Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ «ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ» Η ΑΡΠΑΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΚΛΙΜΑ ἐντάσεως στήν ἀνατολική Μεσόγειο καί τήν Κύπρο καλλιεργεῖ ἡ Τουρκία, λίγα εἰκοσιτετράωρα μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ πάστορος Ἄντριου Μπράνσον καί λίγες ὧρες μετά τήν ἀνάληψη τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν προσωπικῶς ἀπό τόν Ἀλέξη Τσίπρα. Τίς τουρκικές προθέσεις εἶχαμε προβλέψει  προβάλλοντας τίς κινήσεις τοῦ πλωτοῦ γεωτρυπάνου «Πορθητής» (Fatih) πού ἀποσκοποῦν στήν διχοτόμηση τῆς ΑΟΖ Ἑλλάδος καί Κύπρου στήν περιοχή Καστελορρίζου. Ἐν τέλει, τῶν γεωτρήσεων τοῦ «Πορθητῆ» –ἡ πραγματοποίησις τῶν ὁποίων προσκρούει σέ πληθώρα τεχνικῶν προβλημάτων– προηγεῖται ἡ ἔξοδος τοῦ ἐρευνητικοῦ «Μπαρμπαρός» τό ὁποῖο κινεῖται πρός τό σημεῖο στό ὁποῖο ἡ ὑφαλοκρηπίς καί τό FIR Ἀθηνῶν συναντοῦν τήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου καί τό FIR Λευκωσίας. Σταθερός στόχος τῶν Τούρκων ἡ ἀμφισβήτησις τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας καί ἡ ἁρπαγή τοῦ ἐθνικοῦ ὑποθαλασσίου πλούτου.
Ἡ ἑλληνική πλευρά ἔχοντας ἐγκαίρως διαβλέψει τά ἄμεσα σχέδια τῶν Τούρκων ἔδωσε ἐντολή στήν φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκᾶς» νά πλεύσει στήν περιοχή, καί ἐγκαίρως τό πλοῖο εἶχε λάβει θέση στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στήν εὐρύτερη περιοχή εὑρίσκεται καί ἡ φρεγάτα «Λῆμνος», ἡ ὁποία μετέχει στήν ναυτική δύναμη τοῦ ΟΗΕ στήν περιοχή (UNIFIL). Ἡ κατάστασις δέν ἦταν ἀκριβῶς αὐτό πού περίμεναν οἱ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν καλλιεργώντας μία εἰκόνα κλίματος ἐντάσεως, τό ὁποῖο προφανῶς δέν ἦσαν εἰς θέσιν νά ἐπιβάλουν στήν ἐπίμαχη περιοχή. Ἔτσι ὁ τουρκικός τύπος μέ προεξάρχουσα τήν κυβερνητική «Γενί Σαφάκ» προανήγγειλε «μεγάλη κρίση» μέ τήν Ἑλλάδα, τήν ὁποία κατηγορεῖ γιά παρενόχληση τοῦ ἐρευνητικοῦ «Μπαρμπαρός». Συγκεκριμένως, ἀνέφεραν ὅτι τό ἑλληνικό πλοῖο παρεμπόδισε τό «Μπαρμπαρός» νά πραγματοποιήσει σεισμικές ἔρευνες καί προανήγγειλαν ἀνταλλαγή διπλωματικῶν διαβημάτων σχετικῶς πρός τήν κατάσταση. Ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι τό «Μπαρμπαρός» ἐτηρήθη σέ ἀπόσταση ἐκτός ὀπτικῆς ἐπαφῆς ἀπό τόν «Νικηφόρο Φωκᾶ» χωρίς νά ἀντιδράσει σέ κλήσεις πού ἐδέχθη, διά τῶν ὁποίων τοῦ ἐπεσημαίνετο ὅτι εὑρίσκεται σέ ὕδατα στά ὁποῖα ἡ Τουρκία δέν ἔχει δικαιοδοσία. Ὑπενθυμίζεται ὅτι εἶχε προηγηθεῖ κήρυξις NAVTEX στήν περιοχή ἀπό τήν Ἄγκυρα. Ἡ ἐνέργεια αὐτή εἶχε ἀπορριφθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ ὁποία προέβη στό ἀπαραίτητο διάβημα πρός τήν Τουρκία. Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀνέφερε συγκεκριμένως:
«Τήν Τρίτη 16 Ὀκτωβρίου ἀναγγέλθηκε μέ Navtex ἀπό τόν τουρκικό σταθμό Ἀττάλειας ὅτι τό πλοῖο Μπαρμπαρός πρόκειται νά πραγματοποιήσει σεισμικές ἔρευνες σέ τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας. Ἡ νέα αὐτή τουρκική πρόκληση δείχνει ὅτι ἡ Τουρκία συνεχίζει δράσεις πού προκαλοῦν ἔνταση στό Αἰγαῖο καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὑπενθυμίζεται συναφῶς ὅτι γιά τή διενέργεια ἀνάλογων ἐρευνῶν στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπίδα ἀπαιτεῖται ἄδεια ἀπό τίς ἁρμόδιες ἑλληνικές ἀρχές. Ἐπιπλέον, ἡ εὐθύνη ἔκδοσης τῆς σχετικῆς Navtex ἀνήκει στήν ἁρμοδιότητα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Στήν προκειμένη περίπτωση, δέν τηρήθηκαν γιά μία εἰσέτι φορά ἀπό τουρκικῆς πλευρᾶς οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό διεθνές δίκαιο διαδικασίες καί οἱ διεθνεῖς κανόνες, γεγονός τό ὁποῖο ἡ ἑλληνική πλευρά ἐπισημαίνει μετ’ ἐπιτάσεως σέ ἔντονο διάβημα τό ὁποῖο γίνεται κατά παγία πρακτική ἔναντι τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν».
Ἡ Ἄγκυρα ἀπήντησε ὑποστηρίζοντας τά ἀκόλουθα: «Τό Barbaros Hayreddin Pasa ξεκίνησε νέα σεισμική ἔρευνα τό πρωί (18 Ὀκτωβρίου) στά Μεσογειακά μας παράλια, στήν Μεσόγειο Θάλασσα.
Τό δελτίο Τύπου πού ἐξέδωσε τό ἑλληνικό ΥΠΕΞ χθές εἶναι ἀπολύτως ἀνυπόστατο βάσει τοῦ διεθνοῦς νόμου. Ἡ ἐπιμονή τῆς Ἑλλάδος σέ μή ρεαλιστικές κατηγορίες δέν θά καταλήξει σέ κανένα ἄλλο κακό ἀπό τό νά ζημιώσει τίς διμερεῖς σχέσεις καί τήν σταθερότητα τῆς περιοχῆς.
Βασισμένη στό διεθνές δίκαιο ἡ Τουρκία θά συνεχίσει νά ἀσκεῖ τά κυριαρχικά δικαιώματα καί τίς ἐξουσίες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἠπειρωτική μας ὑφαλοκρηπίδα. Στό πλαίσιο αὐτό σᾶς συμβουλεύουμε νά παραμείνετε μακρυά ἀπό τίς συμπεριφορές πού μπορεῖ νά προκαλέσουν κλιμάκωση στήν περιοχή».
Ὑποστηρικτικά πρός τήν ἀνωτέρω ἀνακοίνωση ὑπῆρξαν δημοσιεύματα τά ὁποῖα κατηγοροῦν τήν Ἑλλάδα ὅτι «θέλει νά ἐγκλωβίσει τήν Τουρκία στήν ἀνατολική Μεσόγειο, σέ μία ΑΟΖ μόλις 41 χιλιάδων τετραγωνικῶν χιλιομέτρων». Ἀνέφεραν ἀκόμη ὅτι ἡ Ἑλλάς «κατακτώντας τήν Μεσόγειο προέβη σέ βήματα πού θά προκαλέσουν μεγάλη κρίση μεταξύ τῶν δύο χωρῶν». Ταυτοχρόνως τά δημοσιεύματα ἀνήγγελλαν καί κινήσεις πολεμικῶν πλοίων καί ὑποβρυχίων γιά συνοδεία τοῦ «Μπαρμπαρός». Ἐν ἀναμονῆ περαιτέρω ἐξελίξεων ἐπιβεβαιώνεται ὅτι σαφής πρόθεσις τῆς Ἀγκύρας εἶναι νά ἐπιβάλει τήν δική της ἀνάγνωση τοῦ «διεθνοῦς δικαίου» καί νά φέρει τήν Ἑλλάδα σέ διαπραγματεύσεις. Στόχος της πάντα ἡ ἀνατροπή κυριαρχικῶν δικαιωμάτων καί ἡ ἁρπαγή τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου.


ΕΣΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters