Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ «ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ»

Ἀποκαλύπτουμε τίς παγίδες τοῦ μνημονίου πού ὑπογράφεται – Τί λένε Μαξίμου – ΥΠΕΞ;
Η «ΕΣΤΙΑ» ἀνέδειξε πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα ἕνα κατά τήν κρίση της ἐξαιρετικῶς σοβαρό θέμα. Τήν συνεργασία τοῦ Ἑλληνικοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» μέ τήν τουρκική «Ἐρυθρά Ἡμισέληνο», μέ φόντο τήν ἀρνητική ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Καί μέ ἀναφορά σέ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου γιά διάφορα «ὡραῖα» πού συμβαίνουν στήν ὀργάνωση αὐτή. Θά ἀναμέναμε κάποια ἀπάντηση. Ὄχληση ἴσως. Ἀντ’ αὐτοῦ, ἐλάβαμε σιωπή. Σιωπή καί ἀπό τόν «Ἐρυθρό Σταυρό», σιωπή καί ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τό ὁποῖο στό παρελθόν κατά τήν διάρκεια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως (2012-2013) εἶχε θέσει βέτο σέ προηγούμενες ἡγεσίες τῆς ὀργανώσεως νά λάβουν ὡς δωρεές γιά ἀνήμπορους πολῖτες δέματα μέ τά διακριτικά τῆς «Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου». Ὁ προπαγανδιστικός σκοπός τῆς ἀποστολῆς ἦταν βεβαίως προφανής: ἡ Τουρκική Δημοκρατία βοηθᾶ τούς φτωχούς καί πεινασμένους Ἕλληνες μέσα στήν κρίση. («Ὄχι» εἶπε καί ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογάν στήν ἑλληνική ἀποστολή βοηθείας γιά τόν πρόσφατο σεισμό στήν Τουρκία.)
Οἱ σιωπές, ὅμως, πάντα κρύβουν κάτι. Γι’ αὐτό καί σήμερα πού ὑπογράφεται τό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» καί «Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου» στήν Ἀθήνα, ἐμεῖς ἐπανερχόμεθα ἀποκαλύπτοντες ὅλα τά σημεῖα παγίδες τοῦ μνημονίου. Κίνητρό μας εἶναι ἕνα καί μόνο: ἡ πατρίς. Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ τούς γείτονες Τούρκους. Ὄχι μέ Σουηδούς καί Βέλγους. Προέχει ἡ Ἑλλάς. Καί αὐτά πού διαβάζουμε πίσω ἀπό τίς γραμμές τοῦ μνημονίου συνεργασίας μᾶς ἀνησυχοῦν. Μᾶς ἀνησυχοῦν, διότι προσωπικό τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου θά ἀποσπασθεῖ στόν «Ἐρυθρό Σταυρό» (καί τοὔμπαλιν.) Μᾶς ἀνησυχεῖ, γιατί ἡ συνεργασία ἀφορᾶ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ πρόβλεψις γιά «κοινή συγκέντρωση κεφαλαίων». Μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ ὑπογραφή συνεργασίας «χωρίς περιορισμούς». Μᾶς ἀνησυχεῖ ὅτι ἡ συνεργασία θά ἐπικεντρωθεῖ καί στό μεταναστευτικό στά νησιά τοῦ Αἰγαίου μέ πρόσχημα τήν «εὐαλωτότητα». Δέν εἶναι ἀστεῖα ὅλα αὐτά. Ὁ δρόμος πρός τήν κόλαση εἶναι στρωμένος μέ καλές προθέσεις. Ἐδῶ εἴμεθα νά ἀκούσουμε τίς ἐξηγήσεις τῆς ἡγεσίας τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» –ἄν ὑπάρχουν, ἀλλά ὅσα ἀναγράφονται στό πρός ὑπογραφή μνημόνιο μέ τήν «Τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνο» εἶναι ἀνησυχητικά.
Κωδικοποιοῦμε: Στήν παράγραφο 3.1 τοῦ μνημονίου μέ τίτλο «Ὅροι καί Πεδίο ἐφαρμογῆς τῆς Συμφωνίας» ἀναφέρεται ὅτι αὐτή ἰσχύει «σέ ὅλες τίς περιοχές καί τοποθεσίες στίς ὁποῖες ἕνα ἀπό τά μέρη λειτουργεῖ ἤ θά λειτουργήσει ἐντός τῆς διάρκειας τοῦ παρόντος μνημονίου». Δηλαδή τό σύνολο τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς τουρκικῆς ἐπικράτειας.
Στήν παράγραφο 3.2 τοῦ μνημονίου μέ τίτλο «Πεδία Συνεργασίας» ἀναφέρεται ὅτι τά μέρη συμφωνοῦν νά συνεργασθοῦν στούς ἀκόλουθους προγραμματικούς τομεῖς «χωρίς περιορισμό» ἤ «ἀποκλειστικότητα». Σέ αὐτά περιλαμβάνονται «προγράμματα ἀνταλλαγῆς προσωπικοῦ μεταξύ τῶν μερῶν». Ἐπίσης, «Ἀνθρωπιστική βοήθεια καί ἀρωγή» καί «κοινή προάσπιση καί συγκέντρωση κεφαλαίων». Στό ἴδιο ἄρθρο ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι «τά μέρη μποροῦν νά διερευνήσουν τοποθετήσεις προσωπικοῦ ἤ καί ἀποσπάσεις προσωπικοῦ μεταξύ τους».
Τό τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ παροχή δυνατότητος ἀποσπάσεως προσωπικοῦ τῆς «Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου» πού θά φορᾶ στολές μέ τά διακριτικά της στίς τάξεις τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» προκύπτει ξεκάθαρα ἀπό τίς προβλέψεις τῶν ἄρθρων 3.4 καί 3.5 τοῦ μνημονίου. Στήν παράγραφο 3.4 ἀναφέρεται τό ἑξῆς: «Προκειμένου νά κατανοηθεῖ καί νά ἐνθαρρυνθεῖ ἡ κατανόηση καί ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν Ἐθνικῶν Συλλόγων τά συμβαλλόμενα μέρη θά ἐπιδιώξουν νά ἀναπτύξουν δυνατότητες γιά τούς ἐθελοντές καί τό προσωπικό νά προσκληθοῦν καί νά συμμετάσχουν σέ ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατασκηνώσεις νεολαίας καί παρόμοιες ἐκδηλώσεις καθώς καί πιθανές ἀνταλλαγές ἐθελοντῶν». Στήν παράγραφο 3.5 ἀναφέρεται ὅτι «τά συμβαλλόμενα μέρη θά παρέχουν ἀμοιβαῖες δράσεις καί θά χρησιμοποιοῦν δυνητικό προσωπικό καί ἐθελοντές στόν τομέα αὐτό γιά νά ὑποστηρίξουν καί νά παρέχουν ἀνθρωπιστική βοήθεια σέ περιόδους φυσικῶν καταστροφῶν καί ἄλλων τύπων εὐαλωτότητας σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο». Μετάφραση: Ἡ μέρα πού θά δοῦμε τήν «Ἐρυθρά Ἡμισέληνο» νά εἰσέρχεται σέ δημόσιες ὑπηρεσίες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στά νησιά, στό Αἰγαῖο καί ἀλλοῦ, μέ ἐπίκληση τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, δέν ἀργεῖ. Ὅπως συμβαίνει ἀκριβῶς αὐτήν τήν στιγμή στήν Ἀφρική…
Υ.Γ.: Τό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ τί λέει γιά ὅλα αὐτά; Συμφωνεῖ;

ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/tourkoi-se-%e1%bd%85li-tin-epikrateia-me-stoles-tis-erythras-imiselinoy/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.