Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:"ΕΝ ΑΜΦΙΑΛΩ ΙΘΑΚΗ" ΛΕΥΚΑΔΑ - Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ Μ.ΣΙΔΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
                facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 
Ὁ «Ὅμηρος» εἶναι ἀπό τά πολύπληθα Ἱερατεῖα, τά ὁποῖα διῆκαν ἐπί χιλιάδες χρόνια, ἀπό τίς παμπάλαιες Παγετωνικές Ἐποχές, ἀσχολούμενα μέ τή μελέτη τῆς Φύσεως: Γεωγραφία, Κοσμογραφία, Ἀστρονομία,... Μαθηματικά κ.λπ. Κάθε μέλος-Ἱερεύς τοῦ Ἱερατείου αὐτοῦ ὀνομαζόταν Ὅμηρος.
Τά ὁμηρικά Ἔπη, ΙΛΙΑΔΑ καί ΟΔΥΣΣΕΙΑ καθώς καί οἱ ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ εἶναι κιβωτοί τῶν Γνώσεων πού ἀποκόμιζε τό Ἱερατεῖο. Οἱ Γνώσεις αὐτές δίδονται ἀπόκρυφα στά ἐν λόγῳ ἀρχαῖα κείμενα στή μυστική κωδική διάλεκτο τῶν Παλαιῶν Μυστῶν καί Ἱερέων κατά τρόπον ὥστε νά μή γίνονται εὔκολα ἀντιληπτές ἀπό τούς ἀμύητους καί τούς ἐχθρούς. Πρόκειται γιά Γνώση Συμπαντική καλυμένη μέσα στά Ἔπη σέ ἐπί μέρους πλαστές Ἱστορίες-Αἰνίγματα. Τά ὁμηρικά Ἔπη εἶναι Ποιήματα, Ποιήσεις, μέ τήν βαθύτερη ἑρμηνεία τοῦ ρήματος «ποιῶ» = κατασκευάζω ἤτοι: Εἶναι κατασκευάσματα λόγου (ὑπολογισμοῦ), διαπνεόμενα ἀπό τούς Νόμους τῆς Φύσεως πού εἶναι στηριγμένοι στό θεμελιῶδες βάθρο τῶν Μαθηματικῶν. (Ὁ Ἡρόδοτος ἀποκαλεῖται «λογοποιός»). Ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι Φιλόσοφοι καί Συγγραφεῖς, πρώτιστα εἶναι Μαθηματικοί, Γεωμέτρες, Ἀστρονόμοι, Κοσμογράφοι. («μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω»).
Ἡ ἀπόκρυφη, κωδική διάλεκτος τῶν Ἐπῶν ἀποκαλύπτεται μέ τήν πραγματολογική Ἀποκρυπτογράφηση τῶν ὡς ἄνω ἐπί μέρους Ἱστοριῶν-Αἰνιγμάτων- τοιουτοτρόπως: Κάτω ἀπό τίς περιπέτειες τοῦ Ὀδυσσέα τῆς Ἐποχῆς τοῦ 6000 π.Χ. περίπου, τοῦ ὁλόκαινου, ὁ ποιητής Ὅμηρος ἀποκρύπτει τίς Κοσμογραφικές Συνθῆκες, θέση τοῦ Βορρᾶ, κλίση μετάπτωση καί ταλάντωση τοῦ Γήινου Ἄξονα, περιστροφή τῆς Γήινης Σφαίρας (Ὀρθή ἤ Ἀνάδρομη), Παγετῶνες, Παλίρροιες κ.λπ., πού ἐπικρατοῦσαν σέ δύο ἀντίστοιχες παμπάλαιες παγετωνικές καί Μεσοπαγετωνικές Ἐποχές, ἡ παλαιότερη περί τό 31.000 π.Χ. καί ἡ κατοπινότερη γύρω στά 18.000 π.Χ. τοῦ Πλειστόκαινου. Ἐποχές κρυμένες παραπλανητικά μέσα στήν τωρινή, τήν δική μας Κοσμογραφική Ἐποχή τοῦ ἀνορθωμένου καί σταθεροῦ στόν χῶρο Ἄξονα στίς (23ο 27’)μ. Ἔργο τοῦ Ἐρευνητῆ εἶναι νά ἀποκρυπτογραφήση τά κείμενα τῶν Ἐπῶν καί νά τίς διαχωρίση.
Τό κείμενο τῆς Ὀδύσσειας πού ἔφτασε ὥς ἐμᾶς, εἶναι ἡ τελευταία Μεταγραφή τοῦ Ἔπους ἀπό τά Παλαιότερα Παγετωνικά Κείμενα, τήν ὁποία ἐπραγματοποίησε τό μεταγενέστερο Ἱερατεῖο «ΟΜΗΡΟΣ» τῆς 6ης χιλιετίας π.Χ.
Οἱ Ἱστορίες-Αἰνίγματα τῶν Ἐπῶν, εἶναι ψεύτικες, κατασκευασμένες ἀλλά ΑΛΗΘΟΦΑΝΕΙΣ (τ 203) «ἴσκε λέγων ψεύδεα πολλά ἐτύμοισιν ὁμοῖα». Οἱ λύσεις τους εὑρίσκονται στίς ἀπόλυτα θεωρητικές μορφές τους δοσμένες ἀποκρυπτικά μέ μαθηματική ἀκρίβεια.
Μέσα στίς πλαστές αὐτές μυθολογικές περιπέτειες τοῦ Ὀδυσσέα καί τῶν ἄλλων ἡρώων, οἱ διάφοροι τόποι εἶναι πραγματικοί, ὑπαρκτοί πάνω στή Γῆ, ἀποκρυπτόμενοι κάτω ἀπό συμβολικές ὀνομασίες. Ὅμως τά διάφορα πρόσωπα, ὁ Ὀδυσσέας καί οἱ ὑπόλοιποι ἥρωες τοῦ Ἔπους εἶναι φανταστικοί μυθολογικοί, ἀνύπαρκτοι. Δέν ὑπῆρξαν ποτέ ὡς πραγματικοί ἄνθρωποι, ὅμως μποροῦσαν νά εἶχαν ὑπάρξει ὑπό κατάλληλες θεωρητικές Συνθῆκες. Τοιουτοτρόπως: 1) Ἡ πραγματική Ὁμηρική Τροία, τό Ἴλιον τοῦ Οὐρανοῦ καί τῶν θεῶν ἀποκρύπτεται σέ κάποια ἐκ πρώτης Ὄψεως ὁμοιάζουσα πόλη, ἀπό αὐτές πού ἀνέσκαψε ὁ Σλῆμαν στόν λόφο τοῦ Χισσαρλίκ. 2) Τό νησί πού ὁ Ὅμηρος τό γνωρίζει μέ τό ἀνέκαθεν κατά κόσμον ὄνομά του ὡς Λευκάδα, μέσα στό Ἔπος παίρνει τό συμβολικό ὄνομα «Ἰθάκη», ἀπό τό γεγονός ὅτι σ’αὐτό κατευθύνονται («ἰθύνονται») τά δύο κύρια πρόσωπα Ὀδυσσεύς καί Τηλέμαχος. Στήν Ὀδύσσεια ἡ Λευκάς ΕΙΝΑΙ Ἰθάκη.
3) Ἡ σημερινή νησίς Ἀρκούδι, νοτίως τῆς Λευκάδος, στό Ἔπος τῆς Ὀδύσσειας παίρνει τό συμβολικό ὄνομα «Ἀστερίας», διότι τό νοτιότερο τμῆμα της ἔχει τό σχῆμα Προϊστορικῆς Περικεφαλαίας, ἡ ὁποία φέρουσα ἕνα Ἀστερίσκιον στήν προμετωπίδα ἐκαλεῖτο Ἀστερίσκιον…
Κατά παρόμοιον τρόπον καί οἱ Ἥρωες τοῦ Ἔπους, εἶναι μυθολογικά θεωρητικά κινητά, μέ συμβολικά κι αὐτοί ὀνόματα ἀνάλογα μέ τό κύριο γνωρισμά τους, στήν ὅλη Ἱστορία ὅπου λαμβάνουν μέρος.
Τοιουτοτρόπως: 1) Ὁ κεντρικός ἥρωας τῆς Ὀδύσσειας, παίρνει τό ὄνομα Ὀδυσσεύς διότι «ὠδύσσεται», κατατρέχεται ἀπό τόν μεγάλο ἐχθρό του, τόν θεό Ποσειδῶνα. Μέσα στό Ἔπος εἶναι «πανοῦργος» μέ τήν Ἰδιότητα τοῦ Πανεπιστήμονος. Σέ κάθε δυσκολία καί κίνδυνο πού ἀντιμετωπίζει τήν λύση τήν δίνει ἡ ἀπέραντη Ἐπιστημονική του Γνῶση. («ἐμῇ ἀρετῇ»). Γι’αὐτό τόν συντροφεύει συμβολικά ἡ θεά τῆς θεωρητικῆς Ἐπιστήμης. Ἡ Ἀθηνᾶ.
2) Παρόμοια καί ὁ γυιός του Τηλέμαχος. Δέν εἶναι ὁ γυιός αὐτοῦ πού πολεμάει μακρυά («τῆλε») στήν Τροία, ἀλλά εἶναι αὐτός πού ὁ ἴδιος πολεμάει τούς πολυπληθέστερους ἐχθρούς του, τούς μνηστῆρες ἀπό μακρυά. ΕΙΝΑΙ «Τηλέ-μαχος». Μεγάλος Ἐπιστήμων ὅπως ὁ πατέρας του.
Ἡ μαθηματική Ἀνάλυση τῆς «ΤΗΛΕΜΑΧΕΙΑΣ», ἀποδεικνύει τή Γνῶση του. Ἰλιγγιώδης Γεωμετρία, ἀσύλληπτος ἀπειροστικός καί διαφορικός λογισμός καθώς καί ἀνυσματικός λογισμός, μαζί μέ μία ἀπύθμενη θεωρία Συνδυαστικῆς καί Πιθανοτήτων. («ἀλλά τά γ’ οὐκ ὀίω»). Καί μιά φοβερή Ἐπιστήμη Ὀπτικῆς, πού τόν βοηθάει νά περάση τήν τρομερή ἐνέδρα τῶν μνηστήρων ἀθέατος μέσα στό μισοσκόταδο καί τόν ἐλαττωμένο φωτισμό τοῦ Λυκόφωτος καί τοῦ Λυκαυγοῦς. Γνώσεις θεϊκές. ΤΗΛΕΜΑΧΕΙΑ -Τό Ὕψιστο Σημεῖο πού μπόρεσε νά φθάση ἡ ἀνθρώπινη διανόηση- Ὁ μεγάλος Ἀντίπαλός του, ὁ μεγαλοφυής Ἀντίνοος παραδέχεται: «αὐτός μέν γάρ Ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳτε».
Ἀνάλογα μυμβολικά ὀνόματα καί στά ἄλλα πρόσωπα τοῦ Ἔπους.
3) Ὁ Νοήμων («νόησις») εἶναι γυιός τοῦ Φρόνιου («φρένες»).
4) Ἡ Ἀθηνᾶ, θεά τῆς Σοφίας, μεταμφιέζεται σέ Μέντη καί Μέντορα (Mens = νοῦς, νόησις).
5) Ὁ Νέστωρ, εἶναι ὁ νοῦν ἔχων, ὁ νουνεχής, πρᾶος καί γλυκομίλητος.
6) Ὁ Μέδων εἶναι ὁ Medius, ὁ ἐνδιάμεσος Πληροφοριοδότης.
7) Ὁ Ἀχιλλεύς («ἄχος») ἄχεται ἀπό τήν ἀρχή τῆς Ἰλιάδος λόγῳ τῆς προσβολῆς πού ὑπέστη ἀπό τόν Ἀγαμέμνονα. Ὁ Κύκλωπας, ὁ μονόφθαλμος Γίγαντας, θυμίζει τόν Κυκλῶνα πού ἔχει ἕνα «μάτι».
Εἰδικά στό θέμα τῆς ταυτότητας τῆς Ὁμηρικῆς Ἰθάκης, ὁ ποιητής ἐκμεταλλευόμενος τά κοινά γνωρίσματα τῶν γειτονικῶν αὐτῶν νήσων Λευκάδος, Ἰθάκης καί Κεφαλληνίας, τήν ἀποκρύπτει ἐσκεμμένα δίνοντάς μας διάφορα στοιχεῖα τά ὁποῖα ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται νά ἐπαληθεύονται σέ καθένα ἀπό αὐτά. Εὐνόητον λοιπόν ὅτι γιά νά φθάσουμε στήν πατρίδα τοῦ Ὁμηρικοῦ Ὀδυσσέα δέν μένει ἄλλος τρόπος παρά ἡ μόνη γλῶσσα τῆς ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ. Τά Μαθηματικά καί ἡ Γεωμετρία («γαῖαν μετρῶ»), σέ συνδυασμό πάντα μέ τή βαθύτερη ἑρμηνεία τῶν δεδομένων τοῦ ἀρχαίου κειμένου.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.