Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

«ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ» ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
                facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τό νέο βιβλίο τοῦ ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΚΑ ἀπό τίς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ.Σελίδες 314, τιμή 17,04 Ε

Τά ὁμηρικά ἔπη βρίθουν μεγαλορρημόνων λόγων. Ἴδιον τοῦ ποιητοῦ, πέραν τῆς ποιητικῆς του δεινότητος, νά εἶναι ὁ παντογνώστης τῶν συμβάντων παλαιοτάτων ἐποχῶν καί ὑπέρτατος κριτής τούτων, ἀλλά καί μοναδικός πληροφοριοδότης τῶν ὅσων διαδραματίσθηκαν κάποτε στό τρωικό πεδίο καί κατά τίς περιπλανήσεις τοῦ Ὀδυσσέως στήν Μεσόγειο καί στόν Ἀτλαντικό Ὠκεανό, προσφέρει μέ τό μοναδικό καί ἀθάνατο ἔργο τοῦ μεγάλο πλοῦτο λέξεων, ἱκανῶν νά μορφώσουν ἀρτίως γενεές αἰώνων καί νά ἀναδείξουν ἀκόμη καί γιγαντιαῖες μορφές τοῦ πνεύματος καί τῆς ἱστορίας, ὅπως π.χ. τούς τραγικούς ποιητές, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο κ.ἄ.
Τό πληροφοριακό ὑλικό τοῦ Ὁμήρου, ἐν πολλοίς ἀναξιοποίητο σέ ὅλο τοῦ τό βάθος ἀπό τούς λογίους τῶν περασμένων αἰώνων, ἀλλά καί ἀπό τούς συγχρόνους μελετητές, οἱ ὁποῖοι, ἐλλείψει πάθους γιά τήν ἐμβριθῆ μελέτη τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν, ἐμμένουν σέ τετριμμένα καί περιορίζονται σέ φιλολογικούς σχολαστικισμούς, θά μποροῦσε νά ἐπισημανθῆ, νά κατάχωρηθῆ καί νά ἀξιολογηθῆ, ὥστε ἡ ἀνθρωπότητα νά ἐξέλθη ἀπό τήν πλάνη αἰώνων, πού θέλει τόν μέγιστο τῶν ποιητῶν νά ἔχει ζήσει καί γράψει γύρω στόν ὄγδοο ἤ ἔννατο αἰώνα. Ὅμως τά ἡρωϊκά ποιήματα τοῦ Ὁμήρου ἀναφέρονται σέ γεγονότα, τά ὁποῖα ἔλαβαν χώρα πεντακόσια χρόνια παλαιότερον, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἤθη, ἔθιμα, νοοτροπίες, νόμοι καί κοινωνικές συνθῆκες εἶχαν ἐκ βάθρων μεταβληθῆ, νεώτερα φιλοσοφικά, ἐπιστημονικά καί πολιτικά ρεύματα εἶχαν δημιουργηθῆ, ἐνῶ καί νέα γεωπολιτική πραγματικότητα εἶχε ἐπικρατήσει, ὥστε ἡ ὑπόθεσι τῶν ἐπῶν νά πάσχει ἀπό ἔλλειψι ἐπικαιρότητος καί νά μνημονεύονται ὡς δῆθεν παλαιότερα κατορθώματα στερουμένων ἀκόμη καί ἱστορικοῦ ὑποβάθρου. Ἀλλά καί οἱ γεωγραφικοί τόποι κατά τήν ἐποχή πού ὁ Ὅμηρος φέρεται νά εἶχε γράψει τήν Ἰλιάδα καί τήν Ὀδύσσεια, εἶχαν ἀλλάξει ὀνομασίες, οἱ ὁποῖες δέν ἀνταποκρίνονται στόν αἰώνα συγγραφῆς τῶν ἐπῶν.
Ἡ παλαιότητα τῶν ἐπῶν καταφαίνεται πρωτίστως ἀπό τό γεγονός, ὅτι ὁ Ὅμηρος ἐκθειάζει τήν ἐποχή τοῦ χαλκοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται στήν Ἑλλάδα ἤδη ἀπό τῆς 4ης ἤ καί 5ης π.Χ. χιλιετίας, ἤτοι μεσούσης τῆς νεωτέρας νεολιθικῆς περιόδου, μολονότι ἐπί τῆς ἐποχῆς περί τῆς ὁποίας μᾶς ἀναφέρει ὁ ποιητής ἦταν γνωστή ἡ ἐπεξεργασία τοῦ σιδήρου, πού χαρακτηρίζεται ὡς “ΠΟΛΥΚΜΗΤΟΣ” (κουραστικός στήν ἐπεξεργασία του) καί “ΠΟΛΙΟΣ” (γκρίζος), καθώς ἐπίσης τοῦ χρυσοῦ, τοῦ ἀργύρου, τοῦ κασσιτέρου καί τοῦ μολύβδου.
Ἐπίσης ἡ παλαιότητα τῶν ἐπῶν προκύπτει καί ἀπό τήν δυσχέρεια ἁφῆς τῆς φωτιᾶς κατά βούλησι καί διατηρήσεώς της, στά μέν μέγαρα καί τά ἀνάκτορα μέ τούς “ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ”, πού διατηροῦσε ἀναμμένους διαρκῶς τό ὑπηρετικό προσωπικό {Ὀδ. Σ 307, 343, τ 63 κ.ἄ.}, στίς δέ ἀπομακρυσμένες ἀπό τά “ΑΣΤΕΑ” ἀγροικίες ἤ ποιμνιοστάσια, ἡ ὑποφώσκουσα πυρά διετηρεῖτο ἐντός στάκτης, πράγμα πού σημαίνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς ὁμηρικῆς ἐποχῆς, πού ἱστοροῦνται στά Ἔπη δέν ἐγνώριζαν τούς λύχνους, οἱ ὁποῖοι ἐν τούτοις ἦσαν πασίγνωστοι στόν 8ο καί 7ο αἰώνα, κρίνοντας ἀπό τά χρονολογημένα εὑρήματα, πού ἐκτίθενται στά μουσεῖα ὅλου τοῦ κόσμου.
Ἀδιάσειστο βεβαίως στοιχεῖο περί τῆς παλαιότητος τοῦ Ὁμήρου, εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ ποιητοῦ σέ παλαιότερες ὀνομασίες πόλεων, ποταμῶν, νήσων κ.λπ. (ὅπως π.χ. Αἴγυπτος ποταμός ἀντί Νεῖλος, Πυθών ἀντί Δελφοί, Φθία ἀντί Θεσσαλία κ.ἄ.)
Ἀκόμη καί τήν Ἰθάκη τήν γνωρίζει ὡς Σάμην, τήν Κεφαλληνία ὡς Δουλίχιον, τήν νῆσο Φάρον ὡς πελαγίαν τήν ἀναφέρει κατά τόν Στράβωνα, καθώς ἀπεῖχε ἀπό τίς ἀκτές τῆς Αἰγύπτου μία ἡμέρα κωπηλασίας μέ πλοῖο, ἐνῶ σήμερα βεβαίως ἔχει ἐξαφανισθῆ ἀπό τίς προσχώσεις τοῦ Νείλου.
Ὁμοίως ὁ Ὅμηρος γνωρίζει τήν Φαιστό ὡς παραλιακή περιοχή, ὡς ἀκρωτήριο, ὅπου πολλά πλοῖα τοῦ Μενελάου ναυάγησαν κατά τήν ἐπιστροφή ἀπό τήν Τροία, ἐνῶ ἀναφέρει ὅτι ἀνθοῦσε ὁ Μινωικός πολιτισμός μέ 90 καλοκατοικημένες πόλεις, τίς ὁποῖες κατοικοῦσαν Ἀχαιοί, Ἐτεόκρητες, Κύδωνες, Δωριεῖς καί τριχωτοί Πελασγοί, ἀγνοῶντας ὅτι ὁ πολιτισμός αὐτός εἶχε καταστραφῆ γύρω στό 1610 π.Χ. ἀπό τήν ἔκρηξι τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας, ἐνῶ θά ἔπρεπε κάπου νά εἶχε σώσει τήν πληροφορία τῆς κοσμικῆς καταστροφῆς, τήν ὁποία ὡς φαίνεται ἀγνοεῖ, προφανῶς ἐπειδή εἶχε ζήσει πρό τῆς καταστροφῆς αὐτῆς.
Ἡ τεκμηριωμένη παλαιότητα τοῦ Ὁμήρου καθιστά πολυτιμώτερο τό πληροφοριακό ὑλικό τῶν ἐπῶν, ἀλλά καί τήν ἀποφθεγματική σοφία, πού περιέχεται ἀποσπασματικά στά ἔπη, ἡ ὁποία ἐμπλουτίσθηκε ἐν μέρει καί ἀπό τίς παρεμβάσεις καί νοθεύσεις λογίων καί γραφέων αἰώνων, παρά τήν αὐστηρή νομοθεσία τοῦ Πεισιστράτου, ὡς πρός τήν παραποίησι τῶν κειμένων ἀρχαιοτάτων καί ἀρχαιοτέρων συγγραφέων, ὥστε οἱ γνώσεις τῆς ἀνθρωπότητος νά ἔχουν συμπυκνωθῆ ἐπί παντός τοῦ ἐπιστητοῦ στήν Ἰλιάδα καί τήν Ὀδύσσεια. Ἔτσι στά κείμενα αὐτά ἀπεικονίζεται ὁ τρόπος ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος σέ παλαιότατες ἐποχές, ὅταν τά αὐτόχθονα ἑλληνικά φύλα δέν εἶχαν συνείδησι τῆς ἐθνικῆς τους ταυτότητος καί ἀναλίσκονταν σέ πολέμους, μέ κορυφαία τήν τρωική ἐκστρατεία, σύρραξι ἐμφύλια, καί τούς ἐπακολουθήσαντες μεγάλους πολέμους τῆς προκλασικῆς καί τῆς κλασικῆς περιόδου.
Τά ὁμηρικά ἔπη περιέχουν ρητά ὑψηλῆς ἠθικῆς ἀξίας, γνωμικά σοφίας, ρήσεις, ἀποφθέγματα, ἐπιγράμματα, παροιμίες, συμβουλές καί πάσης φύσεως παραινέσεις, κατά τήν ἀξία καί τίς ἀντιλήψεις πού ἀντιπροσώπευαν στήν μακρινή ἐκείνη ἐποχή, πού ὅμως ἴσχυαν σχεδόν ἀναλλοίωτες ἐπί αἰῶνες καί ἐξεπαίδευσαν τό ἀνθρώπινο γένος.
Τίς πολύτιμες αὐτές ψηφίδες γνώσεως διαχρονικῆς ἀξίας ἐπέλεξε, κατά τήν κρίσι τοῦ γράφοντος, ἀπό τά ἱερά κείμενα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τό πόνημα τοῦτο, ἐπικεντρώνοντας τήν προσοχή, ὄχι μόνο στά λίγα γνωστότερα ἐπιγράμματα τοῦ Ὁμήρου, ἀλλά καί στά πολλά ἄγνωστα στούς πολλούς ρητά, ρήσεις, γνωμικά, ἀποφθέγματα, κριτικές φράσεις, ἠθικές συστάσεις πρός τούς νέους κ.ἄ. πού καί σήμερα ἰσχύουν σάν στέρεο ὑπόβαθρο κοινωνικῆς ἤ δημοσῖας συμπεριφορᾶς τοῦ Ἕλληνος ἀνθρώπου καί ἀπαντῶνται σέ σημερινές λαογραφικές καί παροιμιακές ἐκφράσεις, παρά τίς χιλιάδες χρόνια πού χωρίζουν προπάτορες καί ἐπιγενομένους.
Ἡ προσπάθεια τοῦ πρωτοτύπου τούτου σέ θεματολογία καί ἐπισημάνσεις πονήματος κατατείνει στήν μελέτη τῶν ὁμηρικῶν κειμένων καί στήν περαιτέρω “ἀνακάλυψι” καί ἐπικαιροποίησι τοῦ Ὁμήρου, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία γκρεμίζονται συνήθειες, τρόποι ζωῆς καί ἠθικές ἀξίες πού ἴσχυσαν ἐπί αἰῶνες, ἐξ αἰτίας τοῦ αὐτοκαταστροφικοῦ μένους πού ἔχει καταλάβει τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά ἰσχύη ἀπολύτως γι’ αὐτούς ἡ ὁμηρική ρῆσι, μέ τήν ὁποία χαρακτήρισε τούς ἀπολεσθέντες συντρόφους του ὁ Ὀδυσσέας
«ΑΥΤΩΝ ΓΑΡ ΣΦΕΤΕΡΗΣΙΝ ΑΤΑΣΘΑΛΙΗΣΙΝ ΟΛΟΝΤΟ, ΝΗΠΙΟΙ».
{ Ὀδ. α 6 }
Μήπως ἄραγε, διαβάζοντας καί ξαναδιαβάζοντας τά ὁμηρικά ἔπη, ἐγκολπούμενοι τήν ὁμηρική πεμπτουσία τῆς γνώσεως, τῆς ἐμπειρίας καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, γιά τίς ὁποῖες ἐπλάσθη ὁ ἄνθρωπος, γλυτώσουμε ἀπό τίς συμφορές πού μᾶς περιμένουν;ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.