Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ : ΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ - Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΟΗΕ - ΕΤΣΙ ΠΑΡΕΚΑΜΦΘΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ τῶν Πρεσπῶν ἐτέθη πλέον ἐν ἰσχύι παρά τό γεγονός ὅτι παρεβιάσθη πλειστάκις ἡ διεθνής νομιμότης. Πρῶτον, μέ τήν ἀγνόηση τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ δημοψηφίσματος στήν γειτονική χώρα, ἀπό ὅπου ἀπεῖχε τό 50% καί πλέον τοῦ λαοῦ, παρά τίς ἀντίθετες διατάξεις τοῦ Συντάγματος. Δεύτερον, μέ τήν κύρωση τῆς συμφωνίας ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Σκοπίων καί ὄχι ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὅπως τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων ὁρίζει. Καί βεβαίως, τρίτον, μέ τήν παράκαμψη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ὅπως αὐτό συνεφωνήθη ἀπό τά δύο μέρη καί τόν εἰδικό μεσολαβητή μέ τό περιεχόμενο τῆς συμφωνίας. Ὡστόσο, ἐπειδή τό δίκαιον τῆς ἰσχύος εἶναι ἀρκετές φορές πιό στέρεο ἀπό τό Διεθνές Δίκαιο, ὅλα αὐτά γιά τίς Κυβερνήσεις δέν φαίνεται νά ἔχουν καί πολλή σημασία. Εἶναι ψιλά γράμματα.
Ἡ «Ἑστία» δέν συμφωνεῖ. Καί γιά ὅποια ἀξία ἔχει ἡ γνώμη της προχωρεῖ σήμερα στήν ἀποκάλυψη δύο ἐπιστολῶν-ντοκουμέντο, μέ τήν ὁποία καταγράφει πώς –διά τῆς σιωπηρῆς ἀνοχῆς καί τήν ἰδίων τῶν μελῶν του– παρεκάμφθη τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, καί τά Σκόπια θά γίνουν μέλος αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ διά… περιφορᾶς. Οἱ ἐπιστολές πού φέρνουμε στήν δημοσιότητα πρώτη φορά ὑπογράφονται ἀπό τούς μονίμους ἀντιπροσώπους τῶν δύο κρατῶν στόν ΟΗΕ, τήν πρέσβυ Μαρία Θεοφίλη καί προσωρινή ἐπιτετραμμένη Σάνια Ζωγράφσκα-Κρστέσκα ἀπό τήν μία πλευρά, καί ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Ἀντόνιο Γκουτιέρρες ἀπό τήν ἄλλη. Ἀπό τήν ἀντιπαραβολή τους καί συγκρινόμενες μέ τήν ἀπόφαση 817 τοῦ ΟΗΕ προκύπτουν τρία ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα:
Πρῶτον, πώς παρεβιάσθη τό ψήφισμα 817 τοῦ ΟΗΕ γιά τό εὖρος ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ εἰδικοῦ ἀπεσταλμένου, τό ὁποῖο ψήφισμα δέν τόν ἐξουσιοδοτοῦσε νά συζητήσει ζητήματα μακεδονικοῦ ἔθνους καί μακεδονικῆς γλώσσης!
Δεύτερον, πώς ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΟΗΕ ἀποφεύγει νά κάνει μνεία στήν ἔναρξη τῆς ἐπιστολῆς του στήν ἀπόφαση 817 γιά νά προστατεύσει νομικῶς τόν ἑαυτό του.
Τρίτον, πώς «βαφτίζονται» ὡς «ἔγγραφα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως» ἡ κοινή ἐπιστολή τῶν δύο ἐπιτετραμμένων, προκειμένου νά μήν εἰσαχθεῖ πρός συζήτησιν-ψήφισιν στό ὄργανο ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
• Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ἀπόφαση 817. Στήν παράγραφο 3 τοῦ σκεπτικοῦ της καί 1,3 τοῦ διατακτικοῦ της ἀναφέρεται στήν ὕπαρξη «διαφορᾶς» παραπέμποντας στίς διαφορετικές ἀπόψεις τῶν μερῶν γιά τό ὄνομα. Τέσσερεις φορές γίνεται μνεία σέ «διαφορά» στήν ἀπόφαση 817, ἐνῶ στό ἐπίσημο κείμενο τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ξεκαθαρίζεται ὅτι ἡ διαφορά περιορίζεται στό ὄνομα. Καμμία ἀναφορά σέ ζητήματα ταυτότητος!
• Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παραβιάζοντας τήν ἐντολή τοῦ ΟΗΕ προκειμένου νά περιλάβει τά θέματα γλώσσης καί ἔθνους ὀνομάσθηκε συμφωνία γιά τήν ἐπίλυση «διαφορῶν».
• Τό κοινό κείμενο τῶν δύο μονίμων ἀντιπροσώπων Ἑλλάδος καί Σκοπίων στόν ΟΗΕ περιγράφει τό ἀντικείμενο τῆς διαπραγματεύσεως μέ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους: «Διαφορά» ὅπως ἡ ἀπόφασις 817 τοῦ ΟΗΕ, «διαφορές» ὅπως καταγράφεται στήν Τελική συμφωνία καί «διαφορά καί τά ἐναπομείναντα ζητήματα». Προκειμένου νά ἀποφύγει τό νομικό σκόπελο, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΟΗΕ στήν ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καί τόν Πρόεδρο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προτιμᾶ τόν ὅρο «διαφορά καί ἐναπομείναντα ζητήματα».
Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός: Μολονότι σέ μεταγενέστερα κείμενα τοῦ ΟΗΕ προσετέθη καί ὁ ὅρος «remaining issues», ὅπως προκύπτει ἀπό ἐπίσημες δηλώσεις τοῦ Μάθιου Νίμιτς, αὐτά δέν ἀφοροῦν στά θέματα ταυτότητος (γλώσσης καί ἐθνότητος)! Συγκεκριμένως, ὁ κ. Νίμιτς εἶχε δηλώσει ἐπανειλημμένως: «Τά ζητήματα ταυτότητος (ἐθνότης-γλῶσσα) δέν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διαπραγματεύσεως».
• Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στά «βαφτίσια» τοῦ κειμένου ὡς …ντοκουμέντου τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας γιά νά παρακαμφθεῖ τό ὄργανο, ἀξίζει νά σταθεῖ κανείς στίς διατυπώσεις: Θεοφίλη καί Κρστέσκα ζητοῦν ἁπλῶς «νά διαβιβασθεῖ αὐτή ἡ ἐπιστολή στήν Γενική Συνέλευση καί τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας». Ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΟΗΕ διαβιβάζει στήν Γενική Συνέλευση καί στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τήν συμφωνία καί τήν κοινή ἐπιστολή τῶν μονίμων ἀντιπροσώπων μέ τήν φράση «θά ἤμουν εὐγνώμων ἄν διαβιβασθεῖ ὡς ἔγγραφο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καί τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ἡ παροῦσα ἐπιστολή καί τά παραρτήματά της ὡς τό θέμα 118 τῆς ἡμερησίας διατάξεως». Ἐξαιρετική λειτουργία διεθνοῦς ὀργανισμοῦ!
Γιά τήν ἱστορία παραθέτουμε τό πλῆρες περιεχόμενο τῶν δύο ἐπιστολῶν.

ΕΣΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.