Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

Του Μανώλη Καλομοίρη
Προέδρου των Ελλήνων Μουσουργών

Το παρακάτω άρθρο έχει δημοσιευθεί στο σπάνιο περιοδικό της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ το 1941 τεύχος 340  

Ή μεγάλη καί βαρειά απώλεια, πού θρη­νεί όχι μόνον όλη ή Ελλάς, άλλά καί όλος ο πολιτισμένος κόσμος, ή απώλεια του Ε­θνικού μας Κυβερνήτη, συνεκλόνισε εντελώς ξεχωριστά τούς ανθρώπους τών γραμμάτων, τών τεχνών καί τής μουσικής.
Γιατί τό μεγάλο, -πολύτροπο καί πολύ­μορφα δημιουργικό καί άναπλαστικό έργο του Ιωάννου Μεταξά,παρουσιάζει τόσες πο­λύχρωμες αναλαμπές, τόσες φωτερές αχτί­δες, ώστε νά φωτίζουνε κάθε απόχρωση, κάθε κλάδο τής σύγχρονης μας πνευματικής καί υλικής ζωής.

Ή νέα Ελληνική τέχνη, σέ όλες της τις μορφές, βρήκε τήν πιό στοργική φροντίδα όχι μόνο άπό τό δυνατό Κυβερνήτη, άλλά καί άπό τόν άνθρωπο τόν ασύγκριτο σέ πραότητα καί αγάπη, πού τή φανέρωνε σέ κάθε εργάτη, σε κάθε αγωνιστή τής τέ­χνης τής Ελληνικής.
Έτσι, μέσα στά πέντε σχεδόν χρόνια πού ο Ιωάννης Μεταξάς οδηγοΰσε τόν Ελλη­νικό λαό στά πεπρωμένα του, τά γράμματα, τό θέατρο, οί καλές τέχνες, ή μουσική, εί­δανε νά πραγματοποιοΰνται τά περισσότερα άπό τά τολμηρότερα τους όνειρα.
Μανώλης Καλομοίρης
Ένας τεράστιος Έλληνας και μουσουργός
Δέν μου επιτρέπει ο χώρος, άλλά δέν είμαι καί ο αρμόδιος νά επεκταθώ καί νά αναλύσω τήν κολοσσιαία καί μεγίστης ση­μασίας εργασία πού έγινε στους διαφόρους κλάδους τών γραμμάτων καί τών τεχνών υπό τήν έμπνευση καί τήν οδηγία του Ιωάννου Μεταξά θεωρώ όμως ίερό μου καθήκον νά πώ δυό λόγια γιά τό τί προσέφερε είδικώτερα στή μουσική ζωή τοΰ τόπου.

Πραγματοποίησε μερικά άπό τά πιό ζωτικά καί τά πιό έπιταχτικά γιά τή μου­σική μας πρόοδο ζητήματα, πού χωρίς τήν πραγματοποίηση τους ή μουσική μας μα­ραινόταν καί έφθινε κάθε μέρα.
"Ετσι, ή ίδρυση τοΰ Ραδιοφωνικού Στα­θμού, έκτος άπό τήν όλως εξαιρετική κοινω­νική καί πολιτική της σημασία, αποτελεί, όπως μάλιστα εξελίσσεται υπό τή σημερι­νή του διεύθυνση, αληθινή ευεργεσία γιά τό μουσικό μας κόσμο.
Ταλέντα πού έμεναν αγνοημένα ή περι­φρονημένα στό περιθώριο, βρίσκουνε σή­μερα, χάρη στό Ραδιοφωνικό μας Σταθμό, τήν ευκαιρία νά γνωρίσουνε στό μεγάλο κοινό τήν τέχνη τους καί νά τήν έξασκοΰν έξω άπό τό στενό κύκλο τής άγονης διδα­σκαλίας, οπού ώς χθες αναγκαστικά τήν περιώριζαν.

Ή Ελληνική μουσική, άπό τό απλό λαϊκό καί δημοτικό τραγούδι ώς τή σοβαρώτερη μουσική δημιουργία, κατέχει τή θέση πού τής πρέπει στά προγράμματα καί τις εκτε­λέσεις τοΰ Σταθμού μας.
Οί "Ελληνες συνθέτες έχουν έτσι τήν ευκαιρία νά ακούνε τά έργα τους καί νά εξελίσσονται καί νά προοδεύουν.
Παράλληλα μέ τό Σταθμό μας προσετέθη ένα άλλο πολύτιμο στοιχείο γιά τήν ολο­κλήρωση τής μουσικής μας ζωής : Ή ίδρυ­ση τής Λυρικής Σκηνής τοΰ Βασιλικού θεάτρου.
Ή Λυρική μας Σκηνή άρχισε νά δημιουρ­γεί ένα σύνολο, πού αποβαίνει κάθε μέρα καί πιο τέλειο, καί μας κάνει νά αποβλέπου­με μέ απόλυτη εμπιστοσύνη στό μέλλοντης.
'Εξ άλλου, ή Συμφωνική μας Όρχήστρα βρήκε επίσης τή μεγάλη στοργική μέρι­μνα τοΰ Κυβερνήτη. Τά μέλη της μονιμο­ποιήθηκαν, καί σήμερα, ΰστερ' άπό τόσα χρόνια, ή πρωτεύουσα έχει τέλος μιά πρα­γματικά μόνιμη συμφωνική οργάνωση, πού συνεχίζει τό εργο της συστηματικά καί χω­ρίς οικονομικά προσκόμματα.
"Αν σ' αυτά προσθέσουμε τό τί έχει γί­νει σέ οργανώσεις φιλαρμονικών χορωδιών καί ορχηστρών άπό τή Διοίκηση Πρωτευού­σης, καθώς καί στίς άλλες πόλεις τοΰ Κρά­τους καί τή Νεολαία, θά δούμε ότι μέσα στήν τελευταία πενταετία οί μουσικοί, όπως άλλωστε οi ζωγράφοι ή οί ηθοποιοί, δέχθη­καν τήν εύεργετικώτατην επίδραση τής θερ­μού ργοΰ πνοής τοΰ Ιωάννου Μεταξά. Καί ή μνήμη του θά μένει πάντα βαθειά χαρα­γμένη μέσα στήν ψυχή καί τήν καρδιά τους,

από τα περιεχόμενα του περιοδικού και ποιοι
γράφουν σε αυτό για τον Μεγάλο Αρχηγό
 
"Ομως, άν αυτά είναι τά κύρια σημεία τής νέας ζωής πού ένεφύσησε στον καλλι­τεχνικό καί μουσικό κόσμο ό Αρχηγός πού θρηνεί όλη ή Ελλάς, πώς νά μήν αναπο­λήσω μέ βαθειά συγκίνηση τις χίλιες μικρολεπτομέρειες τοΰ ενδιαφέροντος του γιά κάθε μου,σική εκδήλωση, καί τή βαθειά του αγάπη  γιά  τή μουσική καί τους εργάτες
Πώς νά μη βλέπω πάντα μέ τά μάτια τής ψυχής μου τή σεβαστή του μορφή νά πα­ρακολουθεί άπό τό θεωρείο τοΰ θεάτρου «Όλύμπια» τις μελοδραματικές παραστάσεις, καί μέ απέραντη καλωσύνη καί επιείκεια νά κρίνει τους νέους καλλιτέχνες πού μιά μέρα θά απαρτίζανε τόν πυρήνα τής σημε­ρινής δημιουργικής εργασίας τοΰ Βασιλι­κού μας Λυρικοΰ θεάτρου;
Πώς νά μήν εχω στ' αυτιά μου τή φωνή του καί τις βαθυστόχαστες γνώμες του γιά τή δημοτική μας μουσική ή γιά τήν Ελ­ληνική μουσική μας δημιουργία, όταν μέσα στίς τόσες του ασχολίες ο Πρόεδρος εύρι­σκε τόν καιρό νά παρακολουθεί στοργικά τήν παραγωγή καί τήν προσπάθεια τών Ελλήνων μουσουργών ;
Καί πώς νά μή συγκινούμαι δταν ανα­λογίζομαι τό ενδιαφέρον καί τήν καλω­σύνη πού επέδειξε δταν επρόκειτο, πριν άπό ένα χρόνο, νά εκτελεσθεί στό εξωτερικό ένα ελληνικό μελόδραμα, καί τή χαρά πού εξεδήλωσε ΰστερ' άπό τήν επιτυχία του ;
Καί άν τόν 'Ιωάννη Μεταξά τόν θρηνοΰμε όλοι γιά όσα μεγάλα, γιά όσα ωραία, γιά όσα δοξασμένα είργάσθη γιά τήν Ελ­λάδα μας, εμείς οί μουσικοί όλως ιδιαιτέ­ρως τόν κλαίμε καί θά τον κλαίμε μέ τούς γλυκύτερους φθόγγους τής Ελληνικής Αρ­μονίας, γιατί κοντά στ' άλλα έχάσαμε κι'έ­να βαθύ, εναν αληθινό φίλο καί παραστά­τη τής αιωνίας καί ακατάλυτης Ελληνικής Μούσας.

ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.