβιβασμὸς εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς Ἁλώσεως καὶ ὡς συμβιβασμός, τὸ πνεῦμα τῆς Ἁλώσεως, ἐμφανίζεται στὶς μέρες μας ὡς ἑλληνοτουρκικὴ προσέγγιση. Στὴν πρόκληση αὐτὴ ἐμεῖς ἀρνούμαστε νὰ ὑποκύψουμε καὶ θὰ μαχόμαστε ὅλη μας τὴν ζωή, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, ἔχοντας ὡς ὑπόδειγμα, ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση, τὴν ἡρωϊκὴ μορφὴ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ὁ ὁποῖος ζεῖ καὶ θὰ ζεῖ σὲ ὅσους εἶναι Ἑλληνόψυχοι καὶ Ἔμψυχοι".
 
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
 
Ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς ἦταν Διδάσκαλος τοῦ Γένους. Διαμορφωτὴς συνειδήσεων. Κοινωνῶντας προσωπικὰ βιώματα, γνήσια Γνώση καὶ πρωτίστως τὸ Πνεῦμα τῆς Αἰωνίου Ἑλλάδος, κατάφερε νὰ ἐνεργοποιήσει -καὶ ἀκόμη ἐνεργοποιεῖ- ἐκείνη τὴν Μαγιὰ γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ὁ Μακρυγιάννης.
Ὁ Ἄνθρωπος ἦταν ἀνώτερος ἀπό τὸ Ἔργο του. 
 
Ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς ὑπῆρξε ἕνας λόγιος, μία πνευματική καὶ κοινωνική μορφή, ποὺ διέθεσε τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων. Ἦταν μία ἐξαιρετική προσωπικότητα καί φυσιογνωμία του Ἑλληνισμοῦ. 
 
Ὁ Διδάσκαλος Νεοκλῆς Σαρρῆς ἔφυγε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο πρὶν ἀπὸ δέκα ἔτη, ἀφήνοντας πίσω του παρακαταθήκη Ἐθνική. Ἀνεκτίμητη.
 
Ἡ ἀπώλειά του ἦταν δεινὴ στὴν συνείδηση ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τὸν γνώρισαν ἐπὶ τὸ ἔργον ζῶντα, τὸν παρακολούθησαν ἀκάματο, ἐργάτη μὲ νοῦ διαυγέστατο, μὲ ὑποδειγματικὰ χαρίσματα γνώσεως καὶ ζήλου. Ὅσοι τὸν γνωρίσαμε τὸν ἐκτιμήσαμε καὶ τὸν ἀγαπήσαμε. Καὶ σήμερα, περισσότερο ἀπὸ ποτέ, συναισθανόμεθα τὸ δυσαναπλήρωτο κενὸ ποὺ καταλείπει ὁ θάνατός του.
 
Ἡ ἀπώλειά του δὲν ἔθλιψε μόνον ἐκείνους ποὺ τὸν γνώριζαν καὶ τὸν ἀγάπησαν γιὰ τὴν εὐγένεια καὶ ἀξιοπρέπεια ποὺ διακρίνουν τὸν ἀληθινὸ εὐπατρίδη. Δὲν ἔθλιψε μόνον τοὺς φίλους τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Φιλοσοφίας ποὺ διέκριναν σὲ ἐκεῖνον σπάνια προτερήματα. Ἔθλιψε ἰδιαιτέρως ὅσους παρακολουθοῦσαν τὸ Ἔργο, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωσή του στὴν προστασία καὶ διατήρηση τῆς Ἱστορικῆς Μνήμης, τῆς ταυτότητος καὶ τῆς Συλλογικῆς μας Συνείδησης.
 
Φρονῶ ὅτι σήμερα δὲν διερμηνεύω μόνο τὰ συναισθήματα τῶν συγγενῶν, φίλων, συναδέλφων καὶ μαθητῶν του. Θὰ τὸν θυμόμαστε νὰ ἐκπληρώνει μὲ πάθος τὴν ἀποστολή του. Πάντοτε γνώστης, πρόθυμος καὶ εὐπροσήγορος.
 
Ἄς εἶναι ὑπογραμμὸς στοὺς νεώτερους ὁ βίος τοῦ Νεοκλῆ Σαρρῆ καὶ ἀνέσπερος ἡ σεβάσμια μορφή του στὴν Μνήμη τοῦ Γένους. 
 
Αἰωνία του ἡ Μνήμη.
 
[Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα Δημοκρατία, ΑΡ.ΦΥΛ. 3.219, σ.10]


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters