Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 - 41! - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΡΑΣΙ ΤΟΥ!

Του Μάνου Χατζηδάκη

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΣΤΟΝ Α’ ΤΟΜΟ ΤΟΥ 4ΤΟΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Στίς 23 Ὀκτωβρίου 1937 ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος διέβη τήν πύλη τῆς Σ.Σ.Ε. καί φόρεσε γιά πρώτη φορά τήν ἔνδοξη στολή τοῦ Εὐέλπιδος.
Ὁ Εὔελπις Γεώργιος Παπαδόπουλος διεκρίθη ἀμέσως. Σέ ὅλα τά μαθήματα εἶχε τήν ὑψηλότερη βαθμολογία.

Ἀρχηγός Τάξεως 1940A’Κατά τό δεύτερο ἔτος τῆς φοιτήσεώς του, ἔγινε γιά πρώτη φορά Ἀρχηγός Τάξεως. Στό τρίτο ἔτος ἡ τάξις του ἔγινε ἡ Διοικοῦσα Τάξις. Καί καθ’ ὅλο τό ἀκαδημαϊκό ἔτος ὁ τριτοετής Εὔελπις ἔλαβε τόν βαθμό τοῦ Ἐπιλοχία καί διετέλεσε Ἀρχηγός Σχολῆς!
Ὁ συμμαθητής του, Νικόλαος Γκαντώνας ἔγραψε: «Ἀρχηγός τῆς τάξεώς μας στήν Σχολή Εὐελπίδων καί πρωτεύσας παντοῦ, διεκρίνετο διά τήν ἰδιαιτέραν εὐφυΐαν του».
Ὁ ἐπίσης συμμαθητής του, Ἰωάννης Λαδᾶς δήλωσε: «Ὑπῆρξε μία ἰδιοφυΐα! Καί εἰς τήν Σχολήν τῶν Εὐελπίδων πού ἦταν Ἀρχηγός…».
Ὁ μικρότερος κατά μία τάξι Στέφανος Καραμπέρης ἐπίσης ἀναφέρει: «Πρῶτος κατά τήν διάρκειαν τῆς φοιτήσεώς του εἰς τήν Σ. Σ. Εὐελπίδων, ἦτο γνωστός τουλάχιστον εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας Ἀξ/κούς τῆς Τάξεώς του καί τούς ἀντιστοίχους τῶν δύο μεγαλυτέρων καί τῶν δύο μικροτέρων τῆς ἰδικῆς του».
Ἐπίσης ὁ συμμαθητής του Γρηγόριος Μπονάνος, τονίζοντας τήν εὐφυΐα καί ἀκτινοβολία του, γράφει: «Ἄλλωστε, ἦτο καί ἀρχηγός τῆς τάξεώς μας, ἀκριβῶς διότι διέθετε ὅλα αὐτά τά προσόντα…».
Στίς 10 Αὐγούστου 1940, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ὁρκίσθηκε Ἀνθυπολοχαγός Πυροβολικοῦ, 4ος μεταξύ τῶν 289 ἀποφοίτων τῆς Τάξεως 1940Α’ τῆς Σ.Σ.Ε. καί μέ σειρά ἐπιτυχίας 1 στό Πυροβολικό. Ὁ Ἀριθμός Μητρώου του (Α.Μ.) ἦταν 22113. Ὅμως ἐπειδή ὑπῆρξε κατά τήν διάρκεια τῆς 3ετούς φοιτήσεως ὁ μακροβιότερος Ἀρχηγός τῆς Τάξεως καί Ἐπιλοχίας καί Ἀρχηγός Σχολῆς, παρέμεινε ἔτσι στήν συνείδησι ὅλων!
Μόλις 5 ἡμέρες μετά -τόν 15Αὔγουστο τοῦ 1940- οἱ Ἰταλοί τορπίλλιζαν ἄνανδρα τό εὔδρομο “ΈΛΛΗ”, πού σημαιοστολισμένο συμμετεῖχε στόν ἑορτασμό τῆς Παναγίας τῆς Τήνου.

Οἱ Ἐκθέσεις Πολεμικῆς Δράσεως
Ἀμέσως μετά τήν ἀποφοίτησί του, ὁ νεαρός Ἀνθυπολοχαγός ἔλαβε τό πρῶτο Φύλλο Πορείας τῆς σταδιοδρομίας του:
Ἦταν τό II Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ (Σ.Ο.Π.) τῆς II Μεραρχίας τοῦ Α’ Σώματος Στρατοῦ πού ἕδρευε στήν Ἀθήνα, μέ Διοικητή τόν Συνταγματάρχη Χρῆστο Μαντᾶ.
Ὁ Γ. Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε ὡς Ἀξιωματικός Βολῆς τῆς 3ης Πυροβολαρχίας τῶν 75/19 (Πυροβόλα Σνάϊντερ τῶν 75 χιλιοστῶν ὑποδείγματος 1919) πού διοικοῦσε ὁ Λοχαγός Ἠλίας Μανούκας.
Μόλις 2 μῆνες καί 18 ἡμέρες μετά ἀπό τήν ἡμέρα πού φόρεσε τήν ἔνδοξη στολή τοῦ Ἕλληνος Ἀξιωματικοῦ, ξημέρωνε τό “ΟΧΙ” τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940! Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀνῆκε στήν ἱστορικά προνομιοῦχο ἐκείνη τάξι, πού ἔμελλε νά πέση, ἀμέσως μετά τήν ἀποφοίτησί της, στήν φωτιά τοῦ πολέμου.
Στίς 27 Ἰανουαρίου 1941 Ὁ μέχρι τότε Δ/τής του, Συνταγματάρχης Χρῆστος Μαντᾶς ἀνέλαβε Δ/ντής Πυροβολικοῦ τῆς ΙΙ Μεραρχίας. Ἀναφερόμενος στήν μέχρι τότε δράσι τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, ὁ Μαντᾶς ἔγραψε:

«Ὑπηρέτησεν εἰς τό Μέτωπον (Ἑλληνοϊταλικός Πόλεμος) ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ Πολέμου, ἀρχικῶς ὡς Ἀξ/κός Βολῆς τῆς 3ης Πυροβολαρχίας τοῦ Συν/τος, τοῦ Λοχαγοῦ Μανούκα Ἠλία καί εἴτα, ἀπό 12/12/1940, ὡς Οὐλαμαγός τῆς ἰδῖας Πυροβολαρχίας, μέχρι τοῦ πέρατος τοῦ Πολέμου. Συμμετέσχεν ἁπασῶν τῶν ἐπιχειρήσεων εἰς ἄς ἔλαβεν μέρος ἡ Πυρ/χία του καί ἐπεδείξατο παντοῦ διαγωγήν καί γενναιότητα ἐξαίρετον, δι’ ὁ καί ἐπροτάθη ἐπανειλημμένως δι’ ἠθικάς ἀμοιβάς αἴτινες καί τῷ ἀπενεμήθησαν (Ἀριστεῖον Ἀνδρείας - Πολ. Σταυρός Γ’ Τάξεως - Προσάρτησις σημάτων). Πρόκειται περί ἐξαιρέτου πολεμιστοῦ καί Ἀξ/κοῦ, παρέχοντος τά ἐχέγγυα ὅτι θά ἐξελιχθῆ εἰς ἄριστον στέλεχος.
Ἀθῆναι τή 13/12/42
Ὁ Τέως Δ/ντής Πυροβολικοῦ ΙΙ Μεραρχίας
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Συν/χης Πυρ/κοῦ»

(«Ἔκθεσις Πολεμικῆς Δράσεως» Γ. Παπαδοπούλου 2ος Ὑποφάκελλος καί «Φύλλον Ποιότητος»)
Ὁ δεύτερος Δ/τής τοῦ Συντάγματος, Ἀντισυνταγματάρχης Δημήτριος Λειβαδίτης, πού ἀνέλαβε τήν διοίκησι τοῦ Συντάγματος στίς 27/1/1941, ἔγραψε γιά τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο:
«ΙΙ ΣΥΝ/ΜΑ ΟΡ. ΠΥΡ/ΚΟΥ
- Χαρακτήρ: Ἄριστος
- Διαγωγή μέχρι τοῦ Πολέμου: Οἴα ἁρμόζει εἰς Ἀξ/κόν.
- Ὑπηρεσία προσφερθεῖσα κατά τόν Πόλεμον:
Ἐξετέλεσεν ἀπό τῆς κηρύξεως τοῦ Πολέμου ἐναλλάξ καθήκοντα Οὐλαμαγοῦ καί Ὑπολοχαγοῦ Πυρ/χίας ἐμπολέμου. Εἰς τά καθήκοντά του ἀντεπεκρίθη ἄριστα. Εἶναι ὀξείας ἀντιλήψεως καί κρίσεως, Κατά τάς δυσκόλους στιγμάς εἰς ἄς κατ’ ἐπανάληψιν εὑρέθη ἡ Πυρ/χία του, ἔδειξεν θάρρος καί αὐτοθυσίαν, προταθείς κατ’ ἐπανάληψιν δι’ ἠθικάς ἀμοιβάς.
- Διαγωγή κατά τήν σύμπτυξιν: Λίαν καλή.
- Ἱκανότης Διοικήσεως τμήματος ἀντιστοίχου του βαθμοῦ του ἤ καί ἀνωτέρου τοιούτου: Καίτοι νέος Ἀξ/κός, ἐπέδειξεν λίαν καλήν Διοικητικήν Ἱκανότητα. Εἶναι πρόθυμος καί ἐργατικώτατος. Μέ τήν ἤν κέκτηται μόρφωσιν ἐπαγγελματικήν καί τήν κτηθείσαν πείραν, δύναται μετ’ ἐμπιστοσύνης νά τοῦ ἀναθέση τίς καθήκοντα Ὑπολοχαγοῦ.
- Συμπερασματική Κρίσις: Πρόκειται περί Λίαν Καλοῦ Ἀξ/κοῦ Πυρ/κοῦ, ὅστις ὡς ἐργάζεται, θέλει ἐξελιχθῆ σύν τῷ χρόνῳ, εἰς ἕναν τῶν πολύ καλῶν Ἀξ/κῶν Πυρ/κοῦ.
Οὗτος ἀντέχει εἰς τούς κόπους καί τάς στερήσεις τῆς ἐκστρατείας.
Κατά τήν ὑποχώρησιν, ἡ διαγωγή του ὑπῆρξεν Λίαν Καλή. Ἠκολούθησεν δέ τήν Πυρ/χίαν του μέχρι Μεσολογγίου ἔνθα διελύθη τό Σύνταγμα κανονικῶς τήν 6ην Μαΐου 1941.
Ἀθῆναι τῇ 9 Σ/βρίου 1941
Ὁ τέως Δ/τής τοῦ Συν/τος
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ἀντ/ρχης Πυρ/κοῦ»

(«Ἔκθεσις Πολεμικῆς Δράσεως 1940 - 41» τοῦ Γ. Παπαδοπούλου 2ος Ὑποφάκελλος καί «Φύλλον Ποιότητος»)
Οἱ Ἠθικές Ἀμοιβές
Γιά τήν δράσι του στόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ 1940 - 41, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἔλαβε τίς ἑξῆς ἠθικές ἀμοιβές:
1) Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας (ΕΔΥΕΘΑ 197/41)
«Διά τήν ἡρωικήν μέχρις αὐτοθυσίας ἀπόδοσιν ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μάχης ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν καθηκόντων του».

2) Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως (ΕΔΥΕΘΑ 197/41)
«Διότι λαβῶν μέρος εἰς τάς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἀλβανικοῦ Μετώπου, ἐπεξείξατο ἡρωισμόν καί αὐτοθυσίαν, συμβάλων οὕτω εἰς τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν τούτων».

3) Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως (ΕΔΥΕΘΑ 199/41)
«Διά τήν ἡρωικήν του προσπάθειαν κατά τάς ἐπιχειρήσεις. Προσάρτησις Στέμματος ἐπί τῆς ταινίας τοῦ Πολεμικοῦ Σταυροῦ ΕΔΥΕΘΑ 199/41»

4) Μετάλλιο Ἐξαιρέτων Πράξεων (ΕΔΥΕΘΑ 396/46)
«Διά τήν ἐπιδειχθήσαν ἐργατικότητα, ἀνωτέραν ἀντίληψιν καθήκοντος καί εὐδοκίμους ὑπηρεσίας ἐν τῶ κύκλω τῶν ἐνεργειῶν του, κατά τήν Πολεμικήν περίοδον 1940 - 41 ἐν Ἀλβανίᾳ»

5) Ἀργυρός Σταυρός Γεωργίου Α’ Μετά Ξιφῶν (ΕΔΥΕΘΑ 549/47)
«Ὡς ὑπηρετήσας καί διακριθεῖς εἰς τόν Πόλεμον 1940 - 41»

6) Ἀναμνηστικό Μετάλλιο Ἐκστρατείας 1940 - 41 (ΕΔΥΣ 496/50)
Τί ἔλεγε γιά τό Ἔπος
Πολλά χρόνια ἀργότερα -ὡς πρωθυπουργός πλέον- ἀναφερόμενος στό Ἔπος τοῦ 1940 - 41 ἔλεγε:
«Ἤμεθα τότε μόνοι εἰς τήν ἠπειρωτικήν Εὐρώπην. Ἡ μοναδική ἀκτίς φωτός εἰς τό ζοφερόν σκότος τῆς συνθηκολογήσεως, τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς δειλίας... Θά ἦταν ἄλλη ἡ μορφή τοῦ κόσμου ἄν τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1940 δέν ἐδέχετο τήν πρόκλησιν τοῦ Ἄρεως ἡ Ἑλλάς»( «Τό Πιστεύω μας» τόμος Γ’ σελ 102)
Γιά τήν μοναδικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἀντιστάσεως ἔλεγε:
«Ὅταν οἱ Ἕλληνες ὤρθωναν τό ἀνάστημά των κατά τοῦ ἀνάνδρου ἐπιδρομέως. Ἡ ἠπειρωτική Εὐρώπη ἔπτησσεν ὑπό τό πέλμα τοῦ θριαμβεύοντος Ἄξονος. Παραδείγματα πού νά ἐμπνέουν δέν ὑπῆρχον. Πλεῖστα κράτη εἶχον ὑποκύψει χωρίς νά ρίψουν οὔτε ἕνα πυροβολισμόν διά τήν τιμήν τῶν ὅπλων των. Ἄλλα εἶχον καταρρεύσει ταχέως ὑπό τό βάρος ἀσυγχωρήτων σφαλμάτων καί λόγω ἐλλείψεως ἠθικοῦ. Καί ἄλλα, ὡς ἑταῖροι τοῦ Ἄξονος, διενέμοντο τήν λείαν τῆς ἐπιδρομῆς. Ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει ἀναφαίρετον τό δικαίωμα τῆς ὑπομνήσεως τῶν πεπραγμένων πρός ὅλους τους ἐμπλακέντας εἰς τόν πόλεμον λαούς τῆς Εὐρώπης. Διότι οὐδενός ἄλλου ἡ Ἱστορία εἶναι τόσον καθαρά καί τιμημένη ὅσον ἡ ἰδική του». («Τό Πιστεύω μας» τόμος Ζ’ σελ. 18)
Γιά τήν κοσμοϊστορική του σημασία ἐπίσης ἔλεγε:
«Ἡ νικηφόρος ἀντίστασις τῆς Ἑλλάδος κατά τῆς φασιστικῆς ἐπιδρομῆς, ἐπέδρασεν ἀποφασιστικῶς ἐπί τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἐμπολέμων καί τῶν οὐδετέρων, ὑπεβοήθησεν τήν κατάρρευσιν τῆς Ἰταλίας καί τοῦ καθεστῶτος της, κατέφερεν ἀνεπανόρθωτον πλῆγμα κατά τοῦ γοήτρου τοῦ Ἄξονος ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο ἀήττητος, ἐπέτυχε τάς πρώτας κατά ξηράν νίκας τῶν ἐλευθέρων ἐθνῶν καί ἀνέτρεψε τό πολεμικόν χρονοδιάγραμμα τοῦ Χίτλερ... Ἀντέσχε το Ἔθνος μας ἐπί ἑπτά μήνας εἰς τήν φοβεράν δοκιμασίαν -ἐνῶ ἄλλοι κατέρρεον ἐντός ἡμερῶν ἤ ἑβδομάδων- χάρις εἰς τήν ἑνότητα τήν ὁποίαν ἐπέδειξε. Τό φαινόμενον ὑπῆρξεν ἴσως μοναδικόν εἰς τήν Ἱστορίαν του». («Τό Πιστεύω μας» τόμος Η’ σελ. 120 – 121)

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.