Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΚΥΨΑΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣΤου Ζαχαρία Γεωργούση

«Ενορχηστρωμένη προσπάθεια αποδομήσεως της Ελληνοχριστιανικής ιδιοπροσωπείας του Γένους»

Αγέρωχος  ο Πειραιώς Σεραφείμ έδωσε τη δική του μαρτυρία πίστεως ενώπιον των μελών της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας στη διάρκεια των τετραήμερων εργασιών της και ξετύλιξε το... μίτο της οικονομικής και όχι μόνο κρίσης με αφοπλιστική ακρίβεια! Στην εισήγησή του για τα «αίτια της συγχρόνου ποικιλομόρφου κρίσης και η Εκκλησία ως ελπίδα και ενότητα της κοινωνίας και ως νοηματοδότηση της ζωής του ανθρώπου» καταγγέλλει τα δυο μεγάλα κόμματα εξουσίας ως υπεργολάβους του έξωθεν σχεδιασμού για την αποχριστιανοποίηση της Ελλάδας.  
«Η φιλτάτη ημών πατρίς δεν δύναται να παρομοιασθή με οιανδήτινα άλλην χώραν, διότι ιστορικώς διήλθεν υπό βάναυσον δουλείαν και κατοχήν τεσσάρων αιώνων και επεβίωσεν ως Έθνος ένεκεν της κιβωτού του Γένους Εκκλησίας. Η ρήσις του μεγάλου νομομαθούς Ν. Σαριπόλου: «Δια της Εκκλησίας εσώθημεν» θα παραμένη ανά τους αιώνας αναλλοίωτος και ακατάλυτος. Από της εθνικής παλλιγγενεσίας κατά τας τελευταίας δύο δεκαετίας παρατηρείται, ενορχηστρωμένη και εντονωτάτη προσπάθεια αποδομήσεως της Ελληνοχριστιανικής ιδιοπροσωπείας του Γένους δια συντονισμένων ενεργειών των δύο Κομμάτων εξουσίας και των ελασσόνων κομμάτων της λεγομένης αριστεράς που ταυτίζονται εις την μεθοδικήν αποδόμησιν του εκκλησιαστικού βίου από την καρδίαν και την ψυχήν των Ελλήνων» επισημαίνει ο Σεβασμιώτατος.
Και προσθέτει με νόημα: «Η σύμπλευσις, συμπόρευσις και συστράτευσις των δύο κομμάτων εξουσίας αποδεικνύουν πασιδήλως ότι αποτελούν διατάκτας και υπεργολάβους έξωθεν σχεδιασμού που με μεθοδικότητα επιβάλλεται δια να πληγή η Έλλάς ως καρδία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας που διασώζει ακαινοτόμητον και αδιαλώβητον την αποκεκαλυμένην παρά του Τρισαγίου Θεού αλήθειαν περί του κόσμου και του ανθρώπου από τας στρεβλώσεις και τας αιρέσεις του Δυτικού Χριστιανισμού και εν ταυτώ διασφαλίζει τα πρόσωπα από την καταδολίευσιν της ανθρωπίνης ελευθερίας».
Ο κ. Σεραφείμ, όμως, δε μένει εκεί. Με λόγια σταράτα σκιαγραφεί τα.... έργα αποδόμησης. «Ειδικώτερον υπό της προλαβούσης Κυβερνητικής πλειονοψηφίας ενομοθετήθησαν αθέσμως, η έργω άρνησις της Αναστάσεως των σωμάτων δια της καύσεως των νεκρών, η απομείωσις του ιερού θεσμού του Γάμου δια του συμφώνου συμβιώσεως που μετατρέπει το τιμιώτατον ανθρώπινον πρόσωπον εις ηδονικόν χρηστικόν αντικείμενον, ο εξοβελισμός παρά πάσαν έννοιαν συνταγματικής ευταξίας των Κληρικών από την μαθητικήν κοινότητα και επεχειρήθη πεισμόνως η επιβολή ψευδών και ανακριβειών δια την αλλοίωσιν της ιστορικής συνειδήσεως της μαθητιώσης νεολαίας» υπογραμμίζει με έμφαση.
Και προειδοποιεί: «Υπό δε της παρούσης πολιτικής ηγεσίας διαδίδεται μετ’ επιτάσεως ότι θα επιχειρηθή η αντισυνταγματική περιθωριοποίησις της θρησκευτικής παιδείας της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως με την πλήρη υποβάθμισιν του ομολογιακού μαθήματος των Θρησκευτικών ως κατ’ επιλογήν μαθήματος της τελευταίας βαθμίδος, ως και ότι θα επεκταθή το σύμφωνον συμβιώσεως και εις τα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια» δια να θεσμοθετηθή ούτω η αήθης ανατροπή της ανθρωπίνης οντολογίας, ως και ότι θα υλοποιηθή η, δια της καταργήσεως του ως προαιρετικού ισχύοντος εις την ποινικήν και πολιτικήν δικονομίαν θρησκευτικού όρκου, εκμηδένησις της θρησκευτικής ορκοδοσίας των κρατικών λειτουργών ώστε να απομειωθή πλήρως η ιερή σχέσις πίστεως και πατρίδος εις τας συνειδήσεις των Ελλήνων».
Προδρομικός και όχι πολιτικολογία ο λόγος της Εκκλησίας
Με σύνεση και παρρησία ο Μητροπολίτης Σεραφείμ απάντησε στα περί πολιτικολογίας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου καταγράφοντας την ευθύνη της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία. «Η Αγιωτάτη ημών Εκκλησία, Σώμα του Δομήτορος Αυτής Κυρίου, έχει την ιεράν υποχρέωσιν να αρθρώνη πάντοτε και διϊστορικώς λόγον προδρομικόν και να καταδεικνύη τα ουσιώδη των ιστορικών περιόδων με την χαρισματικήν Αυτής διάκρισιν των γεγονότων. Αυτό ουδόλως αποτελεί κομματισμόν η πολιτικολογία, που ασφαλώς αποκλείονται δια κάθε εκκλησιαστικόν άνδρα εκ της οντολογίας της Εκκλησίας, η οποία ως όλον δεν δύναται να κατατμάται εις μερίδια. Το ιερόν όμως χρέος αρθρώσεως προδρομικού λόγου τυγχάνει εντολή του Τρισαγίου Ιδρυτού Αυτής και εν ταυτώ διαχρονικόν τρόπον εκφράσεως των Αγίων και Ηρώων», τονίζει κατηγορηματικά. 
Ο ρόλος των Σιωνιστών
Και παραθέτει τις έως τώρα χαμένες ευκαιρίες ανάκαμψης με ευθύνη των κυβερνώντων ακτινογραφώντας το παρασκήνιο των τεκταινομένων: «Εδημοσιεύθη εις τον διεθνή τύπον ότι η Ρωσσική Ομοσπονδία εζήτησεν από την Ελληνικήν Πολιτείαν την επ’ ενοικίω παραχώρησιν ναυτικής βάσεως εις το Αιγαίον δια να ναυλοχή ο Ρωσσικός στόλος εις την Μεσόγειον με συνολικόν μίσθιον το ποσόν των εκατό δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μοναδική δια την χώραν αυτή ευκαιρία ανωδύνου υπερβάσεως της οικονομικής κρίσεως  απερρίφθη υπό της σημερινής πολιτικής ηγεσίας, χωρίς να  ληφθή υπ’ όψιν ότι δι’αυτού του τρόπου επιπροσθέτως θα απεδυναμούτο το casus beli της γείτονος και ευχερώς θα ηδυνάμεθα να ασκήσωμεν τα υπό του διεθνούς δικαίου έννομα δικαιώματά μας δια την επέκτασιν των χωρικών μας υδάτων εις τα δώδεκα μίλια, την μετατροπήν του Αρχιπελάγους εις «ελληνικήν λίμνην» και την εξόρυξιν του υπογείου ορυκτού πλούτου που θα καθιστούσε  την χώραν αυτάρκη ενεργειακώς και οικονομικώς.
Ωσαύτως ο έχων την ευθύνην της παρούσης Κυβερνήσεως απεμείωσεν και  την ετέραν ισχυράν δυνατότητα της χώρας να καταστή ενεργειακός κόμβος με την αμφισβήτησιν της συμφωνίας περί του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρουπόλεως, και  ωδήγησε την χώραν τελικώς εις την θανατηφόρον αγκάλην του ΔΝΤ και του σχεδιασμού της «Ευρωδιασώσεως».
Η επίσκεψις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εις την Ελλάδα, η επίτευξις του μακροχρονίου σχεδίου του σιωνιστού κ. Σόρος δια την παραχώρησιν  Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων εις την Ισραηλιτικήν πολεμικήν μηχανήν δια τας στρατιωτικάς ασκήσεις αυτής, η υπογραφή πολιτικοστρατιωτικών συμφωνι-ων μετά του Ισραήλ, ο εναγκαλισμός μας από το διεθνές Εβραϊκό λόμπυ των Η.Π.Α. των Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Μπρεζίνσκυ και σία και αι συγχαρητήριαι προσρήσεις του Αντιπροέδρου της Αμερικανικής Κυβερνήσεως, η άμεσος αναβάθμισις της χρηματικοπιστοληπτικής ικανότητος της χώρας από την Moodys αποδεικνύουν ποία είναι πλέον τα νέα «αφεντικά» της αγιοτόκου και ηρωωτόκου ταύτης πατρίδος και ερμηνεύουν διατί η παρούσα Κυβέρνησις ηρνήθη το νόμιμον αίτημά μου να διαλύση τα ψευδεπίγραφα τεκτονικά δήθεν ιδρύματα που παραβιάζουν τας διατάξεις του άρθρου 188 του Αστικού Κώδικος και αποτελούν προπύργια του διεθνούς σιωνιστικού και σατανοκινήτου «σαχεντρίν», που ύψωσεν ως ψευδοθεόν τον δυσώνυμον Εωσφόρον η Διάβολον κρυπτογραφικά αναφερόμενον ως δήθεν «Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.) αρνηθέν την πίστιν εις τον Τρισάγιον Θεόν της Διαθήκης μέσω της Ραββινικής γραμματείας, του Ταλμούδ και της Καμπάλα, και που αγωνίζεται παντί σθένει δια την επίτευξιν παγκοσμίου διακυβερνήσεως και δια την επιβολήν του Εωσφορισμού ως παγκοσμίου θρησκείας (ΜΡΑ)».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.