Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΡΓΑΚΟΥ : ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Του Σαράντου Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέως

Πηγή : Κόντρα

ΜΕ τούς φόρους δὲν πρόκειται νὰ ἐξασφα­λίσουμε πόρους. Ἀπεναντίας ἔχουμε διεύρυνση τῆς ἀπορίας, τῆς ἐνδείας, τῆς πενίας. Πρέπει νὰ προϋπάρξουν πόροι γιὰ νὰ ἔχουν ἀπόδοση καὶ οἱ φόροι. Ποτὲ στὴν ἱστορία τῶν λαῶν ἡ στυγνὴ φορολογία δὲν δημιούργησε εὔρωστη οἰκονομία. Τὸ πολὺ νὰ ὑπῆρχε μιὰ καχεκτικὴ οἰκονομία καὶ παράλληλα νὰ λειτουργοῦσε, σὰν σωσίβιο, μιὰ κρυφὴ οἰκονομία, ποὺ ἔχει ὀνομαστεῖ ὑποτιμητικὰ παρα-οἰκονομία. Ἀλλὰ, χωρὶς τὴν παρα-οἰκονομία, θὰ ὑπῆρχε ἀπόλυτη ἀκινησία, σὲ βαθμὸ νεκρώσεως σὲ ὅλους τοὺς ἁρμοὺς τῆς κοινωνίας.
Ἡ πρόθεση «παρὰ» ποὺ τὴ χρησιμοποιοῦμε πολύ συχνὰ ὡς πρῶτο συνθετικὸ σὲ λέξεις μὲ μειωτικὴ σημασία, εἶναι αὐτὴ ποὺ σὲ περιόδους δυσχειμερίας φέρνει τὸν «παρὰ» ἤ, ἐπὶ τὸ χαϊδευτικώτερο, «παραδάκι». Κι ἄς μὴν ξεχνοῦν κάποιοι βαθύνοες ὅτι μὲ τὸ δισύλλαβο «παρὰ» ἀρχίζει ὁ... παράδεισος!
Λυπᾶμαι ποὺ, ἐνῶ ἔχουν παρέλθει σχεδὸν 200 χρόνια ἀπὸ τὸ σχηματισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, οἱ κυβερνῶντες ἀπέτυχαν παταγωδῶς στὸ θέμα τῆς φορολογίας. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλὸς: Ὁ  Ἕλληνας βλέπει τὸ κράτος σὰν ληστὴ, ὄχι σὰν κάτι δικὸ του στὸ ὁποῖο ἀνήκει καὶ ποὺ τοῦ ἀνήκει. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἔχουμε τὶς περισσότερες ὑβριστικὲς ἐκφράσεις γιὰ τὴ φοροείσπραξη καὶ τὰ ὄργανά της. Τὶ πρέπει νὰ κάνουμε, λοιπὸν, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐπιτυχία στὸ φορολογικὸ; Ἀπαντῶ εὐθέως: Τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνουμε τώρα. Νὰ ἀφήσουμε τὴ φορολογία στὴ φιλοτιμία ἀλλὰ καὶ στὴν περίεργη ἰδιοσυστασία τῶν Ἑλλήνων. Προτείνω ἀντὶ τῶν γριφωδῶν καὶ πολυαλγεβρικῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἕνα χαρτὶ ἁπλὸ τοῦ τύπου «Ὑπεύθυνη δήλωση 105». Καὶ ἐντὸς 10 γραμμῶν νὰ δηλώνουμε τὰ ἀκόλουθα: Ἔβγαλα φέτος τόσα, ξόδεψα γιὰ τὶς βασικές μου ἀνἀγκες τόσα, μοῦ περίσσεψαν τόσα, μπορῶ νὰ πληρώσω τόσα. Τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν ὑπερβεῖ τὸ 75ο ἔτος τῆς ἡλικίας νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση δηλώσεως, ἐφόσον ἔχουν συμπληρώσει φοροδοτικὴ θητεία 50 ἐτῶν, καὶ φυσικὰ ἐφόσον δὲν ἔχει γίνει δόλια μετακίνηση κερδῶν πρὸς αὐτούς. Ἡ ἐν λόγῳ δήλωση νὰ γίνεται ἐντὸς τοῦ Ἰανουαρίου καὶ στὸ διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου νὰ γίνεται ἡ καταβολὴ χρημάτων. Ἔτσι στὴν ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς θὰ συγκεντρώνεται ζεστὸ χρῆμα στὸν κρατικὸ κορβανά.
Θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι ἔτσι καθένας θὰ δηλώνει ὅ,τι θέλει. Σύμφωνοι. Ἀλλὰ στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ ἐκδίδει κατάλογο τῶν φορολογουμένων καὶ τῶν ποσῶν ποὺ πλήρωσε καθένας ἀπὸ μᾶς. Τὸ εἶχε κάνει ἡ Χούντα μιὰ καὶ μόνη φορὰ καὶ γέμισαν τὰ ταμεῖα τὴν ἑπόμενη χρονιὰ ἀπὸ λεφτά. Ὁ  Ἕλληνας, ἐκτὸς ἀπὸ φιλότιμος, ἄν τοῦ δείξεις ἐμπιστοσύνη, εἶναι καὶ ἐπιδειξιομανὴς. Θέλει νὰ δείχνει ἀρχοντόμαγκας. Δεῖτε πόσα ξοδεύουν κάποιοι στὰ «Κέντρα Πολιτισμοῦ» γιὰ νὰ κάνουν τὴ φιγούρα τους. Συνεπῶς, ἄν ὁ ψιλικατζῆς ποὺ μένει στὸ «τριαράκι» καὶ κυκλοφορεῖ μ’ ἕνα «χιλιαράκι» φαίνεται στὸν κατάλογο ὅτι πληρώνει περισσότερα ἀπὸ αὐτὸν ποὺ μένει σὲ παλατάκι καὶ κυκλοφορεῖ μὲ κουρσάρα ποὺ ἔχει μέγεθος... πολυτελοῦς νεκροφόρας, πῶς θὰ βγεῖ στὸν κόσμο ὁ ψευτοδηλωσίας; Θὰ μοῦ ἀπαντήσετε: «Σκασίλα του» ἤ αὐτὸς θὰ μᾶς πεῖ «μαγκιὰ μου». Ναὶ, ἀλλὰ ὅταν ἡ Χούντα δημοσίευσε τὸν περίφημο ἐκεῖνο κατάλογο καὶ ἡ ἀφεντιὰ μου, ἐπειδὴ εἶχα γιὰ δύο χρόνια τὴ διεύθυνση τοῦ μεγαλύτερου φρο«-ντιστηριακοῦ ὀργανισμοῦ καὶ τὸ ὄνομά μου φιγουράριζε στὴν πρώτη σελίδα, αὐτὸ ἔκανε πολλοὺς νὰ ντραποῦν καὶ –ἔστω ἀπὸ φόβο– πλήρωσαν τὴν ἄλλη φορὰ γενναῖα ποσά. Ἔτσι βρέθηκα στὶς τελευταῖες σελίδες.
Ὑπάρχει καὶ κάτι ποὺ θὰ τὸ πῶ, ἔστω κι ἄν μᾶς προσβάλλει. Ἀρχαιόθεν ἔχουμε οἱ περισσότεροι στὶς φλέβες μας τὸ σπέρμα τῆς ρουφιανιᾶς. Μπορεῖ νὰ ἔχουμε ἀναδείξει τοὺς μεγαλύτερους ἥρωες, ἔχουμε, ὅμως, ἀναδείξει καὶ τοὺς μεγαλύτερους ρουφιάνους στὴν ἱστορία. Ἄν στὴν ἀρχαία Ἀθήνα δὲν ἔχουμε τρανταχτὰ οἰκονομικὰ σκάνδαλα, τοῦτο ἐν πολλοῖς ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη μιᾶς σιχαμερῆς (τὸ σωστὸ εἶναι σικλαμερῆς) κατηγορίας πολιτῶν, τῶν λεγόμενων συκοφαντῶν. Ἦσαν σὰν τὰ ὄρνεα ποὺ τρῶμε τὰ ψοφίμια. Ἄς θυμηθοῦμε καὶ τὸν Πόντιο Διογένη. Κάποτε τὸν ρώτησαν: «Τὶ τῶν θηρίων κάκιστα δάκνει;». Δηλαδή, ποιὸ ἀπὸ τὰ θηρία δαγκώνει πιὸ φρικτὰ; Καὶ αὐτὸς ἀποκρίθηκε: «Τῶν μὲν ἀγρίων ὁ συκοφάντης, τῶν δὲ ἡμέρων ὁ κόλαξ» (=Ἀπὸ τὰ ἄγρια ὁ συκοφάντης καὶ ἀπὸ τὰ ἥμερα ὁ κόλακας). Στὴν τωρινὴ Ἑλλάδα ὑπάρχει ἐπαρκέστατος ἀριθμὸς ρουφιάνων, ποὺ ὅταν θὰ ἔβλεπαν τὸ μέγεθος τῆς φοροκλοπῆς κάποιου ἐπιφανοῦς θὰ πήγαιναν σὲ κάποια εἰδικὴ ὑπηρεσία καὶ θὰ τὰ ἔλεγαν «χαρτὶ καὶ καλαμάρι». Καὶ ἄν ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ, περνώντας ἀπὸ κόσκινο τὸν καταγγελλόμενο, διαπίστωνε ψευδῆ δήλωση, τότε νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα πέρα ἀπὸ τὴν προσωποκράτηση, νὰ δημεύει ὅλα τὰ πε-ριουσιακὰ του στοιχεῖα. Βέβαια στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, χάρη στὸ θεσμὸ τῶν λειτουργιῶν, ἦταν τίτλος τιμῆς γιὰ τὸν πολίτη νὰ καλύπτει κάποιες δημόσιες δαπάνες. Στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα, λόγῳ βλακείας τῆς πολιτικῆς μας ἡγεσίας, ἡ φοροδοτικὴ συνέπεια θεωρεῖται κοροϊδία. Πότε τιμήθηκε ὁ ἔντιμος φορολογούμενος πολίτης;

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.