Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ Η ΕΛΛΑΣ : 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ 2040Ἐρημοποίησις περιφέρειας, δημογραφικό, μείωσις ὑδάτινων πόρων, ἀναδυόμενες οἰκονομίες, οἱ μεγάλες ἐθνικές προκλήσεις

ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ τά παιδιά πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι τό σύνθημα τῆς Ἐπιτροπῆς Foresight, τῆς συμβουλευτικῆς ὁμάδος στό Μέγαρο Μαξίμου πού κάνει μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς καί ἔρευνες γιά τό μέλλον. Σέ μία ἐξ αὐτῶν, γιά τό πῶς θά εἶναι ἡ Ἑλλάς τό 2040, ὑπάρχουν οἱ δυσάρεστες καί οἱ ἀναμενόμενες προβλέψεις. Αὐτό πού ὅλοι εἴτε μέ τόν ἕναν τρόπο εἴτε μέ τόν ἄλλον ἐπισημαίνουν, εἶναι πώς ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος θά συρρικνωθεῖ δραματικά μέ τεράστιες συνέπειες. Τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκτιμοῦν ὅτι ἕως τό 2040 ἡ χώρα θά εἶναι στήν τέταρτη θέση μεταξύ τῶν χωρῶν μέ τήν μεγαλύτερη συρρίκνωση πληθυσμοῦ στήν παραγωγική ἡλικία. Ἐπίσης θά ὑποστεῖ τήν μεγαλύτερη μείωση τοῦ συνολικοῦ δείκτου παραγωγικότητος στήν ΕΕ, λόγω τῶν ἐπιπτώσεων ἀπό τήν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ της καί τούς χαμηλούς ρυθμούς γεννήσεων. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά ὑπάρξουν ἐπιπτώσεις στήν ἀπασχόληση καί τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, τήν βιωσιμότητα τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν καί τῶν συστημάτων Ὑγείας καί Συνταξιοδοτήσεως.

Ἡ καταγραφή τῶν τάσεων καί τῶν στόχων πού ἀφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ἐπιτροπή δέν περιορίζεται μόνο σέ κοινωνικά ἤ οἰκονομικά θέματα. Ἡ κλιματική ἀλλαγή γιά παράδειγμα ἀναμένεται νά διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς δημοσίας ζωῆς. Ἡ Μεσόγειος εἶναι μία θάλασσα πού θά δοκιμασθεῖ ἔντονα ἀπό τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα τίς ἑπόμενες δεκαετίες. Εἰδικῶς, ἡ Ἑλλάς θά ἐπηρεασθεῖ ἀπό τήν ἄνοδο τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης, ἡ ὁποία ὑπολογίζεται σέ 3-4 χιλιοστά κάθε χρόνο. Οἱ πανέμορφες πόλεις μας πού εἶναι δίπλα στό κῦμα πρέπει ἀπό τώρα νά ἀρχίσουν νά σχεδιάζουν πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τήν ἄνοδο τῆς στάθμης. Ἀναπόφευκτα καί πολλές δραστηριότητες σέ αὐτές τίς περιοχές θά πληγοῦν, ὅπως ὁ τουρισμός καί οἱ συγκοινωνίες.

Ἡ Ἐπιτροπή Foresight προβλέπει ὅτι θά μειωθοῦν καί οἱ διαθέσιμοι πόροι στήν χώρα μας. Ἤδη τίς τελευταῖες δεκαετίες ὑπάρχει μεγάλη ζήτησις γιά φυσικούς πόρους. Ἕως τό 2030 ἡ ζήτησις θά ἔχει διπλασιασθεῖ σέ σχέση μέ τό 2010! Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ ἐποχή μετά τόν κορωνοϊό θά ἐκτοξεύσει τήν ζήτηση καί θά ἀνατραποῦν οἱ ἰσορροπίες ἀπό τήν παραγωγή ἕως τήν κατανάλωση. Παραλλήλως θά ἐμφανισθοῦν καί ἄλλα προβλήματα στήν Ἑλλάδα, ὅπως ἡ ἔλλειψις πόσιμου νεροῦ. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι τό 80%-85% τῶν ὑδάτινων πόρων δαπανᾶται γιά τήν ἄρδευση τῶν καλλιεργειῶν. Ἡ χώρα μας πρέπει νά ἑστιάσει στήν ἔρευνα γιά ἐναλλακτικές πρῶτες ὗλες, νά βελτιώσει τόν τρόπο πού καταναλώνει τό νερό καί νά υἱοθετήσει νέα καταναλωτικά πρότυπα.

Οἱ σύμβουλοι τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ ἀστικοποίησις θά συνεχισθεῖ. Συνεπῶς οἱ εἰδικοί πρέπει νά ἀναζητήσουν λύσεις ὥστε ἡ ποιότης ζωῆς νά ἀναβαθμισθεῖ, μέσω σημαντικῶν ἐπενδύσεων στόν χῶρο τῶν ἐπικοινωνιῶν, τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καί τῶν ὑποδομῶν. Ὁ τομεύς ὅμως πού πραγματικά θά ἐκτοξευθεῖ εἶναι ἡ τεχνολογία, μέ τίς ἐφαρμογές τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης νά ἐξελίσσονται ἁλματωδῶς. Αὐτή θά συμπαρασύρει καί τήν υἱοθέτηση μέτρων κυβερνοασφαλείας, ἐνῶ ὁ ψηφιακός ἀναλφαβητισμός θά ἀποτελέσει παρελθόν. Ἡ ἑλληνική κοινωνία τό 2040 θά βασισθεῖ ἐπάνω στίς νέες τεχνολογίες. Σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο θά καταγραφεῖ αὔξησις τῆς μεσαίας τάξεως καί τῆς καταναλώσεως. Ἡ ἐπιτροπή πιστεύει ὅτι τά ἑκατομμύρια πολῖτες τῆς μεσαίας τάξεως θά ἔχουν διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες καί ἀνάγκες. Αὐτές θά δημιουργήσουν νέες ἀγορές καί θά ἀνοίξουν νέες ἀγορές γιά τίς ἐξαγωγές. Τέλος, ἡ παγκόσμια οἰκονομία θά μετατοπισθεῖ καί ἀπό τόν παραδοσιακό πλούσιο Βορρᾶ τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης θά στραφεῖ πρός τίς ἀναδυόμενες οἰκονομίες τῆς Ἀνατολῆς καί τοῦ Νότου. Κατά τήν Ἐπιτροπή Foresight οἱ ὑπάρχουσες γεωστρατηγικές συμμαχίες θά χάσουν τήν δυναμική τους, θά αὐξηθοῦν οἱ περιφερειακές δυνάμεις καί θά δημιουργηθοῦν νέες συμμαχίες πού θά ἀνοίξουν τόν δρόμο γιά νέες οἰκονομικές καί ἐμπορικές συνεργασίες.

Τό πρῶτο βῆμα ἔγινε. Ἡ ἐπιτροπή foresight κάνει μία προβολή στό μέλλον τῆς χώρας μέχρι τό 2040. Πῶς θά εἶναι ἡ Ἑλλάς τοῦ 2040; Ποιές θά εἶναι οἱ κυρίαρχες τάσεις; Ποιές θά εἶναι οἱ προκλήσεις, στίς ὁποῖες θά καλεστεῖ ἡ χώρα νά δώσει ἀπαντήσεις; Ποιές πολιτικές θά πρέπει νά υἱοθετηθοῦν καί ποιές καινοτομίες θά πρέπει νά ἐνσωματωθοῦν, ἔτσι ὥστε ἡ Ἑλλάς νά ἀντιμετωπίσει τόσο τίς προκλήσεις ὅσο καί τούς κινδύνους;

Ποιές εἶναι λοιπόν οἱ ἑπτά «μεγατάσεις» (megatrends), πού θά ἐπηρεάσουν τήν πορεία τῆς χώρας μας μέχρι τό 2040, ὅπως καταγράφονται ἀπό τό νέο συμβουλευτικό ὄργανο τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη;

Τό ἐρώτημα εἶναι τό κατά πόσον ἡ Ἑλλάς θά μπορέσει ἀπό τώρα νά ἀρχίσει νά σκέπτεται πῶς θά ἀντιμετωπίσει τίς νέες προκλήσεις ὥστε νά μήν βρεθεῖ πρό ἐκπλήξεων μέ τό πιστόλι στό κρόταφο, ὅπως τόσες καί τόσες φορές. Τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, μέ πρόεδρο τόν Γιάννη Μαστρογεωργίου, Γενικό Διευθυντή τοῦ Ἰνστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καί πρώην Διευθυντή τοῦ ἑλληνικοῦ think tank «ΔΙΚΤΥΟ γιά τή Μεταρρύθμιση στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη», καί ἀναπληρωτή πρόεδρο τόν Ἐπαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, κάτοχο τῆς Ἕδρας UNESCO γιά τήν Ἔρευνα τοῦ Μέλλοντος, ἔχουν παρουσιάσει τήν ἔκθεση καί πλέον ἔγκειται στά χέρια τῶν κυβερνώντων νά χαράξουν τήν ρότα…


https://www.estianews.gr/kentriko-thema/pros-syrriknosi-i-ellas-4i-pagkosmios-se-meiosi-plithysmou-to-2040/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters