Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΦΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΟΤΙ Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τοῦ Ἀντωνίου Α. Ἀντωνάκου

Καθηγητοῦ – Κλασσικοῦ Φιλολόγου, Ἱστορικοῦ – Συγγραφέως

Ἔχει περάσει ποτὲ ἀπὸ τὸ μυαλὸ κανενὸς ὅτι ἡ μεγάλη προπαγάνδα ποὺ γίνεται τὰ τελευταία χρόνια στὴν Ἑλλάδα ὑπὲρ τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα σχέδιο τῆς παγκοσμιοποίησης; Συνωμοσιολογικὸ θὰ ποῦν κάποιοι. Ἴσως. Τοὺς ὑπενθυμίζω ὅμως ὅτι οἱ συνωμοσίες ἀποκαλύπτονται πολὺ ἀργότερα, ὅταν ἡ καταστροφὴ ἔχει συντελεσθῆ καὶ ὅταν τὰ ἀποτελέσματα εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατον νὰ ἀποτραποῦν. Ἡ μεθόδευση πολλὲς φορὲς φαντάζει παραλόγη. Ἡ βαθυτέρη σκέψη, ὅμως, ὅταν καὶ ὅπου ὑπάρχη, ὁδηγεῖ σὲ συμπεράσματα καταπληκτικά. Γιὰ παράδειγμα, πρὶν λίγες δεκαετίες, τὸ 1970, εἶχε ἐντοπισθῆ ΒΑ τῆς Κρήτης ἕνα πλοῖο ἀπὸ τὸ λιμενικό μας καὶ τὸ πλήρωμά του εἶχε συλληφθῆ γιὰ ἐνάλια ἀρχαιοκαπηλεία, μὲ τὴν ὑποψία, δηλαδή, ὅτι οἱ ἐπιβαίνοντες ἀνέλκυαν ἀρχαῖα ἀντικείμενα ἀπὸ τὸν βυθό.

Οἱ ὑποψήφιοι "κατηγορούμενοι", ὅμως, ἀφέθηκαν τελικὰ ἐλεύθεροι, διότι ἀπέδειξαν ὅτι "δὲν ἔβγαζαν" ἀλλὰ "πόντιζαν" ἀρχαῖα ἀντικείμενα (ποίας προελεύσεως ἄραγε) στὸν βυθό, ἔτσι ... γιὰ ἀστεῖο, γιὰ ... "νὰ γυρίσουν κάποια ταινία"!  Τὴν ἀπάντηση στὸ "γιατί" δῶστε τὴν μόνοι σας. Τὸ γεγονὸς πάντως εἶναι πραγματικὸ καὶ ὄχι συνωμοσιολογικό. Ἔγινε ὁ θόρυβος τῆς στιγμῆς καὶ μετὰ τὸ θέμα ξεχάσθηκε, χωρὶς νὰ ἐξηγηθῆ ἡ αἰτία τοῦ γεγονότος. Ἡ "εὐδαιμονία" τῆς μεταπολίτευσης δὲν "συνωμοσιολογοῦσε" ἂν καὶ κανεὶς δὲν μπῆκε στὸν κόπο νὰ δώση ἀπάντηση στὸ "γιατὶ κάποιοι πόντιζαν ἀντικείμενα". Μετὰ ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες, ὅμως, ἡ ἀνέλκυση τῶν ἀντικειμένων αὐτῶν ἴσως «τεκμηριώση» μία νέα ἱστορία.

Στὸ προηγούμενο ἄρθρο ἀνέλυσα τὴν μεθόδευση τῆς ἀποσιωπήσεως ὅποιων παραγόντων μποροῦν νὰ συμβάλλουν στὴν ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση τῆς ἥδη τεκμηριωμένης ἱστορικῶς αὐτοχθονίας καὶ ἀρχαιότητος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Κατέστησα γνωστὸ ὅτι ἡ ἀρχαιότης τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, πέρα ἀπὸ τὰ κείμενα, τὴν ἱστορία, τὴν γλῶσσα, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν ἀνθρωπολογία κ.λπ. ἀπεδείχθη ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικώτατες, ἀλάνθαστες καὶ ἀδιαμφισβήτητες μεθόδους DNA, ὅπως αὐτὲς ἀποκρυπτογραφήθηκαν ἀπὸ τὶς ἔρευνες τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ ἀμερικανικῶν πανεπιστημίων καὶ ἀπέδειξαν ὅτι «τὸ 70% τοῦ μιτοχονδριακοῦ DNA τῶν Ἑλλήνων ἀνάγεται σὲ αὐτόχθονες πληθυσμοὺς τῆς παλαιολιθικὴς ἐποχῆς» ὅτι «οἱ Ἕλληνες δὲν ἦλθαν ἀπὸ τὴν Ἀφρική», ὅτι «δὲν ἔχουν γενετικὴ συγγένεια μὲ τοὺς Τούρκους, τοὺς Βούλγαρους κ.λπ.» καὶ πολλὰ ἄλλα (Κ.Τριανταφυλλίδη, "Ἡ Γενετικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας - Τὸ DNA τῶν Ἑλλήνων ", ἐκδ. Δεσποίνας Κυριακίδη).

Ἀναρωτήθηκε ὅμως κανεὶς γιατὶ ἡ ἐπιστήμη ἀπέδειξε ὅλα αὐτά; Μὰ ἁπλούστατα, διότι ὑπῆρχε ἤδη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τὸ πρωτογενὲς ἀποδεικτικὸ ὑλικό. Τὰ ὀστᾶ τῶν προγόνων, τὰ ὁποῖα κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ φαντασθῆ ὅτι θὰ μποροῦσαν κάποια ἐποχή, μετὰ ἀπὸ χιλιετίες νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἀνῆκαν σὲ Ἕλληνες, ποὺ κατοικοῦσαν ἀπὸ τότε στὴν ἴδια περιοχή.

Τὸ πόσο σημαντικὰ ἦσαν τὰ ὀστᾶ τῶν προγόνων γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν Ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων, φαίνεται ἀπὸ τὶς ἀναφερόμενες σὲ αὐτὰ φράσεις ποὺ ἔχουν διασωθῆ στὴν διαδρομὴ τῆς ἱστορίας. Ὅσοι ἐξενιτεύοντο ἔλεγαν: «Δὲν θέλω νὰ ἀφήσω τὰ κόκκαλά μου στὴν ξενητειά» κ.λπ. Κάθε ἱερὸς ὅρκος ἔλεγε: «Ὁρκίζομαι στὰ κόκκαλα τοῦ πατέρα μου» ἢ «στὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μου». Τόση ἀξία εἶχε ὁ ὅρκος στά, ὥστε σὲ περίπτωση ἀθετήσεώς του ἢ παρεκλίσεως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ποὺ ἐκεῖνοι ὥρισαν προέκυψε ἡ φράση «θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας» κ.λπ. Ἀκόμη καὶ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος τῆς Ἑλλάδος, ὁ «Ὕμνος πρὸς τὴν Ἐλευθερία», ὁρίζει ὅτι αὐτὴ εἶναι βγαλμένη «ἀπ’ τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά», διότι τὰ ἱερὰ ὀστᾶ τῶν προγόνων ἦσαν πάντοτε συνυφασμένα μὲ τοὺς Ἀγῶνες τῶν πολεμιστῶν γιὰ Ἐλευθερία.

Σκεφθῆτέ τι σφοδρὲς μάχες ἐγίνοντο γύρω ἀπὸ ἕναν νεκρὸ πολεμιστὴ  γιὰ νὰ πάρουν τὸ νεκρὸ σῶμα του πίσω. Στοὺς "Πέρσες" τοῦ Αἰσχύλου (στ. 402) ἀναφέρεται τὸ ἱστορικὸ πλέον «῏Ω παῖδες ῾Ελλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών». (= Ἐμπρός, παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων, Ἐλευθερῶστε τὴν πατρίδα, ἐλευθερῶστε τὰ παιδιά σας, τὶς γυναῖκες σας, τοὺς βωμοὺς τῶν θεῶν, τῶν πατέρων σας καὶ τοὺς τάφους τῶν προγόνων σας· τώρα εἶναι ὁ ἀγῶνας γιὰ τὰ πάντα).

Κι ἐδῶ ἀρχίζει ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ παραπληροφόρηση. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ἀποτεφρώσεως διαδίδουν ὅτι καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν "καύση" τῶν νεκρῶν

Δὲν ἀναρωτήθηκε κανεὶς γιατὶ τότε οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν τἀ, μέχρι σήμερα ἀνευρισκόμενα,  νεκροταφεῖα, τοὺς τύμβους, τοὺς θολωτοὺς τάφους κ.λπ. Τὰ ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα ἀνευρέθησαν σὲ αὐτούς, μᾶς βοήθησαν σήμερα νὰ ἔχουμε συγκριτικὰ στοιχεῖα μὲ τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ ἀποδείξουμε τὴν ὀρθότητα τῶν ἑλληνικῶν κειμένων. Ἄλλο, ὅμως, εἶναι ἡ "καύση" καὶ ἄλλο ἡ "ἀποτέφρωση". Στὴν πρώτη περίπτωση καίγεται μόνο ἡ σάρκα καὶ ὄχι τὰ ὀστᾶ. Στὴν δεύτερη, τὰ πάντα γίνονται τέφρα, "στάχτη καὶ μπούρμπερη", ὅπως λέει ὁ λαός μας ὅταν θέλη νὰ ὁρίση τὴν ὁριστικὴ διάλυση. Σὲ περιπτώσεις, λοιπόν, ποὺ οἱ Ἕλληνες κυρίως μετὰ ἀπὸ μία μάχη ἔπρεπε νὰ προβοῦν σὲ "ἀναίρεση τῶν νεκρῶν", ἔκαναν ἐκεχειρία, συνέλεγαν τὶς σοροὺς καὶ ἔκαιγαν τὴν σάρκα. Τὰ ὀστᾶ τὰ συγκέντρωναν, τὰ καθάριζαν, τὰ ἔπλεναν μὲ κρασὶ καὶ τὰ τοποθετούσαν σὲ λάρνακες, μὲ τὶς ὁποῖες τὰ ἐπανέφεραν στὴν πατρίδα γιὰ ταφή. Ἡ περιγραφὴ τῆς διαδικασίας σῴζεται στὰ ἀρχαῖα μᾶς κείμενα. Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ στοὺς τύμβους. Γι’ αὐτὸ ὑπάρχουν σήμερα τόσες ἀποδείξεις.

«Ἀποτέφρωση» στὴν ἀρχαιότητα γινόταν μόνο γιὰ λόγους ἰατρικούς, ὅταν ὑπῆρχε, δηλαδή, λοιμὸς μεταδοτικός, ὁπότε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἀπεφεύγετο ἡ μετάδοση τῆς ἀσθενείας. Ἡ ἀπώτατη παράδοση ἀναφέρει καὶ τὴν περίπτωση τοῦ Νομοθέτου  Λυκούργου, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἔδωσε τοὺς νόμους, τὴν Ρήτρα στοὺς Σπαρτιᾶτες, τοὺς ἔβαλε νὰ ὁρκισθοῦν ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξουν οὔτε μία λέξη καὶ θὰ τηροῦν τοὺς νόμους αὐτούς, μέχρι νὰ ἐπιστρέψη. Δὲν ἐπέστρεψε, ὅμως, ποτὲ καὶ ἄφησε ἐντολή, ὅταν πεθάνη νὰ ἀποτεφρωθῆ καὶ ἡ στάχτη του νὰ σκορπισθῆ ὄχι στὴν ξηρὰ ἀλλὰ στὸ Αἰγαῖο, γιὰ νὰ μὴν ἐπιστρέψη οὔτε ὡς ἴχνος τέφρας μὲ τὸν ἀέρα στὴν Σπάρτη καὶ νὰ ἐξακολουθήσουν ἔτσι νὰ τηροῦνται οἱ νόμοι του. Ἀναφέρεται καὶ μία ἄλλη περίπτωση ἀποτεφρώσεως, ὅμως ὄχι στὴν ἀρχαιότητα αὐτὴ τὴν φορὰ ἀλλὰ στὸν 19ο αἰῶνα γιὰ ἰδιαιτέρους λόγους Τιμῆς. Τὸ 1819, οἱ Ἄγγλοι πούλησαν τὴν Πάργα στὸν Ἁλῆ καὶ τότε οἱ κάτοικοι ἀποφασισμένοι νὰ μὴ ζήσουν ὑπὸ τὸν Τουρκικό ζυγό, ἀνέσκαψαν τοὺς τάφους τῶν προγόνων τους, ἔκαψαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν γιὰ νὰ μὴ τὰ πατήσουν οἱ Τοῦρκοι, πῆραν τὶς εἰκόνες τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὰ λάβαρά τους καὶ κατέφυγαν ὁμαδικὰ στὴν Κέρκυρα. Ἀναφέρω, ἐπιπροσθέτως καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μὲ τὴν θέση της γιὰ τὴν ἀποτέφρωση, μᾶς διέσωσε τὰ Ἅγια Λείψανα τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κι ὅμως. τὴν Κυριακή, 21-9-2014, δύο ἐφημερίδες, τὸ "ΕΘΝΟΣ" καὶ τὰ "ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ", εἶχαν ἕνα ἀφιέρωμα στὸ ἐπίμαχο θέμα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, τὴν Ἀμφίπολη καὶ τὸν λόφο Καστᾶ. Ἡ πρώτη ἐφημερίδα, σὲ ἀναφορά της γιὰ τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀμφιπόλεως, ἀναφέρει τὸ κεντρικὸ ἔκθεμα, δηλαδὴ μία ἀσημένια λάρνακα, μὲ ἕνα χρυσὸ στεφάνι ἐπάνω. Ὁ συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου, ἔχοντας γνώση τῆς πραγματικότητος προσδιορίζει τὴν ἀσημένια λάρνακα ὀρθῶς ὡς "ὀστεοθήκη". Ἡ δεύτερη ἐφημερίδα, ὅμως, ἡ ὁποία προσέφερε καὶ αὐτὴ τὴν ἴδια ἡμερομηνία ἕνα τεῦχος ἀφιερωμένο στὴν Ἀμφίπολη, ὅπως καὶ κάποια ἔγκριτα συγγράμματα τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ μου στὸ ΑΠΘ καὶ σπουδαίου ἀρχαιολόγου, Μανώλη Ἀνδρόνικου, περιπίπτει σὲ λάθη, ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἀρχαιολογικὴ ὁρολογία! 

Στὸ τεῦχος αὐτό, λοιπόν, στὴν σελίδα 33 εἶχε ἀκριβῶς τὴν ἴδια "λάρνακα – ὀστεοθήκη", τὴν ὁποία ὅμως ἀνέφερε σὰν ... "τεφροδόχο". Τὸ πιὸ σημαντικὸ ἦταν τὸ ἀντιεπιστημονικὸ σχόλιο τῆς φωτογραφίας τὸ ὁποῖο ἀναφέρει: «Στὸ κέντρο τῆς αἴθουσας τοῦ Μουσείου δεσπόζουν "ἡ τεφροδόχος" καὶ τὸ χρυσὸ στεφάνι, ποὺ βρέθηκε μέσα σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐκατοντάδες μακεδονικοὺς τάφους τῆς ἐποχῆς. Σύμφωνα μὲ τὰ ἔθιμα τῶν Μακεδόνων οἱ νεκροὶ καίγονταν καὶ οἱ στάκτες τους θάβονταν μαζὶ μὲ πολύτιμα προσωπικά τους ἀντικείμενα».

Εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ συγγραφεὺς ἢ δὲν γνωρίζει τὴν διαφορά «καύσεως – ἀποτεφρώσεως» ἢ ἐξυπηρετεῖ, ἠθελημένα ἢ μή, τὴν παραπληροφόρηση σχετικὰ μὲ τὴν καύση τῶν ἀρχαίων προγόνων μας.

Ἐγὼ ἁπλῶς ἐρωτῶ; Στὸ σύγγραμμα τοῦ Μανώλη Ἀνδρόνικου «Φίλιππος ὁ Β΄ (ἔκδοση Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν)» μὲ τὴν ὑπογραφὴ  τοῦ μεγάλου ἀρχαιολόγου, τὸ ὁποῖο προσεφέρετο μὲ τὴν ἴδια ἐφημερίδα ἀναγράφεται (σελ.212, εἰκόνα 114): «Λάρνακα χρυσῆ ποὺ περιεῖχε τὰ ὀστᾶ τοῦ νεκροῦ βασιλιᾶ πλυμένα καὶ τυλιγμένα σὲ πορφυρὸ ὕφασμα καὶ τὸ χρυσὸ στεφάνι τῆς βαλανιδιᾶς...» Ἂν οἱ Μακεδόνες, λοιπόν, ποὺ "ἔκαιγαν" τοὺς νεκρούς τους, ἔβαζαν τὴν τέφρα τους σὲ τεφροδόχο, τότε πῶς εὑρέθησαν τὰ ὀστᾶ τοῦ Φιλίππου; Ἐκτὸς κι ἂν ὁ Φίλιππος δὲν ἦταν ... Μακεδών!

Ἦλθε, βεβαίως, καὶ ὁ σκελετὸς τοῦ σπουδαίου τύμβου τῆς Ἀμφίπολης νὰ ὁλοκληρώση καὶ νὰ τεκμηριώση τὴν ἀπάντηση, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Μακεδόνες, ναὶ μὲν "ἔκαιγαν" τὴν σάρκα τῶν νεκρῶν ἀλλὰ δὲν τοὺς "ἀποτέφρωναν"!

Ἡ σπουδή, ἑπομένως, νὰ περάση τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀποτέφρωση ὁδηγεῖ τὴν σκέψη μου, δυστυχῶς, πάλι σὲ "συνωμοσιολογικὲς ἀτραπούς". Ἂν αὐτὰ τὰ λείψανα δὲν ὑπῆρχαν, τότε δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε τέτοιες ἐπιστημονικὲς ἔρευνες καὶ ἀντίστοιχους συσχετισμούς. Γιατὶ λοιπὸν τόση βιασύνη γιὰ τὴν ἀποτέφρωση; Γιατὶ τέτοια προπαγάνδα; Ποιοὶ ἄλλοι "ἀποτεφρώνουν" τοὺς νεκρούς τους; Οἱ ἑβραῖοι μήπως; Οἱ μουσουλμᾶνοι; Ποιοί;

Σημειωτέον ὅτι ἡ ἐκκλησία, στοὺς κόλπους τῆς ὁποίας εἰσέρχονται κάθε τόσο ὅλο καὶ περισσότεροι ἐκπρόσωποι τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης ἀπεφάσισε ὀρθότατα ὅτι ἡ ἴδια δὲν δέχεται τὴν ἀποτέφρωση. Διευκρίνισε, ὅμως, σὲ αἴτημα τῶν συγγενῶν τῶν νεκρῶν νὰ γίνεται "ἐξόδιος ἀκολουθία" καὶ στὴν ἀποτέφρωση ὅτι "θὰ ἔγκειται στὴν εὐχέρεια τοῦ κάθε μητροπολίτη ἡ τελέση ἁπλῶς τρισαγίου"…

Δηλαδή, τὸ ἂν θὰ ἀλλάξουν τὰ "δεδομένα" τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς λατρείας, ὡς πρὸς ἕναν νεκρό, ὁ ὁποῖος "οἰκειοθελῶς" ἐτέθη ἐκτὸς τῶν κανόνων τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ τὸ ἀποφασίζη ἕνας μητροπολίτης, ποὺ μετὰ ἀπὸ δύο π.χ. αἰῶνες ἴσως εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ἴσως τῆς "πανθρησκείας", ὁπότε ἴσως ἔχουμε καὶ περαιτέρω ἐξέλιξη σὲ αὐτὴ τὴν "μητροπολιτικὴ εὐχέρεια". Ἂς τὸ προσέξη αὐτὸ ἡ ἱεραρχία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κρατᾶ στὰ χέρια της τὴν τύχη τοῦ Ἔθνους. Καὶ μὲ τὶς ἀποφάσεις της καὶ μὲ τὶς ἐπιλογές της.

Φαντασθῆτε ἁπλῶς, ὅτι μετὰ ἀπὸ δύο αἰῶνες, ἂν αὐτὴ ἡ ἀποτέφρωση  θὰ ἔχει παγιωθῆ σὰν ἔθιμο καὶ δὲν θὰ ὑπάρχη πλέον δυνατότητα λήψεως DNA ἀπὸ τὰ λείψανα, θὰ ἐμφανισθοῦν "εἰδικοὶ ἐπιστήμονες" ἐπὶ πληρωμῇ  γιὰ νὰ "ἀποδείξουν" "ποιοὶ κατοικοῦσαν τὴν Ἑλλάδα". Ἔχει γίνει καὶ σήμερα κάτι ἀντίστοιχο μὲ πληρωμένες "ἔρευνες" ἀπὸ τοὺς σκοπιανούς, οἱ ὁποῖες τεχνηέντως "ἀποδεικνύουν" τάχα, ὅτι ἐκεῖνοι, δηλαδὴ οἱ Σλαῦοι, εἶναι ... οἱ Μακεδόνες! "Ἀποδεικνύουν", δηλαδή, "ὅ,τι ἐπιθυμεῖ ὁ πληρώνων"! Οἱ Ἕλληνες, ὅμως τότε θὰ ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς ἱστορίας, ἡ κοντὴ μνήμη θὰ ἔχη γιὰ μία ἀκόμη φορὰ λειτουργήσει "ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας" θὰ εἶναι καὶ ἐδῶ "ἀταλαίπωρος", ὅπως διεπίστωνε ἀπὸ παλιὰ ὁ Θουκυδίδης, καὶ οἱ Ἕλληνες "θὰ τρέπωνται ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα", ποὺ θὰ τοὺς σερβίρουν οἱ "εἰδικοί" στὸ "μαγείρεμα" τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Κι ἐπειδὴ τὰ βιβλία τότε θὰ εἶναι μόνον ἠλεκτρονικά, θὰ εἶναι πανεύκολος ὁ ἔλεγχος μέσῳ διαδικτύου καθὼς καὶ ἡ προπαγάνδα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ γράφεται καὶ ἀλλοῦ "νέα ἱστορία", ἡ ἱστορία τῆς νέας ἐποχῆς, διὰ ἀντιστοίχων "τύπου Ρεπούση" ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καθηγητῶν, χωρὶς ἱστορικοὺς λαοὺς καὶ μὲ "οἰκουμενικά" ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα. Στὴν Ἀμερική, ὅπου καὶ τὰ περισσότερα ἀποτεφρωτήρια σήμερα, μὲ ἕναν νόμο, ποὺ θὰ ὁρίζη τὴν ἀποτέφρωση ὡς ὑποχρεωτικὴ κατάληξη τοῦ νεκροῦ, θὰ "ἀποδείξουν" ἐλλείψει ἄλλων ἐπιστημονικῶν ἀποδείξεων ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι "ἔθνος", ὅτι δὲν εἶναι, ὅπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, "melting pot", ὅτι οἱ Ἰνδιάνοι ἦσαν ἁπλῶς "μία φυλὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ ἔθνους" κ.λπ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη αὐτοὶ ποὺ δὲν θὰ ἔχουν ἀποτέφρωση ἀλλὰ ταφή (ὁ νοῶν νοείτω) θὰ ἔχουν στὴν διάθεση τῶν ἐπιστημόνων τὸ γενετικὸ ὑλικὸ γιὰ νὰ "ἀποδείξουν" τὶς δικές τους θεωρίες.

Καὶ οἱ μοντέρνοι ἑλλαδίτες, οἱ ὁποῖοι τότε δὲν θὰ εἶναι οὔτε κἄν ἑλληνόφωνοι, θὰ ἀφήνουν … παρακαταθήκη στὰ παιδιά τους "ὅτι θέλουν μετὰ τὸν θάνατό τους νὰ ἀποτεφρωθοῦν καὶ ἡ στάχτη τους νὰ σκορπισθῆ στὴν θάλασσα ἢ στὰ βουνά" (ρομαντικό) ἀναλόγως ποὺ εἶχε ζήσει ὁ καθένας, "τῇ συνοδεία ἑνὸς ... ποιήματος" ἢ μιᾶς μουσικῆς ὑπόκρουσης. Κάπως ἔτσι "διαγράφεται", δυστυχῶς, κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς τὸ μέλλον τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. "Ἀποτεφρωμένο", ἂν καὶ εὔχομαι "διακαῶς" νὰ διαψευσθῶ…

 

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters