Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ;


Θέμα ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν καί «γκρίζων ζωνῶν» ἐπαναφέρει ὁ ἀρχηγός τοῦ τουρκικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ναύαρχος Ἐρτσουμέντ Τατλίογλου, παραμονές τῆς συναντήσεως κορυφῆς τῶν Ἀθηνῶν στίς 7 Δεκεμβρίου – Εἶναι αὐτό θετική ἀτζέντα; – Ἀμήχανη σιωπή ἀπό τήν Κυβέρνηση

ΕΝΩ σέ λίγες ἡμέρες θά πραγματοποιηθεῖ ἡ σύνοδος τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ἑλλάδος – Τουρκίας, ἡ Ἄγκυρα ναρκοθετεῖ γιά μίαν ἀκόμη φορά τήν προσέγγιση, μέ τόν ἀρχηγό τοῦ Ναυτικοῦ της νά θέτει ἐκ νέου ζητήματα «γκρίζων ζωνῶν» καί ἀποστρατιωτικοποιήσεως νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Ἐπιπροσθέτως, ὁ Τοῦρκος ναύαρχος Ἐρτσουμέντ Τατλίογλου καταφέρεται κατά τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τῆς Γαλλίας γιά τήν στρατιωτική συνεργασία πού ἔχουν μέ τήν Ἑλλάδα, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτή ἀποσκοπεῖ στόν ἀποκλεισμό τῆς Τουρκίας. Δέν πρόκειται γιά κάποιον τυχαῖο πού τά ὑποστηρίζει αὐτά, οὔτε γιά κάποιον ἀπόστρατο, ὁπότε θά μποροῦσε νά ὑποθέσει κανείς ὅτι ἐκφράζει προσωπικές ἀπόψεις. Εἶναι θεσμικός παράγων μέ σημαντική θέση στήν ἡγεσία τῶν τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τούς ἀνιστόρητους, ὅσο καί προκλητικῶς ἐπιθετικούς ἰσχυρισμούς του, τούς ὁποίους διετύπωσε σέ μιάν ἐπίσημη ἐκδήλωση, στόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῶν 133 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς σχολῆς ὑπαξιωματικῶν τοῦ τουρκικοῦ Ναυτικοῦ. Δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ ναυάρχου Τατλίογλου ἔχουν τήν ἔγκριση τῆς κυβερνήσεως τῆς Ἀγκύρας. Διαφορετικά ἤδη θά τόν εἶχε ἀνακαλέσει στήν τάξη καί ἐνδεχομένως θά τόν εἶχε ἀποστρατεύσει μέ διαδικασίες ἐξπρέςς. Ἀλλά ἐνῷ τίποτε τέτοιο δέν ἔχει συμβεῖ, κύκλοι στήν Ἀθήνα διερωτῶνται «ἄν πρόκειται γιά πρωτοβουλία τοῦ ἰδίου»!

Καί ὑπάρχουν φωνές πού ὁμιλοῦν γιά «θετική ἀτζέντα» μέ τήν Τουρκία. Χαρακτηριστικῶς, ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν γιά τήν Οἰκονομική Διπλωματία καί Ἐξωστρέφεια κ. Κώστας Φραγκογιάννης ἐξέθεσε τά ὀφέλη πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτήν τήν θετική ἀτζέντα. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία περί αὐτοῦ, μόνον πού, ὅπως προκύπτει ἀπό τό γεγονότα, αὐτή ἡ «θετική ἀτζέντα» δέν ὑφίσταται στήν πραγματικότητα.

Τό ἐρώτημα εἶναι ἀδήριτο: Μέ ποιούς πᾶμε νά ἀρχίσουμε διάλογο; Ἔχουμε καμμίαν ἔνδειξη ὅτι ὑπάρχει καλή θέλησις ἀπό τήν Ἄγκυρα; Διότι ὅλα τά δεδομένα συγκλίνουν ὅτι ὁ Ἐρντογάν καί οἱ συνεργάτες του ἐπιμένουν στό σύνολο τῶν διεκδικήσεών τους ἔναντι τῆς χώρας μας. Συνεπῶς, ποῖον εἶναι τό νόημα τοῦ διαλόγου στόν ὁποῖο ὁδηγούμεθα; Εἰδικώτερα, ὁ Τοῦρκος ναύαρχος ἐπετέθη μέ σφοδρότητα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, κατηγορῶντάς την ὅτι μαζί μέ τήν «ἑλληνοκυπριακή Διοίκηση τῆς Νότιας Κύπρου, τό Ἰσραήλ καί τήν Αἴγυπτο, ἔχουν σχηματίσει ἕνα μπλόκ ἐναντίον τῆς Τουρκίας μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἀμερικῆς.» Ὑποστηρίζοντας ὅτι δέν ὑπῆρξε κατά τήν διάρκεια τῆς Ἱστορίας ἑλληνική κυριαρχία στό Αἰγαῖο, ὁ ναύαρχος Τατλίογλου ὑπεστήριξε ὅτι «ἀπό τά 8 βασικά προβλήματα μέ τήν Ἑλλάδα, τά 7 σχετίζονται μέ τό Πολεμικό Ναυτικό καί ἡ Ἑλλάδα ἀντί νά ἀναζητήσει λύσεις, προβαίνει σέ κινήσεις πού προκαλοῦν τίς ἐντάσεις.» Τέτοιες κινήσεις θεωροῦν τά ἑλληνικά ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀλλά καί τήν στρατιωτική παρουσία τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ὅτι «οἱ ΗΠΑ ἔγιναν γείτονάς μας στά δυτικά…».

Ὁ ναύαρχος Τατλίογλου ἐπανέλαβε τούς ἰσχυρισμούς περί ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν καί ἀνέφερε ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς βάσεις στήν Ἑλλάδα σέ νησιά μέ ἀποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς καί ὅτι συνολικῶς εἶναι ἐξοπλισμένα τά 19 ἀπό τά 23 νησιά, γιά τά ὁποῖα ἰσχύει δῆθεν ἡ ὑποχρέωσις ἀποστρατιωτικοποιήσεως. Τααυτοχρόνως ἀνεφέρθη καί σέ «γκρίζες ζῶνες», ὑποστηρίζοντας ὅτι «ὑπάρχουν τά νησιά καί οἱ βραχονησῖδες μας πού ἀμφισβητεῖται ἡ κυριαρχία τους καί ἡ κυριότητά τους.» Εἶπε μάλιστα ὅτι στά νησιά αὐτά «Ἕλληνες ὀργανώνουν ἐπισκέψεις προσπαθῶντας νά τά δείξουν σάν δικά τους.»

Ἐπέμεινε ἀκόμη ὁ Τοῦρκος ἐπίσημος στήν παγία τουρκική θέση περί περιορισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων (ζήτημα γιά τό ὁποῖο ἡ χώρα του ἀπειλεῖ μέ πόλεμο – casus belli), λέγοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς μέ τήν αὔξηση τῶν χωρικῶν ὑδάτων της στά δυτικά τό 2020 στά 12 ν.μ. προσπαθεῖ νά στείλει τό μήνυμα ὅτι «ἄν βρεῖ τήν εὐκαιρία θά αὐξήσει τά χωρικά ὕδατα στά 12 ν.μ. καί στό Αἰγαῖο.» Καί βεβαίως ἐνῷ κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα γιά παρενόχληση τῶν ἀεροσκαφῶν θαλάσσιας περιπολίας, τῶν ἑλικοπτέρων καί τῶν πλοίων της.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ἀκόμη ὅτι ὁ Τοῦρκος ἀρχηγός ἐπετέθη κατά τῶν Ἀμερικανῶν κάνοντας ἀναφορά στούς περιορισμούς πού θέτει ἡ Συνθήκη τοῦ Μοντραί γιά τά Στενά δηλώνοντας ὅτι στήν Μαύρη Θάλασσα δέν ἔχουν δουλειά οὔτε οἱ Ἀμερικανοί οὔτε τό ΝΑΤΟ ἀφοῦ ἡ ἀσφάλεια τῆς περιοχῆς διασφαλίζεται ἀπό τήν Τουρκία πού δέν «θέλει νά δεῖ τήν Μαύρη Θάλασσα νά μετατρέπεται σέ Μέση Ἀνατολή.»

Ἐν κατακλεῖδι, διετύπωσε τό δικό του ἰδιότυπο casus belli ἀναφερόμενος στήν «Γαλάζια Πατρίδα». Κάνοντας λόγο γιά ἕναν ἀνταγωνισμό ἰσχύος στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, δήλωσε ὅτι κανένα κράτος δέν μπορεῖ νά ἀνακηρύξει ἀπό μόνο του δικαιοδοσίες στήν θάλασσα, κατηγορῶντας ὄχι μόνο τήν Κύπρο ἀλλά καί τήν Ἑλλάδα ὅτι «ἀνακηρύσσοντας διάφορες θαλάσσιες δικαιοδοσίες νότια τῆς Κρήτης, προσπαθεῖ νά ἀποκτήσει ἀπό μόνη της τόν πλοῦτο πού βρίσκεται ἐκεῖ.» Προειδοποίησε ὅτι ἐντός τῶν περιοχῶν τῆς τουρκικῆς δικαιοδοσίας τῆς «Γαλάζιας Πατρίδας» «δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν νά εἰσέλθει. Δηλώνουμε ὅτι ὅλα τά πλούτη πού βρίσκονται σέ αὐτή τήν περιοχή ἀνήκουν στήν Τουρκία ἡ ὁποία ἀνέθεσε τίς ἔρευνες στήν κρατική ἑταιρεία ΤΡΑΟ…».

Κάθε σχόλιο περιττεύει. Οἱ θέσεις τοῦ Τούρκου ναυάρχου εἶναι ξεκάθαρες. Ἔχει προδιαγράψει ὅτι στήν σύνοδο τοῦ Δεκεμβρίου δέν μποροῦμε νά περιμένουμε οὐσιαστική προσέγγιση. Τό μόνο πιθανόν εἶναι νά ἀκούσουμε τόν Ἐρντογάν νά ἐκθειάζει τούς τρομοκράτες τῆς Χαμάς, ὅπως ἔκανε καί κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Βερολῖνο, φέρνοντας γιά μίαν ἀκόμη φορά σέ δύσκολη θέση τήν ἑλληνική Κυβέρνηση.


https://www.estianews.gr/kentriko-thema/me-a%e1%bd%90tous-tha-kanoume-dialogo/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters