Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

http://4.bp.blogspot.com/_h9hbo1UREh8/S_FrnwphnTI/AAAAAAAAASo/DG_p8xgajK4/s320/AAAAAAAAA.jpgΗ Μάχη τού Μαραθώνος και μεταγενέστερα η Ναυμαχία τής Σαλαμίνος, υπήρξαν αναμφισβήτητα οι ενδοξότερες και οι πλέον κρίσιμες μάχες τής Ελληνικής αρχαιότητος. Εάν η έκβασίς τους ήταν διαφορετική, θα επηρεαζόταν η εξέλιξις τής Ελληνικής ιστορίας και κατ’ επέκτασιν η ιστορία ολόκληρης τής ανθρωπότητος…

Οι Πέρσες ξεκίνησαν από την Ασία, για να κυριαρχήσουν επί τής Ελλάδος. Οι βαθύτεροι λόγοι αυτής τής εξορμήσεώς τους, παραμένουν άγνωστοι.

Μάς προκαλεί εντύπωσι το γεγονός ότι διωργάνωσαν τρείς μεγάλες εκστρατείες με τεράστιες δυνάμεις σε έμψυχο και άψυχο υλικό, για να κατακτήσουν την μικρή Ελλάδα, την πολύ πτωχότερη σε σχέσι με τα πλούτη τής Ασίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα πολυάριθμα χρυσά και αργυρά σκεύη, τραπέζια, κλίνες κ.λπ., τα οποία ευρήκαν οι Έλληνες στο στρατόπεδο τού Μαρδονίου. Ακόμη και οι σκηνές τους ήσαν στολισμένες με χρυσό και άργυρο. (Βλ. Ηρόδοτος, Θ’ 80-83).

Άρα, η υποδούλωσις τών Ελλήνων δεν είχε να προσφέρει τίποτε υλικά αξιόλογο στους Πέρσες, οι οποίοι μάλλον είχαν άλλα κίνητρα ή υπεκινήθησαν από άλλα αίτια.

Μερικοί νεώτεροι ερευνητές θεωρούν, ότι τα λεγόμενα από τούς ιστορικούς συγγραφείς περί τής πίστεως τών αρχαίων Ελλήνων στις θείες δυνάμεις αποτελούν τυπικά σχήματα λόγου, χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα ή ότι οφείλονται σε υπερβολικές φαντασιώσεις μάλλον, παρά σε πραγματικά γεγονότα. Οι απόψεις αυτές πηγάζουν από καθαρή άγνοια τών θείων δυνάμεων διότι οι νεότεροι μελετητές, είναι οπαδοί τού υλισμού και αγνωστικιστές. Αυτοί προτιμούν να αμφισβητούν ότι δεν υποπίπτει στην ιδική τους αντίληψι.

Οι θείες δυνάμεις ενεργούν συνήθως αφανώς, χωρίς να υποπίπτουν στην αντίληψη τών ανθρώπων. Όμως οι έχοντες καθαρό μυαλό και λογική κρίσι αντιλαμβάνονται εκ τών αποτελεσμάτων την επέμβασί τους, ενώ οι άπιστοι τα αποδίδουν στην φαντασία ή σε άλλες αιτίτες.

Μερικές φορές όμως ιδιαίτερα κατά την διάρκεια σφοδρών μαχών, η παρουσία τών θείων δυνάμεων γίνεται αντιληπτή από μερικούς, υπό την μορφήν παραδόξων εμφανίσεων ή υπερφυσικών φαινομένων. Τέτοια περιστατικά υπάρχουν στις παραδόσεις πολλών λαών, αλλά συνήθως οι ιστορικοί δεν τούς δίδουν μεγάλη σημασία. Τα θεωρούν φαντασιώσεις ή ψευδαισθήσεις τών πολεμιστών κατά την έντασι τής μάχης, χωρις να κάνουν τον κόπο να τα διερευνήσουν βαθύτερα…

Σχετικά με την μάχη τού Μαραθώνος, οι αρχαίοι συγγραφείς διέσωσαν τρία μεταφυσικά περιστατικά, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε αυτούσια, για να τα σχολιάσουμε κατόπιν. Το πρώτο το εξιστορεί ο Ηρόδοτος (ΣΤ’ 117):

«…συνήνεικε δε αυτόθι θώμα γενέσθαι τοιόνδε, Αθηναίον άνδρα Επίζηλον τών Κουφαγόρεω εν τή συστάσι μαχόμενόν τε και άνδρα γινόμενον αγαθόν τών ομμάτων στερηθήναι, ούτε πληγέντα ουδέν τού σώματος ούτε βληθέντα, και το λοιπόν τής ζόης διατελέειν από τούτου τού χρόνου εόντα τυφλόν. Λέγειν δε αυτόν περί τού πάθεος ήκουσα τοιόνδε τινά λόγον, άνδρα οι δοκέειν οπλίτην αντιστήναι μέγαν, τού το γένειον την ασπίδα πάσαν σκιάζειν, το δε φάσμα τούτο εωυτόν μεν παρεξελθείν, τον δε εωυτού παραστάτην αποκτείναι. Ταύτα μεν δη Επίζηλον επυθόμην λέγειν».

[Συνέβη δε να γίνει εκεί το εξής θαύμα: Κάποιος Αθηναίος ο Επίζηλος, ο υιός τού Κουφαγόρου, ο οποίος πολεμούσε σ’αυτή την σύγκρουσι και έδειξε μεγάλη ανδρεία, έχασε το φώς του, χωρίς να πληγωθεί ή να κτυπηθή σε κάποιο σημείο τού σώματός του, και από τότε μέχρι το τέλος τής ζωής του, έμεινε τυφλός. Άκουσα δε ότι ο ίδιος, διηγούμενος το πάθημά του, έλεγε το εξής: τού φάνηκε ότι είδε απέναντί του έναν οπλίτη μεγάλου αναστήματος, τού οποίου τα γένεια εσκίαζαν ολόκληρη την ασπιδα. Αυτό δε το φάσμα προσπέρασε μεν τον ίδιον, εφόνευσε δε εκείνον που στεκόταν πλησίον του. Αυτά πληροφορήθηκα ότι έλεγε ο Επίζηλος].

Το δεύτερο ήταν η εμφάνισις τού παλαιού βασιλέως τών Αθηνών, τού Θησέως, όπως λέγει ο Πλούταρχος (Θησεύς 35):

«Χρόνοις δε ύστερον Αθηναίους άλλα τε παρέστησεν ως ήρωα τιμάν Θησέα, και τών εν Μαραθώνι προς Μήδους μαχομένων εδόξαν ουκ ολίγοι φάσμα Θησέως εν όπλοις καθοράν προ αυτών επί τούς βαρβάρους φερόμενον».

[Μετά από πολλά χρόνια, αυτά και άλλα περεκίνησαν τούς Αθηναίους να τιμούν ως ήρωα τον Θησέα και όταν πολεμούσαν στον Μαραθώνα κατά τών Μήδων, όχι ολίγοι από τούς μαχητές ενόμισαν ότι έβλεπαν το φάσμα τού Θησέως ένοπλον να καταφέρεται μπροστά από αυτούς εναντίον τών βαρβάρων].

Το τρίτο δε το αφηγείται ο Παυσανίας, ο οποίος έγραψε το έργο του 650 χρόνια αργότερα από την μάχη αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι οι σχετικές παραδόσεις διετηρούντο προφορικά μέχρι τότε (Αττικά 32,5):

«Συνέβη δε ως λέγουσιν άνδρα εν τή μάχη παρείναι το είδος και την σκευήν άγροικον ούτος τών βαρβάρων πολλούς καταφονεύσας αρότρω μετά το έργον ήν αφανής ερομένοις δε Αθηναίοις άλλο μεν ο θεός ες αυτόν έχρησεν ουδέν, τιμάν δε Εχετλαίον εκέλευσεν ήρωα».

[Συνέβη, όπως λέγουν, να παρουσιασθεί στην μάχη ένας άνδρας αγροίκος στην μορφή και στην ενδυμασία αυτός φονεύσας πολλούς εκ τών βαρβάρων με ένα άροτρο, κατόπιν εξαφανίσθηκε. Όταν οι Αθηναίοι ρώτησαν (το Μαντείο των Δελφών), ο θεός δεν χρησμοδότησε γι’ αυτόν τίποτε, παρά μόνον διέταξε να τιμούν τον ήρωα Εχετλαίον].

Εξετάζοντας τα φαινόμενα αυτά από την άποψι τής Μεταφυσικής, διαπιστώνουμε ότι τρείς εμφανισθέντες ως άνθρωποι ήσαν υλοποιημένες πνευματικές οντότητες, που εμάχοντο πλησίον τών Ελλήνων. Ο Ηρόδοτος σαφώς λέγει ότι ήταν «φάσμα» ο μέγας οπλίτης με την τεράστια γενειάδα.
Επίσης ο Πλούταρχος ομιλεί για το ένοπλον «φάσμα Θησέως». Τέλος δε και στην αφήγησι τού Παυσανίου δημιουργείται η ίδια εντύπωσις, ότι ο αγροίκος Εχετλαίος με μοναδικό όπλο του ένα άροτρο, ήταν επίσης φάσμα (το όνομά του προέρχεται από την λέξι εχέτλη, που σημαίνει την λαβή τού αρότρου).

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι οι ισχυρισμοί μας θα φανούν απίστευτοι και φανταστικοί σε πολλούς αναγνώστες. Όμως δεν κάνουμε αυθαίρετες υποθέσεις, αλλά ακολουθούμε κατά γράμμα τα λεγόμενα τών αρχαίων συγγραφέων. Εάν δε οι αμφισβητίες έκαναν τον κόπο να μελετήσουν και την νεώτερη Μεταφυσική, η οποία σήμερα λέγεται «Πνευματισμός», θα αντελαμβάνοντο την πραγματικότητα τών ανωτέρω φαινομένων, καθώς και πολλές άλλες αλήθειες.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
(απόσπασμα από δημοσίευμα στο περιοδικό "Ελληνική Αγωγή" τεύχος Μαρτίου 2006).

Απο την Σόνη ΗλιάδηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.