Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

ΤΙ ΠΡΟΣΘΕΣΕ, ΤΙ ΑΦΗΡΕΣΕ Ο ΠΟΜΠΕΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΙΣΣΙΝΤΖΕΡ

Καμμία ἀναφορά σέ Αἰγαῖο ἤ παρέμβαση σέ στρατιωτική ἐμπλοκή – Ἀλλά προσθήκη μέ Διεθνές Δίκαιο


ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ θετικό γιά τήν Ἑλλάδα θά πρέπει νά θεωρηθεῖ τό γεγονός ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δι’ ἐπιστολῆς τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο πρός τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ἡ ὁποία ἐδόθη χθές στήν δημοσιότητα, δηλώνουν τήν προσήλωσή τους «στήν διασφάλιση τῆς ἀσφαλείας, τῆς εἰρήνης καί τῆς δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα», κάτι πού ἑρμηνεύεται ὡς σημαντικό στοιχεῖο ὑποστηρίξεως τῶν ἑλληνικῶν θέσεων.
Πρέπει δέ νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ὑπογραφή ἑνός ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν εἶναι ἡ μόνη δεσμευτική γιά μία κυβέρνηση (ἐκτός βεβαίως αὐτῆς τοῦ Προέδρου της.) Ἀνάλογη ἐπιστολή ἀπό τίς ΗΠΑ πρός τήν Ἑλλάδα δέν ἔχει ὑπάρξει γιά 43 χρόνια! Μόνον τό 1976, ὁ τότε Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Χένρυ Κίσσιντζερ εἶχε ἀπευθύνει ἐπιστολή μέ ἀνάλογο περιεχόμενο πρός τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του Δημήτριο Μπίτσιο.
Στό γεγονός ἀνεφέρθη ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας παραλληλίζοντας τίς δύο ἐπιστολές, γεγονός πού μᾶς ὁδήγησε νά ἀνατρέξουμε στήν ἐπιστολή Κίσσιντζερ καί νά κάνουμε τίς ἀπαραίτητες συγκρίσεις. Νά ἐντοπίσουμε τί προσετέθη καί τί ἀφηρέθη. Παρατηροῦμε λοιπόν πώς ὑπάρχει μία διαφορά, πού θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ θεμελιώδης. Ἡ ἐπιστολή Πομπέο δέν περιλαμβάνει μία φράση. Κάτι λείπει. Μία διαβεβαίωσις ἀνάλογη αὐτῆς πού ἔδιδε τότε ὁ Κίσσιντζερ, ὅτι «αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι θά ἀντετάσσοντο ἐνεργῶς καί ἀνεπιφυλάκτως εἰς τήν ἀναζήτησιν ὑπό ἑκατέρας πλευρᾶς στρατιωτικῆς ἐπιλύσεως».
Τό γεγονός δέ ὅτι ἡ ἐπιστολή τοῦ Μάικ Πομπέο δέν περιλαμβάνει ἀναφορά στό Αἰγαῖο (πού ἔκανε ἡ ἐπιστολή Κίσσιντζερ) ἀλλά μόνον στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, τήν καθιστᾶ ἀόριστη καί γενικόλογη χωρίς νά γίνεται σαφές ὅτι ἀφορᾶ τά ζητήματα μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὅμως, ὑπάρχουν καί πράγματα πού προσετέθησαν. Ἡ ἐπιστολή Πομπέο ἀναφέρει τήν Ἑλλάδα ὡς πυλῶνα σταθερότητος καί ἡγετική εὐρωπαϊκή δύναμη. Ὁμιλῶν γιά εἰρηνική ἐπίλυση διαφορῶν ἐπικαλεῖται τό ἄρθρο 33 τῆς Χάρτας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν πού προβλέπει ἀκριβῶς αὐτήν τήν μεθοδολογία, δεικνύοντας ἔτσι τόν σεβασμό τῆς μεγάλης χώρας του πρός τόν διεθνῆ αὐτόν ὀργανισμό. Κάνει ἀκόμη μίαν ἄμεση καταληκτική ἀναφορά στό διεθνές δίκαιο, τήν ἐφαρμογή τοῦ ὁποίου ἐπιδιώκει ἡ Ἑλλάς κατά
τήν παγία πολιτική της. Αὐτά δέν ἀνεφέροντο στήν ἐπιστολή Κίσσιντζερ. Θά πεῖ κανείς βεβαίως ὅτι μεταξύ τῶν δύο ἐπιστολῶν διέρρευσε περίπου μισός αἰών. Ἄλλοι καιροί, διαφορετική φρασεολογία καί διαφορετικές πολιτικές πρακτικές. Τό πόσο οὐσιαστική μπορεῖ νά εἶναι αὐτή ἡ «παράλειψις», θά τό δείξουν τό μέλλον καί οἱ ἐξελίξεις. Ἄλλωστε καί μετά τό 1976 δέν χρειάσθηκε οἱ ΗΠΑ νά δείξουν πόσο «ἐνεργά» προετίθεντο νά ἀντιταχθοῦν στίς προσπάθειες «στρατιωτικῆς ἐπιλύσεως» διαφορῶν. Ἡ Ἑλλάς εἶχε τότε –ὅπως ἔχει καί σήμερα– τήν ἰσχύ νά ἀποτρέψει τίς φαντασιώσεις τῶν γειτόνων μας γιά στρατιωτικοῦ τύπου ἐπίλυση διαφορῶν.
Παραθέτουμε λοιπόν τό πλῆρες κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Μάικ Πομπέο πρός τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη:
«Ἡ ὑπογραφή τῆς Συμφωνίας Ἀμοιβαίας Ἀμυντικῆς Συνεργασίας (Mutual Defense Cooperation Agreement – MDCA) ἀποτελεῖ κομβικό σημεῖο στήν ἐμβάθυνση τῆς συνεργασίας Ἑλλάδος – Ἡνωμένων Πολιτειῶν στό τομέα τῆς ἀσφαλείας. Πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι εἶναι σύμμαχες στό πλαίσιο τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ δύο χῶρες σφυρηλατοῦν ἀπό κοινοῦ μία πιό στενή στρατηγική σχέση, διά τῆς MDCA. Ὅπως εἶπε ὁ Πρόεδρος Τράμπ ὅταν ἦταν μαζί σας ἡ σχέσις μας εἶναι ἐξαιρετική.
Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψίς σας στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀποτελεῖ ξεκάθαρη ἐπαναβεβαίωση τῶν στενῶν δεσμῶν καί τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν μας. Ἐπαναβεβαιώνει ἀκόμη τήν ἀνάδειξη τῆς Ἑλλάδος –μετά περίπου μία δεκαετία κρίσεως– σέ μιά χώρα ἐπιτυχοῦς οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως καί στήν πορεία ἐπιδεικνύει μίαν ἀξιοσημείωτη κοινωνική συνοχή καί τήν ὕπαρξη ἰσχυρῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν.
Σέ ὅλη αὐτή τήν ἐπώδυνη διαδικασία οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὑποστήριζαν τήν Ἑλλάδα καί συνεχίζουν καί τώρα νά τήν ὑποστηρίζουν. Θεωροῦμε τήν Ἀθήνα κομβικό σύμμαχο καί σημαντικό παίκτη στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, καθώς καί στά Βαλκάνια. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θά παραμείνουν προσηλωμένες στήν διασφάλιση τῆς εὐημερίας, τῆς ἀσφαλείας καί τῆς δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα. Τό ἐδήλωσα αὐτό καθαρά ὅταν μαζί σας ἤμασταν μέ Ἕλληνες ἀπό ὅλες τίς γωνιές τῆς Ἀμερικῆς λέγοντας: “Θά συνεχίσουμε νά σᾶς ὑποστηρίζουμε ὡς ἡγετική χώρα τῆς Εὐρώπης. Θά συνεχίσουμε νά ὑποστηρίζουμε τήν εὐημερία σας, τήν ἀσφάλειά σας καί τήν δημοκρατία σας. Τό μέλλον θά ἀνατείλει λαμπρότερο γιά τίς χῶρες μας καί τήν συνεργασία μας”.
Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες παρακολουθοῦν στενά τίς ἐξελίξεις στήν περιοχή καί μένουν σταθερές στίς θέσεις τους, ὅτι αὐτοί πού ἔχουν συμφέροντα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο θά πρέπει νά ἀναζητήσουν λύσεις μέ εἰρηνικά μέσα συμφώνως πρός τό ἄρθρο 33 τῆς Χάρτας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἀπέχοντας ἀπό κάθε ἐνέργεια ἤ δήλωση πού θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ προκλητική. Δέν χρειαζόμαστε μιά κλιμάκωση ἐντάσεων στήν περιοχή, ἀλλά μᾶλλον ἐπιδιώκουμε διάλογο πού ὁδηγεῖ σέ ἀποτελέσματα, πού παγιώνουν τόν σεβασμό στό διεθνές δίκαιο».
Ἀντιστοίχως παραθέτουμε τά χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς Κίσσιντζερ πρός Μπίτσιο, τῆς 10ης Ἀπριλίου 1976:
«Θά ἤθελα νά ἐπαναλάβω τήν πεποίθησίν μας ὅτι αἱ διενέξεις αὐταί πρέπει νά ρυθμίζωνται δι’ εἰρηνικῶν διαδικασιῶν καί ὅτι ἕκαστον μέρος πρέπει νά ἀποφεύγῃ προκλητικάς ἐνεργείας.
Ἔχομεν ἤδη διαδηλώσει τήν πεποίθησίν μας ὅτι καμμία πλευρά δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιδιώξῃ στρατιωτικήν ἐπίλυσιν τῶν διενέξεων αὐτῶν. Τοῦτο παραμένει ἡ πολιτική τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.
Συνεπῶς, αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι θά ἀντετάσσοντο ἐνεργῶς καί ἀνεπιφυλάκτως εἰς τήν ἀναζήτησιν ὑπό ἑκατέρας πλευρᾶς στρατιωτικῆς ἐπιλύσεως (τῶν διενέξεων) καί θά καταβάλουν μείζονα προσπάθεια διά νά παρεμποδίσουν μίαν τοιαύτην ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων».
Γεγονός εἶναι ὅτι παρά τίς διαφορετικές προσεγγίσεις σέ ἐπί μέρους θέματα, ἡ γενική κατεύθυνσις τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς παραμένει σταθερή καί διαχρονική. Καί κατά τοῦτο, πρέπει νά ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα.ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/ti-prosethese-ti-afirese-o-pompeo-apo-ta-engrafa-tou-kissintzer/ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.