Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣΓράφει ο Γεώργιος Μανούκας
Γενικός Επιθεωρητής του Παιδομαζώματος

Απόσπασμα από το βιβλίο του ''ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ από της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://www.hellasbooks.gr/
 
Ο γράφων είχε το θλιβερόν προνόμιον να ζήση το δράμα του παιδομαζώματος αφού έλαβε μέρος «έν τώ μέτρω των δυνάμεων» του σ’αυτό!Προπαντός έζησε τούτο, όταν ετέθη επικεφαλής του στο Παραπέτασμα, ως υπεύθυνος οργανωτής του.
      Λίγες γραμμές διά την «σταδιοδρομίαν» μου.
     Το 1941 με την υποδούλωσιν της πατρίδοας μας στον Χιτλεροφασισμό, ηκολούθησα με πατριωτικήν συνείδησι και με αγαθή πάντοτε πρόθεσι, όπωε έκαμον οί πιο πολλοί Έλληνες-ένα δρόμο πού,όπως ενόμιζα θα μας οδηγούσς στην απελευθέρωσι της πατρίδος και θα μας επανέφερε την προτέρα γαλήνη.
     Δυστυχώς, ο μανδύας τον οποίον προσωπικώς εφόρεσα ήταν Ερυθρός.Καί κάτω από αυτόν, όπως ήταν επόμενον, άρχιζα να οραματίζωμε μιάν Ελλάδα όχι «πού ανθεί φαιδρά η πορτοκαλέα και θάλλει η ελαία» άλλα κάποιαν άλλη «χωρίς Βασιλείς και Άρχοντες η άρχοντες και δούλους, χωρίς καταπιεστάς και καταπιεζομένους, εκμεταλλευτάς και εκμεταλλευομένους». Γενικά μια κοινωνία αν όχι κοινωνίαν Αγγέλων, τουλάχιστον κοινωνίαν Αγίων.Και διά τά ιδανικά αυτά εργάσθηκα με αρκετόν ζήλον, θυσιάσας πολυμελή οικογένειαν προσωπικά συμφέροντα κ.λ.π.
     Τα τραγικά γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1944 και τά μεσολαβήσαντα γεγονότα μέχρι το 1947, μολονότι μού έβαλαν πολλά ερωτιματικά, δεν τους έδωσα καμμία απάντησι, διότι δεν μ’άφησε ο «επαναστατικός παλμός».Το 1947 με άρπαξε το ΚΚΕ, με «ενηγκαλίσθη» και με περιέβαλε με αρκετές «τιμές»! (συντάκτην Κομμουνιστικής εφημερίδος, οργανωτήν τής «Λαϊκής Παιδείας» διά την Ελλάδα, Γενικόν επιθεωρητήν της «Λαϊκης Παιδείας» στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρον!) θα ήταν παράλειψις να ισχυρισθώ, ότι δεν ειργάσθην φιλότιμα.
     Τον Μάρτιον του 1948 το άδειασμα των χωριών της Δυτ.Μακεδονίας, απ΄τα γεγονότα του παιδομαζώματος, μού άφησε προσωρινά τη «λεοντή»των αξιωμάτων, διότι εξέλιπαν οί «πελάται» (παιδιά) πλήν όμως με ετοποθέτησε σε θέσι όπου εδοκίμασα το δράμα του παιδομαζώματος.Εκεί, στο διαχωρισμό γονέων και παιδιών, εδοκίμασα τις περισσότερες συγκινήσεις, ακούοντας τάς γοεράς κραυγάς μανάδων, πού απ΄τις αγκάλες τους άρπαζαν τά παιδιά στα σύνορα και τά έστελναν στο Παραπέτασμα!
     Σε συνέχεια μού επιφύλαξε το ΚΚΕ μεγαλύτεραν «τιμήν».Με διώρισε «Γενικόν επιθεωρητήν του παιδομαζώματος» και κλήθηκα να «παράσχω τάς υπηρεσίας μου» περιοδεύσας αρκετές φορές τις χώρες του Παραπετάσματος.
     Δύο πράγματα είναι εκείνα πού συνετέλεσαν στο να στραφώ αναζητώντας την γαλήνην πού είχα πρώτα στη ζωή μου!
     Π ρ ώ τ ω ν : Η πλάνη μου,σχετικά με την ειλικρίνειαν του ΚΚΕ.Τούτο κατεπρόδωσε τά εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος.Κατεπρόδωσε το παιδομάζωμα,μεταβάλλον τούτο σε μία γενεά Γενιτσάρων,κάμνοντάς το όπως λέγει το ίδιον : «μια γεναία νέα γενιά,πού να έχει συνείδησι της δύναμής της να μήν φοβάται.Τίς δυσκολίες, να είναι έτοιμη για να τσακίση όλα τά εμπόδια.Νάχει θάρρος αλύγιστο, να μη ξαίρει τι θα πή φόβος στον αγώνα εναντίον του εχθρού.Καρποφόρα δουλειά και επαναστατική ορμή,αυτά τα γνωρίσματα του Μπολσεβίκικου χαρακτήρα πρέπει να αναπτυχθούν στη νέα γενιά απ΄τά σχολικά θρανία» (διδακτική ιστορίας στο Παιδωμάζωμα, σελίς 12)
     Και με μέν το ΚΚΕ διέλυσα το «συμβόλαιον» κάπως ενωρίς.Ανάμεσα στις υπογραφές των κομμουνιστών πού ετέθησαν στο «πρακτικό της καταδίκης μου» είναι καίν η δική μου με την διαφοράν ότι, των μέν κομμουνιστών οί υπογραφές τέθηκαν με τον χαρακτήρα «καταδίκη» η δε ιδική μου ήταν υπογραφή της σωτηρίας μου! Έτσι, μετά την υπογραφή αυτή, εδοκίμασα μίαν των ευτυχεστέρων ημερών της ζωής μου, διότι απηλλάγην επαχθούς βάρους!!!
     Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Η βαθειά συμπάθεια η οποία αναπτύχθηκε προς τους λαούς με τους οποίους έζησα 13 χρόνια.Μέ αυτούς πολλά χρόνια εργάσθηκα ως εργάτης σε εργοστάσια βαρειάς βιομηχανίας, σε Κομμουνιστικούς συνεταιρισμούς στήν ύπαιθρον, σε μηχανοτρακτερικούς σταθμούς, φοροεισπράκτορας γεωργικών προϊόντων καί σε διάφορες κρατικές θέσεις στο κομμουνιστικόν εμπόριον.
     Ανέπτυξα μεγάλες γνωριμίες και εδιδάχθην απ΄το καινούργιο σύστημα τόσα, ώστε να πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να διδαχθώ, όσα σχολεία, πανεπιστήμια,και Ακαδημίες εάν τελείωνα!
     Τα ιδανικά της «νέας ζωής» τα εδοκίμασα στην πράξι.Μετεκπαιδεύτηκα κοινωνικά επαρκώς.Επιχειρώντας να φτύσω κάποιον διά την πλάνην του πού υπελόγιζε, ότι η κομμουνιστική ζωή χαρίζει την Ευτυχίαν, αυτός ο κάποιος θα είναι πρώτα ο εαυτός μου! Διά τούτο θεωρώ αξιολύπητους ιδεολόγους και θλιβερούς νοσταλγούς-πρώτον φυσικά τον εαυτόν μου-εκείνους οί οποίοι έσπευσαν να πιστεύουν, διότι «εσπούδασαν» η «άκουσαν» η «επληροφορήθησαν» ότι ο κομμουνισμός θα τους φέρει την ευτυχίαν!
     Πρό παντός θεωρώ αξιοθρήνητους μερικούς «θαυμαστάς» πού μετέβησαν στο Παραπέτασμα και «είδαν» τους «υποδέχθησαν» και τους «ωδήγησαν»! Τους διαβεβαιώ ότι, εφ΄όσον δεν εδοκίμασαν την σοσιαλιστικήν «ουράν», τη «υπομονήν», το «τσιμπούκ» (φιλοδώρημα) τά βογγητά, τους αναστεναγμούς και τους αναθεματισμούς των εργατών, διά την απώλειαν του πολυτιμωτέρου αγαθού, της  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς και υποφέρουν απ΄τον «μυστικισμόν» του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον βαρβάρον δεσποτισμόν, τον χλευασμόν των ιδανικών της ελευθερίας, δικαιοσύνης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας από μίαν ανώνυμον τυρρανίαν πού λέγεται Κομμουνιστικόν σύστημα, τους διαβεβαιώ, επαναλαμβανων, ότι ουδέν «οίδαν».


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.