Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ

Του Μάνου Χατζηδάκη

Στίς 6 Ἀπριλίου 1941, ὥρα 5:45 π.μ. ὁ Γερμανός πρέσβυς πρίγκηψ φόν Ἔρμπαχ ἐπέδιδε στόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος Αλ. Κοριζῆ, τελεσίγραφο τῆς Γερμανίας, τό ὁποῖο ἐνημέρωνε ὅτι γερμανικά στρατεύματα, εἰσέβαλλαν στήν Ἑλλάδα.
Ἀκριβῶς τήν 5:15 πρωϊνή ὥρα, ὁ Γερμανικός Στρατός ἄρχιζε τήν ἐπίθεσί του πρός τό Μπέλες, μεταξύ Τριεθνοῦς καί Ποποτλίβιτσας. Μισή ὥρα μετά, ἡ ἐπίθεσις εἶχε γενικευθῆ σέ ὅλο τό μέτωπο μέχρι Κομοτηνῆς.
Τό φυλάκιο 162 κράτησε τούς εἰσβολεῖς μέχρι τό μεσημέρι καί ἀφοῦ ἔπεσαν ὅλοι οἱ ἄνδρες του μέχρις ἑνός. Τό πολυβολεῖο Π9 κράτησε ὥς τό βράδυ ἐξαντλῶντας ὅλα του τά πυρομαχικά. Ὅταν στό τέλος ὑπέκυψε, ὁ Γερμανός διοικητής συνεχάρη τόν πολυβολάρχη Λοχία Ἴντζο καί κατόπιν διέταξε νά τόν τυφεκίσουν!.
Τά ὀχυρά Ἰστίμπεη καί Κελκάγια, δέχθηκαν ἀνηλεές σφυροκόπημα ἀπό πυροβόλα εὐθυτενοῦς τροχιᾶς καί ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις Πεζικοῦ. Οἱ ὑπερασπιστές τους συνέτριβαν ἕνα πρός ἕνα τά κύματα τοῦ ἐχθροῦ.
Τά ὀχυρά Ροῦπελ, Παλιουριῶνες καί Καρατᾶς βλήθηκαν ἀπό 82 (!) γερμανικές Πυροβολαρχίες καί 120 ἀεροπλάνα Στοῦκας. Κατόπιν ἀπό ἅρματα μάχης καί ἔπειτα ἀπό μοτοσυκλετιστές καί ἀτελείωτο Πεζικό. Παράλληλα προσπαθοῦσαν νά περικυκλώσουν τό Ροῦπελ μέ φουσκωτά σκάφη, ἀπό τόν Στρυμώνα.
Τά ἴδια συνέβαιναν στά ὀχυρά Περιθώρι, Λίσσε, Ἐχίνος Νυμφαῖα! Τό τελευταῖο, οἱ Γερμανοί κατάφεραν νά τό παρακάμψουν καί νά εἰσέλθουν στήν Κομοτηνή.
Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τελείωνε χωρίς νά ἔχη πέση οὔτε ἕνα Ὀχυρό τῆς γραμμῆς “Μεταξά”!...
Στίς 7 Ἀπριλίου 1941 ξημέρωνε ἡ δεύτερη ἡμέρα τῆς μάχης τῶν Ὀχυρῶν.
Ἡ σύμπτυξις τῆς XVIII Μεραρχίας, ὀφειλόταν στήν γιουγκοσλαυϊκή ὑποχώρησι καί ἄφησε ἀκάλυπτα τά ὀχυρά τοῦ τομέως. Τό ὀχυρό Κελκάγια παραδόθηκε στίς 11:30 μετά ἀπό ἐπίθεσι μέ ἀσφυξιογόνα ἀέρια. Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τό ὀχυρό Ἰστίμπεη στίς 16:00 ἐνῶ τό Ἁρπαλούκι ἀντιστάθηκε μέχρι τίς 15:30. Τό ὀχυρό Ποποτλίβιτσα ὅμως συνέχιζε νά μάχεται μέ κατεστραμμένα ὅλα τά ὀχυρωματικά του ἔργα!
Στήν Θράκη τό ὀχυρό Νυμφαῖα ἀμύνθηκε μέ μεγαλειῶδες πεῖσμα μέχρι τό βράδυ. Στό τέλος δέχθηκε ἐπίθεσι μέ καπνογόνα καί φλογοβόλα καί παραδόθηκε τά μεσάνυκτα. Τό ὀχυρό Ἐχίνος ὅμως συνέτριψε κάθε ἐχθρική ἀπόπειρα.
Μεγαλειώδης μάχη ἔγινε στό ὀχυρό Περιθώρι μέ τήν βοήθεια τοῦ ὀχυροῦ Λίσσε στά δεξιά του. Ἡ μάχη ἔφτασε μέχρι τίς ἐσωτερικές στοές τοῦ ὀχυροῦ, ὅπου κανένας Γερμανός δέν μπό¬ρεσε νά ἐξέλθη ζωντανός. Ἡ ἐπιφάνειά του ἀνακατελήφθη μέ θυελλώδη ἑλληνική ἀντεπίθεσι ἡ ὁποία ἀπέκρουσε καί συνδυασμό πεζικοῦ καί ἁρμάτων μάχης.
Τά ἴδια ἀκριβῶς συνέβαιναν καί στό θρυλικό ὀχυρό Ροῦπελ.
Στίς 8 Ἀπριλίου 1941, ἄρχιζε ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἀπίστευτης ἐκείνης μάχης.
Τό ὀχυρό Ἐχίνος περικυκλωμένο ἀναγκάθηκε νά παραδοθῆ στίς 15:00 τό ἀπόγευμα. Τά ὀχυρά Πυραμιδοειδές καί Λίσσε ὅμως εἶχαν καθηλώσει τούς Γερμανούς!
Στά ὀχυρά Ροῦπελ καί Περιθώρι οἱ Γερμανοί ἔριχναν ὅλο τό βάρος τους ἀλλά ἦσαν ἀπόρθητα! Στήν ἐπιφάνεια τοῦ τελευταίου διεξήχθη μάχη σῶμα μέ σῶμα καί οἱ Γερμανοί διασκορπίστηκαν.
Θυελλώδη μάχη ἔδινε καί τό ὀχυρό Παλιουριῶνες.
Ἐνῶ ὅμως τά ὀχυρά ἔδιναν αὐτόν τόν ὑπέροχο ἀγώνα, ἡ ἄμυνα τῆς Γιουγκοσλαυίας κατέρρευσε ἀφήνοντας ἀκάλυπτο τό ἀριστερό τῶν Ἑλλήνων!
Ὁ Δ/τής τοῦ Τ.Σ.Α.Μ. Κ. Μπακόπουλος, ἀποφάσισε τό βράδυ νά ζητήση συνθηκολόγησι γιά νά ἀποτρέψη τήν ὁλική αἰχμαλωσία τῆς στρατεύματός του.
Τό πρωί τῆς 9ης Ἀπριλίου 1941, οἱ Γερμανοί εἰσῆλθαν στήν Θεσσαλονίκη ἀπό τήν γιουγκοσλαυϊκή “κερκόπορτα”, παρα-κάμπτωντας τά ἀπόρθητα Ὀχυρά τῆς γραμμῆς “Μεταξᾶ”!
Παρ’ ὅλα αὐτά, τά Ὀχυρά συνέχισαν νά μάχονται!
Τά ὀχυρά Περιθώρι, Μάλιαγκα καί Παρταλούσκα ἐξαπέλυαν σφοδρή ἀντεπίθεσι ἀνατρέποντας τούς Γερμανούς καί συλλαμ¬βάνοντας αἰχμαλώτους!
Στά ὀχυρά Ροῦπελ καί Παλιουριῶνες, οἱ Γερμανοί ἀπηυδησμένοι ἀπέστειλαν κήρυκες μέ λευκή σημαία οἱ ὁποῖοι τούς ἀνε¬κοίνωσαν ὅτι εἶναι μάταιη ἡ συνέχισις τοῦ ἀγῶνος, ἀφοῦ εἶχε καταληφθῆ ἡ Θεσσαλονίκη. Θρυλική ἔμεινε ἡ ἀπάντησις τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ροῦπελ:
«Τά ὀχυρά δέν παραδίδονται, κατακτῶνται. Ἐλᾶτε νά τά πάρετε»!
Τελικά, στίς 14:00 τό μεσημέρι τῆς 9ης Ἀπριλίου 1941, ὑπεγράφη στό Γερμανικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης τό “Πρωτόκολλο Συνθηκολογήσεως” τοῦ Τ.Σ.Α.Μ. ἀπό τούς Στρατηγό Φάϊελ καί Στρατηγό Κ. Μπακόπουλο. Σέ αὐτό ἀναγνωριζόταν:
«Ἀναγνωρίζεται κατηγορηματικῶς ὅτι μέχρι τῆς ἐπιτεύξεως συμφωνίας διά τήν συνθηκολόγησιν, τά Ἑλληνικά βασιλικά στρατεύματα εἰς τήν Ἀνατολικήν Μακεδονίαν, ἐπολέμησαν μέ ἡρωϊσμόν ἐναντίον τῶν γενναίων Γερμανικῶν στρατευμάτων».
Ἡ παῦσις πυρός συνετελέσθη στίς 18:00 τό ἀπόγευμα.
Στίς 10 Ἀπριλίου 1941 τό πρωί ὁ Γερμανός ἀξιωματικός πού παρέλαβε τό ὀχυρό Ροῦπελ, συνεχάρη τόν διοικητή του καί διέταξε γερμανικό τμῆμα νά ἀπονείμη τιμές στήν ἀποχωροῦσα ἑλληνική φρουρά. Τήν ἴδια ὥρα ὁ Γερμανός συνταγματάρχης πού παρελάμβανε τό ὀχυρό Παλιουριῶνες, ἔσφιξε τό χέρι τοῦ διοικητοῦ του καί παρέταξε καί αὐτός τμῆμα, καλῶντας τόν Ἕλληνα διοικητή νά τό ἐπιθεωρήση τιμῆς ἕνεκεν!
Γιά τήν Μάχη τῶν Ὀχυρῶν, τό Στρατηγεῖο τοῦ Χίτλερ ἐξέδωσε στίς 11 Ἰουνίου 1941 τήν ἑξῆς ἀνακοίνωσι:
«Ἐκλεκτά Ἑλληνικά στρατεύματα ὑπερήσπισαν μέ ἐντελῶς ἐξαι-ρετικόν ἡρωϊσμόν τά ὀχυρά τῆς γραμμῆς Μεταξᾶ. Προε¬κλήθησαν οὕτω συγκρούσεις ἐξ ἐγγυτάτης ἀποστάσεως, τόσον πείσμονες καί ἔντονοι, ὅσον δέν εἶχον λάβει χώραν μέχρι τοῦδε εἰς κανέν ἄλλο πολεμικόν θέατρον».
Ὁ στρατηγός Πάουλ Χάουζερ σέ ἄρθρο μέ τίτλο: «Οἱ Ἀνδρεῖοι Ἕλληνες» ἔγραφε:
«Τά ἐπιτιθέμενα Συντάγματα, εἶχον ἤδη πείραν διασπάσεως ὀχυρωμένων γραμμῶν ἐκ προηγουμένων ἐκστρατειῶν εἰς τάς ὁποίας εἶχον λάβει μέρος. Οἱ Ἕλληνες ὅμως φρουροί τῶν ὀχυρῶν ἠμύνθησαν, παρά τά φλογοβόλα καί τάς χειροβομβίδας, μετά σκληροῦ φανατισμοῦ, ἀναλόγου τοῦ ὁποίου δέν εἶχον συναντήσει οἱ Γερμανοί στρατιῶται εἰς οὐδεμίαν τῶν προηγουμένων ἐκστρατειῶν των. Ἔφ΄ ὅσον καί ἕνας ἀκόμη στρατιώτης ἠδύνατο νά παραμείνη εἰς τό ὀχυρόν του, πυροβολοῦσε»!
Ἡ μαρτυρία τοῦ γνωστοῦ βρεταννοῦ στρατιωτικοῦ κριτικοῦ Strategicus στό ἔργο του: «Ἀπό τό Τομπρούκ εἰς τό Σμόλενκ» εἶναι ἐξ’ ἴσου χρήσιμη:
«Παρά τήν χρησιμοποίησιν ὅμως ὅλων τῶν νεωτέρων πολεμικῶν μέσων, οἱ Γερμανοί ἐλαχίστην μόνον ἐπιτυχίαν ἐσημείωσαν ἐπί τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους... Τά κύρια ὀχυρά τοῦ Ροῦπελ καί τά ἄλ¬λα, ἀπέκρουσαν τελείως τήν ἔφοδον τῶν Γερμανικῶν Μεραρ¬χιῶν, παρά τά ἀτελείωτα σμήνη τῶν ἀεροπλάνων καθέτου ἐφορμήσεως, τά ὁποῖα τήν ὑπεστήριζον. Διά μίαν ἀκόμη φοράν οἱ Ἕλληνες ἀπεδείχθησαν ἀντάξιοι τῆς φήμης των εἰς τάς συγκρούσεις αὐτάς. Μόνον εἰς τό Γιουγκοσλαυϊκόν μέτωπον ἐπῆλθεν ἡ διάσπασις».


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters