Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΝΕΚΡΗ» ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ

 
Ἀνακοίνωση
Τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπί τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων
Ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς γλώσσας τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά κατ’ἐξοχήν ἐθνικά μας θέματα καί ἐν ὄψει τῶν διατυπωθεισῶν προθέσεων τοῦ λεγομένου Ὑπουργείου Παιδείας, νά προβεῖ στήν ἐθνοκτόνο μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στά σχολεῖα μας
Καταγγέλλει αὐτές τίς ἀδιανόητες σκέψεις καί προθέσεις, πού ἀποβλέπουν στή συρρίκνωση τοῦ ἐθνικοῦ μας πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος γονιμοποίησε τόν Παγκόσμιο, καί ἰδιαίτερα, τό Δυτικό Πολιτισμό, μέ κύριο φορέα τήν ἀρχαιοελληνική γραμματεία.
Μία μονάκριβη γλῶσσα, πού ἐπηρέασε αἰσθητά τό λεγόμενο Ἑλληνο-Ρωμαϊκό Πολιτισμό καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἀναγέννηση, διά μέσου τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ.
    Μία γλῶσσα, τήν ὁποία ὕμνησαν διανοητές παγκοσμίου βεληνεκούς ὅπως π.χ. ὁ Γκαῖτε καί τήν ὁποία χρησιμοποίησε ὁ Μάρξ, γιά τή συγγραφή τῆς διδακτορικῆς του διατριβῆς, ἡ ὁποία εἶχε ὡς θέμα: «Διαφορά τῆς δημοκρήτειας καί ἐπικούρειας φυσικῆς φιλοσοφίας» (ἐκδ. «Γνώση» Ἀθήνα 1983).
Ἐπειδή ὁ Μάρξ διάβαζε τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ἀπό τό πρωτότυπο, ἦταν βαθύς γνώστης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, καί εἶχε ὡς μόττο μιά φράση τοῦ Ἐπίκουρου γιά τή γνώμη τῶν πολλῶν σχετικά μέ τούς θεούς.
Μία μονάκριβη γλῶσσα, ἡ ὁποία διδάσκεται στά περισσότερα μεγάλα Παν/μια τοῦ κόσμου, τά ὁποῖα μάλιστα ἔχουν Εἰδικά Τμήματα, χαρακτηριστικό γεγονός τό Παν/μιο «ΙRBAIN» τῆς Καλλιφόρνιας, τό ὁποῖο «ξοδεύει ἑκατομμύρια δολάρια γιά τήν ἀποθησαύριση ἕξι ἑκατομμυρίων ἑλληνικῶν λέξεων καί ἑβδομήντα ὀκτώ ἑκατομμυρίων λεκτικῶν τύπων τῆς γλώσσας μας» ἐνῶ: «Στό πρόγραμμα τῶν Η/Υ«Ἴβυκος», ἔχουν εὑρετηριαστεῖ συγγράμματα τεσσάρων χιλιάδων Ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων καί τό ἔργο του συνεχίζεται».
Αὐτά κατέθεσε ὁ Πρόεδρος τοῦ «Συντονιστικοῦ Κέντρου Ἑλληνισμοῦ», Νῖκος Πολυχρονίδης, σέ εἰδική ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔγινε στό Παν/μιο Ἀθηνῶν, στίς 16 Ἀπριλίου 1997, μέ θέμα: «Ἡ ἐπίδραση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στήν Ἀγγλική καί στήν Διεθνή ἐπιστημονική Ὁρολογία».
Συνεχίζοντας ὁ ἴδιος κατέθεσε καί τοῦτο: «Οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ Προγράμματος (ἑλληνίστρια Μάκ Ντόναλντ καί καθηγητές τῆς ἡλεκτρονικῆς Μπρούνερ καί Πιακάρντ) πιστεύουν ὅτι οἱ λεκτικοί τύποι τῆς Ἑλληνικῆς θά φθάσουν τά 90 ἑκατομμύρια ἔναντι μόνον 9 ἑκατομμυρίων τῆς Λατινικῆς».
Προχωρώντας παραθέτει καί τήν ἄποψη τῆς πιό πάνω καθηγήτριας πού εἶπε: «Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, ὡς δομή πνευματική, εἶναι τό ὑπόδειγμα μέ τό ὁποῖον ἐδομήθησαν ἀκριβῶς καί πιστῶς ὅλες οἱ εὐρωπαϊκές γλῶσσες. (Τό ἀναφέρει ὁ ἀείμνηστος καθηγητής τῆς φιλολογίας Μενέλαος Παγουλᾶτος στό ἔργο του: «Ἀνθολόγιον Πατριδογνωσίας» ἐκδ. β’ «Γεωργιάδης» 1996, σελ. 115).
Στήν ἴδια ἐκδήλωση, ὁ Πρύτανης τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν Πέτρος Γέμπτος, στή σχετική του προσφώνηση, εἶπε καί τούτα: «Ἡ Ἑλλάδα εῖναι ἡ χώρα πού ἔδωσε στήν Εὐρώπη τό ὄνομά της. Εἶναι ἡ χώρα, πού ἔδωσε τά θεμέλια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ, μέ τήν ἐπίδραση πού ἄσκησε τό Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πνεῦμα στή διαμόρφωση καί στήν ἀνάπτυξη τοῦ Πολιτισμοῦ τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν»
Συνεχίζοντας ὁ Πρύτανης θά πεῖ:
«Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα μέ τήν πολυαίωνη ἀδιάκοπη χρήση της ἀποτέλεσε τό μέσο περάτωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, πού ἔθεσε τίς ἐννοιολογικές ἀλλά καί ἐρευνητικές βάσεις γιά τήν οἰκοδόμηση τῶν περισσοτέρων ἐπιστημῶν...»
Παρακάμπτοντας, λόγω χώρου, τήν εἰσήγηση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Α. Τσοπανάκη ἔρχομαι στόν συντάκτη τοῦ πιό πάνω λεξικοῦ Ἀρ. Κωνσταντινίδη, πού τό ἔργο του βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία, μέ συγκεκριμένα νούμερα καί ποσοστά τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στά ἄλλα λεξικά ἀπέδειξε τήν ὑπεροχή τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας σέ ἀσύγκριτο βαθμό.
Γιά παράδειγμα: Ἡ συμμετοχή τῶν ἑλληνικῶν λέξεων στήν Ἀγγλική γλῶσσα «ξεπερνᾶ τίς 150.000», προσθέτονας ὅτι «οἱ βασικές ἔννοιες σκέψης καί ἔκφρασης στήν Ἀγγλική ἀλλά καί στίς ἄλλες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες εἶναι λέξεις πού ἔχουν ληφθεῖ αὐτούσιες ἀπό τήν ἑλληνική».
Καταλήγω μέ τούτο τό εἰδικό συμπέρασμα τῆς ἔρευνας, ὡς πρός τό γιατί ἐπεκτάθηκε καί χρησιμοποιήθηκε ἡ γλῶσσα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων: «Αὐτά τά προικισμένα ἄτομα, ἄφησαν τά ἴχνη τους καί στή γλῶσσα δημιουργῶντας λέξεις, πού στήν πλειοψηφία τους ἀποτέλεσαν τή βάση καί ἔδωσαν τήν δυνατότητα νά ἐκφρασθεῖ καί ν’ ἀναπτυχθεῖ ὁ σημερινός Δυτικός Πολιτισμός»
(Τά παρατηθέμενα κείμενα καταγράφονται στήν ἔκδοση τοῦ ΣΚΕ, Ἀθήνα 2001. Δέν παραπέμπω σέ σελίδες γιατί εἶναι ἕνα μικρό εἰδικό τεῦχος 30 σελίδων.)
 

Κύριοι: Ἁρμόδιοι - ἀναρμόδιοι - ἄσχετοι καί πανάσχετοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Η ΕΕΕΘ
Ἀντί γιά θεωρίες σάς καταθέτει συγκεκριμένα στοιχεῖα ἐρευνῶν καί μελετῶν πού ἀποδεικνύουν τή διαχρονική καί διαιώνια ἐπίδραση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας στόν Παγκόσμιο Πολιτισμό, τόν ὁποῖο καλλιέργησε καί πότισε.
Μετά ἀπ’ αὐτά
Θεωρεῖ ὅτι ἡ κάθε ἀπόπειρα γιά τήν κολόβωση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στά σχολεῖα μας θά θεωρηθεῖ εὐθέως ὡς πράξη ἀνθελληνική καί ἐθνοκτόνος.


Ἀθήνα 15 Ἰουνίου 2016
Γιά τήν Ἐπιτροπή Ἐνημερώσεως Ἐθνικῶν Θεμάτων

Ὁ Πρόεδρος                               Ὁ Γενικός Γραμματεύς

Πολίτης 

Παν. Λ. Παπαγαρυφάλλου                Ἀλέξ. Σῦρμας

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.