Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ!


Σιωπή γιά τίς ὑπερπτήσεις ἄνω τῶν 6 μιλίων – Ἀποστάσεις καί γιά τά χωρικά ὕδατα.

ΗΝΩΧΛΗΣΕ ἀρκετούς παραδοσιακούς φίλους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀκόμη καί καλόπιστους ἀναγνῶστες μας ἡ ἀποκάλυψις τοῦ περασμένου Σαββάτου ὅτι καί μέ Προεδρία Μπάιντεν ἡ ὑπερδύναμις θά παραμείνει κατά βάσιν φιλότουρκος. Λόγω τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων της βεβαίως καί ὄχι ἀπό ἀντιπάθεια πρός ἡμᾶς. Μέ λύπη διαπιστώνουμε ὅμως ὅτι καί οἱ νεώτερες ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες τίθενται ὑπ’ ὄψιν μας, ἐνισχύουν τήν πεποίθησή μας αὐτή. Καί τοῦτο διότι το State Department, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, ἡ ἀμερικανική γραφειοκρατία ὅπως τήν ἀποκαλοῦν οἱ γνῶστες, χαράσσει πολιτική ἀνεξαρτήτως τοῦ Προσώπου πού ἡγεῖται τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ ἀπάντησις πού ἔστειλε τήν περασμένη ἄνοιξη στό Κογκρέσσο γιά τόν ἀριθμό τῶν τουρκικῶν παραβιάσεων στό Αἰγαῖο καί παρέμεινε μυστική ἕως χθές, δείχνει πώς οὔτε ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἦτο τό πρόβλημά μας οὔτε ὁ νεοκλεγείς Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ –βάσει τῶν μέχρι στιγμῆς ἀποτελεσμάτων– θά εἶναι ἡ λύσις στό πρόβλημά μας. Τά πράγματα εἶναι περισσότερο περίπλοκα. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς συμμάχου χώρας στήν ἀπάντηση τῆς περασμένης ἀνοίξεως, ἡ ὁποία ἄγνωστο μέ ποῖα κριτήρια ἐδόθη στήν δημοσιότητα χθές καί ἀνηρτήθη ἀπό τό Κυπριακό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, δέν ἀναγνωρίζει ὡς ἐθνικό ἐναέριο χῶρο τήν ἀπόσταση μεταξύ 6-10 μιλίων στόν ἀέρα. Καί κατά τοῦτο δηλώνει πρός τό Κογκρέσσο τήν ἀδυναμία του νά ἐκφέρει γνώμη γιά τό πόσες παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ FIR ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι πιλότοι στό ἐπίμαχο διάστημα Ἰανουαρίου-Μαρτίου. Ἡ θέσις αὐτή συμπαρασύρει σέ ἀμφισβήτηση καί τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος νά ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατά της στά 12 μίλια.

Τό State Department ὡς ἄλλος Πόντιος Πιλᾶτος δηλώνει ὅτι «δέν ὑπάρχει ξεκάθαρη εἰκόνα γιά τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος». Τό γεγονός βεβαίως ὅτι ἡ Ἑλλάς ἤσκησε ἀκώλυτα χωρίς τουρκική ἀμφισβήτηση τό δικαίωμά της στήν χρήση τοῦ ἐναερίου χώρου ἀπό τό 1934 ἕως τό 1974, γεγονός πού δημιουργεῖ ἐθιμικό κανόνα δικαίου, εἶναι κάτι πού φαίνεται ὅτι διαλανθάνει τήν προσοχή τῆς ἀνακοινώσεως. Ἀσήμαντος λεπτομέρεια! Ὅπως διαλανθάνει τήν προσοχή καί τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάς θά μποροῦσε νά ταυτίσει ἐναέριο χῶρο καί χωρικά ὕδατα ἄν ἀσκοῦσε τό νόμιμο, βάσει διεθνοῦς δικαίου, δικαίωμά της γιά ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 10 μίλια. Εἶναι ἔτσι δέ διατυπωμένη ἡ ἀπάντησις τοῦ State Department πρός τό Κογκρέσσο ὥστε ἀμφισβητεῖ ἀκόμη καί τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 6 μίλια! Ἀναφέρει ὅτι «ἡ Ἑλλάδα διεκδικεῖ 6 ναυτικά μίλια στό Αἰγαῖο».

Ἡ ἔκθεσις αὐτή, ἐκτός ἀπό τήν ἄρνησή της νά ἀποδεχθεῖ ἑλληνικό ἐθνικό ἐναέριο χῶρο πέραν τῶν 6 ναυτικῶν μιλίων, κάνει κάτι ἀκόμη πιό ἐξοργιστικό: δέν καταγράφει οὔτε τίς ὑπερπτήσεις καί παραβιάσεις τουρκικῶν μαχητικῶν ἐπάνω ἀπό τά ἑλληνικά νησιά ἐντός τῶν 6 μιλίων! Παραβιάσεις πού γίνονται ἐπειδή οἱ Τοῦρκοι εἴτε θεωροῦν τά νησιά μή ἑλληνικά (Ἀγαθονήσι) εἴτε ἀποστρατιωτικοποιημένα (Ρόδος). Καί γι’ αὐτά σιωποῦν!

Ἀναλυτικῶς ἡ ἀπάντησις τοῦ State Department πρός τό Κογκρέσσο ἡ ὁποία παρέμεινε μυστική ἐπί μῆνες ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, ἔχει ὡς ἑξῆς:

1) Ἡ Ἑλλάδα διεκδικεῖ ἐναέριο χῶρο πού ἐπεκτείνεται ἕως καί 10 ναυτικά μίλια καί χωρικά ὕδατα μέχρι καί ἕξι ν.μ.. Μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο, ὁ ἐναέριος χῶρος μίας χώρας συμπίπτει μέ τά χωρικά της ὕδατα. Γι’ αὐτό οἱ ΗΠΑ ἀναγνωρίζουν ἐναέριο χῶρο μέχρι καί 6 ν.μ. σύμφωνα μέ τά χωρικά ὕδατα. Ἡ Ἑλλάδα καί οἱ ΗΠΑ δέν ἔχουν τήν ἴδια ἄποψη γιά τήν ἔκταση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου.

2) Παρόλο πού ἡ Ἑλλάδα διεκδικεῖ μέχρι καί 6 ν.μ. χωρικά ὕδατα στό Αἰγαῖο, ἡ χώρα καί οἱ γείτονές της δέν ἔχουν συμφωνήσει σέ συνοριακή ὁριοθέτηση σέ ἐκεῖνες τίς περιοχές ὅπου ἀλληλοεπικαλύπτονται τά νόμιμα θαλάσσια δικαιώματά τους. Ἡ ἀπουσία μιᾶς τέτοιας ὁριοθέτησης σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει μιά ξεκάθαρη εἰκόνα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἔκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Ἑλλάδας καί τόν ἀντίστοιχο ἐναέριο χῶρο στίς περιοχές αὐτές, καθιστώντας ἀδύνατη ὁποιαδήποτε ἀξιολόγηση τῶν συνολικῶν παραβιάσεων.

Οἱ ΗΠΑ παροτρύνουν τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία νά ἐπιλύσουν τά ἐκκρεμῆ διμερῆ ζητήματα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά θαλάσσια σύνορά τους μέ εἰρηνικό τρόπο καί μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο.

Ἡ ἐν λόγω ἔκθεσις προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τῶν Ἀθηνῶν. «Τά ὅρια τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ὅπως καί τά θαλάσσια σύνορα μεταξύ τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Τουρκίας, εἶναι ξεκάθαρα καθορισμένα ἐδῶ καί χρόνια, στή βάση τοῦ συμβατικοῦ καί τοῦ ἐθιμικοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί δέν τυγχάνουν οὐδεμίας ἀμφισβήτησης» ἐπισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Ἡ Ἑλλάς, ὡς διάδοχο κράτος, βάσει τῆς Συνθήκης τῶν Παρισίων τοῦ 1947, ἀπέκτησε τήν κυριαρχία ἐπί τῶν Δωδεκανήσων χωρίς καμμία ἀλλαγή στά θαλάσσια σύνορα, ὅπως αὐτά εἶχαν συμφωνηθεῖ μεταξύ Ἰταλίας καί Τουρκίας.

Ἀναφορικῶς μέ τά θαλάσσια σύνορα στήν Θράκη (μέχρι τό σημεῖο σέ ἀπόσταση τριῶν ναυτικῶν μιλίων ἀπό τό Δέλτα τοῦ Ἕβρου), ὑπογραμμίζουν πώς αὐτά ὁρίσθηκαν ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καί τό Πρωτόκολλο τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 1926.

Τέλος, σχετικῶς μέ τά θαλάσσια σύνορα μεταξύ τῶν ἀνωτέρω δύο περιοχῶν (ἀπό Θράκη ἕως Δωδεκάνησα), ὅπου τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας τέμνονται, ἐπισημαίνουν ὅτι τά θαλάσσια σύνορα ἀκολουθοῦν τήν μέση γραμμή μεταξύ τῶν ἑλληνικῶν νήσων καί νησίδων καί τῶν ἀπέναντι τουρκικῶν ἀκτῶν. Οἱ ἴδιες διπλωματικές πηγές σημειώνουν ὅτι τά ἐξωτερικά σύνορα τῆς Ἑλλάδος, συμπεριλαμβανομένων τῶν χωρικῶν ὑδάτων της, τά ὁποῖα ἔχουν ἀποτυπωθεῖ ἐπανειλημμένως, ἀποτελοῦν ταυτόχρονα καί ἐξωτερικά σύνορα τῆς ΕΕ».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν οἱ ἐλπίδες μας, ὅτι μπορεῖ νά εὑρεθεῖ μέσω τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου λύσις πού νά εὐνοεῖ ἀπολύτως τά ἑλληνικά συμφέροντα, πρέπει νά θεωροῦνται φροῦδες. Τό πανίσχυρο Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει ἤδη δρομολογήσει τίς ἐξελίξεις. Ὁ νέος Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ὅποιος καί ἄν εἶναι αὐτός, ἁπλῶς θά τίς ἐπικυρώσει.

 

https://www.estianews.gr/kentriko-thema/gkriza-zoni-gia-tis-ipa-o-ethnikos-enaerios-choros-mas/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters