Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ : Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πάντα σ' εποχές εθνικών κρίσεων, τό Έθνος τρέφεται ασυναίσθητα πρός τόν εαυτό του, πρός τίς ανεξάντλητες προγονικές ρίζες κι αναζητά εκεί τή δύναμη γιά τήν παραπέρα πόρεια του. Απ’ αυτή τηv πλευρά πρέπει νά εξετασθεί καί ή προθυμία μέ τήν οποία τά λογοτεχνικά καί πνευματικά σωματεία της χώρας έπεκρότησαν τήν πρωτοβουλία τής Πανελληνίου Ενώσεως Αγωνιζομένων Νέων (Π.Ε. Α.Ν.) για  τον εορτασμό του 1964 σάν «Έτους Περικλή Γιαννόπουλου». Γιατί σήμερα, που τά διεθνιστικά κηρύγματα καί «ρεύματα» απειλούν τήν εθνική μας υπόσταση, μόνο ή επιστροφή στίς εθνικές μας πηγές καί μάλιστα μέ τρόπο έντονο, σάν αυτόν που διδάσκει ο Γιαννόπουλος, μπορεί νά σώσει τό γένος των Ελλήνων άπ' τόν καταστρο­φικό δρόμο των «υπερεθνικών ενοτήτων» και νά τό καταστήσει καί πάλι άξιο της ίερής του αποστολής.  Ό Εθνικισμός που κήρυκας του έγινε ό Περικλής Γιαννόπουλος καί πού τή φλόγα του φούντωσε στά στήθη τόσων φωτισμένων πνευμά­των πού κινήθηκαν γύρω του καί σύμφωνα μέ τά διδάγματα του (Αγγ. Σικελιανός, Αγγ. Χατζημι­χάλη, Δημ. Πικιώνης, Ι. Δραγούμης, Μυρτιώτισσα κ.ά.) ήτανε κάτι τό τέλεια διάφορο όχι μόνο από τόν μέχρι τότε μά καί άπό τόν σήμερα εννοούμενο. Ήταν ό "Ελληνικός Εθνικισμός, τά πλαίσια τοΰ οποίου αυτός ξανατοποθέτησε στή σωστή του βάση. Γιατί, μέ τό νά καθορίσει σάν αποκλειστικό σκοπό του "Έλληνα τόν Εξανθρωπισμό τής Οικου­μένης, απέδειξε ότι μόνο ό Εθνικισμός τών Ελλή­νων είναι σωστός αφού αποβλέπει στό Πανανθρώ­πινο καλό καί γιά τούτο καί ή εξαρσή του ανα­γκαία. Αποδεικνύοντας συνάμα καί τήν ιστορική μας συνέχεια μέσ' άπ’ τά βάθη τών αιώνων, έδωσε μαζί μέ τήν όρθή ερμηνεία της καί τήν αναγνώριση τής μοναδικότητας τής Ελληνικής φύσης στην κατασκευή Ανθρώπων, δηλαδή ανωτέρων πνευμα­τικών ατόμων, που'χουν σάν προορισμό τό ξάπλωμα τής αληθινής γνώσης, του Φωτός σ' όλη τή γη. Μέ τήν προσφορά του αυτή διέστειλε τήν έννοια του Ελληνικού Εθνικισμού άπ' τόν σωβινισμό, ο όποιος ταυτίσθηκε πιά μέ τόν Εθνικισμό των άλ­λων λαών, πού τό φούντωμα καί ή διατήρηση του απαιτούν μόνο αίμα μαζί μέ τήν καταστροφή καί τόν αφανισμό τών τρίτων.
Ένώ αντίθετα ό Ελλη­νικός "Εθνικισμός έχοντας σάν σκοπό τήν πνευμα­τική αναγέννηση τοϋ "Ελληνα καί προορισμό τή μεταβολή του σέ φωτιστή καί δάσκαλο τοΰ κόσμου όλου, είναι ό σωστός, ευεργετικός καί γιά τούτο επιθυμητός άπ' όλους τούς λαούς, αυτός πού τήν έξαρση του αποζητά όλη ή ταλαιπωρημένη ανθρω­πότητα.
Τόν Γιαννόπουλο, πάν' άπ' όλα τόν χαρα­κτηρίζει ή πίστη του στό νέο ελληνικό πολιτισμό πού αυτός οραματίσθηκε καί πού στόν ερχομό του απέβλεπε καί πίστευε ακράδαντα. Τό έργο του έχει σάν αφετηρία του τόν Ελληνισμό καί περνώντας όλες τίς εκδηλώσεις τής ζωής μας μέσ' άπ' αυτό τό έξαγνιστικό καμίνι καταλήγει καί πάλι σ' αυτόν. Μελέτησε όχι μόνο τά Ελληνικά κείμενα μά καί κάθε τι τo Ελληνικό, άπό τή φύση μέχρι  και το τελευταίο αντικείμενο. Μεγαλοιδεάτης άπό φυσι­κού του, μέ ακλόνητη πίστη στην αξία καί τή δύνα­μη της Ελληνικής φυλής, συνέλαβε τό δράμα του νέου Ελληνικοί» πολιτισμού καί έβαλε τά θεμέλια του τόσο γερά καί βαθειά ώστε νά μπορέσει αυτός νά πυργωθεί ψηλότερα και άπό τόν αρχαίο, απ’ τόν οποίο γύρευε νά παραδειγματίσει την φυλή, άλλ' όχι καί νά τήν επιστρέψει σ' αυτόν. Λάτρης κάθε ελληνικού είδε τήν καταστροφική ευρωπαϊκή επιρροή καί έκανε σημαία του τόν αγώνα γιά τήν αποτίναξη της. Ή πίστη στις ιδέες του, του είχε επιτρέψει νά δει αυτό πού μόλις σήμερα άρχισε δειλά καί όχι ξεκαθαρισμένα νά παραδέχεται ή επιστήμη, τήν αύτοχθονία δηλαδή των Ελλήνων καί νά προχωρήσει ακόμη πιό πέρα καί νά βροντο­φωνάξει, πρώτος αυτός, τήν πνευματική, λόγω φύσεως, υπεροχή τους άπ’ όλους τούς άλλους λαούς. Όνομάζει τούς "Ελληνες πνευματική αρι­στοκρατία καί άνθρωποποιούς ολόκληρης τής Oικουμένης καί καθιστά υπεύθυνο γιά τήν κατάντια του όλο τόν Ελληνικό λαό καί όχι μόνο τήν ηγεσία του, ζητώντας τήν πραγματοποίηση βαθειάς Πνευ­ματικής Επανάστασης σάν τή μόνη λύση που μπορεί νά ξαναβάλει τό Γένος τών Ελλήνων στό σωστό του δρόμο.
Σέ εποχή εθνικής καταπτώσεως μένοντας μόνος καί αδιάφορος αυτός, πάλεψε γιά τή μετά­δοση τών Ιδεών του καί όρθωσε τό αδαμάντινο ύψος τοΰ έργου του ανάμεσα άπ' τίς μικρότητες της εποχής του καί όλων των κατοπινών, δημιουρ­γώντας μέ τά χέρια εκείνων πού μπόρεσαν νά τόν αφομοιώσουν. Μέ γλώσσα μαστίγιο καί ύψος έξουσιαστού, που τή δύναμη του αντλούσε μέσ’ άπ' τήν πίκρα γιά τό χαμοκύλισμα τής φυλής, καί των ιδανικών της, χτύπησε τήν πνευματική κατάπτωση, τόν γραικυλισμό, τήν ξενομανία καί κάθε πυρούσα εθνική πληγή, χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό.
Χω­ρίς νά παρατάσσει ξένες χρονολογίες, βιβλιογραφία ή ξένες γνώμες, έκανε καί εξέθεσε τή σύνθεση τής Ελληνιστικής του αντιλήψεως μέ τρόπο καθαρά επιστημονικό. Στόν ολέθριο διεθνισμό αντέταξε τόν Εθνισμό καί καθορίζοντας τόν εκπολιτιστικό καί έξανθρωπιστικό ρόλο του Ελληνικού "Εθνικισμού, άφησε κάπου νά φανεί καί ή πίστη του στην αξία τής Κοινότητας, τής Ελληνικής Κοινότητος, γιά τή δημιουργία του Ελληνικοί θαύματος.
Απόλυτος σέ όλα του σάν τέλειος Έλληνας, έφυγε άπ' τή ζωή Όταν είδε πώς δέν είχε έλθει ή στιγμή γιά νά δεχθεί τό Έθνος τό κήρυγμα του καί νά τό μεταβάλλει σέ βίωμα. Φεύγοντας όμως άφησε πίσω του πολύτιμο υλικό, δοσμένο ήδη καί πάν άπ' όλα τή σωστή τοποθέτηση του Ελληνικού Εθνικι­σμού καθιστώντας τον έτσι απαραίτητο γιά ολά­κερη τήν οικουμένη. Ή ζωή του, τό έργο του καί ό τρόπος πού έφυγε συμβάλλανε στό νά παραμείνει σάν ό μεγάλος παραξηγημένος καί αγνοημένος μαζί όλων των εποχών, άν καί ήταν ό μεγαλύτερος προφητικός, πολιτικός καί αναγεννητικός εγκέ­φαλος πού γέννησε ή νεώτερη Ελλάδα, απαλλαγμέ­νος άπ' όλα τά καταστροφικά ελαττώματα τού Έλληνα.


ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters