Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

http://www.elora.gr/portal/images/stories/2010_07/ATHINA.jpg

Καί ἐπειδή ἄπαντες ὁμιλοῦν περί δημοκρατίας, μή ἔχοντας ὅμως γνώση τοῦ τί ἐστί δημοκρατία, ἄς ἀφήσωμεν νά ὁμιλήση περί αὑτήν καί νά τήν ὁρίση ὁ διαχρονικός ὁγκόλιθος καί μεγαλλίτερο φιλοσοφικό πνεύμα ὅλων τῶν ἐποχῶν ὁ Πλάτων

Δημοκρατία:

εἴη ὡς ἔοικεν, ἡδεῖα πολιτεία καί ἄναρχος καί ποικίλη ἰσότητα τινά ὁμοίως ἴσοις τε καί ἀνίσοις διανέμουσα.

Δηλ, ἡ δημοκρατία θά εἶναι ὡς φαίνεται ἕνα εὐχάριστο πολίτευμα μέ ἀναρχίαν καί ποικιλίαν διανέμοντας τήν ἰσονομίαν μεταξύ ἴσων καί ἀνίσων.

Σήμερα ὅμως μέ μίαν ἀπλή παρατήρησιν διαπιστώνομεν ἄπαντες, ὁτι τοῦτο σήμερα δέν συμβαίνει.

Ὑπ. τό εἴη=θά εἶναι, εἶναι εὐκτική τοῦ εἰμί, καί τό ἔοικεν πρέρχεται ἀπό τό ἔοικα=φαίνομαι, ὁμοιάζω

Βέβαια ὁ Πλάτων ἦτο ἐναντίον τῆς δημοκρατίας, ἐπειδή ὅλοι ὁμοῦ ἀπόφασίζουν διά κοινόν πράγμα. Ἦτο δέ ὑπέρ τῆς διακυβερνήσεως τῆς πολιτείας ἀπό τούς ἀρίστους διό καί ἐτόνιζεν ἤ, <οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἤ οἱ βασιλεῖς τε νῦν λεγόμενοι καί δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καί ἱκανῶς>.

Γνωστόν εἶναι τοῖς πάσι, ὁτι ἡ λαμπρότερη καί φωτεινότερη περίοδος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι αὐτή τοῦ Περικλέους ὁνομαζομένη καί <χρυσούς αἰών τοῦ Περικλέους>. Ἄραγε αὐτή ἡ περίοδος ἔγινεν τυχαία, ἤ μέ τήν θέσπισιν κανόνων καί νόμων. Βεβαίως δέ, καί δέν ἔγινεν τυχαία. Ἡ πρώτη δέ νομοθετική πράξις τοῦ Περικλέους ἦτο ἡ ἐξῆς. Διά νά ἀποκτήσης τόν τίτλο τοῦ Ἀθηναίου πολίτη, καί ἡ μητέρα σου καί ὁ πατέρας σου ἔπρεπε νά εἶναι Ἀθηναίοι πολίται. Ἀντικαθιστώντας οὔτως τόν προθύστερον νόμον προερχόμενον ἐκ τῶν Τυράννων πού ὅριζαν ὁτι διά νά εἶσαι Ἀθηναῖος πολίτης ἀρκοῦσε ὁ εἴς ἐκ τῶν δύο γονέων σου νά εἶναι Ἀθηναῖος. Βέβαια τότε εἰς ἐκείνην τήν λαμπράν περίοδον, ἐάν ἕνας πολιτικός ἄλλα ἔλεγεν καί ἄλλα ἔπραττεν, ἡ δημοκρατία δέν παρέμενεν ἀπαθής ὡς σήμερον. Ἐπέβαλεν τόν ἐξωστρακισμόν, ἤ τήν θανατικήν ποινήν, δ΄αὐτό καί ἐμεγαλούργησεν. Σήμερα ἔχομεν ἕναν πρωθυπουργόν, πού τότε, τήν λαμρότερη καί φωτεινότερη περίοδον ἀπό τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, ὄχι μόνον δέν θά εἶχεν κάν τό δικαίωμα νά ὁμιλῆ, ἄλλά θά εἶχεν ἐξωστρακισθεῖ τουλάχιστον.

Τότε ἐπειδή ἡ Πατρίς ἦτο ἡ ὑπερτάτη ἀξία, οἱ Ἀθηναίοι εἶχον ἐξωστρακίσει ἀκόμι καί τόν σωτήρα τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ τόν μέγιστο Θεμιστοκλή, ἐπειδή μόνον καί μόνον ὁ Παυσανίας εἶχεν ἀναφέρει τό ὅνομα τοῦ Θεμιστοκλέα εἰς ἐπιστολήν πού εἶχεν ἀνταλλάξει μέ τούς Πέρσας. Οἱ Πέρσες εἶχον ἐπικοινωνήσει μέ τόν Παυσανίαν δηλώνοντας του ὁτι πλέον δέν θά ἐξτρατεύσουν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καί ἐπιθυμοῦν τήν εἰρήνην. Ὁ Παυσανίας εἶχεν συμφωνήσει. Τοῦτο ἀπό μερικούς ἀντιπάλους των, διεθώθει ὁτι ἦτο κρυφή διπλωματία καί παράδοσις εἰς τούς Πέρσας. Λόγω τούτου οἱ Ἀθηναίοι τόν ἐξωστράκισαν. Δοθέντως ὁτι ὅταν ὁ Θεμιστοκλής εἶχεν εἰσέλθει είς τό Ὁλυμπιακόν στάδιον, οἱ ζητωκραυγές ἦσαν οὐρανομήκεις, διά τόν μέγα πρωτεργάτην τῶν νικηφόρων ἀγώνων τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν Περσῶν.

Εἰς τήν Πνύκα ὁ ντελάλης ἐφώναζεν, < τίς βούλεται ἀγορεύειν;>. Και ὅλοι εἶχον τό δικαίωμα νά ὁμιλοῦν ἐκτός ἁπό τάς ἐξεῖς περιπτώσεις.

Πρῶτον:

ἐάν τίς λέγη ἐν τῶ δήμω τόν πατέρα τύπτων ἤ τήν μητέρα, ἤ μή παρέχων οἴκησιν. Τοῦτον οὐκ ἐᾶ λέγειν.

Καί τίσι δεύτερον ἀπεῖτε μή λέγειν:

<ἤ τάς στρατείας> φησί, μή ἐστρατευμένος, ὅσαι ἄν αὐτῶ προσταχθῶσιν ἤ τήν ἀσπίδα ἀποβεβληκώς

Τρίτον τίσι διαλέγεται:

ἠ πεπορνευμένος φησίν ἤ ἡταιρικώς. Τόν γάρ το σῶμα τό ἐαυτοῦ ἐφ ὕβρει πεπρακότα, καί τά κοινά τῆς πόλεως ῥαδίως ἡγήσατο ἀποδώσεσθαι

Τέταρτον τίσι διαλέγεται:

<ἤ τά πατρῶα> φησί καταδηδικώς ἤ ὧν ἄν κληρονόμος γένηται. Τόν γάρ τήν οίδίαν οίκίαν κακῶς οἰκήσαντα καί τά κοινά τῆς πόλεως παραπλησίως ἡγήσατο διαθήσειν

Δηλ. Πρῶτον:

ἐάν κάποιος κτυπά τόν πατέρα του καί τήν μητέρα του ἤ δέν ἐνδιαφέρεται διά τήν τροφήν τους καί τήν στέγην τους, δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά ὁμιλοῦν.

Δεύτερον:

ἐάν ἀπέφυγεςν τήν ἐξτρατεία ἤ ἀπό δειλία πέταξες τήν ἀσπίδα δέν ἔχεις δικαίωμα νά ὁμιλῆς

Τρίτον:

ἐάν κάποιος ζεῖ πεπορνευμένη ζωή καί εύκόλως διαθέτει τόν ἑαυτόν του, οὗτως καί τήν πόλιν του εὐκόλως θά ξεπουλήση, δέν ἔχει τό δικαίωμα τοῦ λόγου

Τέταρτον:

ἐάν κάποις ἐκληρονόμησεν μίαν περιουσίαν καί δέν ἐνδιαφέρθηκε δ΄αὐτήν, ἀλλά ἀντιθέτως τήν κατασπατάλησεν οὗτως εὐκόλως καί τήν πόλιν του θά τήν διαθέση, διά τοῦτο δέν εἶχεν τό δικαίωμα τοῦ λόγου.

Βεβαίως καί ἡ δημοκρατία εἶναι ἕνα εὐχάριστο πολίτευμα, ἀρκεί ὁ λαός νά ἐκλέγη νουνεχεῖς ἡγέτας καί προικισμένους μέ φιλοπατρίαν. Καί βεβαίως ὁ πολίτης εἰς τήν Δημοκρατία δύναται νά ἔχη ἐλευθερίαν σκέψεως, ἐκφράσεως καί δράσεως, ἀρκεί νά σέβεται τόν πλησίον του καί νά ἐκτιμᾶ τήν ἐλευθερίαν του.

Π.Ε.Α.Ν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.