Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙ ΠΡΕΣΠΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ - Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 7 ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΕΛΟ ΣΥΡΙΓΟ

ΔΕΝ θά σχολιάσουμε τήν ἀπόφαση Ἕλληνος πολίτου νά καταθέσει μήνυση ἐναντίον τοῦ καθηγητοῦ καί βουλευτοῦ τῆς ΝΔ Ἀγγέλου Συρίγου, ἐπειδή ὁ τελευταῖος χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «Σκόπια» ἀντί τοῦ «Βόρειος Μακεδονία» ὅταν ἀναφέρεται στήν γειτονική χώρα. Εἴτε ἔχει δίκιο ὁ πολίτης εἴτε ἄδικο, νόμιμο δικαίωμά του ἀσκεῖ. Ὡστόσο, θεωροῦμε χρήσιμη τήν ἔνταση πού προέκυψε καί τόν δημόσιο διάλογο πού ἄνοιξε, προκειμένου νά διευκρινισθοῦν κάποια πράγματα. Καί κυρίως νά ἀπαντηθοῦν ὁρισμένα κρίσιμα ἐρωτήματα. Ὅπως: Πόσο δεσμευτικές εἶναι οἱ ρυθμίσεις μιᾶς συνθήκης γιά τήν πολιτειακή ἡγεσία; Πόσο δεσμευτικές γιά τούς ὑπουργούς; Πόσο δεσμευτικές γιά τούς βουλευτές τοῦ Κοινοβουλίου; Καί βεβαίως πόσο δεσμευτικές γιά τούς ἴδιους τούς πολῖτες; Νοοῦνται παρεκκλίσεις γιά τούς πολῖτες; Καί ἄν, σέ ποιά περίπτωση; Ὡς πρός τό σύνολο τῆς ἡγεσίας (Πρόεδρο Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, ὑπουργούς, βουλευτές, κρατικούς ἀξιωματούχους) τά περιθώρια εἶναι περιορισμένα.

Στόν γραπτό λόγο καί εἰδικῶς στήν ἀλληλογραφία μεταξύ Ὑπουργείων καί ἐν γένει δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ἡ ἐθνικῶς ἐπιζήμια συμφωνία πού ψήφισε ὁ ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύει τήν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς. Τυχόν παράλειψις ἤ ἀλλοίωσις τῆς ὀνομασίας θεωρεῖται παραβίασις τῆς συμφωνίας. Στόν προφορικό λόγο ὑπάρχουν ἐπιλογές τίς ὁποῖες θά μποροῦσαν νά υἱοθετήσουν οἱ βουλευτές. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας σέ δημοσία ὁμιλία του ἔχει κάνει ἀναφορά «στά Σκόπια τά ὁποῖα σύμφωνα μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καλοῦνται Βόρεια Μακεδονία». Καί τήν ἄποψή του διετήρησε καί τήν διεθνῆ ὑποχρέωση πού ἀπορρέει ἀπό τό ἀξίωμά του ἐξεπλήρωσε. Ἄς εἶναι τό παράδειγμα. Ὅσα ὅμως ἰσχύουν γιά τά κράτη καί τούς ἐκπροσώπους τους δέν ἰσχύουν γιά τούς πολῖτες. Ἡ ἴδια ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δίδει τήν δυνατότητα σέ ἰδιωτικές ὀντότητες νά μήν ἀκολουθοῦν τήν ὁρολογία τῆς Συνθήκης ἀλλά τῆς ἀρεσκείας τους!!! Διαβάζουμε στό ἄρθρο 1, παράγραφος ζ:

«Ὁ ἐπιθετικός προσδιορισμός γιά τό κράτος, τά ἐπίσημα ὄργανά του καί τίς ἄλλες δημόσιες ὀντότητες θά εὐθυγραμμίζεται μέ τό ἐπίσημο ὄνομα τοῦ δεύτερου μέρους ἤ τό σύντομο ὄνομα ἤτοι “τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας” ἤ τῆς “Βόρειας Μακεδονίας”. Ἄλλες χρήσεις ἐπιθέτου περιλαμβανομένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται σέ ἰδιωτικές ὀντότητες καί δρῶντες πού δέν σχετίζονται μέ τό κράτος καί τίς δημόσιες ὀντότητες, δέν ἔχουν συσταθεῖ μέ νόμο καί δέν ἀπολαμβάνουν οἰκονομικῆς ὑποστήριξης ἀπό τό κράτος γιά δραστηριότητες στό ἐξωτερικό, ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ μέ τό ἄρθρο 7 (3)-(4).».

Καί τί λέει τό ἄρθρο 7 (1)-(2)-(3)-(4);

Ἰδού: «Τά μέρη ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ἑκατέρωθεν ἀντίληψή τους ὡς πρός τούς ὅρους “Μακεδονία” καί “Μακεδόνας” ἀναφέρεται σέ διαφορετικό ἱστορικό πλαίσιο καί πολιτιστική κληρονομιά.

Ὅταν γίνεται ἀναφορά στό πρῶτο μέρος μέ αὐτούς τούς ὅρους νοοῦνται ὄχι μόνο ἡ περιοχή καί ὁ πληθυσμός τῆς βόρειας περιοχῆς ἀλλά καί τά χαρακτηριστικά τους, καθώς καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός, ἡ ἱστορία, ἡ κουλτούρα καί ἡ κληρονομιά τῆς περιοχῆς ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα.

Ὅταν γίνεται ἀναφορά στό δεύτερο μέρος μέ αὐτούς τούς ὅρους νοοῦνται ἡ ἐπικράτεια, ἡ γλῶσσα, ὁ πληθυσμός καί τά χαρακτηριστικά τους μέ τήν δική τους ἱστορία, πολιτισμό καί κληρονομιά διακριτῶς ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ἀπό αὐτά πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 7 (2).». Τί προκύπτει ἀπό τήν συνδυαστική ἀνάγνωση τῶν ἄρθρων 1 καί 7; Οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες τῆς γείτονος ὑποχρεοῦνται νά χρησιμοποιοῦν τό ἐπίθετο «βορειομακεδονικός» ἤ «βορειομακεδονική δημοκρατία». Οἱ ἰδιωτικές ὀντότητες ὅμως δέν ὑποχρεοῦνται νά ἐφαρμόζουν τήν συνθήκη! Μποροῦν νά ὀνομάζονται «μακεδονικός», «μακεδονική ἐπικράτεια», «μακεδονικός πληθυσμός» κ.λπ. Ἄν οἱ Πρέσπες εἰσάγουν ἐξαίρεση γιά τούς ἰδιῶτες πού ζοῦν στό γειτονικό κράτος, τότε ἐξ ἀντιδιαστολῆς ἡ ἐξαίρεση αὐτή ἰσχύει καί γιά τούς Ἕλληνες πολῖτες. Ἄν ἐπιτρέπεται στούς πολῖτες τῆς γείτονος νά ὀνομάζονται «Μακεδόνες» ἀντί «Βορειομακεδόνες», κατά μείζονα λόγο μποροῦμε καί ἐμεῖς ἀντί γιά «Βορειομακεδόνες» νά κάνουμε ἀναφορά (ὅσοι τό ἐπιθυμοῦμε) σέ Σκοπιανούς. Α contrario ἑρμηνεία λέγεται αὐτό, καί συνιστᾶ δικαίωμα, ὄχι «ὑποκίνηση σέ διέγερση» ὅπως κατεμηνύθη ὁ καθηγητής Συρίγος. Πόσω μᾶλλον πού τό ἄρθρο 7 παρ. 2 μᾶς δίδει τό δικαίωμα νά ἔχουμε τήν δική μας ἀνάγνωση γιά τό ποιά εἶναι ἡ Μακεδονία καί ποιοί οἱ Μακεδόνες, βάσει τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἄρα καί τοῦ δικαιώματος νά ἔχουμε τήν δική μας ἀνάγνωση γιά τό ποιοί… δέν εἶναι Μακεδόνες. Τελεία παράγραφος μέ τίς ἀνοησίες καί τίς μηνύσεις λοιπόν. Σέ τελική ἀνάλυση χιλιάδες πολῖτες ἀπό τά δύο κράτη ἐξάσκησαν αὐτό τό δικαίωμα στίς παραλίες τῆς Μακεδονίας μας τό καλοκαίρι, ἀποκαλώντας οἱ μέν τούς ἑαυτούς «Μακεδόνες», οἱ δέ τούς συνομιλητές τους «Σκοπιανούς», καί οὐδείς διεγέρθη…


ΕΣΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.